Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1962 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa

Částka 49/1962
Platnost od 25.09.1962
Účinnost od 01.09.1962
Zrušeno k 01.01.1968 (128/1967 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 18. září 1962

o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se Státní plánovací komisí stanoví podle § 5 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:


Rozsah a působnost vyhlášky

§ 1

Za sbližování a vyvážení dříví a kůry z lesa jakýmkoli způsobem a jakýmkoli dopravním prostředkem a za odvoz dříví a kůry z lesa zvířecími potahy se platí úhrady podle této vyhlášky.

§ 2

Socialistické organizace a jednotlivci, kteří provádějí sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa (dále jen "dopravci") jsou povinni provádět tyto úkony nejhospodárnějším způsobem, dbát, aby dříví a kůra byly co nejméně poškozovány, a aby kultury, porost, podrost, ochranná oplocení, cesty a mosty byly co nejvíce šetřeny a dodržovat přepravní tratě a skladovací místa určené objednatelem prací.

§ 3

Výklad některých pojmů

(1) Za syrové dříví podle této vyhlášky se považuje:

a) jehličnaté dříví do konce dubna (v horských oblastech do konce května) běžného roku, pokud bylo pokáceno v období od 1. listopadu předcházejícího roku do konce února běžného roku (v horských oblastech do konce března) a jehličnaté dříví pokácené v období od 1. března (v horských oblastech od 1. dubna) do konce října, do dvou měsíců po jeho pokácení,

b) listnaté dříví do konce dubna (v horských oblastech do konce května) běžného roku, pokud bylo pokáceno v období od 1. října předcházejícího roku do konce února běžného roku (v horských oblastech do konce března) a listnaté dříví pokácené v období od 1. března (v horských oblastech od 1. dubna) do konce září, do dvou měsíců po jeho pokácení.

Dříví ze souší s opadávající kůrou nebo s přischlým lýkem nelze pokládat za syrové.

(2) Za slabou kulatinu se považuje kulatina o středové tloušťce do 19 cm a všechna tyčovina.

(3) Za silnou kulatinu se považuje kulatina o středové tloušťce větší než 50 cm.

(4) Za krátkou kulatinu se považují výřezy, a to jehličnaté do 4 m délky a listnaté do 3 m délky.

(5) Úhradami podle této vyhlášky se rozumějí základní úhrady, přirážky a příplatky.

ČÁST PRVÁ

Sbližování

§ 4

(1) Sbližováním se rozumí spouštění, vytahování, stahování, vlečení a přenášení dříví od pařezu na vývozní nebo odvozní místo, a to za takových terénních podmínek nebo za takového stavu cest, které vylučují použít dopravního prostředku pro vyvážení (§ 7 odst. 1) nebo pro odvoz dříví (§ 10 odst. 1).

(2) Pro výši základních úhrad za sbližování jsou rozhodné poloha, obtížnost práce a druh sbližovaného dříví. Základní úhrady se stanoví pro tyto 4 terénní třídy:

a) základní úhrady pro I. třídu platí pro sbližování za příznivých terénních podmínek (např. rovina, malý terénní odpor nebo svahy do 25 % sklonu s hladkým půdním povrchem),

b) základní úhrady pro II. třídu platí pro sbližování za ztíženějších terénních podmínek (např. do kopce se stoupáním do 5 % nebo po svahu do 25 % sklonu s nerovným půdním povrchem a s překážkami na trati, jako jsou větší kameny, kmeny, jámy, hustý porost, hustá buřeň vyšší než 75 cm, jakož i zvýšené nebezpečí při náledí a rozbahnělost terénu),

c) základní úhrady pro III. třídu platí pro sbližování v obtížných polohách a za obtížných podmínek (např. překážky na trati, jako jsou velké balvany a skaliska, rašelinná nebo močálovitá půda o hloubce 20 až 50 cm, silný nezpracovaný dřevní odpad, vývratě, horské potoky, polomové plochy s velkými vyčnívajícími pařezy a neodklizeným silným klestem, zbytky vývratů a kmenů, nebo jde-li o vytahování přes sebe nakupeného dříví a polomů ve skalnaté půdě s terénními překážkami nebo jsou-li tu jiné překážky nutící k časté změně směru vlečení a vyprošťování nebo jiné časté terénní překážky velmi těžko překonatelné); základní úhrady této třídy platí též pro sbližování v terénu do kopce o stoupání od 6 do 10 % a na svahu o sklonu nad 25 %,

