Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 105/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943

Částka 59/1963
Platnost od 29.12.1963
Účinnost od 10.12.1963
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

105.

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 17. prosince 1963

o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943


Dne 27. listopadu 1963 byl v Moskvě podepsán Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943.

S Protokolem vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 4. prosince 1963 a president republiky jej ratifikoval dne 7. prosince 1963.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 10. prosince 1963.

Podle svého článku 2 Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943 nabyl platnosti dne 10. prosince 1963.


České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


David v. r.


PROTOKOL

o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943

Československá socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik,

potvrzujíce svoji důslednou politiku míru a vzájemné trvalé a těsné přátelské spolupráce,

majíce na zřeteli, že Smlouvou o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci ze dne 12. prosince 1943 převzaté závazky předpokládají společné úsilí směřující k zachování míru v Evropě,

zdůrazňujíce význam těchto závazků a vzájemné spolupráce v současné mezinárodní situaci, kdy nebezpečí narušení míru, o němž se hovoří ve Smlouvě, není odstraněno a kdy síly, které rozpoutaly druhou světovou válku, jsou i v současné době hrozbou evropskému a světovému míru,

konstatujíce s uspokojením, že jeden ze dvou svrchovaných států, které vznikly na území bývalé Německé říše, socialistická Německá demokratická republika, jde cestou míru a je důležitým činitelem zajištění bezpečnosti v Evropě a odvrácení hrozby války,

v souladu se závazky, jež převzaly všechny členské státy Varšavské smlouvy,

řídíce se zásadami Charty Organizace spojených národů

a důsledně uplatňujíce leninskou politiku mírového soužití států s různým společenským zřízením

dohodly se takto:

Článek 1

Platnost Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943 se prodlužuje o dvacet let počínaje dnem uplynutí dvacetileté lhůty, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, to jest dnem 12. prosince 1963.

Jestliže žádná z Vysokých smluvních stran neučiní rok před uplynutím této lhůty prohlášení, že si přeje Smlouvu vypovědět, zůstane tato v platnosti po dobu dalších pěti let a tak pokaždé, dokud jedna ze Stran neučiní prohlášení o výpovědi Smlouvy rok před uplynutím probíhajícího pětiletého období.

Článek 2

Tento Protokol podléhá ratifikaci a nabude platnosti dnem výměny ratifikačních listin, jež bude provedena v Praze v nejkratší možné době.

Protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Dáno v Moskvě dne 27. listopadu 1963.

President Československé socialistické republiky

A. Novotný v. r.

Předseda vlády Československé socialistické republiky

J. Lenárt v. r.

Předseda Presidia Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik

L. Brežněv v. r.

Předseda rady ministrů Svazu sovětských socialistických republik

N. Chruščov v. r.

Přesunout nahoru