Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1962 Sb.Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi

Částka 25/1962
Platnost od 24.05.1962
Účinnost od 24.05.1962
Zrušeno k 01.03.1966 (10/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 5. května 1962

o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi

Ministři vnitřního obchodu a financí a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví v dohodě s místopředsedou vlády a předsedou Státní plánovací komise podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě, podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, podle § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 190 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:

§ 1

Úvodní ustanovení

Socialistické organizace (dále jen "organizace") si opatřují své potřeby v rámci materiálně technického zásobování přímo u výroby, popřípadě u jejích odbytových organizací. Zboží prodávané ve státním a družstevním obchodě slouží především k uspokojování potřeb obyvatelstva a proto je mohou organizace nakupovat jen pro vlastní potřeby při dodržení zásad přísné hospodárnosti v množství v maloobchodě obvykle prodávaném a to podle dalších ustanovení této vyhlášky.

§ 2

Drobné nákupy

(1) Organizace mohou nakupovat zboží v maloobchodě nejvýše za částku Kčs 500,- měsíčně (dále jen "měsíční limit"), nestanoví-li jejich nadřízený orgán částku nižší. Měsíční limit má každá provozovna (složka), která vede pokladnu nebo která má zúčtovatelnou zálohu na drobné a neodkladné provozní výdaje, popřípadě stanovenou normu výdajů hotovostí přímo z tržeb.*).

(2) Nevyčerpá-li se měsíční limit v běžném měsíci, nepřevádí se zbytek do dalšího měsíce.

(3) Měsíční limity jednotlivých provozoven (složek) organizace nesmějí být slučovány.

§ 3

Nákupy nezapočítávané do měsíčního limitu

(1) Kromě nákupů v rámci měsíčního limitu mohou organizace nakupovat bez započtení do měsíčního limitu všechny druhy potravin a druhy průmyslového zboží, uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Vedle zboží, uvedeného v odstavci 1 mohou nakupovat další druhy zboží bez započtení do měsíčního limitu:

a) jednotná zemědělská družstva zboží uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky, a to pouze pro vlastní potřebu.

b) školy všech druhů školní potřeby poskytované bezplatně žactvu,

c) základní devítileté, střední všeobecně vzdělávací školy a domy pionýrů a mládeže, zboží potřebné pro polytechnickou výuku žactva,

d) odborná učiliště, učňovské, odborné, střední odborné a vysoké školy, zboží nutné k přímému a bezprostřednímu provádění výukových a vědeckých prací,

e) výzkumné ústavy a vývojová střediska zboží nutné k přímému a bezprostřednímu provádění výzkumných, vývojových a vědeckých prací,

f) rozpočtové organizace (zařízení) místních národních výborů pro placené služby obyvatelstvu, drobné provozovny místních národních výborů a podniky komunálních služeb do 50 zaměstnanců, kterým místní (městský) národní výbor přiznal charakter malých podniků, a to ve všech případech zboží potřebné pro doplňkové zásobování k provádění placených služeb obyvatelstvu,

g) národní výbory zboží pro věcnou pomoc doplňkové sociální péče a pro poskytování výpomoci novomanželům-doosídlencům pohraničí,

h) základní složky (organizace, odbočky, jednoty, skupiny apod.) společenských organizací potřeby k zajištění svých vlastních úkolů a ústřední výbor Svazarmu radiopotřeby pro speciální výcvik radistů,

ch) ústřední ředitelství

Československého filmu do Kčs 250 000 ročně,

Československá televize do Kčs 150 000 ročně,

Československý rozhlas do Kčs 100 000 ročně,

Výstavnictví n. p. Praha do Kčs 100 000 ročně,

Brněnské veletrhy a výstavy, Brno do Kčs 100 000 ročně,

Národní divadlo v Praze do Kčs 100 000 ročně,

Národní divadlo v Bratislavě do Kčs 50 000 ročně,

Divadelní služba v Praze do Kčs 50 000 ročně,

i) dětské domovy a domovy mládeže obuv a oděvní součástky nebo materiál na jejich zhotovení pro ubytovanou mládež,

j) organizace při nákupech předmětů pro styky se zahraničím a to pouze z prostředků na reprezentaci,*) vyšší složky společenských organizací pak jen z prostředků k tomu účelově určených,

k) organizace při nákupech z prostředků získaných ze sbírek nebo darů od obyvatelstva.

