Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/1962 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje léčebný řád

Částka 21/1962
Platnost od 29.04.1962
Účinnost od 01.04.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 20. dubna 1962,

kterou se mění a doplňuje léčebný řád

Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 5 a § 16 odst. 1 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 19/1957 Sb. a zákon č. 78/1959 Sb.):


Čl. I

Bezplatná preventivní a léčebná péče se v plném rozsahu rozšiřuje na družstevní rolníky. Proto se vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 164/1958 Ú. l., kterou se stanoví rozsah a podmínky poskytování preventivní a léčebné péče (léčebný řád), ve znění vyhlášky č. 242/1959 Ú. l., mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 1 zní:

"(1) Stát poskytuje bezplatnou ambulantní i ústavní péči

1. zaměstnancům, učňům, domáckým dělníkům a jiným osobám postaveným z hlediska poskytování bezplatné péče na roveň zaměstnancům (§ 4),

2. členům výrobních družstev,

3. členům jednotných zemědělských družstev a osobám pracujícím trvale v jednotném zemědělském družstvu, které nejsou jeho členy ani nejsou v pracovním poměru k družstvu *) (dále jen "osoby trvale pracující v družstvu"),

4. důchodcům podle předpisů o zabezpečení nepracujících důchodců a o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil, jakož i osobám, kterým byla přiznána záloha na důchod,

5. rodinným příslušníkům (§ 6) osob uvedených pod č. 1 až 4, jakož i rodinným příslušníkům účastníků nemocenské péče v ozbrojených silách, i když tito účastníci neměli před nástupem služby v ozbrojených silách nárok na bezplatnou ambulantní a ústavní péči."

2. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Rodinní příslušníci

Za rodinné příslušníky zaměstnanců a jiných osob postavených jim na roveň, členů výrobních družstev, členů jednotných zemědělských družstev, osob trvale pracujících v družstvu a důchodců (dále jen "oprávněných") se považují,

a) pokud nemají nárok na bezplatnou péči podle jiných ustanovení tohoto řádu,

1. manželka (manžel), jakož i bývalá manželka (manžel), jestliže oprávněný má vůči ní vyživovací povinnost,

2. děti ve věku od 15 do 25 roků, jestliže se soustavně připravují předepsaným výcvikem nebo studiem na budoucí povolání nebo jsou pro nemoc nebo tělesnou či duševní vadu trvale neschopny k práci,

3. družka (druh), jestliže žije s oprávněným ve společné domácnosti aspoň tři měsíce,

b) pokud nemají nárok na bezplatnou péči podle jiných ustanovení tohoto řádu a jsou výživou převážně odkázáni na oprávněného,

1. schovanci, vnuci a sourozenci ve věku od 15 do 25 roků, jestliže se soustavně připravují předepsaným výcvikem nebo studiem na budoucí povolání nebo jsou pro nemoc nebo tělesnou či duševní vadu trvale neschopni práce,

2. rodiče, prarodiče, tchán a tchyně,

3. sestra nebo dcera, která vede ovdovělému nebo rozvedenému (rozloučenému) oprávněnému domácnost, pokud v ní pečuje o jeho děti ve věku do 15 let,

c) pokud nemají nárok na bezplatnou péči podle jiných ustanovení tohoto řádu, jsou výživou převážně odkázáni na oprávněného a jsou pro nemoc nebo tělesnou či duševní vadu trvale neschopni k práci nebo se jako osoby se změněnou pracovní schopností odborně připravují předepsaným výcvikem nebo školením pro vhodné povolání, děti, schovanci, vnuci a sourozenci oprávněného starší 25 roků."

3. § 7 odst. 1 písm. c) zní:

"c) jednotlivě hospodařícím rolníkům, spolupracujícím členům jejich rodin a jejich rodinným příslušníkům při pracovním úrazu (nemoci z povolání), který se přihodil při provozu zemědělského závodu, ať družstevního nebo vlastního,"

4. § 42 odst. 1 zní:

"(1) Pokud osoby uvedené v § 3 až 11 nemají nárok na bezplatnou péči, poskytuje se jim péče o chrup za úhradu (§ 12)."

5. § 49 odst. 1 zní:

"(1) Pokud osoby uvedené v § 3 až 11 mají nárok na bezplatnou péči, poskytují se jim při ambulantní péči potřebné léky bezplatně; ostatní osoby hradí léky, poskytnuté při ambulantní péči, ze svého."

6. § 52 odst. 3 zní:

"(3) Při ambulantní péči se potřebné pomůcky bezplatně poskytují nebo zapůjčují osobám uvedeným v § 3 až 11, pokud mají nárok na bezplatnou péči; ostatní osoby hradí tyto pomůcky ze svého."

7. § 63 odst. 3 zní:

"(3) Ustanovení tohoto oddílu platí přiměřeně i pro uznávání pracovní neschopnosti členů výrobních družstev, členů jednotných zemědělských družstev a osob trvale pracujících v družstvu, především členů jednotných zemědělských družstev s vyšší úrovní hospodaření."

8. § 65 odst. 1 zní:

"(1) Potvrzení o uznání pracovní neschopnosti se vydává výhradně na předepsaných tiskopisech a způsobem stanoveným ministerstvem zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány. Je zároveň dokladem o omluvené nepřítomnosti v práci pro nemoc nebo úraz."

9. § 72 odst. 1 zní:

"(1) Porušuje-li nemocný přes napomenutí nebo vážným způsobem povinnosti uložené tímto léčebným řádem nebo na jeho základě, vyrozumí o tom zdravotnické zařízení příslušný závodní výbor základní organizace odborového svazu, jde-li o zaměstnance (jeho rodinného příslušníka), popř. správu družstva, jde-li o člena výrobního družstva (jeho rodinného příslušníka) anebo sociální komisi jednotného zemědělského družstva, jde-li o člena jednotného zemědělského družstva a osobu trvale pracující v družstvu (jejich rodinného příslušníka), aby tyto orgány mohly učinit vhodná opatření k nápravě."

10. § 80 zní:

"§ 80

(1) Závody ve smyslu tohoto řádu se rozumějí nejen podniky a závody výrobní včetně výrobních družstev a jednotných zemědělských družstev, nýbrž i obchodní a dopravní podniky a závody, úřady, soudy, zařízení státní správy, jiná zařízení, dobrovolné a jiné organizace, soukromá hospodářství a domácnosti.

(2) Ustanovení tohoto řádu o komisích národního pojištění platí obdobně i pro jiné orgány, které provádějí v závodech nemocenské pojištění (zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte)."

11. § 81 zní:

"§ 81

Ministerstvo zdravotnictví podrobně upraví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány poskytování preventivní a léčebné péče a provádění posudkové služby."


Čl. II

Pokud se v léčebném řádu mluví o zaměstnancích, zaměstnání, zaměstnavateli a odborových orgánech, rozumějí se tím i členové jednotných zemědělských družstev a osoby trvale pracující v družstvu, jejich pracovní činnost, jednotné zemědělské družstvo a sociální komise jednotných zemědělských družstev.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1962.


První náměstek ministra: MUDr. Štich v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 91 zákona č. 32/1962 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků.

Přesunout nahoru