Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 18/1963 Sb.Vyhláška ministra financí o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám

Částka 10/1963
Platnost od 26.02.1963
Účinnost od 26.02.1963
Zrušeno k 01.05.1964 (73/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18.

VYHLÁŠKA

Ministra financí

ze dne 16. února 1963

o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám

K zajištění jednotného postupu při stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám stanoví ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány a po projednání s krajskými národními výbory podle § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu a podle § 4 vládního nařízení č. 52/1960 Sb., o zrušení Státního výboru pro výstavbu:


Část první

Předmět a rozsah

§ 1

Tato vyhláška upravuje stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí ve vlastnictví občanů a soukromých právnických osob.

Stavby v osobním vlastnictví

§ 2

Rodinné domky a obytné části zemědělských usedlostí

(1) Výše náhrady za vyvlastnění rodinných domků a obytných částí zemědělských usedlostí se určuje podle této tabulky:

Kvalita stavbyNáhrada v Kčs za 1 m2 obytné
plochy u staveb postavených
do 1. 6. 1953 po 1. 6. 1953
třída I 367,- 1 930,-
třída II 266,- 1 400,-
třída III 198,- 1 040,-
třída IV 160,- 840,-

Takto vypočtená částka se snižuje o 1 % za každý rok stáří stavby, nejvýše však o 80 %.

Zařazení rodinných domků a obytných částí zemědělských usedlostí do jednotlivých tříd je uvedeno v příloze č. 1.

(2) Rodinným domkem se rozumí dům, u něhož z úhrnu podlahové plochy všech místností připadají alespoň dvě třetiny na byty a který obsahuje nejvýše pět obytných místností, nepočítajíc v to kuchyně, nebo u něhož při větším počtu těchto místností nepřesahuje úhrn podlahové plochy obytných místností 120 m2. *)

(3) Obytnou částí zemědělské usedlosti se rozumí část, která je vzhledem k svému vnitřnímu uspořádání a vybavení určena k bydlení a jejíž podlahová plocha nepřesahuje 120 m2.

(4) Obytnou plochou pro výpočet náhrady za rodinné domky a obytné části zemědělských usedlostí se rozumí podlahová plocha obytných místností. **)

(5) V náhradě za 1 m2 obytné plochy rodinného domku a obytné části zemědělské usedlosti je zahrnuta i hodnota příslušenství a vybavení (kuchyně do 12 m2 podlahové plochy, záchod, koupelna, spíž, předsíň, sklep, prádelna, vestavěná garáž atd.), které k dané kvalitativní třídě I-IV náleží.

(6) Okresní národní výbor může výjimečně povolit stanovení náhrady podle odstavce 1 rovněž u obytných částí drobných živnostenských provozoven (kovárna, hostinec, obchod atd.), a u domků, které nejsou rodinnými domky, avšak v době vyvlastnění vzhledem k svému stavebnímu uspořádání a okruhu uživatelů plní úlohu rodinného domku.

§ 3

Rekreační chaty

(1) Výše náhrady za vyvlastnění rekreačních chat se určuje podle této tabulky:

Kvalita stavby Náhrada v Kčs za 1 m2 zastavěné
plochy u staveb postavených
do 1. 6. 1953 po 1. 6. 1953
třída I 111,- 585,-
třída II 80,- 425,-
třída III 61,- 320,-

Takto vypočtená částka se snižuje za každý rok stáří stavby

u třídy I o 1,25 %,
u třídy II o 1,75 %,
u třídy III o 3,3 %,
nejvýše však o 80 %.

Zařazení rekreačních chat do jednotlivých tříd je uvedeno v příloze č. 2.

(2) Náhrada podle odstavce 1 se zvyšuje o 20 %, má-li rekreační chata podkroví, a o 60 %, má-li rekreační chata souvislé patro.

(3) Chatou se rozumí dočasná stavba lehčího rázu, sloužící k odpočinku a rekreaci, nikoliv však k trvalému obývání. *)

(4) Zastavěnou plochou pro výpočet náhrady za vyvlastnění rekreačních chat se rozumí celková zastavěná plocha budovy včetně verandy, avšak bez příslušenství, pokud je mimo budovu, a bez vedlejších staveb (dřevník, kolna na nářadí apod.).

§ 4

Garáže

(1) Výše náhrady za vyvlastnění garáží se určuje podle této tabulky:

Kvalita stavby Náhrada v Kčs za 1 m2 zastavěné
plochy u staveb postavených
do 1. 6. 1953 po 1. 6. 1953
třída I 80,- 425,-
třída II 61,- 320,-
třída III 40,- 215,-

Zařazení garáží do jednotlivých tříd je uvedeno v příloze č. 3.

(2) Podle odstavce 1 se postupuje pouze u samostatných garáží a u garáží v přístavku rodinného domku, které slouží výhradně k osobní potřebě vlastníka.

U samostatných garáží, které jsou pronajímány, a u garáží, které tvoří hospodářský celek s budovami v soukromém vlastnictví, se postupuje podle § 10 odst. 1.

§ 5

Ploty

(1) Výše náhrady za vyvlastnění plotů se určuje podle této tabulky:

Kvalita plotu Náhrada v Kčs za 1 bm plotů
postavených
do 1. 6. 1953 po 1. 6. 1953
třída I 38,- 200,-
třída II 21,- 110,-
třída III 13,- 70,-
třída IV 8,- 40,-

Takto vypočtená částka se snižuje za každý rok stáří stavby

u třídy I o 2,- %,
u třídy II o 2,5 %,
u třídy III o 3,3 %,
u třídy IV o 5,- %,
nejvýše však o 80 %.

