Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana

Částka 29/1962
Platnost od 22.06.1962
Účinnost od 14.03.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. května 1962

o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana


Dne 23. listopadu 1960 byla v Akkře podepsána Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana.

Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 1. března 1961. Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno nótou ze dne 14. března 1962 vládě Republiky Ghana a její schválení vládou Republiky Ghana rovněž nótou ze dne 14. března 1962.

Podle svého článku 8 Dohoda nabyla platnosti dnem 14. března 1962.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Ghana (nadále v této Dohodě nazývané jako "smluvní strany"), přejíce si dále posílit přátelské vztahy a podporovat hospodářské styky mezi oběma zeměmi a usilujíce za tím účelem o rozvoj vzájemné vědecké a technické spolupráce,

takto se dohodly:

Článek 1

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti vědy a techniky k vzájemnému prospěchu a za účelem co nejúčinnějšího využití nejnovějších vymožeností vědy a techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí.

Článek 2

Spolupráce, jež má být uskutečňována podle článku 1 této Dohody, bude spočívat ve vědecké a technické pomoci, kterou si obě smluvní strany budou poskytovat zejména:

a) vzájemným vysíláním expertů a poradců v oboru vědy a techniky, a

b) usnadňováním odborného výcviku.

Článek 3

Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce budou dojednány mezi oběma smluvními stranami vždy na určité časové období a budou pojaty do zvláštní dohody, která bude uzavřena pokud možno ne později než v říjnu každého roku pro následující rok.

Článek 4

Rozsah práce expertů a poradců, jejich odměny a ostatní pracovní podmínky budou v každém jednotlivém případě dohodnuty mezi příslušnými organizacemi smluvních stran zvláštními dohodami.

Každá ze smluvních stran poskytne na svém území příslušníkům druhé smluvní strany všechny výhody nutné k úspěšnému provádění jejich úkolů, které plní na základě této Dohody.

Článek 5

Všechny osoby vykonávající své povinnosti podle této Dohody na území druhé smluvní strany, se budou při své činnosti řídit podmínkami stanovenými pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoliv zasahování do jiných záležitostí.

Článek 6

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že na žádost druhé smluvní strany nebudou zvláštní informace získané při provádění této Dohody sděleny třetí straně bez souhlasu této druhé smluvní strany.

Článek 7

Tato Dohoda se nevztahuje na odborníky, techniky, úředníky a ostatní personál činný na území druhé smluvní strany na základě jednotlivých kontraktů o dodávkách zboží uzavřených nikoliv mezi smluvními stranami, nýbrž mezi fyzickými nebo právnickými osobami obou zemí.

Článek 8

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení smluvními stranami a pozbude platnosti rok poté, co jedna ze smluvních stran sdělí písemně druhé smluvní straně svůj úmysl Dohodu vypovědět.

2. V případě, že Dohoda bude vypovězena, dohodnou se smluvní strany před uplynutím její platnosti o způsobu, jakým budou ukončeny akce započaté na základě Dohody.

Dáno v Akkře dne 23. listopadu 1960 ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Josef Antoš v. r.

Za vládu Republiky Ghana:

E. Ayeh Kumi v. r.

Přesunout nahoru