Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/1963 Sb.Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob

Částka 10/1963
Platnost od 26.02.1963
Účinnost od 26.02.1963
Zrušeno k 01.05.1964 (72/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 15. února 1963

o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob

Ministerstvo financí stanoví v dohodě se všemi ústředními úřady a orgány podle § 21 vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku, po projednání s některými národními výbory a s vybranými podniky:


Předmět úpravy

§ 1

Tato vyhláška upravuje smluvní nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a od soukromých právnických osob (dále jen "soukromníci") za úplatu zcela nebo zčásti peněžitou, jakož i způsob úhrady peněžité úplaty a její uvolňování.

§ 2

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na nabývání:

a) zemědělských výrobků, hospodářských nebo domácích zvířat, jde-li o plnění dodávkových úkolů a prodej přebytků zemědělských výrobků podle zvláštních předpisů. *) Vztahují se však na nabývání těchto věcí, jsou-li zcizovány v souvislosti s převodem hospodářství jednotných zemědělských družstev a jednotlivě hospodařících rolníků do státních organizací **) anebo v souvislosti s odevzdáním soukromého zemědělského závodu (jeho části) do užívání státní organizaci nebo jednotnému zemědělskému družstvu, ***)

b) včelstev, jakož i zvěře a zvířat, je-li dovoleno je volně chytat,

c) lesních plodin, léčivých bylin, surovin a předmětů, je-li dovoleno je volně sbírat, a různých dřevin od jejich pěstitelů,

d) prototypů vynálezů a zlepšovacích návrhů od původců nebo navrhovatelů, bylo-li již rozhodnuto příslušným orgánem, že se vynález nebo zlepšovací návrh přijímá, vyzkouší nebo zavede,

e) surovin národními podniky Sběrné suroviny a Kovošrot,

f) uměleckých nebo vědeckých děl od jejich autorů, vdov (družek) a nezletilých sirotků po nich,

g) drahých kovů (zlato, stříbro, platina) organizací oprávněnou k tomu podle zvláštních předpisů,

h) věcí v exekučním řízení,

ch) inventáře a zásob nabývaných od nájemců půdy, která nepodléhá výkupu podle § 2 zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě. O náhradách za tento majetek platí obdobně předpisy o náhradách za inventář koupený podle § 6 odst. 5 zákona č. 142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy, a podle § 14 odst. 2 zákona č. 46/1948 Sb., +)

i) práv.

Nabývání věcí

§ 3

(1) Socialistická organizace (dále jen "organizace") smí nabývat od soukromníka za úplatu - není-li v této vyhlášce nebo ve zvláštních předpisech stanoveno jinak - jen nemovitosti pro plánované potřeby rozvoje národního hospodářství a předměty kulturní nebo vědecké hodnoty pro galerie, muzea, vědecké ústavy nebo pro vývoz.

(2) Socialistická organizace je povinna

a) přezkoumat, zda nabytí věci bude v souladu s platnými předpisy, zejména s předpisy o plánování, rozpočtování a o devizovém hospodářství,

b) přezkoumat, zda úplata za věc nepřesáhne cenu věci odpovídající platným předpisům,

c) požadovat na soukromníkovi, aby osvědčil své vlastnictví, a je-li spoluvlastníkem, aby osvědčil též výši spoluvlastnického podílu,

d) vyžádat si přivolení nadřízeného orgánu, pokud je přivolení podle ustanovení § 4 třeba.

§ 4

(1) Ústřední orgány a krajské národní výbory mohou nabývat věci bez přivolení.

(2) Nestanoví-li se dále jinak, je příslušným přivolit k nabytí věci orgán přímo organizaci nadřízený.

(3) Ústřední orgány a krajské národní výbory mohou stanovit, že organizace jimi řízené smějí nabývat bez přivolení věci v ceně do 50 000 Kčs.

(4) Okresní národní výbory mohou bez přivolení nabývat věci v ceně do 50 000 Kčs a místní národní výbory v ceně do 10 000 Kčs.