Zařazení plotů do jednotlivých tříd je uvedeno v příloze č. 4.

(2) Podle odstavce 1 se stanoví náhrada za ploty do celkové délky 120 m u staveb v osobním vlastnictví nebo u pozemků určených k výstavbě rodinných domků, rekreačních chat nebo ke zřízení zahrádky. Náhrada za vyvlastnění zbývající části plotu nad stanovenou délku 120 m a plotu u staveb v soukromém vlastnictví se rovná hodnotě materiálu po odečtení nákladů na demoliční práce.

§ 6

Studny

(1) Výše náhrady za vyvlastnění studny se určuje podle této tabulky:

Hloubka studny Náhrada v Kčs za 1 bm
u studen postavených
do 1. 6. 1953 po 1. 6. 1953
od 0 do 5 m 76,- 400,-
5 10 m 152,- 800,-
10 20 m
a za každý další metr 228,- 1 200,-

Takto vypočtená částka se snižuje o 1 % za každý rok stáří stavby, nejvýše však o 80 %.

(2) Podle odstavce 1 se stanoví náhrada za studny v užívání u staveb v osobním vlastnictví nebo na pozemcích určených k výstavbě rodinných domků, rekreačních chat a ke zřízení zahrádek. Za studny, které nejsou v užívání nebo které tvoří hospodářský celek se stavbami v soukromém vlastnictví, se stanoví náhrada ve výši 10 % z náhrady, která by příslušela podle odstavce 1.

(3) Náhrady uvedené v odstavci 1 se rozumějí včetně příslušenství (pumpa, čerpadlo apod.).

§ 7

Drobné hospodářské příslušenství staveb v osobním vlastnictví

(1) Výše náhrady za vyvlastnění drobného hospodářského příslušenství se určuje podle této tabulky:

Kvalita hospodářského příslušenstvíNáhrada v Kčs za 1 m2 zastavěné
plochy u staveb postavených
do 1. 6. 1953 po 1. 6. 1953
třída I 111,- 585,-
třída II 80,- 425,-
třída III 61,- 320,-

Takto vypočtená částka se snižuje za každý rok stáří stavby

u třídy I o 1,25 %,
u třídy II o 1,75 %,
u třídy III o 3,3 %,
nejvýše však o 80 %.

Zařazení drobného hospodářského příslušenství do jednotlivých tříd je uvedeno v příloze č. 5.

(2) Drobným hospodářským příslušenstvím se rozumějí především drobné stavby, které slouží osobní potřebě (např. dřevník na palivo, kolna na nářadí apod.) a zemědělské stavby.

(3) Podle odstavce 1 se postupuje

a) u drobných staveb, které slouží osobní potřebě, do 20 m2 zastavěné plochy,

b) u zemědělských staveb do 20 m2 zastavěné plochy v případě, že jsou k zemědělské činnosti skutečně využívány.

U části drobných staveb a zemědělských staveb využívaných k zemědělské činnosti, která přesahuje stanovenou výměru, a u zemědělských staveb nevyužívaných k zemědělské činnosti, se postupuje podle § 10 odst. 1.

(4) V náhradě za 1 m2 zastavěné plochy drobného hospodářského příslušenství je zahrnuta i hodnota příslušenství a vybavení (půdní prostory, močůvková jímka, hnojiště apod.), které k dané kvalitativní třídě I-III podle přílohy č. 5 náleží.

§ 8

Úprava propočtených náhrad

(1) Srážky z náhrad za stavby v osobním vlastnictví se zřetelem k opotřebení a stáří stavby, uvedené v § 2-7, se rozumějí při normální údržbě. Tyto srážky mohou být při provedené modernizaci a generálních opravách přiměřeně sníženy nebo naopak při zanedbané údržbě a opravách přiměřeně zvýšeny.

(2) Pokud byla stavba v osobním vlastnictví prokazatelně postavena částečně před 1. červnem 1953 a částečně po 1. červnu 1953, popř. pokud byly na stavbě postavené před 1. červnem 1953 provedeny stavební úpravy (např. přistavěny místnosti, patro apod.) po 1. červnu 1953, stanoví se náhrada za každou část stavby zvlášť podle příslušných tabulek.

(3) Pro posouzení, zda jde o stavbu v osobním vlastnictví postavenou před 1. červnem 1953 nebo po 1. červnu 1953, je rozhodné datum uvedení stavby do užívání.

§ 9

Náhrada v jiném nemovitém majetku nebo ve stavebních prostředcích

(1) Za vyvlastněnou stavbu v osobním vlastnictví může stavební úřad přiznat vyvlastňovanému na jeho žádost nebo na návrh vyvlastnitele náhradu v jiné podobné stavbě, která může být v osobním vlastnictví, nebo ve stavebních prostředcích, není-li to v rozporu s obecným zájmem.

(2) Případné rozdíly v hodnotě obou objektů se vyrovnají v penězích; ke zjištění těchto rozdílů se hodnota obou objektů propočte podle tabulek pro stavby postavené po 1. červnu 1953 podle této vyhlášky.