§ 4

Rajónizace prodeje

(1) Zboží mohou nakupovat organizace a jejich provozovny (složky) pouze v prodejnách toho kraje, ve kterém mají své sídlo.

(2) V prodejnách , které určí ministerstvo vnitřního obchodu, možno nakupovat i mimo hranice kraje.

(3) Organizace mající sídlo ve Středočeském kraji mohou nakupovat i v Praze.

(4) Ustanovení o rajónizaci prodeje se nevztahuje na ozbrojené složky.

§ 5

Omezení nákupů

(1) Organizace nesmějí nakupovat ve státním a družstevním obchodě chladničky, transistorové radiopřijímače, pláště a duše pro osobní automobily a motocykly, pláště a duše bantam, dále (s výjimkou jednotných zemědělských družstev) pracovní a ochranné oděvy, obuv a ochranné pomůcky, které jsou poskytovány zaměstnancům a brigádníkům ze státních prostředků, jakož i výrobky pro vybavování společenských zařízení *) a to ve všech případech ani v rámci měsíčního limitu podle § 2.

(2) Organizace (s výjimkou škol všech druhů při nákupech školních potřeb, poskytovaných bezplatně žactvu) mohou nakupovat ve státním a družstevním obchodě tiskové a psací papíry a kartóny, rozmnožovací papíry a pomůcky, průpisové a průklepové papíry, kreslicí a rýsovací papíry a kartóny včetně náčrtkových, pausovací papíry, linkované a čtverečkované papíry, školní sešity, kartonážní lepenky, tužkárenské výrobky, veškerá pravítka, rýsovací přístroje a geodetické pomůcky pouze v rámci měsíčního limitu podle § 2.

§ 6

Způsob placení

(1) Veškeré nákupy v maloobchodě platí organizace d o Kčs 500,- pouze hotově, nad Kčs 500,- bezhotovostně na fakturu.

(2) Při opakujících se nákupech potravinářského zboží organizacemi provozujícími pravidelné vyvařování a stravování lze po vzájemné dohodě mezi prodávající a nakupující organizací uhrazovat tyto nákupy najednou bezhotovostně, nejdéle však za dekádní období.

(3) Při nákupech bez hotovostního placení jsou organizace povinny předložit písemnou objednávku, kde uvedou bankovní spojení a odvolají se na příslušné ustanovení této vyhlášky, podle kterého nakupují . Hospodářská smlouva o dodávce výrobků je uzavřena i tehdy, když dodavatel ve lhůtě pro přijetí objednávky dodávku plní.

§ 7

Evidence nákupu

(1) Prodávající organizace jsou povinny evidovat všechny nákupy organizací bez hotovostního placení a uvádět je čtvrtletně v účetních výkazech.

(2) Nakupující organizace jsou povinny evidovat všechny nákupy v obchodě za hotové odděleně v pokladních knihách, popřípadě na tiskopisech pro vyúčtování záloh *) a uvádět je čtvrtletně v účetních výkazech.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na jednotná zemědělská družstva, zálohované organizace národních výborů, místní národní výbory a jejich osvětová zařízení, stavební bytová družstva a na základní složky (organizace, odbočky, skupiny, jednoty, apod.) společenských organizací. Zjišťování nákupů za hotové těchto organizací se provádí výběrovým šetřením.

§ 8

Ministerstvo vnitřního obchodu, ostatní ústřední úřady a orgány nadřízené složkám prodávajícím obyvatelstvu a krajské národní výbory mohou v mezích své působnosti omezit nebo vůbec zakázat prodej některých druhů zboží organizacím.

§ 9zrušeno

§ 10

(1) Dodržování ustanovení této vyhlášky kontrolují u organizací vedle příslušných kontrolních orgánů namátkově také orgány finanční soustavy, zejména Státní banka československá.

(2) Při zjištěných závadách bude postupováno podle příslušných předpisů.*).

§ 11

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na nákupy potravin z velkoobchodu, jsou-li uskutečňovány podle plánu materiálně technického zásobování nakupujících organizací.

§ 12

Zrušuje se vyhláška č. 188/1960 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

První náměstek ministra vnitřního obchodu: Loukotka v. r.

První náměstek ministra financí: Dvořák v. r.

První náměstek hlavního arbitra ČSSR: Svitavský v. r.

Příloha 1

Seznam zboží, jehož nákupy se nezapočítávají do měsíčního limitu podle § 2 vyhlášky č. 49/1962 Sb.