d) základní úhrady pro IV. třídu platí pro sbližování v mimořádně obtížných polohách a za mimořádně obtížných podmínek (např. v terénu do kopce o stoupání nad 10 %, po příkrých a skalnatých stráních s nutností odstraňovat překážky, jako jsou silný dřevní odpad a skály, dále urovnávat vývratě nebo rozvalovat hromady po polomech s neodklizeným klestem anebo vytahovat dříví z prudkých roklí a strží, jakož i sbližovat po nezamrzlé močálovité půdě hlubší než 50 cm nebo přes koryta bystřin pomocí lan a kladek).

(3) Pro jednotlivé úseky trati, po níž se dříví sbližuje, smí být použito nejvýše základních úhrad stanovených pro třídu, která odpovídá obtížnosti jednotlivých úseků podle odstavce 2. Základní úhradu "za prvých 100 m vzdálenosti" (§ 5) lze použít pouze při zahájení sbližování, a to ve třídě, jíž tento úsek odpovídá; na zbývající vzdálenost téže trati lze použít pouze základních úhrad za další vzdálenosti (§ 5) podle příslušné terénní třídy.

(4) V základních úhradách za sbližování je započtena odměna za uložení dříví na podklady na vykázaném místě do hromad o množství nejméně 10 plnometrů a do výše 0,8 m tak, aby nejspodnější vrstva uloženého dříví byla alespoň 30 cm nad povrchem terénu, přičemž kulatina musí být předními čely vyrovnána s rozdílem nejvýše 50 cm a rovnoběžně na sebe uložena. V základních úhradách je započtena i odměna za vytřídění dříví na samostatné hromady slabé kulatiny a samostatné hromady silné kulatiny, jakož i za otočení kmenů silnými nebo tenkými konci vpřed. V základních úhradách je též zahrnuta odměna za uložení rovnaného dříví na vykázaném místě na podklady do hrání až do výše 2 m a do vzdálenosti 2 m od vozidla vodorovně vedle sebe v kolmém směru k ose cesty. Hráně delší než 7 m je nutno na obou koncích křížově založit.

§ 5

Základní úhrady za sbližování

(1) Za sbližování jednoho plnometru kulatiny se platí tyto základní úhrady:

 Ve třídě
A. Za jehličnatou kulatinu:I.II.III.IV.
 Kčs
a) za prvých 100 m vzdálenosti4,-4,807,-8,-
b) za každých dalších i započatých 50 m vzdálenosti0,600,801,201,40
B. Za listnatou kulatinu:Kčs
a) za prvých 100 m vzdálenosti5,606,709,-11,20
b) za každých dalších i započatých 50 m vzdálenosti0,801,101,501,90

(2) Za sbližování jednoho prostorového metru rovnaného dříví v kůře, jakož i odkorněného rovnaného dříví se platí tyto základní úhrady:

 Ve třídě
A. Za jehličnaté rovnané dříví:I.II.III.IV.
 Kčs
a) za prvých 100 m vzdálenosti2,803,604,405,80
b) za každých dalších i započatých 50 m vzdálenosti0,500,700,801,-
B. Za listnaté rovnané dříví:Kčs
a) za prvých 100 m vzdálenosti3,804,606,-8,-
b) za každých dalších i započatých 50 m vzdálenosti0,600,801,201,50

(3) U základních úhrad za sbližování stanovených pro prvých 100 m vzdálenosti se zaokrouhlují vzdálenosti kratší než 100 m na celých 100 m. U základních úhrad stanovených pro každých dalších i započatých 50 m vzdálenosti, se zaokrouhlují vzdálenosti kratší než 50 m na nejblíže vyšších 50 m.

(4) Jednotlivcům se platí základní úhrady podle odstavců 1 a 2 snížené o 20 %.

