Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě

Částka 8/1963
Platnost od 15.02.1963
Účinnost od 11.01.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. ledna 1963

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě


Dne 20. června 1962 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě.

Vláda Československé socialistické republiky schválila Dohodu dne 30. srpna 1962. Schválení Dohody bylo sděleno senegalské straně nótou ze dne 28. září 1962. Nótou ze dne 11. prosince 1962 sdělila senegalská strana, že Dohoda byla schválena vládou Republiky Senegal.

Podle ustanovení článku 20 vstoupila Dohoda v platnost dne 11. ledna 1963.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: dr. Gregor v. r.


DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Senegal

přejíce si napomáhat rozvoji letecké dopravy mezi Československem a Senegalem a uplatňovat v této oblasti v co nejširší míře mezinárodní spolupráci,

přejíce si použít v této dopravě zásad a ustanovení Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané v Chicagu 7. prosince 1944, se dohodly takto:

HLAVA I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Smluvní strany si vzájemně poskytují práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení mezinárodních civilních spojení uvedených v Příloze této Dohody.

1a) Zařízení a nářadí dovezené leteckými podniky určenými jednou ze smluvních stran, kterého má být použito na mezinárodním letišti druhé smluvní strany k zavedení nebo provozování mezinárodních leteckých služeb zajišťovaných těmito leteckými podniky, bude osvobozeno od všech cel, inspekčních poplatků a ostatních podobných poplatků a dávek za podmínky, že zůstane na uvedeném letišti.

Článek 2

Při provádění této Dohody a její Přílohy:

1. výraz "území" má význam určený v článku 2 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví;

2. výraz "letecké úřady" znamená:

pokud jde o Československo, ministerstvo dopravy a spojů, letecký odbor;

pokud jde o Senegal, ministerstvo dopravy a spojů;

3. výraz "dohodnuté služby" znamená letecké služby vyjmenované v Seznamu tratí, který je součástí Přílohy této Dohody;

4. výraz "určený podnik" znamená letecký podnik, který bude jednou ze smluvních stran písemně oznámen druhé smluvní straně podle hlavy II této Dohody jako podnik, který je oprávněn provozovat dohodnuté letecké služby.

Článek 3

1. Letadla používaná v mezinárodní přepravě leteckými podniky určenými jednou smluvní stranou, jakož i jejich obvyklé vybavení, zásoby paliva a mazadel, palubní zásoby (včetně potravin, nápojů a tabáku) budou při vstupu na území druhé smluvní strany osvobozeny od všech cel, inspekčních poplatků i ostatních podobných poplatků a dávek za podmínky, že toto vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadel až do opětného vyvezení.

2. S výjimkou poplatků a dávek za poskytnuté služby budou dále osvobozeny od poplatků a dávek uvedených v odstavci 1:

a) palubní zásoby jakéhokoliv původu převzaté na území jedné smluvní strany a naložené do letadel, zajišťujících mezinárodní linku druhé smluvní strany,

b) náhradní součástky dovezené na území jedné smluvní strany pro údržbu nebo opravu letadel užívaných k mezinárodním letům určenými leteckými podniky druhé smluvní strany,

c) pohonné látky a mazadla určená pro letadla užívaná v mezinárodní přepravě určenými leteckými podniky druhé smluvní strany, i když těchto zásob má být použito na části trati nad územím smluvní strany, kde byly vzaty na palubu.

3. Pohonné látky, mazadla, náhradní součástky, obvyklé vybavení letadel a palubní zásoby určené pro použití dohodnutých služeb, mohou být uskladněny na letištích jedné smluvní strany, na která létá určený letecký podnik druhé smluvní strany. K tomuto uskladnění dojde po souhlasu celních úřadů, které vykonávají dohled nad tímto materiálem a zásobami až do jejich opětného vyvezení nebo celního odbavení.

Článek 4

1. Zákony a předpisy každé smluvní strany týkající se vstupu na její území nebo jeho opuštění letadly provozujícími mezinárodní lety nebo týkající se provozu a letu těchto letadel nad jejím územím budou platit pro letadla podniku nebo podniků druhé smluvní strany.

2. Cestující, posádky a odesílatelé zboží se musí podřídit buď osobně nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejich jménem a pro ně zákonům a předpisům upravujícím na území každé smluvní strany vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek nebo zboží, tj. zákonům a předpisům upravujícím vstup, formality odbavení, přistěhovalectví, cla a opatření vyplývající ze zdravotních předpisů.

Článek 5

S výhradou ustanovení článku 12 si každá smluvní strana vyhrazuje právo odmítnout podniku určenému druhou smluvní stranou provozní oprávnění nebo odvolat takové oprávnění, domnívá-li se odůvodněně, že nemá důkazů o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení tohoto podniku náleží druhé smluvní straně nebo jejím příslušníkům, nebo v případě, že se tento podnik neřídí zákony a předpisy zmíněnými v článku 4, nebo jinak neplní povinnosti stanovené v této Dohodě.

