Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 16/1963 Sb.Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol

Částka 9/1963
Platnost od 25.02.1963
Účinnost od 25.02.1963
Zrušeno k 01.05.1967 (38/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 8. února 1963

o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly:

Naše společnost poskytuje mládeži v různých typech škol potřebné odborné vzdělání. Důležité úkoly, které absolventi mají plnit ve všech odvětvích národního hospodářství a kultury, vyžadují, aby vzdělání získané na školách bylo uplatněno v souladu s potřebami společnosti v oboru, pro který byli vychováni, a aby bylo prohloubeno praxí v pracovním poměru, do něhož absolventi vstupují.


§ 1

Absolventům vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol (dále jen "absolventi") se zajišťuje zaměstnání v souladu s potřebami národního hospodářství podle kvalifikace, která je určena studijním směrem absolventa.

§ 2

(1) Zaměstnávání absolventů jsou povinny zajistit ústřední orgány státní správy a ostatní ústřední orgány, a jde-li o úseky spravované národními výbory, krajské národní výbory (dále jen "ústřední orgány popř. krajské národní výbory") v počtech a oborech, které odpovídají studijním směrům, a to v rámci příslušné skupiny oborů, jak jim bylo stanoveno plánem rozvoje národního hospodářství. K tomu účelu ústřední orgány popř. krajské národní výbory nebo orgány jimi pověřené určí, které podniky a v jakém počtu jsou povinny absolventy zaměstnávat.

(2) Plán početního rozdělení absolventů lékařských a farmaceutických fakult a odborných zdravotnických škol stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě se Státní plánovací komisí.

§ 3

(1) K získání praktických znalostí a zkušeností potřebných k plnému uplatnění dosaženého vzdělání při budování vyspělé socialistické společnosti vstupují absolventi do pracovního poměru na základním pracovišti.

(2) Základními pracovišti jsou taková pracoviště, která poskytují možnost, aby se absolvent uplatnil přímo v základní odborné činnosti, pro kterou byl vychován. Základními pracovišti nejsou místa v ústředních a krajských orgánech a ve vědeckovýzkumných nebo vývojových ústavech s výjimkou míst poskytujících možnost přímého uplatnění v základní odborné činnosti, která určí vedoucí příslušných ústředních orgánů.

(3) Na jiné než základní pracoviště může do pracovního poměru nastoupit

a) absolvent, který před vstupem na školu pracoval nejméně tři roky v oboru, který odpovídá jeho studijnímu směru,

b) absolvent teoretického oboru vysokoškolského studia; tento absolvent může nastoupit do pracovního poměru ve svém teoretickém oboru i ve vědeckovýzkumném ústavu nebo na vysoké škole, kde byl přijat v rámci plánu rozvoje národního hospodářství v souladu s potřebami vědy a techniky. Teoretické obory stanoví ministerstvo školství a kultury v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a s Československou akademií věd.

§ 4

Bez vykonání nejméně tří až pětileté praxe na základním pracovišti nesmí být absolvent, s výjimkou případů uvedených v § 3 odst. 2 a 3, přijat ani převeden do pracovního poměru v ústředních a krajských orgánech, ve vědeckovýzkumných, projektových a vývojových ústavech.

§ 5

(1) Podnik je povinen věnovat zvláštní péči odbornému a politickému růstu absolventů a umožnit jim získání praktických znalostí a zkušeností potřebných k úspěšnému konání prací odpovídajících dosaženému vzdělání . Přitom podnik úzce spolupracuje s příslušnými orgány společenských organizací, zejména s orgány Revolučního odborového hnutí a Československého svazu mládeže.

(2) Po uplynutí tří let praxe je podnik povinen v součinnosti se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí a s výborem závodní organizace Československého svazu mládeže zhodnotit práci absolventa a výsledky hodnocení připojit k jeho osobním spisům.

