Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 35/1962 Sb.Zákon o měrové službě

Částka 17/1962
Platnost od 31.03.1962
Účinnost od 31.03.1962
Zrušeno k 01.02.1991 (505/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

ZÁKON

ze dne 29. března 1962

o měrové službě

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ODDÍL I

Úvodní ustanovení

Jedním z důležitých předpokladů pro rozvoj národního hospodářství je správné měření. K tomu je třeba zajistit jeho jednotnost a soustavně zavádět a používat nová moderní měřidla a měřící metody. Jednotnosti a správnosti měření se dosáhne zajištěním základních etalonů zákonných měr, organizovanou a systematickou kontrolou používaných měřidel a měřících zařízení a stanovením a dodržováním správného způsobu měření. Zlepšení na tomto úseku se projeví příznivými důsledky v celém národním hospodářství. Přispěje především ke zvýšení kvality a spolehlivosti výrobků, docílení úspory materiálů, zvýšení bezpečnosti při práci, zlepšení zdravotnické péče a zdokonalení ochrany zájmů spotřebitelů.

ODDÍL II

Zákonné míry

§ 2

Druhy zákonných měr

Zákonnými měrami jsou jednotky základní (§ 3) a jednotky ostatní (§ 4).

§ 3

Základní jednotky

(1) Základní jednotky jsou:

a) jednotka délky metr (m),

b) jednotka hmotnosti kilogram (kg),

c) jednotka času sekunda (s),

d) jednotka elektrického proudu ampér (A),

e) jednotka termodynamické teploty kelvin (K),

f) jednotka látkového množství mol (mol),

g) jednotka svítivosti kandela (cd).

(2) Definice základních jednotek a jejich násobky a díly stanoví státní technická norma.

§ 4

Ostatní jednotky

Ostatní jednotky, jejich označování a definice a jejich násobky a díly stanoví státní technická norma.

§ 5

Závaznost zákonných měr

(1) Při výrobě, v obchodě, dopravě, zdravotnictví, ve vědě, technice i ve všech ostatních oborech národního hospodářství, jakož i při právním styku musí se při údajích měrových hodnot, pro které jsou stanoveny zákonné míry, užívat jen těchto měr.

(2) V atomové a jaderné fyzice, v astronomii a ve spektroskopii je dovoleno užívat i jiných než zákonných měr; totéž platí ve styku s cizinou. Používání jiných než zákonných měr v ostatních případech může být na přechodnou dobu povoleno státní technickou normou.

ODDÍL III

Organizace měrové služby

§ 6

(1) Federálním ústředním orgánem státní správy pro obor státní měrové služby je Úřad pro normalizaci a měření.1)

(2) Úřad řídí a za jeho činnost odpovídá jeho předseda. Předsedu zastupuje první náměstek. Je-li předsedou Úřadu občan České socialistické republiky, je prvním náměstkem občan Slovenské socialistické republiky a naopak. Předsedu Úřadu pro normalizaci a měření a jeho prvního náměstka jmenuje vláda Československé socialistické republiky.

§ 7

(1) V oboru státní měrové služby Úřad pro normalizaci a měření odpovídá za zajišťování jednotnosti a správnosti měr, měřidel, měřících přístrojů (dále jen "měřidel") a měření, jakož i za soustavné zvyšování jejich technické úrovně a přesnosti; za tím účelem zejména

a) uchovává státní etalony (přesná kontrolní měřidla) fyzikálních a technických jednotek a veličin a zajišťuje jejich porovnávání s mezinárodními etalony a státními etalony jiných států;

b) provádí výzkum a vývoj v oboru státní etalonáže;

c) pečuje v oboru měření o uplatnění vědeckých poznatků a o všeobecné rozšíření a používání pokrokových zkušebních metod;

d) účastní se mezinárodní metrologické spolupráce;

e) provádí koordinaci rozvoje měřící techniky;

f) stanoví všeobecné povinnosti týkající se výroby měřidel, jakož i jejich dovozu, vývozu, oprav a používání;

g) stanoví hlavní podnikové etalony podléhající povinnému úřednímu zkoušení a ověřování, jakož i dobu platnosti ověření;

h) stanoví provozní měřidla, jejichž správnost jsou povinni zajišťovat uživatelé porovnáním s hlavními podnikovými etalony;