(3) Nemá-li vyvlastnitel náhradní stavbu, která může být v osobním vlastnictví, může v odůvodněných případech poskytnout tuto náhradní stavbu podle stejných zásad národní výbor. V takovém případě musí mu vyvlastnitel, není-li jím státní organizace, uhradit obecnou cenu stavby; státní organizace náhradu národnímu výboru neposkytují.

Stavby v soukromém vlastnictví

§ 10

(1) Náhrada za vyvlastnění stavby v soukromém vlastnictví se určuje podle této tabulky:

Kvalita stavby Náhrada v Kčs za 1 m3
obestavěného prostoru
obytné ostatní
třída
I 0,30
II I 0,27
III II 0,23
IV III 0,20

Zařazení obytných staveb do jednotlivých tříd se provádí podle přílohy č. 1, garáží podle přílohy č. 3 a hospodářských staveb podle přílohy č. 5.

(2) Stavbami v soukromém vlastnictví se rozumějí všechny stavby ve vlastnictví občanů a soukromých právnických osob s výjimkou staveb vyjmenovaných v § 2-7 této vyhlášky.

(3) Obestavěným prostorem pro výpočet náhrady za vyvlastnění se rozumí základní obestavěný prostor ohraničený

a) dole spodní úrovní obvodového zdiva základového,

b) nahoře vnějšími plochami střech,

c) po stranách vnějšími plochami stěn budovy.

Náklady na přestěhování svršků a jiného movitého majetku

§ 11

Za přestěhování svršků a jiného movitého majetku uživatele vyvlastněné stavby do místa nového určení se poskytne náhrada ve výši přiměřených a skutečně prokázaných nákladů.

Venkovní úpravy

§ 12

Za venkovní úpravy (besídky, dláždění dvorku, cestiček apod.) se poskytne náhrada v hodnotě materiálu získaného jejich demolicí po odečtení nákladů na demoliční práce.

Pozemky a porosty

§ 13

Pozemky pro výstavbu rodinných domků, rekreačních chat a zřízení zahrádky

(1) Náhrada za pozemky prokazatelně určené k výstavbě rodinného domku (včetně dvorku a zahrádky) a k výstavbě rekreační chaty nebo zřízení zahrádky se stanoví částkou za 1 m2.

2,- Kčs v městech nad 60 000 obyvatel,

1,60 Kčs v městech od 20 000 do 60 000 obyvatel,

1,20 Kčs v obcích od 2 000 do 20 000 obyvatel,

0,80 Kčs v obcích s méně než 2 000 obyvateli.

Celková náhrada za pozemky prokazatelně určené k výstavbě rodinného domku může činit nejvýše

1 600,- Kčs ve městech nad 60 000 obyvatel,

1 280,- Kčs ve městech od 20 000 do 60 000 obyvatel,

960,- Kčs v obcích od 2 000 do 20 000 obyvatel,

640,- Kčs v obcích s méně než 2 000 obyvateli.

Celková náhrada za pozemky prokazatelně určené k výstavbě rekreačních chat a zřízení zahrádky může činit nejvýše polovinu těchto částek.

(2) Podle odstavce 1 se určí i náhrada za pozemky, na nichž v době vyvlastnění je již postaven rodinný domek, rekreační chata nebo zřízena zahrádka.

(3) Za pozemky uvedené v odstavci 1 a 2 může stavební úřad přiznat vyvlastněnému na jeho žádost nebo na návrh vyvlastnitele náhradu v jiném pozemku.

(4) Při současném vyvlastnění více pozemků téhož druhu jednomu vlastníku se výměry sčítají a postupuje se podle odstavce 1.

§ 14

Ostatní pozemky

(1) Za ostatní pozemky, včetně pozemků sdružených ke společnému užívání JZD, poskytne se náhradní pozemek z národního majetku v téže nebo v některé jiné obci.

(2) Stavební úřad v rozhodnutí o vyvlastnění stanoví, že vyvlastňovanému přísluší náhrada v náhradním pozemku, který poskytne okresní národní výbor, v jehož obvodu je vyvlastňovaný pozemek. Okresní národní výbor pak k žádosti vyvlastněného převede náhradní pozemek do jeho vlastnictví.

(3) V případě, že dojde k vyvlastnění pozemků během vegetačního období, uhradí se tzv. náklady na novou úrodu, tj. skutečně vynaložené náklady na obdělání, hnojení, zasetí apod. zemědělských kultur na vyvlastňovaných pozemcích. Náhrada za náklady na novou úrodu se poskytne ve výši skutečně vynaložených a prokázaných nákladů. Náhrada za náklady na novou úrodu na pozemcích sdružených ke společnému užívání jednotných zemědělských družstev se poskytuje družstvu. *)

§ 15

Trvalé porosty

(1) Náhrada za ovocné stromoví se určuje podle této tabulky:

Druh Náhrada za 1 kus náhradyStáří při při vyřazení
z produkce
Snížení náhrady
za každý rok stáří
po dosažení plodnosti
Kčs
po vysazení Kčs po nabytí plodnosti
ve stáří rokůKčs
Vysokokmeny a polokmeny
Ořešáky 25 15 90 85 1,30
Hrušně 55 10 120 60 2,40
Jabloně a třešně 50 6 80 56 1,60
Ostatní peckoviny 40 4 55 31 2,20
Čtvrtkmeny atd. a keře
Čtvrtkmeny jabloní 35 6 55 31 2,20
Zákrsky jabloní 20 3 30 28 1,20
Čtvrtkmeny višní 40 3 50 28 2,-
Čtvrtkmeny broskví 18 3 30 28 1,20
Keře bobulovin 5 2 7,5 27 0,30

Pro stáří mezi vysazením a rokem nabytí plodnosti se náhrada určí interpolací. Podle ní bude náhrada např. za 10letý ořešák činit

Pro stáří vyšší než stáří nabytí plodnosti se náhrada snižuje za každý rok o částky uvedené v posledním sloupci tabulky. Tak např. náhrada za 50letý ořešák bude činit 90 - [(50 - 15) x 1,30] = 44,50 Kčs. Celková náhrada za ovocné stromoví může činit nejvýše 3 000 Kčs.