§ 6

(1) O umístění absolventů pečuje v úzké spolupráci s podniky příslušná vysoká škola, konzervatoř nebo střední odborná škola (dále jen "škola"). Navazuje přitom na soustavnou politicko-výchovnou práci konanou během studia, řídí se potřebami plánu rozvoje národního hospodářství a přihlíží k politické a odborné úrovni absolventa, k jeho odborným zájmům a k jeho zdravotním a rodinným poměrům. U absolventů se změněnou pracovní schopností se přihlíží k doporučení orgánů sociálního zabezpečení o vhodnosti jejich zaměstnání.

(2) Návrhy na umístění absolventů projednává škola s absolventy a podniky. Škola nenavrhuje umístění absolventa do podniku, který pro něj nezajistí přiměřené pracovní a životní podmínky, nebo do podniku, jehož pracoviště určené pro absolventa (s výjimkou absolventů uvedených v § 3 odst. 3) nemá charakter základního pracoviště; v těchto případech požádá škola příslušný ústřední orgán popř. krajský národní výbor o určení jiného podniku, v němž uvedené předpoklady zajištěny jsou.

§ 6a

(1) Návrhy na umístění absolventů se projednávají v předposledním roce studia s výjimkou návrhů na umístění absolventů lékařských a farmaceutických fakult, absolventů pedagogických škol a absolventů učitelství na fakultách vychovávajících učitele pro školy poskytující střední vzdělání, které se projednávají v posledním roce studia. Po tomto projednání uzavřou podnik a student za součinnosti školy dohodu, že do 30 dnů po ukončení studia sjednají pracovní poměr.

(2) Na pedagogických fakultách projednává škola v předposledním ročníku studia návrhy na umístění absolventů se studenty a jednotlivými okresními národními výbory. Po tomto projednání uzavře student a okresní národní výbor za součinnosti fakulty dohodu, že do 30 dnů po ukončení třetího ročníku studia sjednají pracovní poměr s tím, že základním pracovištěm bude škola, kterou určí fakulta pro výkon roční řízené nástupní pedagogické praxe.

§ 7

Vynikající absolventi jiného než teoretického oboru studia na vysokých nebo středních odborných školách technického nebo přírodovědného zaměření, kteří byli během studia připravováni pro vědeckou činnost a perspektivně vybráni pro práci ve vědeckovýzkumném, projektovém nebo vývojovém ústavu, na vysoké škole nebo na střední zemědělské nebo lesnické technické škole (dále jen "instituce") se umísťují rovněž d o podniku na základní pracoviště podle ustanovení § 6 s těmito odchylkami:

a) před projednáním návrhu na umístění s podnikem, na jehož základním pracovišti má absolvent pracovat, projedná škola perspektivní možnost umístění absolventa s příslušnou institucí;

b) podnik umožní příslušné instituci, aby absolventa v zájmu jeho vědeckého růstu sledovala po dobu praxe v podniku;

c) po uplynutí dvou až tří let praxe v podniku je podnik povinen rozvázat s absolventem pracovní poměr, požádá-li o to příslušná instituce, a uvolnit jej pro ni .

§ 8

Jiný podnik než ten, s nímž absolvent uzavřel dohodu o sjednání pracovního poměru na základě ustanovení § 6a nebo na základě ustanovení § 15a odst. 1 nesmí absolventa v období 3 let od ukončení jeho studia, nepočítaje v to dobu výkonu základní vojenské služby, přijmout do pracovního poměru s výjimkou případů uvedených v § 11.

§ 9

K přijetí absolventa, s nímž podnik sjednal dohodu o uzavření pracovního poměru, není třeba souhlasu okresního národního výboru.

§ 10

Absolventi, kteří nastupují do pracovního poměru podle sjednané dohody, mají nárok na náhradu nákladů podle předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

§ 11

(1) Pracovní poměr absolventa se řídí příslušnými pracovně právními předpisy. Před uplynutím tří let od ukončení studia se k rozvázání pracovního poměru vyžaduje souhlas příslušného ústředního orgánu popř. krajského národního výboru; souhlasí-li příslušný ústřední orgán popř. krajský národní výbor s rozvázáním pracovního poměru, projedná současně sjednání pracovního poměru mezi absolventem a jiným podnikem, tak aby pracoviště, na němž bude absolvent dále pracovat, odpovídalo podmínkám § 3 a § 6 odst. 3. Obdobně se postupuje při převodu.