§ 6

Přirážky, příplatky a srážky při sbližování

(1) K základním úhradám za sbližování se připočítávají tyto přirážky:

a) při sbližování jehličnaté kulatiny v kůře 5 %

b) při sbližování syrové kulatiny bukové a dubové a syrového listnatého rovnaného dříví 10 %

c) při sbližování jehličnaté syrové kulatiny a syrového jehličnatého rovnaného dříví 10 %

d) při sbližování slabé kulatiny 10 %

e) při sbližování silné kulatiny 10 %

f) při sbližování krátké kulatiny 10 %

g) při sbližování dýhových výřezů listnatých 5 %

h) při sbližování na sněhové vrstvě od 30-50 cm 5 %

i) při sbližování na sněhové vrstvě nad 50 cm 10 %

(2) Při ukládání kulatiny do hromad na podvaly (rampy) přísluší dopravci příplatek, a to

a) za uložení jednoho plnometru jehličnaté kulatiny do výše nad 0,80 m Kčs 0,70

b) za uložení jednoho plnometru listnaté kulatiny do výše nad 0,80 m Kčs 1,

Tyto příplatky však dopravci nepřísluší, jestliže celkové takto uložené množství kulatiny je menší než 10 plnometrů.

(3) Od základních úhrad uvedených v § 5 se odpočítává 5 % při sbližování dříví po svážných cestách.

ČÁST DRUHÁ

Vyvážení

§ 7

(1) Vyvážením se rozumí přemísťování dříví nebo kůry od místa sblížení, popřípadě od pařezu k odvoznímu místu jakýmkoli dopravním prostředkem (např. koňský potah, saně nebo přední náprava vozidla, kolesna nebo přívěsný vůz tažený traktorem), nelze-li pro terénní podmínky přepravit plný náklad a vykonat tak odvoz (§ 10 odst. 1).

(2) Pro výši základních úhrad za vyvážení jsou rozhodné poloha, obtížnost práce a druh vyváženého dříví. Základní úhrady se stanoví pro dvě terénní třídy. Základní úhrady pro I. třídu platí pro vyvážení prováděné po tratích v příznivých polohách (rovina, mírné svahy do sklonu 15 % apod.). Základní úhrady pro II. třídu platí pro vyvážení prováděné po ostatních tratích.

(3) Základní úhradu "za prvých 500 m vzdálenosti" (§ 8) je možno použít pouze při zahájení vyvážení, a to ve třídě, jíž tento úsek odpovídá; na zbývající vzdálenost téže trati lze použít pouze základních úhrad za další vzdálenosti (§ 8) příslušné terénní třídy.

(4) V základních úhradách za vyvážení je zahrnuta odměna za naložení dříví nebo kůry na dopravní prostředek, za přemístění nákladu a za jednoduché složení dříví nebo kůry na odvozním místě.

(5) Jednoduchým složením dříví a kůry se rozumí:

a) u kulatiny svalení nebo shození dříví s vozidla na místě určeném objednatelem na připravené podklady a jeho odvalení až do celkové vzdálenosti 7 m od vozidla, jestliže to úprava složiště a terén dovolují bez zvláštní vícepráce, jakož i navalení na hromadu, pokud je lze provést využitím samotíže skládaného dříví, tedy maximálně do výšky ložné plochy nebo oplenu vozidla; jednotlivé kusy musí být ukládány vedle sebe, nesmějí se křížit a čelní plochy musí lícovat s maximálním rozdílem 50 cm. Slabou a silnou kulatinu je nutno uložit odděleně,

b) u rovnaného dříví a kůry složení vedle vozidla na místě určeném příjemcem do hranice o výšce do 2 m a do vzdálenosti až 2 m od vozidla, v níž polena (svitky kůry) musí být uloženy na podklady vodorovně vedle sebe ve stejném směru kolmém k ose vozidla, aniž by však bylo nutno vyrovnat dříví (kůru) tak, aby hranice byla přesně měřitelná. Hráně delší než 7 m musí být na obou koncích křížově založeny.