(2) Náhrada za viniční porosty a zařízení vinice se určuje podle této tabulky:

stáří porostunáhrada v Kčs za 1 m2 viničního porostu o sponu výsadby
1,0 x 1,0 m1,3 x 1,2 m1,7 x 1,3 m3,0 x 1,3 m
po vysázení 6,59 4,33 3,73 2,38
stáří 1 rok 7,57 4,69 3,99 2,59
2 roky 8,87 5,45 4,59 3,00
3 roky 10,73 6,48 5,46 3,70
4 roky 11,77 7,27 6,01 4,08
za každý další rok se náhrada
snižuje o 0,47 Kčs
za každý další rok se náhrada
snižuje o 0,28 Kčs
za každý další rok se náhrada
snižuje o 0,24 Kčs
za každý další rok se náhrada
snižuje o 0,16 Kčs

V náhradě za 1 m2 viničního porostu je zahrnuta i hodnota zařízení vinic.

Celková náhrada za viniční porost a zařízení vinice může činit nejvýše 5 000 Kčs.

(3) Náhrada za chmelniční porosty a zařízení chmelnic se určuje podle této tabulky:

náhrada v Kčs za 1 m2
chmelniční
porost
zařízení
chmelnic
celkem
nově založená chmelnice (nově vysazený porost
a nové zařízení z dřevěných sloupů a drátů)
1,80 3,20 5,00
srážka za každý rok stáří chmelnice 0,072 0,160 0,232

Celková náhrada za chmelniční porost a zařízení chmelnice může činit nejvýše 2 000 Kčs.

(4) Náhrada za lesní porosty se určuje podle této tabulky:

Věková třída, resp.
stáří porostu let
Náhrada za 1 m2 vyvlastněného
lesního porostu včetně škody
z těžby porostů nedospělých Kčs
1 - 20 0,66
21 - 40 0,97
41 - 60 1,15
61 - 80 1,28
81 - 100 1,39
nad 100 1,44

Celková náhrada za lesní porosty může činit nejvýše 1 500 Kčs. Dřevní hmota ve vyvlastněných lesních porostech patří vyvlastniteli. Vyvlastnitel zařídí její vytěžení podle pokynů a za součinnosti popřípadě prostřednictvím organizací, které mají vyvlastněné lesy v odborné správě a jsou též příslušné pro výkup surového dřeva z těchto lesů.

(5) Náhrada za trvalé porosty na pozemcích sdružených ke společnému užívání jednotných zemědělských družstev se poskytuje družstvu. *)

§ 16

Náklady na odstranění přenosných staveb a jiných předmětů z pozemků

Za odstranění, popř. za přemístění přenosných staveb a jiných předmětů na pozemcích, které nejsou jejich součástí a nebudou vyvlastněny, poskytne se náhrada ve výši přiměřených a skutečně prokazatelných nákladů (včetně nákladů na umístění předmětů na novém místě).

Část druhá

Náhradní výstavba bytů

§ 17

(1) Okresní národní výbory organizují náhradní výstavbu za vyvlastněné obytné objekty v osobním vlastnictví v souladu se zásadami schválenými k vyřešení bytového problému především formou družstevní výstavby levných, moderně vybavených vícepodlažních domů.

(2) Vyvlastnitel zajistí ve spolupráci s příslušnými okresními (místními) národními výbory vlastníkům obytných objektů v osobním vlastnictví přednostní získání bytu v družstevní výstavbě v místě nebo v těsné blízkosti pracoviště, popř. zajistí investiční a projektovou přípravu soustředěné výstavby vícepodlažních domů družstevním způsobem.

Výjimky při stanovení náhrad

§ 18

(1) K zajištění prostředků na získání přiměřeného náhradního bytu v družstevní výstavbě nebo v rodinném domku, popř. na získání náhradních staveb v osobním vlastnictví, uvedených v § 3-7, vlastníkům, jimž by příslušela náhrada propočtená podle tabulek pro stavby postavené do 1. června 1953, může okresní národní výbor k jejich žádosti povolit přiznání náhrady až do výše propočtené podle tabulek pro stavby postavené po 1. červnu 1953, nejvýše však do 80 000 Kčs. Závazek vlastníka, že si za zvýšenou náhradu pořídí přiměřený náhradní byt v družstevní výstavbě nebo v rodinném domku, popř. náhradní stavby v osobním vlastnictví, uvedené v § 3-7, musí být uveden v rozhodnutí o vyvlastnění.

