Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 70/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou

Částka 37/1962
Platnost od 26.07.1962
Účinnost od 07.06.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 21. června 1962

o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou


Dne 1. března 1962 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou.

Vláda Československé socialistické republiky schválila Dohodu dne 11. května 1962. Schválení Dohody příslušnými orgány Rakouské republiky bylo sděleno nótou ze dne 22. května 1962 a její schválení vládou Československé socialistické republiky nótou dne 7. června 1962.

Podle svého článku 20 vstoupila Dohoda v platnost dnem 7. června 1962.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


Dohoda

o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a spolková vláda Rakouské republiky vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvoje vzájemné letecké dopravy a zřízení leteckých služeb mezi územími obou států a přes tato území se dohodly takto:

Článek 1

Definice

1. Pro provádění této Dohody a její Přílohy:

a) Výraz "letecké úřady" značí:

pokud jde o československou stranu "ministerstvo dopravy a spojů - letecký odbor", pokud jde o rakouskou stranu "spolkové ministerstvo dopravy a hospodářství s elektřinou jako nejvyšší úřad pro civilní letectví", nebo v obou případech jakýkoli jiný úřad oprávněný k provádění úkolů náležejících v současné době do oboru působnosti těchto úřadů.

b) Výraz "určený letecký podnik" značí:

letecký podnik určený jednou ze smluvních stran písemným vyrozuměním druhé smluvní strany podle článku 3 této Dohody jako letecký podnik, který bude provozovat mezinárodní letecké služby na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě.

c) Výrazy "území", "letecké služby", "mezinárodní letecké služby" a "neobchodní přistání" mají pro provádění této Dohody význam určený jim články 2 a 96 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví.

Článek 2

Letecká dopravní práva

1. Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně práva uvedená v této Dohodě za účelem zřízení pravidelných mezinárodních leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě. Dále budou tyto letecké služby a letecké tratě nazývány "dohodnuté služby" a "stanovené tratě". Letecké podniky určené každou smluvní stranou požívají při provozu dohodnuté služby na stanovené trati těchto práv:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;

b) přistávat na uvedeném území k neobchodním účelům;

c) přistávat se všemi dopravními právy za účelem vykládání nebo nakládání osob, zboží a pošty v mezinárodním dopravním styku na uvedeném území na místech stanovených pro tuto trať v Příloze k této Dohodě.

2. Ustanovení odstavce 1 a) a b) je nutno vykládat tak, že se jím neomezují práva a povinnosti vyplývající z Dohody o transitu mezinárodních leteckých dopravních služeb pouze na dohodnuté služby uvedené v Příloze k této Dohodě.

Článek 3

Udělování povolení

1. Každá smluvní strana má právo určit písemně druhé smluvní straně letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Jakmile obdrží druhá smluvní strana toto určení, vydá bez průtahů s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku určenému leteckému podniku příslušné oprávnění.

3. Každá smluvní strana má právo písemným vyrozuměním druhé smluvní strany zrušit určení leteckého podniku a určit jiný letecký podnik.

4. Letecké úřady jedné smluvní strany mohou požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je způsobilý plnit ze zákonů a předpisů vyplývající požadavky, které tyto letecké úřady budou obvyklým způsobem uplatňovat v souladu s ustanoveními této Dohody pro provozování mezinárodních leteckých služeb.

5. Každá smluvní strana má právo odepřít vydání oprávnění uvedeného v odstavci 2 tohoto článku nebo uložit leteckému podniku pro výkon práv označených v článku 2 takové podmínky, jaké bude považovat za nutné, nebude-li jí prokázáno, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení tohoto leteckého podniku náleží smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo jejím příslušníkům.

6. Letecký podnik takto určený a schválený může kdykoliv zahájit provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že sazba stanovená pro tyto služby podle ustanovení článku 11 této Dohody nabyla platnosti.

Článek 4

Úprava kapacity

Dopravní kapacita poskytovaná každým určeným leteckým podnikem pro provozování dohodnutých leteckých služeb bude přizpůsobena přepravní poptávce a bude stanovena, pokud jde o společné úseky, přímou dohodou mezi určenými leteckými podniky; tato dohoda bude podléhat schválení leteckými úřady obou smluvních stran.

Článek 5

Schvalování letových řádů

Letové řády budou oznamovány určeným leteckým podnikem každé ze smluvních stran ke schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany, a to nejpozději 30 dní před jejich zavedením.

Článek 6

Odvolání uděleného oprávnění a zákaz výkonu práv

1. Každá smluvní strana má právo odvolat oprávnění udělené leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou nebo zakázat tomuto leteckému podniku výkon práv uvedených v článku 2 této Dohody nebo mu uložit podmínky, jež považuje za nutné pro výkon těchto práv:

a) nebude-li jí prokázáno, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení tohoto leteckého podniku náleží smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo jejím příslušníkům,

b) jestliže tento letecký podnik nedodržuje zákony a předpisy smluvní strany, která tato práva poskytuje,

c) jestliže letecký podnik nebude jiným způsobem dodržovat podmínky provozu podle této Dohody.

