Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Částka 3/1962
Platnost od 23.01.1962
Účinnost od 10.07.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 10. ledna 1962

o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Dne 4. března 1961 byla v Praze sjednána Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou.


Vláda Dohodu schválila dne 14. června 1961. Schválení Dohody vládou Kubánské republiky bylo sděleno nótou ze dne 26. června 1961 a její schválení vládou Československé socialistické republiky nótou ze dne 10. července 1961.

Podle svého článku 14 Dohoda vstoupila v platnost dnem 10. července 1961.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kubánské republiky přejíce si uzavřít dohodu za účelem rozvoje vzájemné letecké dopravy a zřízení leteckých služeb mezi jejich zeměmi a přes jejich území se dohodly takto:

Článek 1

Každá ze smluvních stran poskytne druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zřízení a provozování leteckých služeb na tratích uvedených v Příloze. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo kdykoliv později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytnou.

Článek 2

1. Každá ze smluvních stran bude mít právo určit letecký podnik k provozu dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Jakmile druhá smluvní strana bude vyrozuměna o určení leteckého podniku, poskytne bez průtahů určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku.

3. Letecký úřad každé ze smluvních stran může požadovat, aby mu letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek předepsaných zákony a předpisy, které se obvykle uplatňují při provozování mezinárodních leteckých služeb.

4. Každá ze smluvních stran bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat provozní oprávnění leteckého podniku nebo uložit v oprávněních takové podmínky, jaké bude považovat za nutné, nebude-li přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení leteckého podniku náleží smluvní straně nebo příslušníkům smluvní strany, která určila letecký podnik, nebo v případě, že určený letecký podnik se neřídí zákony a předpisy smluvní strany, která povolení uděluje, nebo že jinak neplní podmínky stanovené v této Dohodě. Toto opatření bude prováděno jen po předchozím jednání s druhou smluvní stranou, pokud nebude nezbytné okamžitě zastavit provozování dohodnutých služeb nebo uložit podmínky k zabránění dalšímu porušování zákonů nebo předpisů.

Článek 3

1. Zákony a předpisy jedné ze smluvních stran, které se vztahují na vstup letadel provozujících mezinárodní lety na její území, na výstup těchto letadel z jejího území nebo na provoz těchto letadel na jejím území, budou platit pro letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se na vstup cestujících, posádky nebo nákladu letadel na její území nebo na výstup z něho, jako jsou předpisy o vstupu, odbavení, přistěhování, clu a karanténě, se budou vztahovat na cestující, posádku a náklad letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou při jejich vstupu na území prvé smluvní strany nebo při výstupu z něho a během jejich pobytu na tomto území.

Článek 4

1. Letadla leteckého podniku určeného jednou ze smluvních stran, jichž se používá k provozu mezinárodních leteckých služeb, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, obvyklé vybavení letadel, náhradní součástky a palubní zásoby letadel budou při vstupu na území druhé smluvní strany nebo při výstupu z něho osvobozeny od cel a inspekčních poplatků, i když těchto předmětů bude použito nebo budou spotřebovány těmito letadly nebo v těchto letadlech za letu nad zmíněným územím.

2. Pohonné hmoty, mazací oleje, obvyklé vybavení letadel, náhradní součástky a palubní zásoby letadel, které budou dovezeny letadly nebo vzaty na jejich palubu na území jedné ze smluvních stran leteckým podnikem určeným druhou smluvní stranou nebo jeho jménem a jichž má být použito pro letadla této smluvní strany, budou, pokud jde o clo, inspekční poplatky nebo podobné celostátní nebo místní dávky a poplatky podrobeny neméně výhodnému zacházení než jakému je podroben letecký podnik státu požívajícího nejvyšších výhod.

3. Pohonné hmoty, mazací oleje, obvyklé vybavení letadel, náhradní součástky a palubní zásoby letadel určené pro použití při provozování dohodnutých služeb mohou být určenými leteckými podniky uskladněny na letištích druhé smluvní strany.

4. Věci osvobozené od poplatků podle odstavce 1 nesmějí být z letadel vyloženy bez souhlasu celních úřadů příslušné smluvní strany. Jestliže jich nemůže být použito nebo nemohou být spotřebovány, musí být v určené době znovu vyvezeny a do doby vyvezení zůstávají k dispozici určenému leteckému podniku, avšak pod dohledem celních úřadů.

Článek 5

1. Každá ze smluvních stran poskytne na svém území leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou na základě vzájemnosti osvobození od všech daní ze zisků nebo příjmů plynoucích z provozování dohodnutých leteckých služeb.

2. Každá ze smluvních stran může uložit nebo povolit uložení patřičných a přiměřených dávek za užívání letišť a ostatních zařízení, pokud tyto dávky nebudou vyšší než dávky placené jinými leteckými podniky provozujícími podobné mezinárodní letecké služby.

Článek 6

Letecký podnik určený jednou ze smluvních stran je oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany letecký a obchodní personál v počtu, který je přiměřený rozsahu vykonávaných leteckých služeb.

Článek 7

Dopravní kapacita, kterou každý určený letecký podnik poskytne pro provozování dohodnutých leteckých služeb, bude přizpůsobena přepravní poptávce; pokud jde o společné úseky tratí bude dopravní kapacita dohodnuta mezi určenými leteckými podniky a bude podléhat schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

Článek 8

1. Tarify pro kteroukoli z dohodnutých služeb budou sjednány mezi určenými leteckými podniky v přiměřené výši s přihlédnutím ke všem důležitým skutečnostem včetně provozních nákladů, význačných rysů služeb a tarifů jiných leteckých podniků.