Skupina zbožíSortimentní vymezeníČíslo ceníku maloobchodních cen
Prapory a praporovinyVšechny druhy9,10,19,27
Dekorační materiálVlnitá lepenka, desky Dekoris, lampióny, girlandy, papírové řetězy, papírová tráva, konfety, maškarní zboží, napínáčky, špendlíky, lepidla, kreslířské křídy, olejové a temperové barvy, umělecké štětce, vlasové štětečky, krepové a dekorační papíry, nástěnky, vývěsní skříňky apod.27,28
Propagační materiálznaky, emblémy, písmena všeho druhu, plakáty, stojánky na vlajky, pásky na rukávy apod.-
Obrazy a busty význačných osob-
Sportovní potřeby včetně sportovní obuvi a textilních výrobkůsportovní nářadí a náčiní všeho druhu29
sportovní odznaky, jídelní misky, potravinářské krabice, krabice na máslo, polní láhve, kotlíky, pohárky55
termoláhve, termonádoby56
krokoměry, mapoměry, kompasy a busoly28
turistické plynové a skládací vařiče49
sportovní ceny (plakety, medaile, sošky, kovové poháry)-
vlněné a bavlněné bundy, větrovky a sportovní pláštěnky16,16/1,17
sportovní vlněné a bavlněné punčochy a podkolenky (lyžařské apod. nikoliv standardní)14
lyžařské šponovky, cyklistické golfky16
motokombinézy, motobundy a kalhoty z pogumovaného textilu a umělých hmot16
teplákové soupravy, teplákové kalhoty, palečnice, prstové rukavice, plavky, dresy, gymnastické oblečení, nátělníky, spodky ribano, chrániče uší, kukly, nákolenice, čepice, šály, sportovní svetry15
holeně14
šortky a kolénky (pro tenis, cyklistiku apod.)16, 16/1
trenýrky z tkanin, sportovní košile z tkanin18
kožené motobundy, kombinézy a kalhoty13
kožená sportovní obuv, cvičky, vysoké rybářské gumové boty, celogumové lyžařské boty, gumové koupací střevíce, tenisky20
trampky, polotrampky, sportovní kabely21
Hračkyvšeho druhu30
Léčivavšeho druhu-
Fotopřístroje, kinopřístroje, epidiaskopyvšechny druhy fotografických přístrojů, snímacích kinopřístrojů, promítacích přístrojů včetně příslušenství36
Umělecké předmětyumělecká díla (obrazy, sochy a jejich reprodukce apod.), umělecky ryté sklo, vázy, skleněné sportovní poháry, dózy, plakety80 84
Dárkové předmětybižuterie, upomínkové předměty (textilní a skleněné figurky, dřevořezy, kovové přívěsky, zdobené klíčenky, kožená pouzdra, těžítka z plexiskla, misky, kazety, dřevěné talíře, odznaky, šachy a šachové potřeby apod.)-
Jízdní kola a ruční dopravní vozíkyvšeho druhu včetně příslušenství, výstroj, osvětlení, mazací prostředky, opravový materiál, kromě plášťů a duší42
MopedStadion S - 1142/1
Autosoučástky, motosoučástky, autopotřeby a motopotřebyvšechny druhy s výjimkou plášťů a duší pro automobily a motocykly a plášťů a duší bantam-
Technická pryžpryžové desky lisované, ostatní technické pryžové zboží (zátky, těsnění, těsnící šňůry, manžety apod.)-
Šicí stroješicí stroje a ruční pletací stroje tuzemské i zahraniční výroby všech druhů, náhradní díly a součástky k nim43
Zbraně, střelivo a lovecké potřebyvšechny druhy včetně součástí61
Rozhlasové přijímače včetně gramorádiívšechny druhy kromě tranzistorových radiopřijímačů44
Vysavačevšechny druhy45
Pračkyvšechny druhy45
Měřící přístroje a inkurantní radiomateriálvšechny druhy i v ceníku neuvedené44
Gramofonové přístroje a deskyvšechny druhy48
Čerpadlaruční i motorická čerpadla včetně příslušenství a náhradních dílů k nim52
Automatické vodárnyvšechny druhy včetně náhradních dílů52
Hudební nástrojevšeho druhu a různé potřeby k nim (ladičky, stojánky apod.)60
Hodiny a hodinkyvšech druhů, technické a sportovní stopky, minutky67
Partiové a použité zbožívčetně nábytku, kromě pracovních a ochranných oděvů, obuvi, ochranných pomůcek, které jsou poskytovány zaměstnancům a brigádníkům ze státních prostředků a kromě výrobků pro vybavování společenských zařízení-
Starožitnostistarožitné předměty včetně starožitného nábytku-
Knihy, hudebniny, kroniky, časopisy a novinyvšeho druhu-
Tiskopisyvšeho druhu-
Kalendářevšeho druhu včetně diářů-
Květiny (i umělé) a semena rostlinvšeho druhu včetně semen zeleniny a sádí-
Tuhá palivauhelná paliva, koks, palivové dříví66

