Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 34/1962 Sb.Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění)

Částka 16/1962
Platnost od 30.03.1962
Účinnost od 01.04.1962
Zrušeno k 01.07.1964 (102/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

VYHLÁŠKA

Státního úřadu sociálního zabezpečení

ze dne 30. března 1962

o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění)

Státní úřad sociálního zabezpečení vyhlašuje zásady pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění), které byly stanoveny usnesením vlády ze dne 16. listopadu 1956 a ze dne 16. března 1962, podle § 12 odst. 2 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, podle § 39 odst. 2 a § 54 odst. 4 zákona č. 32/1962 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, a podle § 23 odst. 2 a § 26 odst. 4 vládního nařízení č. 56/1956 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících:


§ 1

Invalidita

(1) Zaměstnanec je invalidní, jestliže pro trvalé zhoršení zdravotního stavu

a) se stal neschopným k jakémukoliv soustavnému výdělečnému zaměstnání, nebo

b) je sice schopen vykonávat soustavné výdělečné zaměstnání, však výkon tohoto zaměstnání by vážně zhoršil jeho zdravotní stav, nebo

c) je sice schopen vykonávat výdělečné zaměstnání, avšak zcela nepřiměřené jeho dřívějším schopnostem a společenskému významu dosavadního zaměstnání.

(2) Člen jednotného zemědělského družstva *) je invalidní, jestliže se pro trvalé zhoršení zdravotního stavu stal neschopným vykonávat jakoukoliv soustavnou výdělečnou činnost nebo jestliže by výkon takové činnosti vážně zhoršil jeho zdravotní stav.

(3) Rodinný příslušník člena jednotného zemědělského družstva je invalidní, jestliže se pro trvalé zhoršení zdravotního stavu způsobené pracovním úrazem (nemocí z povolání) stal neschopným vykonávat jakoukoliv soustavnou výdělečnou činnost nebo jestliže by výkon takové činnosti vážně zhoršil jeho zdravotní stav.

(4) Osoba samostatně hospodařící a spolupracující člen její rodiny jsou invalidní, jestliže se pro trvalé zhoršení zdravotního stavu stali neschopnými vykonávat jakoukoliv soustavnou výdělečnou činnost nebo jestliže by výkon takové činnosti vážně zhoršil jejich zdravotní stav.

§ 2

Částečná invalidita

(1) Zaměstnanec je částečně invalidní, jestliže jeho výdělek podstatně poklesl proto, že pro trvalé zhoršení zdravotního stavu

a) je sice schopen vykonávat dosavadní či jiné přiměřené zaměstnání, avšak jen za zvlášť ulehčených pracovních podmínek, nebo

b) není schopen vykonávat dosavadní zaměstnání, avšak je schopen vykonávat jiné přiměřené zaměstnání méně kvalifikované.

(2) Člen jednotného zemědělského družstva je částečně invalidní, jestliže pro trvalé zhoršení zdravotního stavu nemůže odpracovat a skutečně neodpracuje v dosavadní činnosti ani polovinu průměrného počtu pracovních jednotek dosud odpracovaných nebo nemůže dosáhnout a také skutečně nedosáhne ani poloviny své průměrné pracovní odměny; průměr se vypočítává za posledních 5 kalendářních roků nebo za celou dobu, po kterou v družstvu pracoval, nepracoval-li v něm aspoň 5 roků.

(3) Za částečně invalidního se považuje též zaměstnanec nebo člen jednotného zemědělského družstva, u něhož sice nedošlo k podstatnému poklesu výdělku, jestliže však trvalé zhoršení zdravotního stavu mu značně ztěžuje obecné životní podmínky.

(4) Rodinný příslušník člena jednotného zemědělského družstva, jednotlivě hospodařící rolník a spolupracující člen rodiny osoby samostatně hospodařící jsou částečně invalidní, jestliže pro trvalé zhoršení jejich zdravotního stavu způsobené pracovním úrazem (nemocí z povolání) došlo k podstatnému poklesu jejich pracovní schopnosti.

§ 3

Ostatní druhy invalidity

(1) Manželka je invalidní, jestliže pro trvale nepříznivý zdravotní stav není schopna vykonávat obvyklé práce spojené s vedením domácnosti.

(2) Vdova je invalidní, jestliže pro trvale nepříznivý zdravotní stav není schopna vykonávat zaměstnání přiměřené jejím schopnostem.

(3) Vdovec a žadatel o sociální důchod jsou invalidní, jestliže pro trvale nepříznivý zdravotní stav nejsou schopni vykonávat jakoukoliv výdělečnou činnost.

§ 4

Společná ustanovení

(1) Za trvalý se pokládá nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy pravděpodobně potrvá déle než rok od vzniku pracovní neschopnosti.

(2) Invalidita a částečná invalidita osob, na něž se vztahují předpisy o důchodu za výsluhu let, se posuzuje se zřetelem k jejich způsobilosti vykonávat dosavadní zaměstnání.

(3) Ve všech případech, kdy jde o zjištění invalidity (částečné invalidity), její příčiny a stupně, rozhodují posudkové komise sociálního zabezpečení.*).

(4) Podrobné pokyny pro posuzování invalidity (částečné invalidity) bude vydávat Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě s ministerstvy zdravotnictví a národní obrany a s Ústřední radou odborů.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 250/1956 Ú. l., o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění), pozbývá platnosti dnem 31. března 1962.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1962.


Předseda: Erban v. r.

Poznámky pod čarou

*) Invalidita učňů v učebním poměru k jednotnému zemědělskému družstvu se posuzuje jako invalidita zaměstnanců.

*) Vládní vyhláška č. 151/1960 Sb., o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení.

Přesunout nahoru