Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 88/1962 Sb.Vyhláška ministerstva financí o zdaňování prémií a odměn

Částka 46/1962
Platnost od 05.09.1962
Účinnost od 01.01.1963
Zrušeno k 01.04.1967 (24/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 22. srpna 1962

o zdaňování prémií a odměn

Prémie a odměny, které jsou poskytovány v souvislosti s pracovním poměrem, jsou významnou složkou mezd a účinným nástrojem při uplatňování hmotné zainteresovanosti pracujících. Vzhledem k jejich různému charakteru lze od daně ze mzdy osvobodit jen takové prémie a odměny, které mají mimořádný význam z celospolečenského hlediska. Ministerstvo financí proto podle § 22 odst. 3 č. 2, 3 a 10 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy (dále jen "zákon"), stanoví:


Čl. 1

(1) Odměny za vynálezy a zlepšovací návrhy jsou podle § 4 písm. a) zákona osvobozeny od daně ze mzdy až do částky Kčs 20 000 za každý vynález nebo zlepšovací návrh.

(2) Odměny za objevy, na které byl vydán diplom, jakož i odměny za návrhy na nové způsoby léčení nemocí a ochrany před nemocemi, na nové odrůdy semen a rostlin a na nová plemena zvířat, na něž bylo vydáno osvědčení o původství, osvobozují se podle § 22 odst. 3 č. 3 zákona až do částky Kčs 20 000 od daně ze mzdy za každý objev nebo návrh.

(3) Odměny uvedené v odstavci 1 a 2 vyplácené osobám, které k plátci nejsou v pracovním poměru, se prohlašují za příjmy plynoucí ze zaměstnání vykonávaného v poměru podobném pracovnímu poměru a jsou osvobozeny od daně ze mzdy v rozsahu stanoveném v předchozích odstavcích.

Čl. 2

Od daně ze mzdy jsou osvobozeny dále pouze

1. podle § 4 písm. a) zákona až do úhrnné výše Kčs 2 000 ročně

a) odměny přiznané při vyhodnocování všech forem soutěží organizovaných podle usnesení vlády a Ústřední rady odborů ze dne 11. prosince 1958, o rozvoji socialistického soutěžení v nové organizaci národního hospodářství, a směrnic Ústřední rady odborů k organizaci socialistického soutěžení,

b) odměny za přímou záchranu majetku v socialistickém vlastnictví,

c) odměny za záchranu života,

d) odměny za odvrácení bezprostředního nebezpečí, které by mohlo způsobit věcné škody nebo ohrozit lidské zdraví nebo život;

2. podle § 22 odst. 3 č. 3 zákona až do úhrnné výše Kčs 20 000

a) prémie a odměny za každý vyřešený úkol, přiznané podle zásad Státní mzdové komise o poskytování prémií a odměn za plnění úkolů technického rozvoje těm pracovníkům, kteří sami přímo řeší úkoly technického rozvoje; osvobození se však nevztahuje na prémie a odměny poskytované vedoucím pracovníkům v průmyslových podnicích a organizacích, stavebních organizacích, organizacích dopravy a spojů, v zemědělských organizacích a organizacích místního hospodářství, které jsou přiznávány za čtvrtletní a celoroční komplexní hospodářské výsledky podniku a za celoroční splnění plánu technického rozvoje,

b) odměny za každý vyřešený tematický úkol vyhlášený celostátním, popř. resortním plánem tematických úkolů a za tematický úkol obsažený v celoročních podnikových plánech tematických úkolů.

Čl. 3

(1) Dani podrobená část odměn uvedených v článku 1 a v článku 2 č. 2 se zdaní jako celoroční příjem, odděleně od ostatní mzdy příjemce odměny a s přihlédnutím k ustanovením o daněprostém minimu podle § 11 odst. 1 zákona a o snížení a zvýšení daně podle § 7 až 9 zákona tak, jako by poplatník jinou mzdu nepobíral.

(2) Odměny za účast na rozpracování, vyzkoušení, zavedení nebo rozšíření vynálezů a zlepšovacích návrhů, odměny za spolupráci navrhovatele, který není v pracovním poměru, a odměny za expertisy členů komise expertů (§ 37, 39, § 40 odst. 3 a § 44 zákona č. 34/1957 Sb., o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích) podléhají dani ze mzdy plně. Ustanovení předchozího odstavce se na ně nevztahuje.


Čl. 4

(1) Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963 a platí pro zdaňování všech prémií a odměn vyplacených po 31. prosinci 1962 bez rozdílu, za kterou dobu se vyplácejí.

(2) Dnem 1. ledna 1963 se zrušují

vyhláška ministerstva financí č. 169/1957 Ú. l., o zdaňování odměn za vynálezy, objevy a zlepšovací návrhy,

§ 29 odst. 1 vyhlášky předsedy Státní plánovací komise a ministra financí č. 196/1959 Ú. l., o zvýšení hmotné zainteresovanosti na rozvoji a zavádění nové techniky,

a všechny dosud vydané výnosy ministerstva financí*) upravující zdaňování prémií a odměn odchylně od této vyhlášky.


První náměstek ministra: Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Výnos ministerstva financí
ze dne 13. ledna 1954 čj. 152/4 668/54, uveřejněný v částce 7 z roku 1954 Ú.l.,
ze dne 28. ledna 1957 čj. 153/5 584/57, uveřejněný ve Věstníku ministerstva financí č. 2 z r. 1957,
ze dne 24. února 1959 čj. 153/7 577/59, uveřejněný ve Věstníku ministerstva financí č. 3 z r. 1959.

Přesunout nahoru