2. Pokud nebude nutné okamžité odvolání uděleného oprávnění, okamžitý zákaz výkonu práv nebo okamžité zrušení nebo uložení podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku k tomu, aby se zabránilo dalšímu porušování zákonů nebo předpisů, bude tohoto práva použito teprve po jednání s druhou smluvní stranou.

Článek 7

Cla a jiné dávky

1. Letadla používaná určenými leteckými podniky obou smluvních stran při mezinárodních leteckých službách, jakož i jejich obvyklé vybavení, náhradní díly, zásoby pohonných látek a mazacích olejů a zásoby na palubě (včetně potravin, nápojů a tabáku) jsou při vstupu na území druhé smluvní strany osvobozeny od všech cel, inspekčních poplatků a jiných dávek za předpokladu, že vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla až do opětného vyvezení.

2. Zacházení neméně výhodné než v případě státu požívajícího nejvyšších výhod bude poskytováno ve věci cla a jiných dávek a poplatků, pokud jde o tyto předměty:

a) zásoby vzaté na palubu na území jedné smluvní strany v mezích stanovených úřady této smluvní strany a určené k použití na palubě letadla druhé smluvní strany na stanovené trati;

b) obvyklé vybavení a náhradní díly dovezené na území jedné smluvní strany za účelem údržby nebo opravy letadel používaných na stanovené trati určenými leteckými podniky druhé smluvní strany;

c) pohonné látky a mazací oleje určené jako zásoba pro letadla používaná určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany pro mezinárodní letecké služby, i když tyto zásoby budou spotřebovány za letu nad územím té smluvní strany, na jejímž území byly vzaty na palubu. Lze požadovat, aby předměty uvedené v odstavcích a), b), c) zůstaly pod celní kontrolou.

3. Pohonné látky, mazací oleje, náhradní součástky, obvyklé vybavení letadla a palubní zásoby určené pro použití dohodnutých služeb mohou být uskladněny na letištích, na která létá určený letecký podnik.

4. Obvyklé vybavení, jakož i předměty a zásoby, které zůstávají na palubě letadla jedné smluvní strany, mohou být na území druhé smluvní strany vyloženy pouze se souhlasem jejích celních úřadů. V takovém případě je lze podrobiti dozoru podle celních předpisů těchto úřadů do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude jinak naloženo.

Článek 8

Poplatky letištní a podobné

Každá ze smluvních stran může uložit nebo povolit uložení přiměřených poplatků za užívání letišť a jiných zařízení za předpokladu, že tyto poplatky nebudou vyšší než poplatky placené jiným leteckým podnikem provozujícím podobné mezinárodní letecké služby.

Článek 9

Osvobození od daní

Letecké podniky jedné smluvní strany budou osvobozeny na území druhé smluvní strany a v souladu s vnitrostátními předpisy od daně z příjmu, výnosu, majetku a daně vybírané podle souhrnu vyplácených mezd, jakož i od podobných daní, které budou v budoucnosti na území této smluvní strany zavedeny; toto osvobození však bude platit jen pro činnost bezprostředně související s provozováním letecké dopravy a s přepravou na letiště.

Článek 10

Přímá transitní doprava

Cestující, kteří prolétají územím jedné smluvní strany, jsou podrobeni pouze velmi zjednodušené celní kontrole. Zavazadla a zboží jsou v přímé transitní dopravě osvobozeny od cel a jiných podobných dávek.

Článek 11

Přepravní sazby

1. Sazby, které budou letecké podniky jedné smluvní strany účtovat za dopravu na území druhé smluvní strany nebo z jejího území, musí být stanoveny v přiměřené výši a s přihlédnutím ke všem podstatným činitelům včetně provozních nákladů, přiměřeného zisku a sazeb jiných leteckých podniků na týchž tratích.

2. Sazby uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou dohodnuty, pokud to bude možné, zúčastněnými určenými leteckými podniky obou smluvních stran po poradě s ostatními leteckými podniky, které působí na této trati nebo na její části; tato dohoda bude provedena, pokud to bude možné, způsobem stanoveným pro určení sazeb Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IATA).

3. Takto dohodnuté sazby budou předloženy nejpozději 30 dní před navrhovaným datem jejich zavedení ke schválení leteckým úřadům smluvních stran; ve zvláštních případech může být tato lhůta za souhlasu uvedených úřadů zkrácena.

4. S výhradou ustanovení odstavce 3 tohoto článku nesmí sazba, která nebyla schválena leteckým úřadem jedné ze smluvních stran, vstoupit v platnost.