Příloha 2

Seznam zboží, které mohou nakupovat jednotná zemědělská družstva spolu se zbožím, uvedeným v příloze č. 1 bez započtení do měsíčního limitu podle § 2 vyhlášky č. 49/1962 Sb.

Skupina zbožíSortimentní vymezení
Ruční hospodářské nářadílopaty, rýče, krumpáče, motyčky, vidle, podávky, hrábě, kosy, kosišťata a násady všeho druhu; nože na řepu, krouhačky, plečky, drhlíky, šrotovníky, pařáky do 100 l apod.; ostatní zemědělské ruční nářadí pro zpracování půdy, přípravu a zpracování sklizně a ošetřování hospodářských zvířat
Potřeby pro sedlářevšeho druhu
Potřeby pro kovářepodkování všeho druhu
Postrojechomouty, ohlávky, otěže a ostatní části postroje; postroje dvouspřežní a postroje koňské všeho druhu; biče, bičišťata, sedla, pokrývky na koně, pytlíky ke krmení a ostatní příslušenství k postrojům
Zemědělské řetězyřetězy elektricky svařované do 13 mm; délkové vazáky, žlabové dílce, ohlávky, řetízky k ohlávkám, náprsníky, postraňky a příslušenství; řetězy uzlové: délkové, na koně, na psy
Zemědělské provazymotouz konopný a papírový zavazovací, opratě, postraňky, ohlávky, vazáky, popruhy, čabraky, úvazky k pytlům
Potřeby pro drůbežárnyhnízda, kukaně, napáječky a ostatní drobné potřeby pro chov drůbeže, lepenkové krabice na kuřata
Potřeby pro ošetřování hospodářských zvířathřbílka, hřebeny, kartáče, nůžky a strojky na stříhání ovcí, láhve a sosáky pro telata a ostatní drobné potřeby pro ošetřování hospodářských zvířat
Včelařské potřebyvšeho druhu
Ruční dopravní prostředkytrakaře, kolečka, rudle (dřevěné i kovové), vozíky ruční dřevěné, náhradní díly a příslušenství k ručním dopravním prostředkům
Stavebninyvšeho druhu kromě hutního materiálu a to pouze pro údržbu zemědělských staveb
Komerční nářadí a nástroje pro řemeslníkykovářské a podkovářské, tesařské, zednické, malířské, sedlářské, kolářské; pro opraváře a dřevorubecké - všeho druhu, hutní druhovýrobky (hřebíky, šrouby, šroubová příslušenství) pro údržbu
Nátěrový materiálbarvy, laky, ředidla všeho druhu, malířské hlinky, kostní klih, karbolineum
Ostatní hospodářské potřebynůše a koše pletené všeho druhu kromě košů pro chmelařské účely, koše drátěné, ošatky, opálky; síta všech druhů včetně ocelových síťových tkanin, dojačky, cedníky na mléko, konve na mléko a vodu, vědra černá, pozinkovaná a smaltovaná, bednářské výrobky potřebné pro zemědělskou činnost, ostatní nádobí z plechu a drátů potřebné pro zemědělskou výrobní činnost, nátronové pytle

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministra financí č. 187/1960 Sb., o provádění pokladních operací.

*) Směrnice ministerstva financí, uveřejněná ve Věstníku ministerstva financí č . 13 - 14 a 16 z roku 1960.

*) Směrnice jednotlivých ministerstev a ústředních orgánů o poskytování pracovních a ochranných oděvů, obuvi, ochranných pomůcek, stejnokrojů a o vybavování společenských zařízení.

*) Podrobnější pokyny obsahuje úřední sdělení ministerstva financí, uveřejněné na str. 444, částka 53/1960 Ú. l.

*) Zejména:
a) zákon č. 71/1958 Sb., o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru,
b) zákon č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, zákon č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích, zákon č. 73/1959 Sb., o místním hospodářství a § 36 občanského zákona - neplatnost právních jednání.

Přesunout nahoru