Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1963 Sb.Vyhláška předsedy Státní plánovací komise, ministra financí a předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky

Částka 6/1963
Platnost od 05.02.1963
Účinnost od 01.01.1963
Zrušeno k 01.01.1964 (88/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10.

VYHLÁŠKA

Předsedy Státní plánovací komise, ministra financí a předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky

ze dne 30. prosince 1962

o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky

Předseda Státní plánovací komise, ministr financí a předseda Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky stanoví na základě zásad schválených vládou podle § 1 odst. 2 písm. h) a § 2 písm. c) vládního nařízení č. 44/1959 Sb., kterým se stanoví statut Státní plánovací komise, ve znění vládního nařízení č. 2/1961 Sb., § 11 odst. 1 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví pravidla o státním rozpočtu a hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 2 odst. 6 a § 8 zákona č. 17/1962 Sb., o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky, v dohodě s Ústřední radou odborů a s Československou akademií věd:


§ 1

(1) Poskytování prémií a odměn za plnění úkolů rozvoje vědy a techniky zařazených do státního, resortního a podnikového plánu rozvoje vědy a techniky průmyslových podniků a organizací, stavebních organizací, organizací dopravy a spojů, zemědělských organizací, organizací místního hospodářství a státních (resortních) výzkumných ústavů se řídí předpisy vydanými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle zásad schválených Státní mzdovou komisí.*)

(2) Poskytování prémií a odměn za plnění úkolů rozvoje vědy a techniky v jiných než v odstavci 1 uvedených organizacích se řídí předpisy vydanými příslušnými ústředními orgány se souhlasem Státní mzdové komise.

§ 2

Prostředky na prémie a odměny za plnění úkolů rozvoje vědy a techniky se určují podle zásad stanovených vládou; zásady jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 3

(1) K podpoření zájmu na mimořádně urychleném splnění úkolu zařazeného do státního, resortního, popř. podnikového plánu rozvoje vědy a techniky může být proveden převod prostředků na výplatu prémií a odměn mezi organizacemi řešitele, výrobce a uživatele k úhradě prémií a odměn pracovníků, kteří se o urychlené splnění úkolu prokazatelně zasloužili.

Výši a způsob převodu dohodnou zúčastněné organizace současně se zadáním úkolu.

(2) Organizace zahrne přesunuté částky, jde-li:

a) o hospodářskou organizaci, v níž jsou zavedeny normativy osobní hmotné zainteresovanosti, do prémiového fondu;

b) o hospodářskou organizaci, u níž nejsou zavedeny normativy hmotné zainteresovanosti, do fondu odměn zvláště k tomu účelu zřízeného. Prostředky jsou vedeny na zvláštním účtě u Státní banky československé. Odměny zúčtované z tohoto fondu jsou součástí mzdového fondu; mzdový fond o ně může být překročen;

c) o rozpočtovou organizaci, do příjmů rozpočtu . Odměny a prémie pracovníků organizace se vyplácejí ze mzdového fondu, u resortních výzkumných ústavů a vědeckotechnických pracovišť akademií věd též z fondu odměn za vyřešení vědeckých a výzkumných úkolů; fond, z něhož se odměny a prémie vyplácejí, lze až do výše převedené částky překročit;

d) o zvláštní rozpočtovou organizaci, obdobně podle písmene b).


§ 4

Zrušují se ustanovení § 4 až 29 vyhlášky předsedy Státní plánovací komise a ministra financí č. 196/1959 Ú. l., o zvýšení hmotné zainteresovanosti na rozvoji a zavádění nové techniky.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963.


Předseda Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky: v z. Dr Sc Brabec v. r.

Předseda Státní plánovací komise: Indra v. r.

Ministr financí: v z. Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zásady pro poskytování prémií a odměn za plnění úkolů rozvoje vědy a techniky schválené usnesením Státní mzdové komise č. 1 ze dne 15. ledna 1962, o dalším prohlubování ekonomické účinnosti mzdových soustav.


Příloha

Zásady

pro stanovení prostředků na prémie a odměny za plnění státních úkolů rozvoje vědy a techniky

Prostředky na prémie a odměny za plnění státních úkolů rozvoje vědy a techniky se stanoví na dobu, než bude vytvořen fond vědy a techniky, podle těchto zásad:

1. Na prémie a odměny za plnění úkolů zařazených do státního plánu rozvoje vědy a techniky budou ústředním orgánům poskytnuty účelové prostředky ze státního rozpočtu (dále jen „účelové prostředky“), a to v roce 1963

a) pro hospodářské organizace v rozsahu 50 % potřebných prostředků; druhou polovinu jsou ústřední orgány povinny zajistit v rámci prostředků svého resortu,

b) pro rozpočtové a zvláštní rozpočtové organizace v rozsahu 100 % potřebných prostředků.