K tomuto opatření může být přikročeno až po předchozím jednání podle článku 6, pokud není nutné okamžitě zastavit činnost, aby bylo zabráněno dalšímu porušování zákonů a předpisů .

Článek 6

Každá smluvní strana bude moci kdykoliv požádat o jednání mezi příslušnými úřady obou smluvních stran o jakékoliv změně této Dohody.

Toto jednání bude zahájeno nejpozději 60 dní po obdržení žádosti.

Změny této Dohody , které budou sjednány, vstoupí v platnost jejich potvrzením výměnou nót diplomatickou cestou.

Článek 7

Každá smluvní strana bude moci kdykoliv oznámit druhé smluvní straně své přání vypovědět tuto Dohodu. Toto oznámení bude současně sděleno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Výpověď nabude účinnosti rok po obdržení oznámení druhou smluvní stranou, pokud toto oznámení nebude před uplynutím této lhůty po společné dohodě vzato zpět. Nepotvrdí-li smluvní strana, která obdrží takové oznámení, jeho příjem, bude se předpokládat, že oznámení bylo přijato patnáct dní poté, kdy došlo do sídla Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 8

1. Vznikne-li mezi smluvními stranami při výkladu nebo provádění této Dohody a její Přílohy jakýkoliv rozpor, vyřeší ho smluvní strany přímým jednáním mezi svými leteckými úřady nebo nebude-li toto jednání úspěšné, diplomatickou cestou.

2. Jestliže tímto přímým jednáním nebude do 90 dnů dosaženo výsledku, předloží smluvní strany spor arbitráži. Za tím účelem určí zvláštní rozhodčí soud, který se bude skládat ze tří členů. První dva budou jmenováni smluvními stranami a třetí bude určen oběma uvedenými rozhodci. Jestliže se oba rozhodci nedohodnou na jmenování třetího rozhodce, vyzvou obě smluvní strany Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, aby jmenovala třetího rozhodce, který bude předsedou rozhodčího soudu.

3. Smluvní strany se zavazují, že se podřídí každému rozhodnutí vydanému ve smyslu tohoto článku.

4. Nepodřídí-li se jedna ze smluvních stran rozhodnutí rozhodců, bude moci druhá smluvní strana po celou dobu, dokud se tak nestane, omezit práva a výsady, zastavit jejich výkon nebo odvolat práva a výsady, které udělila podle této Dohody smluvní straně, jež je v neprávu. Každá smluvní strana bude hradit výlohy spojené s činností svého rozhodce a polovinu výloh určeného předsedy.

HLAVA II

Dohodnuté služby

Článek 9

Vláda Československé socialistické republiky poskytne vládě Republiky Senegal a vláda Republiky Senegal poskytne vládě Československé socialistické republiky právo provozovat jedním nebo několika určenými leteckými podniky letecké služby vyjmenované v Seznamu tratí v Příloze této Dohody .

Článek 10

1. S výhradou ustanovení článku 5 vydá každá smluvní strana bez prodlení určenému podniku druhé smluvní strany potřebné provozní oprávnění.

2. Dříve než bude určený podnik oprávněn zahájit dohodnuté služby, bude moci být vyzván, aby prokázal leteckému úřadu druhé smluvní strany, že splňuje podmínky stanovené zákony a předpisy obvykle uplatňovanými tímto úřadem pro provozování mezinárodních leteckých služeb.

Článek 11

Letecký podnik nebo letecké podniky určené vládou Československé socialistické republiky podle této Dohody budou mít právo na senegalském území v mezinárodní přepravě vykládat a nakládat cestující, poštu a zboží pokud jde o československá místa přistání a tratě vyjmenované v připojené Příloze.

Letecký podnik nebo letecké podniky určené vládou Republiky Senegal podle této Dohody budou mít právo na československém území v mezinárodní přepravě vykládat a nakládat cestující, poštu a zboží pokud jde o senegalská místa přistání a tratě vyjmenované v připojené Příloze.

Článek 12

Nehledě k ustanovením článku 5 této Dohody bude moci smluvní strana určit společný podnik pro leteckou dopravu vytvořený podle článku 77 a 79 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944.

Článek 13

Podnikům určeným každou z obou smluvních stran musí být zajištěno správné a spravedlivé nakládání, aby měly stejné možnosti k provozování dohodnutých služeb.

Na společných tratích musí brát vzájemně v úvahu své zájmy, aby jeden podnik nezasahoval nevhodným způsobem do služeb druhého podniku.

Článek 14

1. Provozování služeb mezi československým územím a senegalským územím nebo opačně na tratích uvedených v Seznamu připojeném k této Dohodě jsou pro obě země základním a prvořadým právem.

2. K provozování těchto služeb:

a) bude dopravní kapacita rozdělena rovným dílem mezi československé a senegalské podniky.

Toto rozdělení bude přihlížet k zapojení mezilehlých míst a k výhradám obsaženým v odstavci c);

b) celková dopravní kapacita na každé trati bude přizpůsobena potřebám, které lze rozumně předvídat.

