Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1962 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice

Částka 42/1962
Platnost od 23.08.1962
Účinnost od 01.09.1962
Zrušeno k 01.01.1975 (44/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 27. července 1962

o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice

Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvy zahraničních věcí a financí podle § 38 a 54 celního zákona č. 36/1953 Sb.:


§ 1

(1) Předměty dovážené pro vedoucí diplomatických zastupitelských úřadů působících v Československé socialistické republice (velvyslance, vyslance, chargés d`affaires) a pro jiné diplomatické osoby přidělené k těmto úřadům (rady, tajemníky, atašé, vojenské, obchodní a jiné přidělence a sekretáře-archiváře), dále pro vedoucí efektivních konzulárních úřadů cizích států působících v Československé socialistické republice a jejich zástupce (generální konzuly, konzuly, vicekonzuly), pokud jsou konzulárními úředníky z povolání a nejsou československými občany, jsou osvobozeny od cla a náhradní dávky za daň z obratu s podmínkou, že jich bude použito pro vlastní potřebu těchto osob nebo pro potřebu členů jejich rodin bydlících s nimi ve společné domácnosti.

(2) O celním osvobození cestovních potřeb, stěhovaných svršků a předmětů propuštěných bez celní prohlídky osob uvedených v odstavci 1 platí obecné celní předpisy. *)

§ 2

(1) Předměty dovážené pro diplomatické a efektivní konzulární úřady v Československé socialistické republice jsou osvobozeny od cla a náhradní dávky za daň z obratu s podmínkou, že jich bude použito pro úřední potřebu těchto úřadů.

(2) Celní osvobození podle odstavce 1 vztahuje se i na zařízení nově zřízených diplomatických a efektivních konzulárních úřadů a dovezený stavební a jiný materiál určený na opravu budov, v nichž tyto úřady sídlí.

§ 3

Za podmínek uvedených v § 1 a 2 jsou osvobozeny od cla a náhradní dávky za daň z obratu předměty dovážené pro mezinárodní organizace působící v Československé socialistické republice a jejich členy a pracovníky, požívají-li výsad a imunit na základě zvláštních smluv.

§ 4

Nejsou-li splněny podmínky, za nichž je poskytováno celní osvobození předmětů dovážených pro osoby, úřady a orgány požívající výsad a imunit v Československé socialistické republice, vyclívají se tyto předměty podle paušálního sazebníku. **)

§ 5

(1) Celní řízení a prohlídka dovezeného zboží se provede na ústní návrh doložený potvrzením adresáta popřípadě vedoucího úřadu nebo organizace, pro kterou je zásilka určena, že zboží bude použito pro potřebu adresáta nebo pro potřebu členů jeho rodiny bydlících s ním ve společné domácnosti, popřípadě pro úřední potřebu.

(2) Potvrzení pro dosažení osvobození od cla podle § 1 odst. 1 může vydávat jen osoba mající nárok na celní osvobození z titulu své funkce.

§ 6

Nezachová-li některý stát zcela nebo zčásti vzájemnost, může být pro tento stát celní osvobození podle této vyhlášky vyloučeno nebo přiměřeně omezeno.

§ 7

(1) O celním osvobození podle této vyhlášky rozhoduje celnice nejbližší místu bydliště nebo sídlu orgánu, jemuž je celní osvobození přiznáváno.

(2) Celnice může odmítnout přiznat celní osvobození, jestliže předměty jsou dováženy v množství zjevně nepřiměřeném vlastním potřebám osob uvedených v § 1 nebo úřední potřebě podle § 2.


§ 8

Zrušuje se vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 168/1954 Ú. l. (193/1954 Ú. v.), o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé republice.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1962.


První náměstek ministra: Hamouz v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 38 celního zákona č. 36/1953 Sb. a § 22 odst. 2 písm. b)-h), odst. 3 a § 51 a 52 vyhl. č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon.

**) Paušální sazebník je uveřejněn v příloze vyhlášky č. 39/1961 Sb.

Přesunout nahoru