Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/1962 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o inzerci v tisku

Částka 39/1962
Platnost od 01.08.1962
Účinnost od 01.10.1962
Zrušeno k 15.04.1992 (165/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury ze dne

12. července 1962

o inzerci v tisku

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ministerstvem financí, Ústředním úřadem státní kontroly a statistiky a s ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány a po projednání se Státní plánovací komisí podle § 1 zákona č. 272/1949 Sb., o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty, a podle § 5 zákona č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:


§ 1

Pojem inzerce v tisku

Inzercí v tisku je každé placené oznámení v jakékoli textové nebo grafické úpravě uveřejněné v časopisech, v neperiodických publikacích a ostatních tiskovinách (dále jen "inzerce").

§ 2zrušeno

Rozsah inzercezrušeno

§ 3

Rozsah inzerce

(1) V denním ústředním, krajském a okresním periodickém tisku může inzerce dosáhnout 1/6 celkového týdenního rozsahu; v jednotlivém čísle nesmí přesahovat 1/4 rozsahu čísla.

(2) V ostatním periodickém tisku může inzerce dosahovat až 1/5 celkového rozsahu jednotlivého čísla.

(3) Vyšší rozsah inzerce, než se uvádí v odstavcích 1 a 2, je přípustný jen tehdy, zvětší-li se příslušné číslo periodického tisku o tento větší rozsah inzerce; zvětšení rozsahu čísla musí být v souladu s tiskovými předpisy.

(4) Omezení rozsahu inzerce podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na tisk státní a obchodní propagace určený pro zahraničí a na tiskoviny určené výlučně pro inzerci zahraničních inzerentů v tuzemsku.

(5) Do celkového rozsahu tiskoviny se započítávají též přílohy, obálka a přebal, tvořící s tiskovinou jednotný organický celek.

(6) Vkládané informační nebo propagační tiskoviny a vlastní oznámení vydavatele se do rozsahu inzerce nezapočítávají.

§ 4 – § 12zrušeno


Závěrečná ustanovení

§ 13

Získávání inzerce soukromými zprostředkovateli za úplatu není dovoleno.

§ 14zrušeno

§ 15

Zrušují se

a) vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 385/1946 Ú. l. I, o inzerci,

b) vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 10/1948 Ú. l. I, o inzerci,

c) vyhláška ministerstva informací č. 1145/1948 Ú. l. I, jíž se vydávají podrobné směrnice o inzerci v časopisech,

d) vyhláška ministerstva informací a osvěty č. 721/1950 Ú. l. I, kterou se zrušují některá ustanovení vyhlášky nejvyššího úřadu cenového č. 38/1946 Ú. l. I, o inzerci, a vyhláška ministerstva informací a osvěty č. 63/1950 Ú. l. I, kterou se mění citovaná vyhláška.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1962.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 105/1967 Sb. Čl. II

Za časopis podle § 1 se považuje veškerý periodický tisk ve smyslu zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích.


Ministr: Kahuda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Viz ČSN 88 0111 České polygrafické názvosloví - Písmo, písmařství, písmolijectví

*) Vztahy při uveřejňování inzerce mezi vydavatelem a inzerentem, pokud jsou jimi socialistické organizace, upravuje též zákon č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, zejména ustanovení 186-188.


Příloha

SAZEBNÍK ZA INZERCI V TISKU

Základní sazby za 1 cm2 inzertní plochy v jednotlivých skupinách tiskovin *)

Náklad tiskoviny doSazba v KčsNáklad tiskoviny doSazba v Kčs
I. skupina - Ústřední deníky II. skupina - Krajský a okresní tisk
50 0002,-25 0003,-
75 0003,-50 0004,-
100 0004,-150 0005,-
150 0005,-200 0006,-
200 0006,-za každých dalších
50 000
0,50
za každých dalších
50 000
0,50
III. skupina - Ostatní časopisy IV. skupina - Neperiodické publikace
10 0002,-10 0003,-
15 0002,5020 0004,-
20 0003,-35 0005,-
30 0003,5050 0006,-
40 0004,-75 0007,-
50 0004,50100 0008,-
75 0005,50
100 0006,50za každých dalších
50 000
1,-
za každých dalších
50 000
1,-
V. skupina - Tiskoviny pro obchodně technickou dokumentaci,
propagaci, výstavnictví a kulturní informace
VI. skupina - Ostatní drobné tiskopisy pro dopravu,
evidenci, pokladniční styk aj.
1 0000,50Cena za inzerci v těchto tiskovinách může
dosahovat nejvýše nákladů účtovaných za jejich
polygrafickou výrobu
2 0001,-
5 0001,50
10 0002,-
15 0002,50
20 0003,-
35 0004,-
50 0005,-
75 0006,-
100 0007,-
za každých dalších
50 000
1,-
Bližší určení skupin I-VI je uvedeno v § 7 odstavec 4 této vyhlášky.

*) Bližší určení skupin I - IV je uvedeno v § 7 odstavec 4 této vyhlášky.

Přesunout nahoru