(2) V mimořádných případech, kdy ani náhrada propočtená podle tabulek pro stavby postavené po 1. červnu 1953 by nestačila k získání přiměřeného bytu v družstevní bytové výstavbě, může okresní národní výbor sociálně slabým vlastníkům (např. rodiny s více dětmi, důchodci s malými důchody apod.) povolit zvýšení náhrady až do výše členského podílu ve stavebním bytovém družstvu.

(3) V případě spoluvlastnictví obytných objektů v osobním vlastnictví lze poskytnout výjimku podle odstavce 1 a 2 jen tomu spoluvlastníku, který si potřebuje pořídit náhradní byt. Výjimka může být přiznána pouze do výše odpovídající podílu spoluvlastníka.

(4) Výjimku uvedenou v odstavci 1 a 2 nelze povolit vlastníkům, kteří vlastní více objektů téhož druhu (dva rodinné domky, dvě rekreační chaty apod.), vlastníkům obytných objektů v osobním vlastnictví, kteří si nepotřebují pořizovat náhradní byt, a v případech, kdy její povolení není v souladu se zájmy naší společnosti. Zejména se výjimka nepovolí příslušníkům bývalých vykořisťovatelských tříd, osobám potrestaným za protistátní činnost a vlastníkům, kteří vyvlastňovaný majetek nabyli ke spekulačním účelům.

(5) Výjimka podle odstavce 1 se rovněž nepovolí při vyvlastnění objektů, které vlastník nabyl přídělem od čs. státu podle předpisů o rozdělení konfiskovaného majetku. V těchto případech je však možno náhradu zvýšit až do výše členských podílů na přiměřený byt ve stavebním bytovém družstvu.

(6) Při vyvlastnění obytných objektů v osobním vlastnictví může vyvlastnitel poskytnout vlastníkům zálohu na náhradu za tyto objekty až do výše propočtené podle tabulek pro stavby postavené do 1. června 1953, je-li to třeba k včasnému zahájení náhradní bytové výstavby družstevním způsobem. Záloha bude složena ve prospěch vlastníka na účet příslušného stavebního bytového družstva. Odmítne-li dodatečně vlastník družstevní byt, bude záloha vrácena vyvlastniteli.

(7) Přiměřeným bytem v družstevní bytové výstavbě se rozumí byt, jehož podlahová plocha u obytných místností odpovídá počtu členů uživatelovy domácnosti. *)

§ 19

(1) Náhrada podle § 18 odst. 1, 2, 3 a 5 vyplacená vlastníku na bezúročný účet zřízený podle předpisů o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob *) je účelově vázána na opatření náhradního bytu v družstevní výstavbě nebo v rodinném domku, popř. na opatření jiné náhradní stavby v osobním vlastnictví uvedené v § 3-7. Vyvlastnitel je povinen při složení náhrady na bezúročný účet státní spořitelně sdělit, že jde o náhradu účelově vázanou.

(2) Nepoužije-li vlastník vázané náhrady k povolenému účelu do pěti let ode dne složení náhrady na bezúročný účet, je povinen vrátit organizaci rozdíl mezi náhradou poskytnutou podle § 18 odst. 1, 2, 3 a 5 a náhradou propočtenou podle tabulek pro stavby postavené do 1. června 1953; v rozhodnutí o vyvlastnění musí být tento rozdíl vyčíslen a stanovena povinnost k jeho vrácení.

(3) Ustanovení odstavce 2 platí též, jestliže vlastník do pěti let po dokončení stavby ji prodá nebo zanikne-li v téže době jeho členství ve stavebním bytovém družstvu vystoupením, vyloučením nebo zrušením.

Část třetí

Předběžné užívání nemovitostí

§ 20

(1) Za předběžné užívání pozemků se náhrada neposkytuje. Za předběžné užívání ostatních nemovitostí se poskytne náhrada ve výši 2,5 % ročně z částky, která by za nemovitost příslušela podle § 2-7 a podle § 10 vyhlášky.

(2) Náhrada za předběžné užívání nemovitostí se neposkytne v případech, kdy nemovitosti, které mají být vyvlastněny, byly podle vládního nařízení č. 50/1955 Sb. dány do užívání.

(3) O náhradu za předběžné užívání nemovitostí se nesnižuje celková náhrada za nemovitost při vyvlastnění.

Část čtvrtá

Společná ustanovení

§ 21

(1) Vyvlastnitel předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vyvlastnění návrh na způsob a výši náhrady.

(2) Splňuje-li vlastník podmínky uvedené v § 18, může požádat prostřednictvím stavebního úřadu o poskytnutí výjimky.

§ 22

(1) Ustanovení této vyhlášky platí i pro smluvní nabývání nemovitostí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob.

(2) Organizace hodlající vykoupit pozemky předloží okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu jsou tyto pozemky, řádně zdůvodněný návrh na poskytnutí náhradního pozemku vlastníku.

(3) Okresní národní výbor převede náhradní pozemek, má-li ho ve své správě, do správy vykupující organizace. Vykupující organizace pak uzavře s vlastníkem směnnou smlouvu. Je-li vykupující organizací jiná než státní organizace, převede se náhradní pozemek bezplatně do jejího vlastnictví.

(4) V rozhodnutí o povolení výjimky podle § 18 při smluvním nabývání nemovitostí musí být stanovena výše náhrady a vyčíslen rozdíl uvedený v § 19 odst. 2; ve smlouvě je třeba zavázat vlastníka k vrácení rozdílu, jestliže kupní cenu nepoužije k povolenému účelu do 5 let ode dne jejího složení na bezúročný účet a jestliže vlastník do 5 let po dokončení stavby ji prodá nebo zanikne-li v téže době jeho členství ve stavebním bytovém družstvu vystoupením, vyloučením nebo zrušením.

§ 23

Tato vyhláška se vztahuje na všechny případy vyvlastnění a smluvního nabývání nemovitostí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob, u nichž rozhodnutí nebo smlouva ke dni účinnosti této vyhlášky není právně účinná.


Závěrečná ustanovení

§ 24

(1) Ministerstvo financí může v mimořádných případech povolit výjimky z této vyhlášky.

(2) Zrušují se všechny předpisy, které odporují této vyhlášce; zejména se zrušuje vyhláška č. 228/1951 Ú. l., ve znění vyhlášky č. 44/1952 Ú. l., vyhláška 258/1951 Ú. v., ve znění vyhlášky č. 69/1952 Ú. v., o určování náhrady za vyvlastnění a za předběžné užívání nemovitostí, a § 44 vyhlášky č. 144/1959 Ú. l., kterou se provádí zákon o stavebním řádu.

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ďuriš v. r.


Příloha č. 1

Zařazení rodinných domků a obytných částí zemědělských usedlostí podle kvality do 4 tříd

třídaIIIIIIIV
1. zdivocihelné masivnís dostatečnou izolační schopností, sruby dřevěnézdivo různé, komoinované i s dřevemnepálená cihla, kámen
2. fasádaobložená i částečně, tvrdá omítkabřízolitová omítka, režné zdivo lícovévápenná štuková omítka, stříkaný břízolitvápenná štuková
3. střechaplochá plechová, asfaltová, dvojitá tašková, prejzy, osovky, šamotová dlažba na terasáchplochá preskies, dvojité tašky, terasy, cementové dlaždiceplochá lepenková, dvojité taškyplochá jednoduchá lepenka, jednoduchá tašková
4. schodištěobložené, žula částečně leštěná, zábradlí z nerezužula neleštěná, dobré terazzo, dřevo měkké, truhlářsky zpracovanéhorší žula, terazzové stupně, pískovec, dřevo měkkébeton, dřevo, tesařsky opracované bez podstupnic
5. izolacevodotěsné, tepelné a proti hlukuvodotěsnézdí proti zemni vlhkostíbez izolací proti vlhkosti
6. zárubněocelové, dřevem obloženéocelové a truhlářské rámkyobíjenéhrubé
7. podlahyvlýskové, parketové, korek, linoleumvlysy bukovépalubovéprkenné
8. dlažbyšamotové, linoleum, gumaxylolit, terazzocement, dlaždicecihly nebo mlat
9. vytápěniradiátory na vodu, teplovzdušné komůrkyamerická nebo dobrá kachlová kamnakachlová jednoduchá nebo železná kamnakamna obyčejná, bubínky, pec
10. kuchyněelektrický nebo plynový sporák, dřez na teplou a studenou vodukachlové nebo smaltované sporáky, dřez na studenou vodukachlové jednotroubové sporáky, výlevkacihelné sporáky
11. příprava teplé vodyteplá voda z karmy, bojleru pro kuchyň i lázeňteplá voda z karmy jen v láznikoupelnová kamna na uhlíbez přípravy teplé vody
12. lázeňvana obložená 150 cm, umývadlo a bidet - šamotová dlažbavolně stojící vana smaltovaná, jen částečně obkládačky, terazzová dlažbaplechová vana zinková, betonová dlažba, olejový nátěr stěn-
13. záchodsplachovací, obloženy, šamotová dlažbasplachovací, dlažba šamotová, terazzo, bez
obkladu
splachovací, betonová dlažbanesplachovací
14. vodateplá a studená v koupelně, kuchyniteplá v koupelně - zdroj plynový, elektrickýteplá z koupelnových kamen na uhlí-
15. elektrické instalacemoderní zásuvky, zvonky, elektroměr mimo bytv trubkáchnavrchprovizorní
16. oknadvojitádvojitá nebo zdvojenázdvojenájednoduchá
17. dveřepřekližované, zámky s vložkami nebo dozicképřekližované a náplňové s obyčejnými zámkynáplňové s obyčejnými zámkynáplňové, visací zámky, závlačky
18. prádelnav domě s pračkou, kotlem, necky, stůl, vytápěnív domě, kotel malýv domě bez kotle-
19. sušárnavytápěná nebo půdanevytápěná nebo půdapůda-
20. sklepna palivo nebo v domě skladsklad v doměsklep nebo kolnička mimo objektmimo objekt

O zařazení do určité třídy I-IV rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. V nejasných případech rozhodne o zařazení do příslušné třídy stavební úřad.