2. Tarify podléhají schválení leteckých úřadů obou smluvních stran; jestliže určené letecké podniky nebudou moci dosáhnout dohody o tarifech, sjednají tyto tarify letecké úřady mezi sebou; nedojde-li k dohodě ani takto, bude rozpor řešen podle článku 10 této Dohody.

Článek 9

Letecké úřady smluvních stran budou podle potřeby v přímém styku a budou se vzájemně konzultovat, aby byla zajištěna těsná spolupráce ve všech záležitostech souvisících s prováděním této Dohody a její Přílohy.

Článek 10

Vznikne-li mezi smluvními stranami jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody a její Přílohy, vyřeší jej smluvní strany přímým jednáním mezi leteckými úřady nebo, nebude-li v tomto jednání dosaženo dohody, diplomatickou cestou.

Článek 11

1. Každá ze smluvních stran může kdykoliv navrhnout druhé smluvní straně změny této Dohody nebo její Přílohy, které bude považovat za žádoucí. Jednání mezi oběma smluvními stranami o takovýchto změnách bude zahájeno do šedesáti dnů ode dne podání návrhu na změnu jednou ze smluvních stran a může být vedeno přímo mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

2. Změny Přílohy k Dohodě mohou být provedeny dohodou mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Změny Dohody nabudou účinnosti, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót mezi smluvními stranami.

Článek 12

Pro provádění této Dohody a její Přílohy

1. výraz "letecké úřady" bude znamenat

- pokud jde o Československou socialistickou republiku ministerstvo dopravy a spojů - letecký odbor nebo kterýkoli orgán pověřený prováděním úkolů náležejících v době podpisu této Dohody do působnosti tohoto úřadu;

- pokud jde o Kubánskou republiku ministerstvo dopravy - Ředitelství civilního letectví nebo kterýkoli orgán pověřený prováděním úkolů náležejících v době podpisu této Dohody do působnosti tohoto úřadu;

2. výrazy "dohodnuté služby" a "stanoviště tratě" budou znamenat mezinárodní letecké služby a tratě uvedené v Příloze k této Dohodě;

3. výraz "určený letecký podnik" bude znamenat letecký podnik, který jedna ze smluvních stran písemně oznámila druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat kteroukoliv z dohodnutých služeb.

Článek 13

Každá ze smluvních stran může kdykoliv písemně oznámit druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost této Dohody. Dojde-li k takovému oznámení, zůstane Dohoda v platnosti ještě 12 měsíců poté, kdy je druhá smluvní strana obdržela.

Článek 14

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany vzájemně písemně oznámí, že byla schválena jejich příslušnými orgány.

Smluvní strany se však dohodly, že ustanovení této Dohody bude použito ode dne jejího podpisu.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci byvše k tomu řádně zmocněni svými vládami tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Praze dne 4. března 1961 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

Vlasák v. r.

Za vládu Kubánské republiky

Camacho Aguilera v. r.

PŘÍLOHA

Oddíl I

1. Vláda Československé socialistické republiky udělí na základě vzájemnosti leteckému podniku určenému vládou Kubánské republiky povolení k provozování těchto mezinárodních leteckých služeb:

Havana, Kuba - mezilehlá místa - Praha, Československo a dále, a zpět stejnou cestou.

2. Toto provozní povolení bude zahrnovat:

a) právo přeletů bez přistání nebo s technickým přistáním;

b) obchodní práva, tj.

- právo nakládat v Československu cestující, zboží a poštu určené na Kubu nebo do jiných států;

- právo vykládat v Československu cestující, zboží a poštu z území Kuby nebo jiných států.

3. Mezilehlá místa a místa dále za Prahou budou určena leteckými úřady obou smluvních stran před zahájením letů určeného leteckého podniku bez újmy ustanovení odstavce 4 oddílu I této Přílohy.

4. Určený letecký podnik bude moci trvale nebo při jednotlivých letech vynechávat přistání v kterémkoliv z mezilehlých míst určených leteckými úřady obou smluvních stran.

Oddíl II

1. Vláda Kubánské republiky udělí na základě vzájemnosti leteckému podniku určenému vládou Československé socialistické republiky povolení k provozování těchto mezinárodních leteckých služeb:

Praha, Československo - mezilehlá místa - Havana, Kuba a dále, a zpět stejnou cestou.

2. Toto provozní povolení bude zahrnovat:

a) právo přeletů bez přistání nebo s technickým přistáním;

b) obchodní práva, tj.

- právo nakládat na Kubě cestující, zboží a poštu určené do Československa nebo do jiných států;

- právo vykládat na Kubě cestující, zboží a poštu z území Československa nebo jiných států.

3. Mezilehlá místa a místa dále za Havanou budou určena leteckými úřady obou smluvních stran před zahájením letů určeného leteckého podniku bez újmy ustanovení odstavce 4 oddílu II této Přílohy.

4. Určený letecký podnik bude moci trvale nebo při jednotlivých letech vynechávat přistání v kterémkoliv z mezilehlých míst určených leteckými úřady obou smluvních stran.

Přesunout nahoru