Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 64/1962 Sb.Zákon, kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce

Částka 34/1962
Platnost od 14.07.1962
Účinnost od 14.07.1962
Zrušeno k 01.01.1988 (88/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

ZÁKON

ze dne 5. července 1962,

kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

§ 1

Poslání Státní energetické inspekce

Rychlý rozvoj socialistického národního hospodářství a vytvoření hmotných podmínek pro přechod ke komunistické společnosti vyžadují, aby se stále účinněji využívalo prvotních zdrojů energie v našem státě a aby se soustavně zvyšovala úroveň hospodaření všemi druhy paliv a energie. K uskutečňování těchto zásad napomáhá Státní energetická inspekce kontrolou hospodárného využívání všech druhů paliv a energie a poskytováním odborných rad.

§ 2

Orgány Státní energetické inspekce

(1) Státní energetická inspekce je zřízena při ministerstvu paliv a energetiky; v jejím čele je hlavní inspektor, kterého jmenuje a odvolává ministr paliv a energetiky.

(2) Hlavnímu inspektorovi jsou podřízeni krajští inspektoři; jmenuje a odvolává je hlavní inspektor.

(3) Pro výkon své činnosti mají hlavní inspektor a krajští inspektoři potřebný počet inspektorů, které jmenuje a odvolává hlavní inspektor.

§ 3

Úkoly Státní energetické inspekce

(1) Orgány Státní energetické inspekce prověřují u spotřebitelů tuhých a tekutých paliv, tepla, plynu a elektřiny (dále jen "všechny druhy paliv a energie"), s výjimkou domácností, jak se zavádějí a dodržují opatření k hospodárnému využívání všech druhů paliv a energie; zejména prověřují

a) stav a provoz výrobních, rozvodných a spotřebních zařízení z hlediska hospodárného využití všech druhů paliv a energie;

b) tvorbu, dodržování a zpevňování norem spotřeby všech druhů paliv a energie;

c) dodržování plánu spotřeby všech druhů paliv a energie a dodržování předpisů a opatření týkajících se zásobování všemi druhy paliv a energie, zejména dodržování přídělu tekutých paliv a elektřiny, odběrových diagramů elektřiny a plynu a jiných regulačních opatření na úseku energetického hospodářství;

d) využití reserv ve spotřebě paliv a energie, zejména možnosti snížit energetické ztráty, vhodnost používaných druhů energie pro výrobní nebo spotřební zařízení nebo pro technologické postupy a možnosti účinně je zaměňovat;

e) dodržování opatření ke zlepšení účiníku v elektrických sítích;

f) využití odpadního tepla;

g) využití pokrokových metod ve spalování tuhých paliv a možnosti hospodárně zaměňovat hodnotná paliva za paliva méněhodnotná;

h) stav uložení pevného paliva a jeho skládky z hlediska ochrany před znehodnocením, popřípadě před samovznícením.

(2) Orgány Státní energetické inspekce dále prověřují hospodárnost výroby energie ve výrobnách elektřiny, tepla a plynu a dodávku energie z těchto výroben do zařízení pro veřejný rozvod energie, popřípadě u závodních výroben také pro účelovou výrobu, a to podle hospodářského plánu a dodávkových diagramů.

§ 4

Metody práce

(1) Základní metodou práce Státní energetické inspekce je organizátorsko-výchovná činnost. Orgány Státní energetické inspekce při výkonu své kontrolní činnosti především pomáhají odbornou radou vedení kontrolovaných organizací a jejich pracovníkům a přispívají ke zvyšování jejich odborné kvalifikace. V závažných případech poskytují nebo organizují technickou pomoc k odstranění zjištěných nedostatků.

(2) Státní energetická inspekce provádí na základě výsledků průzkumů komplexní rozbory hospodaření palivy a energií a napomáhá soustavným zevšeobecňováním získaných poznatků ke stálému zvyšování úrovně v hospodaření všemi druhy paliv a energie. Přitom zejména přispívá k rozšiřování pokrokových metod v hospodaření všemi druhy paliv a energie, vede ke včasnému předcházení nedostatků na tomto úseku, projednává náměty na zlepšení současného stavu v hospodaření palivy a energií se spotřebiteli a jejich nadřízenými orgány, dbá o odbornou úroveň socialistického soutěžení v hospodárném užívání paliv a energie a spolupůsobí při jeho rozvíjení.