§ 8

Základní úhrady za vyvážení

(1) Za vyvážení jednoho plnometru kulatiny se platí tyto základní úhrady:

 Ve třídě
 I.II.
A. Za jehličnatou kulatinu:Kčs
a) za prvých 500 m vzdálenosti6,-8,-
b) za každých dalších i započatých 250 m vzdálenosti0,600,90
B. Za listnatou kulatinu:Kčs
a) za prvých 500 m vzdálenosti8,-10,-
b) za každých dalších i započatých 250 m vzdálenosti0,801,10

(2) Za vyvážení jednoho prostorového metru rovnaného dříví v kůře i bez kůry se platí tyto základní sazby:

 Ve třídě
 I.II.
A. Za jehličnaté rovnané dříví:Kčs
a) za prvých 500 m vzdálenosti5,-7,-
b) za každých dalších i započatých 250 m vzdálenosti0,500,70
B. Za listnaté rovnané dříví: Kčs
a) za prvých 500 m vzdálenosti7,-9,-
b) za každých dalších i započatých 250 m vzdálenosti0,700,90

(3) Za vyvážení jednoho prostorového metru tříslové kůry se platí tyto základní úhrady:

 Ve třídě
 I.II.
 Kčs
a) za prvých 500 m vzdálenosti2,804,-
b) za každých dalších i započatých 250 m vzdálenosti0,400,50

(4) U základních úhrad za vyvážení stanovených pro prvých 500 m vzdálenosti se zaokrouhlují vzdálenosti kratší než 500 m na celých 500 m. U základních úhrad stanovených pro každých dalších i započatých 250 m vzdálenosti se zaokrouhlují vzdálenosti kratší než 250 m na nejblíže vyšších 250 m.

(5) Jednotlivcům se platí základní úhrady podle odstavců 1 až 3 snížené o 20 %.

§ 9

Přirážky, příplatky a srážky při vyvážení

K základním úhradám za vyvážení se připočítávají stejné přirážky a příplatky a odpočítávají stejné srážky jako při sbližování (§ 6).

ČÁST TŘETÍ

Odvoz

§ 10

(1) Odvozem se rozumí přemísťování dříví nebo kůry zvířecím potahem *) od odvozního místa, z něhož je možno přepravit nejhospodárnějším způsobem plný náklad dříví nebo kůry na místo určení.

(2) Pro výši základních úhrad je rozhodný druh dříví a odvozní vzdálenost.

(3) V základních úhradách za odvoz (§ 11) je zahrnuta odměna za naložení dříví nebo kůry na vůz, popřípadě saně, za přepravu nákladu a za jednoduché složení na místě určení.

§ 11

Základní úhrady za odvoz

(1) Za odvoz jednoho plnometru kulatiny se platí tyto základní úhrady:

 Za kulatinu
 jehličnatoulistnatou
 Kčs
a) za prvý kilometr vzdálenosti4,406,-
b) za každých dalších i započatých 500 m vzdálenosti0,700,90

(2) Za odvoz jednoho prostorového metru rovnaného dříví v kůře i bez kůry se platí tyto základní úhrady:

 Za rovnané dříví
 jehličnatélistnaté
 Kčs
a) za prvý kilometr vzdálenosti3,605,20
b) za každých dalších i započatých 500 m vzdálenosti0,40 0,60

(3) Za odvoz jednoho prostorového metru tříslové kůry se platí tyto základní úhrady:

a) za prvý kilometr odvozní vzdálenosti 2,40 Kčs

b) za každých dalších i započatých 500 m vzdálenosti 0,40 Kčs

(4) U základních úhrad za odvoz stanovených pro prvý kilometr vzdálenosti se zaokrouhlují vzdálenosti kratší než 1 km na celý kilometr. U základních úhrad stanovených pro každých dalších i započatých 500 m vzdálenosti se zaokrouhlují vzdálenosti kratší než 500 m na nejblíže vyšších 500 m.

§ 12

Přirážky a příplatky při odvozu

K základním úhradám uvedeným v § 11 se připočítávají přirážky a poskytují příplatky jako při sbližování kromě přirážek uvedených v § 6 odst. 1 písm. h) a i).

§ 13

Terénní přirážky a srážky

(1) Při odvozu dříví nebo kůry z lesa prováděném na úsecích s průměrným stoupáním nad 10 % se tyto úseky při stanovení odvozní vzdálenosti počítají dvojnásobně.

(2) Při odvozu dříví nebo kůry z lesa, prováděném z 80 % po cestách se sklonem (tzv. údolní jízdy), se základní úhrady stanovené v § 11 snižují s přihlédnutím ke stavu cesty nejméně o 15 %, nejvýše o 20 %.