Aby bylo vyhověno požadavkům nepředvídané nebo přechodné přepravy na těchto tratích, musí určené letecké podniky dohodnout mezi sebou přiměřená opatření k uspokojení tohoto dočasného zvýšení přepravy.

O tom uvědomí okamžitě letecké úřady svých zemí, které se mohou poradit, budou-li to považovat za užitečné;

c) v případě, že by si jedna ze smluvních stran nepřála využít na jedné nebo více tratích buď části nebo celé dopravní kapacity, která jí byla povolena, dohodne s druhou stranou na určitou dobu převod celé nebo části kapacity, jíž v určeném rozsahu disponuje.

Smluvní strana, která převede všechna svá práva nebo jejich část, bude moci se jich znovu ujmout po uplynutí sjednané lhůty.

Článek 15

1. Nejpozději třicet dní před započetím provozování dohodnutých služeb budou určené letecké podniky informovat letecké úřady obou smluvních stran o povaze dopravy, typech užívaných letadel a předpokládaných letových řádech. Stejná zásada platí pro všechny pozdější změny s výjimkou změn dočasných.

2. Letecké úřady každé smluvní strany poskytnou na požádání leteckým úřadům druhé smluvní strany všechny pravidelné nebo jiné statistické údaje o určených podnicích, které mohou být po právu žádány pro kontrolu dopravní kapacity nabízené určeným podnikem první smluvní strany. Tyto statistiky budou obsahovat údaje nutné pro určení objemu přepravy s územím druhé smluvní strany, a to podle míst nakládání a vykládání na tratích vyjmenovaných v Příloze této Dohody.

Článek 16

Letecké úřady obou smluvních stran se dohodly, že se budou radit vždy kdy toho bude zapotřebí, aby zajistily úzkou spolupráci a koordinaci svých leteckých služeb.

Článek 17

1. Tarify používané pro dohodnuté služby podle této Dohody budou stanoveny podle možnosti dohodou mezi určenými podniky.
Tyto podniky budou postupovat v přímé dohodě a bude-li třeba po poradě s podniky letecké dopravy třetích zemí, které by provozovaly stejnou trať nebo její část.

2. Takto stanovené tarify musí být předloženy ke schválení leteckým úřadům každé ze smluvních stran nejméně 30 dní před jejich předpokládaným vstupem v platnost; tato lhůta může být ve zvláštních případech se souhlasem těchto úřadů zkrácena.

3. Kdyby se určené letecké podniky neshodly na stanovení některého tarifu podle ustanovení předcházejícího odstavce 1, nebo kdyby jedna ze smluvních stran projevila svůj nesouhlas s tarifem, který jí byl předložen podle ustanovení předcházejícího odstavce 2, budou se letecké úřady obou smluvních stran snažit dojít k uspokojivému řešení.
Pokud se tak nestane, bude použito arbitráže podle článku 8 této Dohody.
Pokud nebude vynesen rozhodčí nález, bude mít smluvní strana, která vyjádřila svůj nesouhlas, právo požadovat, aby druhá smluvní strana používala tarifů, jež byly před tím v platnosti.

Článek 18

Letecké podniky určené každou ze smluvních stran jsou oprávněny udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál nezbytný k řádnému provozování služeb s výhradou, že tento personál bude zachovávat platné předpisy.

Článek 19

Každá smluvní strana se zavazuje, že zajistí druhé smluvní straně v úředním kursu volný převod čistého zisku dosaženého na jeho území při dopravě cestujících, zavazadel, poštovních zásilek a zboží, která je vykonávána určeným podnikem druhé smluvní strany. V případě, kdy platební styk mezi smluvními stranami je upraven zvláštní dohodou, může být navrženo použití této dohody.

Závěrečná ustanovení

Článek 20

Tato Dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu. Vstoupí v platnost jeden měsíc poté, kdy si obě strany vzájemně oznámí její schválení podle svých vnitřních zákonných předpisů.

Článek 21

Tato Dohoda a její Příloha budou zaslány k registraci Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Dáno v Praze dne 20. června 1962 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

Viliam Široký v. r.

Za vládu Republiky Senegal

Mamadou Dia v. r.

Příloha

Seznam tratí

I

Senegalské linky:

1. z Dakaru do Prahy a zpět

2. z Dakaru přes Alžír a Curych do Prahy a dále do některého místa v Evropě a zpět.

II

Československé linky:

1. z Prahy do Dakaru a zpět

2. z Prahy do Dakaru a dále do tří míst v Jižní Americe a zpět.

1. Určený podnik jedné smluvní strany bude moci podle uvážení vynechávat při všech nebo některých letech kterékoliv místo na jedné nebo druhé z označených linek.

2. Podnik určený jednou ze smluvních stran bude moci létat do jednoho nebo více míst, která nejsou uvedena v Seznamu tratí; mezi tímto místem nebo těmito místy a územím druhé smluvní strany nebude však možno vykonávat přepravní práva, pokud je druhá smluvní strana zvláště neposkytne

Přesunout nahoru