(5) Pokud mohou národní výbory nabývat podle odstavců 1 a 4 věci bez přivolení, jsou příslušny dávat přivolení k nabytí věci národním výborům nižších stupňů a organizacím řízeným národními výbory.

(6) Krajské národní výbory mohou všeobecně nebo v určitých případech omezit oprávnění národních výborů nižších stupňů, která jim příslušejí podle odstavců 4 a 5.

(7) Okresní a místní národní výbory mohou určit, v kterých případech organizace jimi řízené nepotřebují přivolení k nabytí věci, avšak jen do výše svého oprávnění podle předchozích odstavců.

(8) Krajské národní výbory mohou všeobecně nebo v určitých případech rozšířit oprávnění městských a obvodních národních výborů, které nevykonávají působnost okresních národních výborů. Toto oprávnění mohou rozšířit jen do výše oprávnění okresních národních výborů.

(9) Jednotné zemědělské družstvo smí nabývat věci bez přivolení až do výše ceny 5 000 Kčs; při vyšší ceně jen s přivolením okresního národního výboru, v jehož obvodu má družstvo sídlo.

(10) Od vlastního zaměstnance smí organizace nabývat věci vždy jen s přivolením nadřízeného orgánu a národní výbor s přivolením národního výboru vyššího stupně.

§ 5

(1) Potřebuje-li organizace výjimečně a nezbytně k plnění svých úkolů nabýt jiné věci než uvedené v § 3 a nemůže-li věc v přiměřené době získat od jiné organizace, může ji nabýt od soukromníka za úplatu, jen dá-li k tomu přivolení nadřízený ústřední orgán popřípadě krajský národní výbor, je-li organizací národní výbor nižšího stupně anebo organizace národním výborem řízená. Jednotné zemědělské družstvo potřebuje přivolení krajského národního výboru.

(2) Ustanovení § 3 odst. 2 platí i zde.

§ 6

Organizace určená nabývat věci od soukromníků podle zvláštních předpisů *) není omezena ustanoveními § 3 odst. 1 a § 5 a nepotřebuje k jejich nabývání přivolení. Totéž platí i pro nákup záhumenkového zvířectva zemědělskými organizacemi.

§ 7

Za nabytí věci od soukromníka se považuje i nabytí věci od socialistické organizace, které soukromník svěřil věc, aby ji prodala na jeho účet.

Způsob úhrady peněžité úplaty

§ 8

(1) Organizace vyplatí soukromníkovi úplatu hotově (§ 9) nebo na jeho volný účet (§ 10) anebo na jeho bezúročný účet (§ 11).

(2) Je-li vlastníkem věci devizový cizozemec, řídí se způsob úhrady úplaty devizovými předpisy.

§ 9

(1) Hotově vyplatí organizace soukromníkovi úplatu, nepřesahuje-li úplata 300 Kčs.

(2) Přesahuje-li úplata 300 Kčs, avšak nikoli 1 000 Kčs, vyplatí organizace soukromníkovi úplatu hotově, prohlásí-li soukromník organizaci předem písemně, že v běžném kalendářním roce poprvé zcizuje věc podle této vyhlášky, že nemá u žádné státní spořitelny bezúročný účet, že nedluhuje daně, poplatky ani pojistné nemocenského nebo důchodového pojištění a že nemá ani jiné závazky vůči socialistickým organizacím.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, je-li soukromníkem likvidovaný podnik (§ 11 odst. 3).

§ 10

(1) Nabude-li organizace věc od živnostníka, který je v rámci povoleného provozování živnosti oprávněn takovou věc zcizit, vyplatí organizace úplatu, bez zřetele na její výši na běžný (volný) účet živnostníka u státní spořitelny příslušné podle jeho bydliště. Jde-li však o obchodníka, který se zabývá koupí věcí za účelem jejich dalšího prodeje, platí o způsobu výplaty ustanovení § 9, popřípadě § 11.