Tyto částky vyplynou z návrhu , který zpracuje Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky při prověrce státních úkolů rozvoje vědy a techniky.

Od roku 1964 budou ústředním orgánům poskytovány ze státního rozpočtu prostředky na prémie a odměny za plnění úkolů zařazených do státního plánu rozvoje vědy a techniky v plném rozsahu i pro hospodářské organizace.

2. Účelové prostředky budou vždy poskytovány na prémie a odměny splatné v příslušném kalendářním roce (tj. na úkoly a jejich dílčí etapy dokončené a vyhodnocené v daném roce a na úkoly nebo jejich dílčí etapy dokončené a vyhodnocené sice v předchozím roce, ale za něž prémie v předchozím roce již nebyly vyplaceny).

3. Pokud na některé úkoly, rozpracované ke dni 1. ledna 1963, byly předem stanoveny prémie podle sazeb vyhlášky č. 196/1959 Ú. l., je třeba v průběhu roku činit opatření, aby sazby těchto prémií byly nahrazeny sazbami prémií podle nové úpravy (zásady pro poskytování prémií a odměn za plnění úkolů rozvoje vědy a techniky, schválené usnesením Státní mzdové komise č. 1/1962) ve všech případech, kdy práce na určitých etapách daného úkolu buď vůbec nebyly započaty, nebo jsou jen nepatrně rozpracovány.
Účelové prostředky budou stanoveny jen podle sazeb nové úpravy a event. rozdíly v potřebě prostředků uhradí ústřední orgány, popřípadě podniky, ze svých zdrojů.

4. Účelové prostředky budou ústředním orgánům stanoveny v plánu práce n a příslušný kalendářní rok jako pevná částka mimo mzdový a prémiový fond.

5. Účelové prostředky budou centralizovány u ústředních orgánů, a to odděleně pro hospodářské organizace, pro rozpočtové organizace a pro zvláštní rozpočtové organizace.*)
Podrobnosti uvolňování účelových prostředků výrobním hospodářským jednotkám, podnikům a ústavům stanoví resorty ve své pravomoci; řídí se přitom zásadou přísné hospodárnosti a ekonomické zdůvodněnosti.
Účelové prostředky smějí být použity pouze k účelu, pro nějž byly poskytnuty. Nevyčerpané prostředky koncem roku propadají.

6. Prostředky, které příslušný ústřední orgán uvolní ze svého rozpočtu podřízeným organizacím, zahrnou hospodářské organizace a zvláštní rozpočtové organizace do prémiového fondu a tam, kde není zaveden, do fondu odměn . Do výše prostředků fondu odměn je možné mzdový fond překročit.
Rozpočtové organizace mohou se souhlasem nadřízeného orgánu překročit mzdový fond o částku vyplacených prémií a odměn za plnění státních úkolů rozvoje vědy a techniky. Částku vyplacených prémií a odměn musí nadřízený ústřední orgán vázat ve svých účelových prostředcích.

7. Provádět přesuny účelových prostředků mezi ústředními orgány není přípustné.
K podpoření zájmu na mimořádně urychleném splnění úkolu zařazeného do státního, resortního, popřípadě podnikového plánu rozvoje vědy a techniky může však být proveden převod prostředků na výplatu prémií a odměn mezi organizacemi řešitele, výrobce a uživatele.

8. O přídělech účelových prostředků podřízeným organizacím vedou ústřední orgány podrobnou evidenci.

9. O použití účelových prostředků podávají ústřední orgány čtvrtletně zprávu Státní komisi pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

10. Podle předchozích zásad se stanoví prostředky na prémie a odměny za plnění státních úkolů rozvoje vědy a techniky.
Zásady neupravují tvorbu prostředků na prémie a odměny za plnění resortních a podnikových úkolů rozvoje vědy a techniky. Potřebné prostředky na tyto prémie a odměny zabezpečují ústřední orgány a jim podřízené organizace v rámci svých prostředků a prémie a odměny se vyplácejí jako dosud ze mzdových fondů nebo z prémiových fondů.
Zásady rovněž neupravují tvorbu prostředků na odměny za vyřešení vědeckých a výzkumných úkolů podle usnesení vlády č. 142/1956, které se i nadále vyplácejí z osobních výdajů mimo mzdový fond.

*) Ústřední orgány rozpočtují účelové prostředky ve svém rozpočtu v členění podle platné rozpočtové skladby takto:
Skupina 1. hospodářství, oddíl 2, § 2, čl. 4:
a) pro rozpočtové organizace pod seskupením položek III - Mzdový fond;
b) pro zvláštní rozpočtové organizace pod seskupením položek IX (pol. 52) - Příděly zvláštním rozpočtovým organizacím na zvláštní výdaje;
c) pro hospodářské organizace pod seskupením položek X (pol. 65) - Příděly hospodářským organizacím na ostatní výdaje.

Přesunout nahoru