Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 56/1962 Sb.Vyhláška ministra vnitra o Pomocné stráži veřejné bezpečnosti

Částka 30/1962
Platnost od 03.07.1962
Účinnost od 01.07.1962
Zrušeno k 30.08.1971 (76/1971 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

VYHLÁŠKA

Ministra vnitra

ze dne 28. června 1962

o Pomocné stráži veřejné bezpečnosti

Ministr vnitra stanoví podle § 15 odst. 3 zákona č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti, a podle § 4 vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích:


§ 1

Pomocná stráž veřejné bezpečnosti je jednou z forem přímé účasti občanů na ochraně veřejného pořádku.

§ 2

(1) Do řad Pomocné stráže veřejné bezpečnosti jsou přijímáni dobrovolně se hlásící občané, starší 18 let, kteří požívají všeobecné vážnosti a důvěry a kteří jsou ostatním příkladem v práci, ve veřejné činnosti i v osobním životě. Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti vykonávají své povinnosti vyplývající z jejich funkce mimo pracovní dobu; jejich funkce je funkcí čestnou.

(2) Členy Pomocné stráže veřejné bezpečnosti ustanovuje na doporučení státních, hospodářských a společenských orgánů nebo organizací oddělení Veřejné bezpečnosti, které ustanoveným členům vydá průkaz člena Pomocné stráže veřejné bezpečnosti.

§ 3

Při výkonu své funkce jsou členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti zevně označeni žlutou páskou 105 mm širokou, na které je modrou barvou vytištěn nápis "PS-VB"; písmena jsou 35 mm vysoká a 20 mm široká. Páska se nosí na levém záloktí.

§ 4

(1) Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti pomáhají při zajišťování ochrany veřejného pořádku; zejména působí iniciativně k tomu, aby nedocházelo k porušování veřejného pořádku a aby byly včas odstraňovány příčiny, které k jeho porušování vedou.

(2) Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti jsou povinni při výkonu své funkce přísně zachovávat zákony a jiné právní předpisy. Při jednání musí vystupovat rozvážně a zdvořile. Vůči těm, kteří porušují veřejný pořádek, působí především výchovně.

§ 5

Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti, jsou-li zevně označeni, jsou při výkonu své funkce oprávněni

a) na místě napomenout občana, který porušil veřejný pořádek a nestačí-li domluva, zjistit jeho totožnost a podat o tom oznámení orgánům Veřejné bezpečnosti;

b) zastavovat vozidla a vyžadovat příslušné doklady předepsané pro řízení a provoz vozidla a doklady k nákladu včetně potvrzení o zaplacení pojistného za pojištění zákonné odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla; při zjištěném dopravním přestupku napomenout řidiče a nestačí-li domluva, podat o tom oznámení orgánům Veřejné bezpečnosti;

c) zakázat jízdu řidiči, jehož schopnost k řízení je snížena vlivem alkoholu;

d) zadržet osobu, která byla přistižena při trestném činu, je-li toho třeba ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu. Jsou však povinni odevzdat zadrženého ihned prokurátorovi anebo vyšetřovacímu nebo bezpečnostnímu orgánu; zadrženého příslušníka ozbrojených sil mohou též odevzdat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li zadrženého takto odevzdat, je třeba některému z uvedených orgánů zadržení aspoň ihned oznámit (§ 76 odst. 2 tr. ř.).

§ 6

Každý je povinen uposlechnout pokynů a výzev členů Pomocné stráže veřejné bezpečnosti, které vydají při plnění své funkce. Na požádání občanů se členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti při plnění své funkce prokáží svým průkazem.

§ 7

Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti budou zproštěni funkce, nebudou-li plnit své povinnosti nebo se dopustí jednání, které je s jejich funkcí neslučitelné.


§ 8

(1) Zrušují se

a) nařízení ministra národní bezpečnosti č. 31/1952 Sb., o zevním označení členů Pomocné stráže veřejné bezpečnosti,

b) opatření ministerstva vnitra ze dne 1. března 1955 o Pomocné službě dopravních inspektorátů Veřejné bezpečnosti, uveřejněné v částce 17 Úředního listu z roku 1955.

(2) Zároveň zanikají oprávnění občanských dopravních inspektorů při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy podle opatření ministerstva vnitra ze dne 5. června 1959 uveřejněného v částce 50 Úředního listu z roku 1959. *)


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1962.


Ministr: Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Nové úkoly občanských dopravních inspektorů upraví Ústřední rada odborů.

Přesunout nahoru