(2) Před provedením výplaty na volný účet musí živnostník předem organizaci písemně prohlásit, že nedluhuje daně, poplatky ani pojistné nemocenského nebo důchodového pojištění a že nemá ani jiné závazky vůči socialistickým organizacím.

(3) Organizace je povinna při výplatě úplaty na volný účet živnostníka sdělit státní spořitelně, že úhrada je určena na volný účet. Dále sdělí důvod úhrady, data dokladu o nabytí věci, přesnou adresu živnostníka, jména a adresy spoluvlastníků a jejich podíly (§ 12), popřípadě další potřebné a závažné údaje.

(4) Soukromému likvidovanému podniku nesmí organizace vyplatit úplatu na volný účet (§ 11 odst. 3).

§ 11

(1) Nejsou-li splněny předpoklady pro výplatu úplaty v hotovosti (§ 9) nebo na volný účet (§ 10), vyplatí organizace úplatu soukromníkovi na jeho bezúročný účet u státní spořitelny, v jejímž obvodu má soukromník trvalé bydliště.

(2) Soukromník smí mít jen jeden bezúročný účet, a to u státní spořitelny, v jejímž obvodu má trvalé bydliště. Soukromníci, jsou-li členy téže rodiny (manžel, manželka, druh, družka a nezletilé děti) a žijí-li ve společné domácnosti, smějí mít jen jeden společný bezúročný účet a jen u státní spořitelny, v jejímž obvodu je jejich společná domácnost.

(3) Úplatu za věc nabytou od soukromého podniku likvidovaného národní správou nebo jiným úředně stanoveným likvidátorem vyplatí organizace bez zřetele na její výši vždy na zvláštní bezúročný účet likvidovaného podniku u státní spořitelny, v jejímž obvodu má likvidovaný podnik sídlo.

(4) Ustanovení § 10 odst. 3 platí obdobně při výplatě úplaty na bezúročný účet; jde-li o výplatu úplaty, která má být účelově vázána (§ 13 odst. 2), je organizace povinna též tuto okolnost sdělit státní spořitelně. Při výplatě úplaty podle odstavce , sdělí organizace státní spořitelně též jméno a adresu národního správce (likvidátora).

§ 12

Přísluší-li úplata spoluvlastníkům věci, je pro způsob výplaty (§ 8) rozhodnou výše celé úplaty. Při výplatě v hotovosti nebo na volný účet vyplatí organizace každému spoluvlastníku takovou část úplaty, jaká odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu.

Uvolňování prostředků z bezúročných účtů

§ 13

(1) Prostředky na bezúročných účtech smějí být vypláceny jen v případech a za podmínek uvedených v § 14 až 18.

(2) Prostředky na bezúročném účtě účelově vázané podle předpisů o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám *) smějí být vypláceny jen v případech a za podmínek uvedených v § 14, 16 a 17. Vrátí-li soukromník z prostředků na bezúročném účtě účelově vázaných organizaci příslušný cenový rozdíl podle uvedených předpisů anebo použije-li prokazatelně těchto prostředků k účelu, pro nějž byly vázány, přestává být případný zbytek těchto prostředků účelově vázán.

(3) Příslušným okresním národním výborem podle dalších ustanovení je okresní národní výbor, v jehož obvodu má soukromník trvalé bydliště nebo likvidovaný podnik své sídlo.

§ 14

Z bezúročného účtu uhradí státní spořitelna podle zmocnění soukromníka přímo jeho věřitelům prokázané závazky v tomto pořadí:

a) daně, poplatky a pojistné nemocenského nebo důchodového pojištění, které byly v den složení prostředků na bezúročný účet déle než jeden rok splatné,

b) závazky z půjček poskytnutých peněžními ústavy přede dnem složení prostředků na bezúročný účet, s výjimkou závazků ze spotřebních půjček.

§ 15

(1) Státní spořitelna smí z bezúročného účtu, nikoli však z částek účelově vázaných (§ 13 odst. 2), vyplatit v každém kalendářním roce nejvýše 1 000 Kčs mimo částek uvolněných podle § 14, 16 až 18.

(2) Před uvolněním částky musí soukromník spořitelně písemně prohlásit, že nedluhuje daně, poplatky ani pojistné nemocenského nebo důchodového pojištění a že nemá ani jiné splatné závazky vůči socialistickým organizacím.

(3) Okresní národní výbor může na žádost soukromníka a po projednání s místním národním výborem zvýšit volnou částku (odstavec 1) až na 5 000 Kčs ročně, jestliže soukromník je převážně odkázán svou výživou na příjem z bezúročného účtu.

§ 16

(1) S přivolením okresního národního výboru proplatí státní spořitelna z bezúročného účtu soukromníka prokázané náklady na individuální výstavbu nebo získání dodavatelským způsobem náhradních staveb za vykoupené stavby v osobním vlastnictví a na získání potřebného pozemku.

(2) Jde-li o individuální výstavbu, musí být k žádosti o přivolení připojeno stavební povolení a rozpočet skutečných nákladů na stavbu, přezkoušený co do přiměřenosti stavebním úřadem podle místa stavby. Podle přivolení okresního národního výboru vyplatí státní spořitelna soukromníkovi

a) 40 % stavebního nákladu po předložení potvrzení stavebního úřadu podle místa stavby, že se stavbou bylo započato,

b) dalších 30 % stavebního nákladu po předložení potvrzení stavebního úřadu, že stavba je v hrubém zdivu a potvrzení okresního národního výboru, že částka vyplacená podle písmene a) byla v rámci rozpočtu vyčerpána na úhradu skutečných nákladů (výdajů),

c) zbytek stavebního nákladu po předložení potvrzení stavebního úřadu, že stavba je zastřešena a potvrzení okresního národního výboru, že částka vyplacená podle písmen a) a b) byla v rámci rozpočtu vyčerpána na úhradu skutečných nákladů (výdajů).

(3) Jde-li o získání náhradní stavby dodavatelským způsobem, vyplatí státní spořitelna uvolněné částky přímo soukromníkovým věřitelům podle předložených dokladů.

(4) Státní spořitelna vyplatí uvolněnou částku, prohlásí-li soukromník písemně, že nemá žádné závazky uvedené v § 14.

§ 17

(1) S přivolením okresního národního výboru provede státní spořitelna z bezúročného účtu úhradu stanoveného členského podílu na družstevní bytovou výstavbu stavebnímu bytovému družstvu, *) jehož je soukromník členem. Okresní národní výbor může dát přivolení také k úhradě té části dlouhodobého investičního úvěru, poskytnutého bankou stavebnímu bytovému družstvu, která připadá na soukromníka.

(2) Přivolení k výplatě prostředků na úhradu části dlouhodobého investičního úvěru vydá okresní národní výbor současně s přivolením na zaplacení členského podílu družstevníka. Výjimečně může vydat toto přivolení dodatečně, avšak vždy jen před převedením investičního úvěru družstva na účet dlouhodobé půjčky.

(3) Soukromník žádající o uvolnění prostředků k účelu uvedenému v odstavci 1 věta druhá musí předložit okresnímu národnímu výboru prohlášení stavebního bytového družstva, že souhlasí s jednorázovou úhradou části dlouhodobého investičního úvěru na něho připadající. K žádosti připojí potvrzení družstva o tom, kolik poměrně připadá na jeho byt z dlouhodobého investičního úvěru poskytnutého bankou.

(4) Okresní národní výbor před přivolením zkoumá důvodnost a přiměřenost potřeby soukromníka a uváží, zda přivolení vzhledem ke všem okolnostem by nebylo v rozporu se společenským zájmem.

(5) Ustanovení § 16 odst. 4 platí obdobně.