§ 5

Součinnost s pracujícími

(1) Orgány Státní energetické inspekce plní své úkoly v úzké součinnosti s pracujícími a s jejich dobrovolnými společenskými organizacemi, zejména s Revolučním odborovým hnutím, a za podpory národních výborů.

(2) Při výkonu své činnosti se orgány Státní energetické inspekce opírají o iniciativu pracujících, využívají poznatků z jejich připomínek a stížností, zapojují je do kontroly odstraňování zjištěných nedostatků a vytvářejí i ostatní předpoklady pro účinné spojování kontroly zdola s kontrolou shora; zejména seznamují pracující, jejich společenské organizace, popřípadě jiné orgány s výsledky kontrolní činnosti a projednávají s nimi opatření k trvalému odstranění zjištěných závad.

(3) V součinnosti s orgány dobrovolných společenských organizací dávají orgány Státní energetické inspekce na závodech podnět k vytváření aktivů dobrovolných spolupracovníků, kteří iniciativně pečují o snižování ztrát paliv a energie a o jejich nejhospodárnější využívání.

§ 6

Součinnost s jinými orgány a organizacemi

(1) Orgány Státní energetické inspekce plní své úkoly v součinnosti s ústředními úřady, národními výbory a socialistickými organizacemi.

(2) Státní orgány, socialistické organizace i jednotliví občané jsou povinni pomáhat orgánům Státní energetické inspekce v jejich činnosti; zejména jsou povinni poskytovat jim podklady, vysvětlení a údaje, jichž je třeba ke kontrolní činnosti.

(3) Kontrolované organizace jsou povinny při prověřování svých zařízení aktivně spolupracovat s orgány Státní energetické inspekce a na požádání poskytnout těmto orgánům pomoc potřebnou ke splnění jejich úkolů.

(4) Orgány a organizace jsou povinny kdykoli umožnit orgánům Státní energetické inspekce přístup ke skládkám paliv a měřidlům energie, popřípadě k jiným měřicím a kontrolním zařízením, jakož i k výrobním technologickým zařízením.

§ 7

Oprávnění orgánů Státní energetické inspekce

(1) Orgány Státní energetické inspekce ukládají po projednání s kontrolovanou organizací k odstranění zjištěných nedostatků potřebná opatření a stanoví lhůty k jejich provedení; vedoucí organizací jsou povinni podat ve stanovené lhůtě zprávu o odstranění závad a o opatřeních, jimiž se i pro budoucnost zamezí jejich opakování.

(2) Nelze-li dosáhnout odstranění nedostatků organizátorsko-výchovnou činností, zejména odbornou radou, pomocí nebo přesvědčováním, mohou orgány Státní energetické inspekce uložit kontrolované organizaci, jejímu vedoucímu nebo jiným odpovědným pracovníkům organizace pokutu.

§ 8

Ukládání pokut organizacím

(1) Orgány Státní energetické inspekce mohou ukládat pokuty organizacím, které opětovně nedodržují opatření k zajištění hospodárného užívání paliv a energie, zejména

a) za plýtvání palivy nebo energií nebo za soustavné neodůvodněné překračování norem spotřeby tuhých a tekutých paliv, tepla, plynu a elektřiny;

b) za nedodržování vyhlášených regulačních opatření na úseku energetického hospodářství;

c) za neodůvodněné nesplnění operativních příkazů vydaných orgány elektrárenského nebo plynárenského dispečinku;

d) za znehodnocení paliva vadným nebo neodborným uskladněním.

(2) Pokuta se ukládá v takové výši, aby účinně působila k odstranění nedostatků; základní pokuta se vyměří v částce od 10 000,-- do 100 000,-- Kčs v jednotlivém případě. Neprovede-li kontrolovaná organizace opatření k odstranění nedostatků ani po uložení pokuty ve stanovených lhůtách, může jí být uložena další pokuta ve výši dvojnásobku pokuty základní. Uložení pokut lze kdykoli opakovat.

