Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 133/1962 Sb.Vyhláška ministerstva financí o hmotném zabezpečení účastníků školení v krátkodobých kursech pořádaných v oboru působnosti jednotlivých ústředních orgánů a národních výborů

Částka 72/1962
Platnost od 30.12.1962
Účinnost od 01.01.1963
Zrušeno k 01.03.1967 (8/1967 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 28. prosince 1962

o hmotném zabezpečení účastníků školení v krátkodobých kursech pořádaných v oboru působnosti jednotlivých ústředních orgánů a národních výborů

Ministerstvo financí stanoví po projednání s krajskými národními výbory, v dohodě s ústředními orgány a Ústřední radou odborů a se souhlasem vlády:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška se vztahuje na školení pracovníků státních a hospodářských orgánů, poslanců národních výborů a dobrovolných osvětových pracovníků zařízení národních výborů v krátkodobých kursech. Za krátkodobý kurs se považuje soustředění trvající déle než 4 dny a nepřesahující tři měsíce.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje

a) na školení pořádané společenskými a družstevními organizacemi;*)

b) na studium při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání a na školách vysokých, na dlouhodobé kursy na úrovni těchto škol, na postgraduální studium a na výchovu nových vědeckých pracovníků;

c) na školení pořádané pro členy jednotných zemědělských družstev; **)

d) na kursy a školení pořádané národními výbory, závody i ostatními organizacemi pro osoby se změněnou pracovní schopností; ***)

e) na školení příslušníků ozbrojených sborů a na školení pořádané složkami civilní obrany;****)

f) na školení připadající na dobu dovolené (prázdnin) účastníků školení.

§ 2

Hmotné zabezpečení účastníků krátkodobých kursů

(1) Organizace, u níž je účastník krátkodobého kursu v pracovním poměru, poskytne mu po dobu školení v kursu náhradu mzdy ve výši průměrného hrubého výdělku, dosaženého účastníkem v pravidelné pracovní době za posledních 6 měsíců před nastoupením do kursu, nejvýše však v částce 1 800 Kčs měsíčně.

(2) U poslanců národních výborů, kteří nejsou v pracovním poměru, a u poslanců uvolněných ze zaměstnání pro výkon funkce nesmí náhrada ušlého výdělku nebo odměna za výkon funkce, kterou poskytuje poslanci národní výbor, přesáhnout po dobu účasti v kursu rovněž 1 800 Kčs měsíčně.

(3) Při školení kratším než 1 měsíc se náhrada mzdy (ušlého výdělku) nebo odměna za výkon funkce poskytne ve výši poměrného dílu připadajícího na dny strávené v kursu z částky nejvýše 1 800 Kčs měsíčně.

(4) Po dobu školení poskytne pořadatel kursu účastníkům celodenní stravu a ubytování.

(5) Za celodenní stravu je účastník povinen zaplatit pořadateli kursu částku 10 Kčs denně. Při částečném stravování ve dnech cesty do místa kursu a zpět je povinen účastník zaplatit poměrný díl této částky, a to

za snídani ............. 1 Kčs

za přesnídávku ......... 1 Kčs

za oběd ................ 4 Kčs

za svačinu ............. 1 Kčs

za večeři .............. 3 Kčs.

Za ubytování neplatí účastník pořadateli kursu žádnou náhradu.

(6) Organizace, která účastníka do kursu vysílá, poskytne mu náhradu prokázaného jízdného za nejnižší vozovou třídu nejlevnějšího veřejného hromadného dopravního prostředku z obce bydliště do místa kursu a zpět. Při kursech delších než jeden měsíc se tato náhrada poskytne jednou za každý další měsíc trvání kursu, a to za cesty z místa kursu do obce bydliště a zpět. Použití rychlíku je při těchto cestách přípustné, jen je-li vzdálenost mezi bydlištěm a místem kursu větší než 100 km.

(7) Jiné náhrady podle předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, kromě náhrady podle odstavce 6, nelze účastníkům kursu poskytnout ani za dobu cesty do kursu a zpět ani za dobu trvání kursu.

(8) Účast v kursu se u účastníků pojištěných podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců posuzuje pro účely nemocenského pojištění, pro nárok na přídavky na děti a pro účely důchodového zabezpečení jako výkon zaměstnání. Účastníci nemohou být z důvodu účasti na školení zkráceni ve svých nárocích z nemocenského pojištění a z důchodového zabezpečení. I pro dovolenou na zotavenou se posuzuje účast v kursu jako výkon práce, přičemž k době účasti v kursu se při výpočtu náhrady mzdy po dobu dovolené nepřihlíží.