(2) Ve zcela výjimečných případech může příslušný ústřední orgán popř. krajský národní výbor dát na žádost absolventa před uplynutím tříleté doby od ukončení studia souhlas k rozvázání pracovního poměru absolventa, aniž projedná sjednání pracovního poměru mezi absolventem a jiným podnikem. Další pracovní poměr naváže absolvent především s podnikem, s nímž pracovní poměr rozvázal. Nebude-li to možné, pečuje o jeho umístění okresní národní výbor, příslušný podle místa bydliště; na takto sjednaný pracovní poměr tohoto absolventa se nevztahují ustanovení § 3 a § 8.

(3) Bez souhlasu příslušného ústředního orgánu popř. krajského národního výboru může být rozvázán jen pracovní poměr absolventů, kteří byli přijati ke studiu na vysoké škole; pracovní poměr s těmito absolventy je podnik povinen rozvázat ke dni nástupu na vysoké škole. Totéž platí o absolventech, kteří byli v rámci plánu přijímání vědeckých aspirantů přijati za řádné vědecké aspiranty.

§ 12

Na československé občany, kteří absolvovali vysoké nebo střední odborné školy v zahraničí, na něž byli vysláni, se vztahují ustanovení tohoto nařízení s tou odchylkou, že jejich zaměstnávání zajišťují ústřední orgány, pro jejichž potřebu byli vyškoleni.

§ 13

Toto nařízení se vztahuje obdobně na studenty, kteří v prvním termínu nevykonali státní závěrečnou zkoušku, popřípadě maturitní zkoušku i na studenty čtvrtých ročníků pedagogických fakult, konající v posledním roce svého studia roční řízenou nástupní pedagogickou praxi v pracovním poměru.

§ 14

(1) Uzavření dohody o sjednání pracovního poměru absolventa s podnikem vyznačí škola v občanském průkazu absolventa.

(2) Po uplynutí tří let praxe vyznačí podnik její výkon v občanském průkazu absolventa; u absolventa, který vykonal praxi podle § 3 odst. 3 písm. a) vyznačí škola splnění požadavku praxe již při vyznačení dohody o sjednání pracovního poměru absolventa.

(3) U absolventů, kteří během studia pobírali závodní nebo krajské stipendium, vyznačí podnik v občanském průkazu jen splnění požadavku tříleté praxe.

§ 15

(1) Toto nařízení se nevztahuje na

a) absolventy středních odborných škol, kteří byli přijati ihned po ukončení studia do denního studia na vysokou školu nebo do jiného dalšího studia,

b) absolventy studia při zaměstnání,

c) absolventy Vysoké školy stranické - institutu společenských věd při ústředním výboru KSČ,

d) absolventy vysokých vojenských škol mimo směr vojensko-průmyslový, absolventy ostatních vojenských škol, škol ministerstva vnitra a výchovných zařízení ministerstva vnitra,

e) absolventy bohosloveckých fakult,

f) cizí státní příslušníky, kteří vystudovali na československých vysokých školách,

h) absolventy vysokých škol uměleckých v oborech vychovávajících volně tvořící umělce a na vynikající absolventy hudebního oboru, kteří budou vysokou školou vybráni pro uměleckou činnost v předních uměleckých zařízeních a vyhoví podmínkám konkursního řízení pro příslušné místo.

(2) Na absolventy, kteří pobírali během studia závodní nebo krajské stipendium, se vztahují jenom ustanovení § 4 a § 14 odst. 3.