Příloha č. 2

Zařazení rekreačních chat podle kvality do 3 tříd

třídaIIIIII
zděné nebo roubené chaty na kamenné podezdívce, s vodovodem, kanalizací a elektroinstalaci lehké zděné nebo montované dřevěné chaty na podezdívce nebo pilotách s elektroinstalacíjednoduché dřevěné chaty na pilotách nebo sloupkách
Obvodové zdivozděné z cihel nebo tvárnic na minimální tloušťku 30 cm nebo roubené ze dřeva o tloušťce 16 cmmontované z prefabrikátovaných desek s tepelnou izolaci nebo dvojité stěny obíjené na kostru o tloušťce stěny 6-10 cmobíjené na kostru jen z jedné strany, s vnitř ním vylepením nebo vybitím o tloušťce stěny 2-4 cm
Střechaodborně kryta eternitem nebo plechem na bedněníkrytá dvojitou lepenkou s 3 asfaltovými nátěrykryta jednoduchou lepenkou
Průčelísokl z přírodního kamene, čistě spárovaný, obvodové zdivo omítané nebo spárované, roubené stěny čistě upraveny a vypracoványsokl betonový, zdivo hrubě omítané, dřevěné stěny napuštěné a natřenévenkovní stěny z nehoblovaných prken nebo krajin
Schodištězděné nebo dřevěné o maximálním stoupání 1/1,15zděné nebo dřevěné o vyšším stoupání-
Nátěryolejové s povrchem z emailujednoduché olejové nátěrynapuštění impregnací
Izolacedokonalá izolace proti zemní vlhkosti, izolace tepelná v hodnotě zdiva 45 cm, izolace proti hluku v poloviční hodnotě normy (v hodnotě zdiva 15 cm)jednoduchá izolace proti zemní velikosti, izolace tepelná v hodnotě zdiva 22 cmčástečná izolace proti zemní vlhkosti
Podlahylinoleum, guma, vlýsky, šamotová dlažba, kamenná dlažba na podkladupalubky, terazzoprkenné, betonové
Topeníetážové vodní nevzdušné, elektrické, plynovékachlovými kamny, krby, velmi dobrými kamnymalými litinovými nebo plechovými kamny
Kuchyněplynový nebo elektrický sporákuhelný kuchyňský sporák, zděná kuchyňská kamnaplechový sporáček (bubínek)
Lázeňs vanou nebo sprchou se studenou a teplou vodouumývadlo nebo sprcha se studenou vodou-
Záchodsplachovací v budověsuchý v budově nebo mimospolečný
Vodazavedena do budovy v lázni a kuchyni, zařízení na ohřívání vody elektricky, plynem nebo kamnyzavedena do budovyvenkovní hydrant nebo studna
Kanalizacesplašky odváděny kanalizací do septikůsplašky odváděny kanalizací z budovy a vypouštěny do terénubez kanalizace
Elektřinaprovedena instalace elektřiny pro osvětlení, se zásuvkami k připojení spotřebičů elektroinstalace pro osvětlení
Oknadvojitá, zčásti s okenicemi nebo mřížemijednoduchá s okenicemi nebo zdvojenájednoduchá
Dveřevstupní roubené nebo masivní, z tvrdého dřeva, s patentním zámkem, vnitřní překližkovévstupní masivní z měkkého dřeva, vnitřní náplňovévstupní i vnitřní jednoduché, obíjené
Sklepna palivo a potraviny, pod celou budovousklípek pod částí budovy

O zařazení do určité třídy I-III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. V nejasných případech rozhodne o zařazení do příslušné třídy stavební úřad.

Příloha č. 3

Zařazení garáží podle kvality do 3 tříd

I. třída:

Zděné garáže s železobetonovým stropem, tepelně izolované, s ocelovými vraty, s izolací proti zemní vlhkosti, s elektrickým osvětlením a motorovou zásuvkou, s přívodem vody, s kanalizací, s mycí deskou před garáží.

II. třída:

Lehké zděné garáže s nespalným stropem, roletou nebo garáže s ocelovou konstrukcí, krytou plechy s částečnou tepelnou izolací, s plechovými vraty nebo roletou, s elektrickým osvětlením, jímkou. Vodovodní kohout je přístupný ve vzdálenosti do 20 m.

III. třída:

Jednoduché garáže s ocelovou kostrou krytou plechem, s plechovými vraty nebo roletou, bez tepelné izolace, s betonovou podlahou, bez základů.

třídaIIIIII
Stěnyzděné v tloušťce odpovídající tepelné izolaci 45 cmzděné nebo plechové s tepelnou izolaci zdiva 22 cmplechové nebo eternitové na nespalné kostře
Střechacihlobetonová s tepelnou izolací, krytí plechem nebo lepenkou se žlaby a okapyželezobetonová krytá lepenkouplechová nebo eternitová
Průčelíomítnuti šlechtěnou omítkou, oplechováníjednoduše omítnuté-
Nátěryzákladní a dvojnásobný olejový nátěrdvojnásobný nátěrzákladní nátěr
Izolacezdivo izolováno plně proti zemní vlhkostizdivo jednoduše izolováno proti zemní vlhkosti-
Podlahabetonová s potěrem, dlažba cementová, dlaždicehrubá betonová dlažba-
Vytápěnítemperované nebo zařízení na ohřívání motoru--
Vodazavedena do garáže, nebo hydrant u mycí deskykohout do 20 m-
Elektřinaelektrické osvětlení garáže, prostoru před garáží- zásuvka pro motorový proudelektrické osvětlení-
Kanalizacegaráž nebo mycí deska kanalizovánav garáži sběrná jímka-
Dveřeocelové s patentním zámkem a tepelnou izolaciplechové se zámkemplechové nebo roleta

O zařazení do určité třídy I-III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. V nejasných případech rozhodne o zařazení do příslušné třídy stavební úřad.