ch) stanoví vybraná provozní měřidla, mimořádně důležitá zejména pro správné stanovení množství a jakosti v hospodářském styku, pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci pracujících, podléhající povinnému úřednímu zkoušení a ověřování, jakož i dobu platnosti ověření;

i) provádí úřední zkoušky a ověřování hlavních podnikových etalonů a vybraných provozních měřidel podléhajících povinné úřední zkoušce a ověření;

j) vyhlašuje státní a podnikové značky, jimiž se označují hlavní podnikové etalony a provozní měřidla, která vyhovují předpisům o povinném úředním zkoušení a ověření;

k) provádí typové ověřování vzorků měřidel hromadně vyráběných, pokud podléhají typovému ověřování a schvaluje vzorky hromadně vyráběných měřidel, která typové zkoušce nepodléhají;

l) vydává nálezy, posudky a osvědčení v oboru měření;

m) spolupracuje s ministerstvy a ústředními orgány při metodickém řízení činnosti měrových útvarů organizací;

n) provádí kontrolu měřidel, měření a plnění ostatních povinností uložených předpisy o mírách ve všech odvětvích národního hospodářství.

(2) Vedoucí Úřadu pro normalizaci a měření může v dohodě s příslušným ministrem nebo vedoucím ústředního orgánu převést do jejich působnosti určité úkoly státní měrové služby z oboru měření.

(3) Úřad pro normalizaci a měření může v dohodě s příslušným ministerstvem, ústředním orgánem nebo krajským národním výborem a popřípadě i s okresním národním výborem pověřovat podřízené jim organizace prováděním podnikových zkoušek hlavních podnikových etalonů a vybraných provozních měřidel nahrazujících úřední zkoušky a ověřování.

§ 8

(1) K zajištění jednotnosti a správnosti hlavních podnikových etalonů [§ 7 odst. 1 písm. g)] a vybraných provozních měřidel [§ 7 odst. 1 písm. ch)] jsou povinny organizace, které tyto etalony a měřidla vyrábějí, dovážejí nebo opravují, předkládat je Úřadu pro normalizaci a měření k úřednímu ověření před jejich uvedením do oběhu. K novému úřednímu ověření musí být hlavní podnikové etalony a vybraná provozní měřidla předkládány organizacemi, které jich užívají, vždy před uplynutím platnosti úředního ověření.

(2) Jednotnost a správnost provozních měřidel, která nepodléhají povinnému úřednímu zkoušení a ověřování [§ 7 odst. 1 písm. h)], jsou povinny zajišťovat organizace, které těchto měřidel užívají, jejich systematickým porovnáváním s úředně ověřenými hlavními podnikovými etalony.

(3) Za náležité plnění povinností, uvedených v odstavcích 1 a 2 a za splnění ostatních povinností uložených organizacím předpisy o mírách odpovídají vedoucí organizací.

(4) Ministerstva a ústřední orgány zajišťují v dohodě s Úřadem pro normalizaci a měření provádění měrové služby v podřízených organizacích.


ODDÍL IV

§ 9

Prováděcí předpisy

Úřad pro normalizaci a měření vydá v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány předpisy k provedení tohoto zákona; v prováděcích předpisech též vymezí podrobně úkoly orgánů státní měrové služby, jejich práva a povinnosti a stanoví zásady řízení před orgány státní měrové služby.

§ 10

Ustanovení závěrečná

(1) Zrušují se

1. zákon č. 16/1872 ř. z., kterým se stanoví nový řád měr a vah, ve znění zákona č. 50/1876 ř. z., zákona č. 56/1884 ř. z., zákona č. 10/1893 ř. z. a zákona č. 66/1893 ř. z.;

2. uherský zákonný článek V/1907, o měrách a prováděcí nařízení č. 107.231/1908 K. M. (uh. m. obchodu), o zvláštních měrových jednotkách a měřících přístrojích;

3. zákon č. 46/1918 ř. z., o metrickém karátu a prováděcí nařízení č. 47/1918 ř. z., o metrickém karátu;

4. dosud platná ustanovení o státní službě pro míry a váhy, obsažená v zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění č. 2/1955 Sb., o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu, zejména § 1 odst. 1, § 4, 8 až 10, § 13 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2.

(2) Ostatní předpisy dosud platné v oboru státní měrové služby pozbudou platnosti dnem počátku účinnosti předpisů vydaných podle tohoto zákona.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vztah Úřadu pro normalizaci a měření, určený v § 54 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, se nemění.

Přesunout nahoru