§ 15a

(1) Na absolventy vysokých škol skupin oborů technická a jaderná fyzika, hutnictví, potravinářství, spotřební průmysl, na absolventy vysokých škol uměleckých a konzervatoří, na absolventy lékařských fakult a farmaceutické fakulty, na absolventy středních odborných škol oborů zpracování kaučuku a plastických hmot, výroba celulózy a papíru, přádelnictví, tkalcovství, pletařství, chemická technologie textilu, provoz a ekonomika železniční dopravy a na absolventy středních odborných škol výtvarného a výtvarně technického směru, kteří ukončí studium v roce 1966 a v dalších letech, se nevztahují ustanovení § 6, poslední věty § 6a odst. 1 a § 17. Totéž platí pro absolventy vysokých škol skupin oborů strojírenství, elektrotechnika, zemědělství a lesnictví, ekonomika, a pro absolventy středních odborných škol oborů filmová, televizní, rozhlasová a divadelní technika, chemická technologie, konstrukce a tvorba osvětlovadel, technika a zušlechťování dutého skla, výroba oděvů a prádla, pilařství a přidružená výroba, truhlářství, interiérové techniky, výroba hudebních nástrojů, polygrafie, užitá fotografie, technické zařízení budov, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, provoz a ekonomika automobilní dopravy, spojová technika drátová, spojová technika bezdrátová, skupiny oborů zemědělství a lesnictví, oborů všeobecná ekonomika, provoz a ekonomika společného stravování, provoz a ekonomika hotelových služeb, provoz a ekonomika cestovního ruchu, kteří ukončí studium v roce 1967 a v dalších letech.

(2) Studenti oborů uvedených v předchozím odstavci se sami obracejí podle svého zájmu na podniky, které jim škola oznámí, popř. na další podniky, které dodatečně požádaly školu o absolventy nebo ve výjimečných případech se souhlasem školy na jiné podniky, které si sami vyhledají. S těmito podniky uzavírají dohodu, že do 30 dnů po ukončení studia sjednají pracovní poměr. Při výběru pracoviště a při sjednávání pracovního poměru poskytuje škola spolu s organizací ČSM studentům účinnou pomoc.

§ 16

Podrobnosti k provedení tohoto nařízení, jakož i způsob umísťování absolventů odborných škol, stanoví ministerstvo školství a kultury v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky, se Státní plánovací komisí, se zúčastněnými ministerstvy, s Ústřední radou odborů a s ústředním výborem Československého svazu mládeže, popř. ministerstvo zdravotnictví, jde-li o absolventy středních zdravotnických škol.

§ 17

(1) Podnik je povinen oznámit okresnímu národnímu výboru příslušnému podle sídla závodu jmenovitě sjednání pracovního poměru s absolventem v období tří let od ukončení jeho studia; současně připojí opis dohody o sjednání pracovního poměru podle § 6 odst. 2.

(2) Okresní národní výbory dozírají (§ 10 zákona č. 70/1958 Sb.), zda podniky dodržují ustanovení o zaměstnávání absolventů podle tohoto vládního nařízení, zejména zda neporušují zákaz přijímat do pracovního poměru absolventy, s kterými nesjednaly dohodu o uzavření pracovního poměru podle § 6a. Zjištěné závady oznamují příslušnému ústřednímu orgánu popř. krajskému národnímu výboru.

§ 18

(1) Za plnění povinností vyplývajících z ustanovení tohoto nařízení odpovídají podniky a všichni jejich vedoucí pracovníci v rozsahu svých funkcí. Uzavře-li podnik s absolventem pracovní smlouvu v rozporu s tímto nařízením, je neplatnou a pracovní poměr nevznikne.

(2) Za porušení ustanovení tohoto nařízení se použije proti vedoucím pracovníkům podniků kárných (disciplinárních) opatření a přitom jim lze snížit nebo odejmout prémie popř. snížit základní plat v mezích platového rozpětí, stanoveného pro příslušnou funkci nebo třídu. Stejně odpovídají vedoucí pracovníci škol za porušení povinností při umísťování absolventů.

§ 19

Pro účely tohoto nařízení se za podnik považují i jiné organizace a zařízení popř. národní výbory pokud jsou osobním úřadem.

§ 20

Na umísťování absolventů, kteří ukončují studium ve školním roce 1962/63 se vztahují ustanovení tohoto vládního nařízení s tím, že návrhy na umísťování absolventů projednává příslušná škola podle § 6 odst. 2 ve lhůtách stanovených ministerstvem školství a kultury.


§ 21

Zrušuje se vládní nařízení č. 24/1959 Sb., o úkolech orgánů státní správy a podniků v péči o absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol.


§ 22

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Přesunout nahoru