ČÁST ČTVRTÁ

Společná ustanovení

§ 14

Přirážky podle § 6, 9, 12 a 13 se počítají jen ze základních úhrad. Při použití několika různých přirážek nesmí být následující přirážka počítána ze základní úhrady zvýšené o předchozí přirážku.

§ 15

(1) Je-li vzdálenost místa počátku pracovního výkonu (místa, z něhož se provádí sbližování, vyvážení nebo odvoz) od stanoviště motorového vozidla (při použití zvířecího potahu od místa jeho ustájení), spolu se vzdáleností místa ukončení pracovního výkonu (místa složení) od stanoviště motorového vozidla (při použití zvířecího potahu od místa jeho ustájení) větší než 10 km, přísluší dopravci za každý plnometr, popřípadě prostorový metr sblíženého, vyvezeného nebo odvezeného dříví nebo kůry tento další příplatek:

km10 - 110,12 Kčs
12 - 130,24 Kčs
14 - 150,36 Kčs
16 - 170,48 Kčs
18 a více0,60 Kčs

(2) Při vzdálenosti do 10 km příplatek podle odstavce 1 dopravci nepřísluší.

§ 16

Kromě základních úhrad, popřípadě přirážek a příplatků stanovených touto vyhláškou nepřísluší dopravci žádné jiné úhrady.

§ 17

(1) Sbližování, vyvážení i odvoz dříví a kůry z lesa provádějí dopravci na základě zadávacího listu vystaveného organizací lesního hospodářství.

(2) V zadávacím listu musí být uvedeno zejména množství dříví nebo kůry určené k sbližování, vyvážení a odvozu, dále doba, během níž má být úkon proveden, vzdálenost, terénní a jiné podmínky, za nichž se úkon provádí, jakož i celková úhrada za jeden plnometr (prostorový metr).

(3) V pochybnostech o správnosti stanovení terénní třídy, přiznání přirážek, příplatků, popřípadě o správnosti stanovení srážek podle této vyhlášky rozhoduje okresní národní výbor.

§ 18

Úhrady za sbližování, vyvážení a odvoz se platí jednotlivcům po provedení zadaných úkonů. Je-li dohodnuta doba provedení delší než jeden měsíc, platí se jednotlivcům úhrady podle skutečně vykázané práce měsíčně pozadu, přičemž 20 % měsíční úhrady se proplatí až po provedení celkového převzatého úkonu.

§ 19

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství může v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady povolit ve výjimečných případech výjimky, popřípadě odchylky od ustanovení této vyhlášky.


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení závěrečná

§ 20

(1) Zrušují se

vyhláška Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství č. 1066/1947 Ú. l., o úpravě odvozu dříví,

vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 3397/1948 Ú. l., o sazbách za odvoz dříví z lesa,

vyhláška pověřence zemědělství a pozemkové reformy č. 1074/1948 Ú. v., o úpravě sbližování a odvozu dřeva, vyhláška Lesnické a dřevařské ústředny č. 1100/1948 Ú. v., o úpravě sbližování a odvozu dřeva,

vyhláška pověřence výživy č. 24/1949 Ú. v., o sazbách za odvoz dřeva a kůry z lesa,

a další předpisy vydané k jejich provedení. *)

(2) Všechny výjimky povolené podle zrušovaných vyhlášek č. 3397/1948 Ú.l. a č. 24/1949 Ú.v. neplatí.

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1962.


Ministr: Krutina v. r.

Poznámky pod čarou

*) Pro odvoz dříví nebo kůry motorovými vozidly platí vyhláška ministerstva dopravy č. 214/1958 Ú.l., o nákladním tarifu automobilové dopravy a o cenách zasílatelských služeb.

*) Výnos čj. 21 724/1952-33-14 (sdělení v částce 52/1952 Ú.l.) - vymezení pojmu "jednoduché složení dříví", směrnice č. 29/1955 Sb. instr. (slov.), o odměňování jednotných zemědělských družstev, státních statků, strojních a traktorových stanic a jejich pracovníků při sbližování a odvozu dřeva, zrušeny jsou dále směrnice č. 59/1956 Sb. instr. (slov.) - odvozní komise - reorganizace.

Přesunout nahoru