5. Sazby určené podle ustanovení tohoto článku zůstanou v platnosti, dokud nebudou stanoveny podle ustanovení tohoto článku nové sazby.

6. Jestliže se určené letecké podniky nemohou dohodnout na jedné z těchto sazeb, nebo nemůže-li být z jiného důvodu sazba stanovena podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku, nebo jestliže letecký úřad jedné smluvní strany sdělí leteckému úřadu druhé smluvní strany během prvních 15 dnů třicetidenní lhůty uvedené v odstavci 3 tohoto článku svůj nesouhlas s některou sazbou dohodnutou podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku, pokusí se letecké úřady smluvních stran stanovit sazbu vzájemnou dohodou.

7. Jestliže se letecké úřady nemohou dohodnout na určení sazby podle odstavce 6, bude spor vyřešen podle ustanovení článku 17 této Dohody.

Článek 12

Zastoupení leteckých podniků

Určený letecký podnik jedné smluvní strany je oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál potřebný pro provoz svých leteckých služeb, jakož i zřídit a provozovat v hlavním městě vlastní kancelář v rámci zákonů a předpisů této druhé smluvní strany.

Článek 13

Statistika

Letecké úřady každé ze smluvních stran poskytnou leteckým úřadům druhé smluvní strany na jejich žádost všechny statistické podklady, které je možno rozumně požadovat za účelem prověření kapacity nabízené určeným leteckým podnikem první smluvní strany na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě. Tyto podklady budou obsahovat všechny údaje potřebné pro zjištění rozsahu dopravy, jakož i výchozího místa dopravy a místa jejího určení, pokud se vztahují na místa v dohodnutém seznamu tratí.

Článek 14

Konzultace

Letecké úřady smluvních stran se budou v duchu úzké spolupráce čas od času konzultovat, aby bylo zajištěno řádné provádění ustanovení této Dohody a její Přílohy. Takováto konzultace bude zahájena do 60 dnů po dni, kdy o to bylo požádáno.

Článek 15

Změny

1. Bude-li jedna ze smluvních stran toho názoru, že je třeba změnit některé ustanovení této Dohody, může požádat o konzultaci druhou smluvní stranu; taková konzultace, kterou mohou letecké úřady provést ústně nebo písemně, bude zahájena do 60 dnů po dni, kdy o to bylo požádáno. Takto dohodnuté změny vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

2. Změny Přílohy k této Dohodě budou prováděny přímou dohodou mezi příslušnými leteckými úřady smluvních stran. Tyto změny vyžadují potvrzení výměnou diplomatických nót.

Článek 16

Poměr k mnohostranným úmluvám

Bude-li uzavřena mnohostranná úmluva zavazující obě smluvní strany, bude tato Dohoda a její Příloha pozměněna tak, aby byla v souladu s ustanoveními uvedené úmluvy.

Článek 17

Řešení rozporů

Vznikne-li rozpor mezi smluvními stranami týkající se provádění nebo výkladu této Dohody a její Přílohy, pokusí se jej smluvní strany vyřešit přímým jednáním mezi leteckými úřady; nebude-li toto jednání úspěšné, bude rozpor vyřešen diplomatickou cestou.

Článek 18

Výpověď Dohody

Každá ze smluvních stran může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně svůj úmysl vypovědět tuto Dohodu; toto oznámení bude sděleno současně Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V tom případě skončí platnost Dohody 6 měsíců po dni, kdy druhá smluvní strana výpověď obdrží, pokud nebude před uplynutím uvedené lhůty ve vzájemné dohodě vzata zpět. V případě, že druhá smluvní strana nepotvrdí příjem výpovědi, bude se mít za to, že výpověď došla 14 dní po jejím přijetí Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Článek 19

Registrace

Tato Dohoda a každá její změna budou oznámeny k registraci Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 20

Nabytí platnosti

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení podle vnitrostátních předpisů obou smluvních stran.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, kteří k tomu byli řádně zmocněni svými vládami, tuto Dohodu podepsali a opatřili pečetěmi.

Dáno v Praze dne 1. března 1962 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém a německém, přičemž obě znění jsou stejně platná.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. F. Vlasák v. r.

Za spolkovou vládu Rakouské republiky:

Dr. H. Calice v. r.

Příloha

A

Podnik určený spolkovou vládou Rakouské republiky je oprávněn provozovat letecké služby v obou směrech na těchto stanovených tratích:

1. Místa v Rakousku - Praha.

2. Místa v Rakousku - Praha a dále.

B

Podnik určený vládou Československé socialistické republiky je oprávněn provozovat letecké služby v obou směrech na těchto stanovených tratích:

1. Místa v Československé socialistické republice - Vídeň.

2. Místa v Československé socialistické republice - Vídeň a dále.

C

Místa ležící dále budou stanovena později dohodou leteckých úřadů obou smluvních stran.

Přesunout nahoru