§ 9

Ukládání pokut pracovníkům organizací

Orgány Státní energetické inspekce mohou v případech uvedených v § 8 odst. 1 uložit vedoucímu (řediteli), popřípadě jiným odpovědným pracovníkům organizace, pokutu do 10 000,- Kčs; výše pokuty nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

§ 10

Způsob ukládání pokut

(1) O uložení pokuty rozhoduje krajský inspektor.

(2) O odvoláních proti rozhodnutím krajských inspektorů rozhoduje hlavní inspektor.

§ 11

Vymáhání pokut

(1) Pokutu uloženou kontrolované organizaci odčerpá financující peněžní ústav z účtu organizace na základě příkazu k vybrání doloženého pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty s vyznačením, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

(2) Pokutu uloženou pracovníkovi kontrolované organizace vymáhá tato organizace na základě pravomocného rozhodnutí o uložení pokuty srážkou z platu. Tato srážka může být provedena spolu s případnými srážkami z jiných důvodů nejvýše v rozsahu, v jakém je mzda zabavitelná podle exekučních předpisů. Pokutu lze na základě vykonatelného rozhodnutí o jejím uložení vymáhat také soudní exekucí.

(3) Pokuty se odvádějí prostřednictvím Státní energetické inspekce do státního rozpočtu.

§ 12

Povinnost mlčenlivosti

Orgány Státní energetické inspekce jsou povinny zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství, o nichž se dozvědí při výkonu své služby. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

§ 13

Šetření v objektech zvláštního poslání

V objektech ozbrojených sil a ozbrojených sborů ministerstva vnitra provádějí orgány Státní energetické inspekce kontrolu podle zvláštních předpisů vydaných ministerstvem paliv a energetiky v dohodě s ministerstvy národní obrany a vnitra.


Čl. II

Zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) se mění takto:

1. § 13 zní:

"§ 13

(1) Plynárenská organizace kontroluje, zda plynárenská zařízení a odběrní plynová zařízení, jejich provoz, údržba a obsluha vyhovují požadavkům bezpečnosti, stanoveným technickými normami a jinými právními předpisy, jakož i zásadám odpovídajícím uznaným pravidlům techniky. Plynárenská organizace také prověřuje, zda projekty, popřípadě konstrukční řešení těchto zařízení vyhovují i z hlediska hospodárnosti jejich provozu.

(2) Provozovatelé plynárenských zařízení a odběrních plynových zařízení jsou povinni umožnit kontrolním orgánům přístup k těmto zařízením, poskytnout kontrolním orgánům potřebná vysvětlení a předložit jim příslušné záznamy a listiny, a jde-li o velkoodběratele, též dokumentaci.

(3) Plynárenská organizace vykonává své úkoly ve spolupráci s orgány inspekce práce a s orgány hygienické a protiepidemické služby."

2. § 14 zní:

"§ 14

(1) Zjistí-li kontrolní orgány plynárenské organizace, že při výrobě nebo používání plynů je ohrožena bezpečnost, uloží provozovateli plynárenského zařízení nebo odběrního plynového zařízení, aby zjištěné závady odstranil.

(2) Jestliže provozem odběrního plynového zařízení nebo plynárenského zařízení jsou bezprostředně ohroženy lidské životy nebo zdraví nebo je-li ve značné míře ohrožen národní majetek nebo jiné hospodářské hodnoty, kontrolní orgány, jestliže nelze zjednat nápravu jiným způsobem, přeruší dodávku plynů do odběrních plynových zařízení, popřípadě zastaví provoz plynárenských zařízení, a to až do doby, kdy závady budou odstraněny."

Čl. III

(1) Zrušují se:

1. vládní nařízení č. 47/1952 Sb., o státní energetické inspekci;

2. vyhláška ministra paliv a energetiky č. 330/1952 Ú. l., o provádění kontrol státní energetickou inspekcí a o řízení ve věcech pokut.

(2) Působnost Ústavu technického dozoru podle vládního nařízení č. 53/1952 Sb., o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení, pokud jde o hospodárnost provozu těchto zařízení z hlediska tepelné techniky, přechází v rozsahu § 3 tohoto zákona na Státní energetickou inspekci.


Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

v z. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru