Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území

Částka 22/1962
Platnost od 04.05.1962
Účinnost od 14.03.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. dubna 1962

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území


Dne 2. srpna 1961 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území.

Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 31. ledna 1962. Schválení vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno nótou ze dne 14. března 1962 a schválení vládou Republiky Ghana nótou rovněž ze dne 14. března 1962.

Podle svého článku 16 vstoupila Dohoda v platnost dnem 14. března 1962.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Ghana

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, která byla otevřena k podpisu v Chicagu 7. prosince 1944 a

přejíce si uzavřít dohodu o zřízení leteckých služeb mezi jejich zeměmi a přes jejich území, jež by doplňovala výše uvedenou Úmluvu,

dohodly se takto:

Článek 1

Pro účely této Dohody, nebude-li souvislost vyžadovat jinak

a) výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu 7. prosince 1944 a zahrnuje všechny přílohy přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny doplňky těchto příloh nebo Úmluvy podle jejího článku 90 a 94;

b) výraz "letecké úřady" znamená: pokud jde o Československo, ministerstvo dopravy a spojů - letecký odbor a kterékoliv osoby či orgány oprávněné k provádění stejných nebo podobných funkcí, které nyní vykonává uvedené ministerstvo; pokud jde o Ghanu, ministra odpovědného za civilní letectví a kterékoliv osoby či orgány oprávněné k provádění stejných nebo podobných funkcí, které nyní vykonává tento ministr;

c) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana v souladu s článkem 3 této Dohody písemně oznámí druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat letecké služby na tratích uvedených v tomto oznámení;

d) výraz "přechod na letadlo o jiné kapacitě" znamená provozování leteckých služeb určeným leteckým podnikem takovým způsobem, že pro jeden úsek trati je použito letadla rozdílné kapacity od letadel používaných na jiném úseku trati;

e) výraz "územní" znamená ve vztahu k určitému státu pozemní oblasti a přilehlé k nim pobřežní vody a

f) výrazy "letecká dopravní služba", "mezinárodní letecká dopravní služba", "letecký dopravní podnik" a "přistání pro neobchodní účely" mají význam, určený jim článkem 96 Úmluvy.

Článek 2

(1) Každá smluvní strana uděluje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení leteckých služeb na tratích stanovených v příslušném oddílu připojeného Seznamu (dále nazývaných "dohodnuté služby" a "stanovené tratě").

(2) Podle ustanovení této Dohody požívají letecké podniky určené každou ze smluvních stran při provozování dohodnutých služeb na stanovené trati těchto výsad:

a) létati bez přistání přes území druhé smluvní strany,

b) provádět na zmíněném území přistání pro neobchodní účely a

c) přistávat na uvedeném území v místech stanovených pro tuto trať v Seznamu linek této Dohody, za účelem vyložení a naložení cestujících, nákladu a pošty v mezinárodní dopravě.

(3) Žádné ustanovení odstavce 2 tohoto článku nelze vykládat tak, že leteckým dopravním podnikům jedné smluvní strany se dává výsada naložit na území druhé smluvní strany cestující, zboží nebo poštu přepravované za úplatu nebo nájemné a určené do jiného místa na území této druhé smluvní strany.

Článek 3

(1) Každá ze smluvních stran bude mít právo písemně určit druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých dopravních podniků k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

(2) Po obdržení takového určení vydá druhá smluvní strana s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku určenému leteckému podniku nebo podnikům neprodleně příslušné provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může žádat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek předepsaných zákony a nařízeními, které se v souladu s ustanoveními Úmluvy obvykle uplatňují při provozování mezinárodních obchodních leteckých služeb.

(4) Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého dopravního podniku a odepřít nebo odvolat výsady poskytnuté leteckému dopravnímu podniku podle ustanovení článku 2 odstavce 2 této Dohody nebo uložit mu při využívání těchto výsad takové podmínky, jaké uzná za nutné, nebude-li přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení tohoto leteckého podniku náleží smluvní straně nebo státním příslušníkům smluvní strany, která určuje letecký podnik.

(5) Takto určený a pověřený letecký dopravní podnik může začít provozovat dohodnuté služby kdykoliv po splnění ustanovení odstavce 1 a 2 tohoto článku za předpokladu, že k provozu služeb nedojde dříve, dokud nebude dosaženo dohody podle článku 5 odstavce 4 a dokud nenabudou platnosti tarify stanovené pro tuto službu v souladu s článkem 7 této Dohody.

(6) Každá smluvní strana bude mít právo pozastavit leteckému dopravnímu podniku užívání výsad stanovených v článku 2 odstavec 2 této Dohody nebo uložit mu takové podmínky při používání těchto výsad, jaké bude považovat za nutné, v případech, kdy tento podnik nebude dodržovat zákony a předpisy smluvní strany, která tyto výsady poskytuje, nebo kdy jinak nebude dodržovat podmínky stanovené v této Dohodě; přitom se předpokládá, že práva k okamžitému odejmutí výsad nebo uložení podmínek bude použito bez projednání s druhou smluvní stranou jen tehdy, bude-li to nezbytné k zabránění dalšímu porušování zákonů nebo předpisů.

Článek 4

S pohonnými hmotami, mazacími oleji, náhradními součástkami, obvyklým vybavením a palubními zásobami, které budou dovezeny nebo vzaty na palubu letadel na území jedné smluvní strany druhou smluvní stranou nebo jejím jménem, nebo jejím určeným leteckým podnikem či podniky, a jež mají být použity výhradně letadly nebo v letadlech těchto podniků, bude, pokud jde o clo, inspekční poplatky a jiné podobné celostátní nebo místní dávky a poplatky, nakládáno takto:

a) Pohonné hmoty a mazací oleje, které zůstávají na palubě letadla při přistání na posledním letišti před odletem z uvedeného území, budou od těchto poplatků osvobozeny;

b) s pohonnými hmotami a mazacími oleji, jež nejsou zahrnuty pod písmeno a), jakož i s náhradními součástkami, obvyklým vybavením a palubními zásobami letadel bude zacházeno neméně výhodně než s podobnými zásobami dovezenými na uvedené území nebo vzatými na palubu letadel na tomto území, a jež jsou určeny pro potřebu letadla nebo v letadle cizího leteckého podniku poskytujícího mezinárodní letecké dopravní služby, který požívá zacházení podle zásady nejvyšších výhod. Takové zacházení poskytne každá smluvní strana vedle svých závazků, které jsou stanoveny v článku 24 Úmluvy a bez újmy na těchto závazcích.

Článek 5

(1) Letecké podniky obou smluvních stran budou mít stejnou možnost provozovat dohodnuté služby na stanovených tratích mezi oběma zeměmi.

(2) Při provozování dohodnutých služeb budou letecké dopravní podniky každé ze smluvních stran přihlížet k zájmům leteckých podniků druhé strany tak, aby nezasáhly nevhodným způsobem do služeb, které tyto podniky zcela nebo zčásti zajišťují na stejných tratích.

(3) Dohodnuté služby budou určenými leteckými podniky smluvních stran provozovány s nejvyšším zřetelem k požadavkům veřejnosti na dopravu na stanovených tratích a jejich přednostním cílem bude, aby s přiměřeným vytížením zajistily dostatečnou dopravní kapacitou pro uspokojování běžných a předvídatelných požadavků na dopravu cestujících, zboží a pošty z území smluvní strany, která určila letecký podnik, nebo pro toto území. Cestující, zboží a pošta, jež budou nakládáni nebo vykládáni na stanovených tratích, avšak na území jiných států než těch, které určily letecký podnik, budou dopravováni v souladu s všeobecnou zásadou, že kapacita takovéto dopravy se bude řídit:

a) požadavky na přepravu mezi zemí odkud je přeprava prováděna a zemí určení;

b) požadavky na přepravu v oblastech, kterými letecké linky procházejí, s přihlédnutím k dopravním službám poskytovaným leteckými dopravními podniky států v této oblasti;

c) požadavky na provoz na průletových leteckých tratích.

(4) Podrobnosti provozování služeb budou dohodnuty před zahájením těchto služeb mezi určenými leteckými podniky a budou schváleny leteckými úřady obou smluvních stran.

Článek 6

Určený letecký podnik jedné smluvní strany může přejíti na letadlo o jiné kapacitě v místě ležícím na území druhé smluvní strany pouze za podmínek,

a) že taková změna je odůvodněna hospodárností provozu,

b) že letadla používaná na úseku vzdálenějším od konečné stanice ležící na území první smluvní strany mají menší kapacitu než letadla používaná na bližším úseku,

c) že letadla menší kapacity budou používána pouze ve spojení s letadly větší kapacity, což bude uvedeno v letovém řádu; první přiletí na místo, kde bude přechod uskutečněn, za účelem přeložení nákladu z letadla větší kapacity anebo do tohoto letadla a jejich kapacita bude stanovena přednostně s ohledem na tento účel,

d) že existuje přiměřený objem průletového provozu, a

e) že ustanovení článku 5 této Dohody budou uplatňována na veškerá opatření týkající se přechodu na letadlo o jiné kapacitě.

Článek 7

(1) Tarify na jakékoliv dohodnuté letecké služby budou stanoveny v přiměřené výši, při čemž bude patřičně přihlédnuto ke všem směrodatným činitelům, včetně provozních nákladů, přiměřeného zisku, zvláštností služeb (např. rychlosti a úrovně péče o cestující) a tarifů jiných leteckých dopravních podniků za kterýkoliv úsek stanovené trati. Tyto tarify budou stanoveny v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku.

(2) Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku spolu s výší provizí zástupců souvisící s tarify, budou pokud možno dohodnuty pro každou stanovenou trať mezi příslušnými určenými leteckými podniky po projednání s ostatními leteckými dopravními podniky provozujícími leteckou dopravu na celé této trati nebo na její části. Bude-li to možné, uskuteční se taková dohoda za pomoci systému pro stanovení tarifů Mezinárodního sdružení leteckých dopravců. Takto dohodnuté tarify podléhají schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

(3) Nemohou-li se určené letecké podniky dohodnout na kterémkoliv z těchto tarifů, nebo nebude-li z nějakého jiného důvodu možno dosáhnout dohody o tarifu v souladu s ustanoveními odstavce 2 tohoto článku, pokusí se letecké úřady smluvních stran stanovit tarif na základě dohody mezi sebou.

(4) Nedohodnou-li se letecké úřady na schválení některého tarifu jim předloženého podle odstavce 2 tohoto článku, nebo na stanovení jakéhokoliv tarifu podle odstavce 3, bude spor řešen v souladu s ustanovením článku 11 této Dohody.

(5) S výjimkou případů podléhajících ustanovení článku 12 odstavce 3 této Dohody nevstoupí žádný tarif v platnost, jestliže úřady jedné ze smluvních stran s ním nebudou souhlasit.

(6) Tarify, jež byly stanoveny v souladu s ustanoveními tohoto článku, zůstanou v platnosti, dokud nebudou podle tohoto článku stanoveny tarify nové.

Článek 8

Každá ze smluvních stran poskytne určeným leteckým podnikům druhé smluvní strany právo převádět na své ústředí všechny nadbytečné výdělky v souladu s příslušnými ustanoveními platební dohody mezi oběma smluvními stranami.

Článek 9

Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít v rámci platných předpisů druhé smluvní strany týkajících se pobytů cizinců, právo udržovat na území této druhé smluvní strany takový technický a obchodní personál, jakého je třeba k provozu leteckých dopravních služeb.

Článek 10

Letecké úřady jedné smluvní strany poskytnou leteckým úřadům druhé smluvní strany na jejich žádost takové periodické nebo jiné statistické údaje, v rozsahu, jakého je třeba k získání přehledu o kapacitě, kterou pro dohodnuté letecké služby poskytují letecké podniky této smluvní strany. V těchto údajích budou zahrnuty veškeré informace nutné pro zjištění objemu přepravy, kterou tyto letecké dopravní podniky poskytují pro dohodnuté služby, jakož i místa, mezi nimiž je tato přeprava zajišťována.

Článek 11

Letecké úřady smluvních stran se budou pravidelně a často radit, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech otázkách týkajících se plnění této Dohody.

Článek 12

(1) Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu o výklad nebo provádění této Dohody, budou smluvní strany především usilovat o jeho řešení cestou vzájemného jednání.

(2) Nedosáhnou-li smluvní strany řešení cestou jednání, mohou se dohodnout na tom, že spor předloží k rozhodnutí rozhodčímu tribunálu složenému ze tří rozhodčích, přičemž každá smluvní strana jmenuje jednoho a oba takto jmenovaní rozhodčí ustanoví třetího.

(3) Smluvní strany se zavazují podřídit se jakémukoliv rozhodnutí, k němuž dojde podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku.

(4) Jestliže jedna smluvní strana nebo určený letecký podnik jedné smluvní strany nesplní rozhodnutí, jehož bylo dosaženo v souladu s ustanoveními odstavce 2 tohoto článku, může druhá smluvní strana přiměřeně omezit, pozdržet nebo odvolat jakákoliv práva nebo výsady, které poskytla podle této Dohody provinivší se smluvní straně, určenému leteckému podniku nebo podnikům této smluvní strany nebo určenému leteckému podniku, který se provinil.

Článek 13

(1) Bude-li jedna ze smluvních stran považovat za žádoucí změnit jakékoliv ustanovení této Dohody, vstoupí dohodnutá změna v platnost po té, co bude potvrzena výměnou nót.

(2) V případě uzavření jakékoliv všeobecné mnohostranné úmluvy, týkající se letecké dopravy, kterou budou obě smluvní strany vázány, bude tato Dohoda upravena tak, aby byla v souladu s takovou úmluvou.

Článek 14

Přeje-li si jedna ze smluvních stran ukončit platnost této Dohody, může ji kdykoliv druhé straně vypovědět. Podání výpovědi bude současně sděleno Mezinárodní organizaci civilního letectví. Bude-li podána výpověď, skončí platnost této Dohody dvanáct měsíců ode dne, kdy druhá smluvní strana obdrží oznámení o výpovědi, nebude-li výpověď po dohodě vzata zpět před uplynutím tohoto období.

Nepotvrdí-li druhá smluvní strana příjem oznámení výpovědi, bude se mít za to, že je obdržela čtrnáct dnů po té, co Mezinárodní organizace pro civilní letectví toto oznámení přijala.

Článek 15

Tato Dohoda a jakákoliv výměna nót podle článku 13 budou registrovány u Mezinárodní organizace civilního letectví.

Článek 16

Tato Dohoda podléhá schválení podle příslušných ústavních předpisů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem, kdy budou vyměněny nóty o tomto schválení.

Smluvní strany se však dohodly, že ustanovení této Dohody budou používána ode dne jejího podpisu.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, byvše k tomu řádně zmocněni svými vládami, tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Praze dne 2. srpna 1961 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

dr. František Vlasák v. r.

Za vládu Republiky Ghana

Krobo Edusci v. r.

Seznam tratí

A. Trati, na kterých budou provozovány lety určenými leteckými podniky Československé socialistické republiky

Místa odletu ČeskoslovenskoMezilehlá místa (jedno nebo více z uvedených) Curych nebo Marseille nebo Řím nebo Miláno Rabat nebo Casablanca nebo Tunis nebo Tripolis (bez poskytnutí páté svobody mezi Tripolisem a Akkrou) Bamako (bez poskytnutí páté svobody mezi Bamakem a Akkrou) nebo Konakry nebo Kano (bez poskytnutí páté svobody mezi Kano a Akkrou) nebo Lagos (bez poskytnutí páté svobody mezi Lagosem a Akkrou).Místa v Ghaně a dále Akkra

Seznam tratí

B. Trati, na kterých budou provozovány lety určenými leteckými podniky Republiky Ghana

Místa odletu GhanaMezilehlá místa (jedno nebo více z uvedených) Bamako, Tunis, CurychMísta v Československu a dále PrahaMoskva (bez poskytnutí páté svobody mezi Prahou a Moskvou).
Přesunout nahoru