Příloha č. 4

Zařazení plotů podle kvality do 4 tříd

Třída I

Ploty zděné z kamene nebo cihel, nejméně 30 cm silné a 180 cm vysoké, na základech z betonového nebo kamenného zdiva, plné nebo prolamované, s vraty a vrátky z plného dřeva nebo z kovových profilů a plechu.

Třída II

Ploty zděné jako předešla, ale slabší než 30 cm a nižší než 180 cm, ploty vytvářené podezdívkou cihelnou, kamennou nebo betonovou, zděnými, betonovými nebo ocelovými, sloupky a rámy z ocelových profilů, potažené pletivem nebo dřevěnými rámy, vyplněné latěmi, s vraty a vrátky prováděnými stejným způsobem.

Třída III

Ploty bez podezdívky, se sloupky betonovými, zděnými nebo ocelovými, mezi sloupky upevněno pletivo bez rámu nebo latě na svlacích o výšce nejméně 150 cm, s vraty a vrátky stejným způsobem provedenými.

Třída IV

Ploty sestávající z dřevěných sloupků, svlaků a plotovek nejméně 150 cm vysokých, s vraty a vrátky z prken tesařsky zpracovaných.

třídaIIIIIIIV
Základykamenné nebo betonové zdivo po celé délce plotukamenné nebo betonové zdivo po celé délce plotujen kolem sloupku-
Podezdívka-zděná z cihel nebo kamene, betonovábez podezdívky-
Plotcihelná, kamenná nebo betonová zeď, aspoň 30 cm silná, s krycí kamennou, cihelnou nebo betonovou deskou a 180 cm vysokácihelné, kamenné, ocelové nebo betonové sloupky s vloženými rámy z ocelových profilů, potažené pletivem nebo dřevěnými rámy z hoblovaného řeziva s výplni z hoblovaných latíbetonové nebo ocelové sloupky s napjatým pletivem nebo svlaky a plotovky z hoblovaného řezivakulaté dřevěné sloupky, půlkulaté svlaky a plotovky
Vrata a vrátkaz ocelových profilůz rámů z ocelových profilů, s výplní drátěným pletivemz hoblovaného řeziva truhlářsky provedenáz kulatiny nebo nehoblovaného řeziva, tesařsky provedená
Povrch zdivaomítaný nebo spárovanýomítaný nebo spárovaný--
Povrch ocel nebo dřevodvojnásobný olejový nátěrdvojnásobný olejový nátěrdvojnásobný olejový nátěrnapuštěné
nejmenší výška plotu180 cm150 cm150 cm-

O zatřídění do určité kategorie I-IV rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. V nejasných případech rozhodne o zařazení do příslušné třídy stavební úřad.

Příloha č. 5

Zařazení hospodářských budov dle kvality do 3 tříd

I. třída:

zděné budovy z cihelného zdiva 45 cm nebo kamenného 60 cm, s nespalným stropem klenutým do ocelových nosníků nebo železobetonové s půdním prostorem provedeným jako seník nebo sýpka, s tvrdou krytinou, s elektrickým osvětlením, přívodem vody, kanalizací.

II. třída:

lehce zděné, hrazděné nebo roubené budovy s dřevěnými stropy, s tvrdou krytinou, s půdním prostorem.

III. třída:

zčásti otevřené budovy na sloupkách nebo zděné budovy se spalnou krytinou, v jednoduchém vybavení.

třídaIIIIII
1. zdivocihelné 45 cm kamenné 60 cmcihelné, kamenné, betonové, hrazděné, dřevěné, roubenézčásti zděné, zčásti na sloupkách, pobitých prkny
2. stropyklenuté, železobetonovédřevěné trámové, kryté fošnamiz kuláčů, povalové, prkenné
3. střechana krovu s půdním prostorem, krytá eternitemna krovu s půdním prostorem, krytá taškamikrytá lepenkou, došky, šindelem
4. izolaceasfatová proti vlhkosti--
5. dlažbycihelné teplébetonové kamennéz kuláčů, hlíny
6. vodovodúplná instalace vody na napájení s nádržkou nebo automatickou vodárnouvodovodní kohout-
7. kanalizacekrytá kanalizace do močové jímkypovrchový odtok do močové jímky-
8. osvětleníúplné elektrické osvětleníelektrické osvětlení-
9. oknapřímé osvětlení otevíracími oknypřímé osvětlení-
10. dveřepřímý vstup, dvojité dveřepřímý vstup-
11. půdní prostorsýpka přístupná schodyseník-
12. příslušenstvíbetonová nebo zděná močová jímka, krytá, hnojiště dlážděné nebo betonové, zařízení pro odvoz hnoje, zařízení pro dovoz krmiva a stelivamočová jímka, hnojištěhnojiště

O zařazení do určité třídy I-III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. V nejasných případech rozhodne o zařazení do příslušné třídy stavební úřad.

Poznámky pod čarou

*) § 73 zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, ve znění zákona č. 147/1961 Sb.

**) § 76 zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, ve znění zákona č. 147/1961 Sb.

*) Směrnice k provádění výstavby rodinných domků a ostatních drobných staveb jednotlivci, Sbírka směrnic pro národní výbory, poř. č. 19/1961, částka 6.

*) § 24 odst. 3 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech.

*) § 69 zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, ve znění zákona č. 147/1961 Sb.

*) Vyhláška č. 19/1963 Sb., o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob.

Přesunout nahoru