§ 18

(1) S přivolením okresního národního výboru vyplatí státní spořitelna z bezúročného účtu, nikoli však z částek účelově vázaných (§ 13 odst. 2), popřípadě i jiné náklady a závazky než uvedené v předchozích ustanoveních. Okresní národní výbor udělí přivolení jen za předpokladu, že soukromník prokazatelně nemůže uhradit tyto výdaje ze svých pracovních příjmů nebo úspor anebo z pracovních příjmů (úspor) členů své rodiny. Ustanovení § 17 odst. 4 platí obdobně.

(2) Okresní národní výbor může ve zcela výjimečných případech povolit, že státní spořitelna smí uvolněné částky vyplatit soukromníkovi místo jeho věřitelům.

(3) Ustanovení § 16 odst. 4 platí obdobně.

§ 19

(1) Závazky soukromých věřitelů, které vázly na majetku, za nějž úplata byla vyplacena na bezúročný účet, mohou být těmto věřitelům z bezúročného účtu proplaceny jen na jejich bezúročné účty a jen s přivolením okresního národního výboru.

(2) Dědické podíly, které mají dědici - soukromníci na bezúročném účtě zůstavitele, převede státní spořitelna podle usnesení státního notářství na bezúročné účty dědiců u státní spořitelny, v jejímž obvodu mají trvalé bydliště.

(3) O bezúročných účtech uvedených v odstavcích 1 a 2 platí ustanovení o ostatních bezúročných účtech soukromníků; podle § 15 odst. 1 může však státní spořitelna z bezúročného účtu dědice (odstavec 2) vyplatit nejvýše poměrný díl částky 1 000 Kčs, který odpovídá jeho dědickému podílu k bezúročnému účtu zůstavitele.

(4) Ustanovení § 15 odst. 3 platí i zde.


Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 20

Ustanovení této vyhlášky o způsobu úhrady peněžité úplaty a o jejím uvolňování platí i pro úhradu a uvolňování náhrady za věci soukromníků získané organizací ve vyvlastňovacím řízení.

§ 21

Organizace vedou pro účely kontroly zvláštní záznam o všech případech, ve kterých podle této vyhlášky nabyly věci od soukromníků.

§ 22

Ministerstvo financí může povolit výjimky a odchylky z této vyhlášky.

§ 23

(1) Zrušuje se vyhláška č. 206/1958 Ú. l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru ve znění vyhlášky č. 134/1960 Sb.

(2) Na případy, kde nabylo rozhodnutí nebo právní jednání, jímž organizace věc získala, právní účinnosti přede dnem účinnosti této vyhlášky, použije se i za její účinnosti ustanovení § 7 odst. 2 až 5 vyhlášky č. 206/1958 Ú. l.

(3) Nedotčeny zůstávají předpisy o odvádění nájemného z budov na zvláštní účty u státních spořitelen, *) dále předpisy o pořadí zástavních práv a předpisy o dani z příjmů obyvatelstva. **)

§ 24

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra: Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 103/1962 Sb., o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků.

**) Směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství poř. č. 51/1961 Sbírky směrnic pro národní výbory.

***) Podle § 4 vládního nařízení č. 50/1955 Sb., o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby.

+) Vyhláška č. 1447/1948 Ú. l. I, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě a vyhláška č. 2394/1948 Ú. l. I, kterou se provádí § 6 odst. 5 zákona o revizi první pozemkové reformy.

*) Např. Směrnice min. školství a kultury pro organizaci a řízení činnosti Antikvariátu v ČSSR (čj. 28.121/62-XIII/3 z 31. 7. 1962 - příloha Věstníku min. školství a kultury ze dne 10. 9. 1962).

*) § 19 vyhlášky min. financí č. 18/1963 Sb.

*) Zákon č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě.

*) Vyhláška ministra financí č. 371/1952 Ú. l., o odvádění nájemného z budov na zvláštní účty u státních spořitelen, a prováděcí pokyny.

**) Odst. 57 vyhlášky č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva.

Přesunout nahoru