(9) Pokud důvody výuky v kursu nevyžadují bezpodmínečně formy internátního školení, neposkytuje se účastníkům, kteří mají v místě kursu své bydliště nebo pracoviště, strava a ubytování podle ustanovení odstavce 4; ostatní ustanovení této vyhlášky (včetně ustanovení odstavců 1 až 3) platí i v těchto případech.

§ 3

Náklady na kursy a jejich úhrada

(1) Pořadatel kursu je povinen před zahájením kursu vypracovat podrobný rozpočet všech výdajů a příjmů spojených s pořádáním kursu včetně nákladů na stravování a ubytování na jednoho účastníka denně . Po skončení kursu je pořadatel povinen provést řádné vyúčtování všech výdajů a příjmů.

(2) Norma spotřeby potravin v kursech pořádaných v zařízeních resortů činí v letním období (od 1. dubna do 30. září) nejvýše 10,60 Kčs a v zimním období (od 1. října do 31. března) nejvýše 11,30 Kčs denně na jednoho účastníka. V těchto částkách není zahrnuta osobní ani věcná režie spojená s přípravou stravy a s provozem stravovacího zařízení. Pořadatel kursu musí dbát, aby celkové náklady na potraviny odpovídaly v průměru stanoveným normám spotřeby potravin.

(3) Při stravování účastníků kursu v závodech veřejného stravování činí limit nákladů na stravování jednoho účastníka v maloobchodních (prodejních) cenách jídel 19 Kčs denně při stravování účastníků za ceny III. a IV. cenové skupiny a 22 Kčs denně při stravování účastníků za ceny II. cenové skupiny.

(4) Při ubytování účastníků ve veřejných ubytovacích zařízeních je pořadatel kursu povinen zajistit, aby kapacita jednotlivých místností byla plně využita a náklady na ubytování jednoho účastníka byly co nejnižší.

(5) Částku za stravování podle § 2 odst. 5 vybere pořadatel kursu od účastníků. Pořadatelé kursů jsou povinni odvádět vybrané částky přesahující limit pokladního zůstatku v souhlasu s ustanovením § 5 a 6 vyhlášky č. 187/1960 Sb., o provádění pokladních operací , na své příslušné účty u banky nebo spořitelny. Je-li pořadatelem kursu hospodářská organizace, použije částek vybraných od účastníků na částečnou úhradu nákladů na jejich stravování. V rozpočtových organizacích se přijaté částky vyúčtují jako náhrada výdajů ve prospěch příslušného výdajového účtu.

(6) Náklady na stravování, ubytování a náhradu jízdného účastníkům uvedené v § 2 odst. 4 a 6 hradí ze svých prostředků organizace, která účastníky do kursu vysílá. Ostatní náklady na školení hradí pořadatel kursu; avšak v těch případech, kdy pořadatel kursu zabezpečuje školení účastníků jiných organizací, pro něž tyto náklady ani neplánuje ani nerozpočtuje, hradí i ostatní náklady na školení organizace, která účastníky do kursu vysílá.

(7) Pořadatel kursu si vyžádá od organizace, která účastníka do kursu vyslala, úhradu nákladů na stravování a ubytování (po odečtení částek za stravování podle § 2 odst. 5). Je-li kurs organizován mimo závody veřejného stravování (ubytování), nesmí pořadatel kursu požadovat vyšší úhradu nákladů na stravování (ubytování), než činí skutečné režijní náklady.

(8) Náklady na jízdné a dopravu účastníků se hradí z prostředků na cestovní výdaje. Vykazuje je organizace, která účastníka do kursu vyslala.

§ 4

Náhrady výdajů z a stravu a ubytování jiných vyslaných osob

Osobám, které jsou vyslány do kursu, avšak nikoliv jako účastníci (např. za účelem přednáškové nebo kontrolní a podobné činnosti), pokud jim podle obecných předpisů přísluší stravné, popřípadě nocležné, poskytne se při těchto cestách místo stravného vždy bezplatné stravování podle norem spotřeby potravin (§ 3 odst. 2), nebo v mezích limitů nákladů na stravování (§ 3 odst. 3) stanovených pro účastníky, popřípadě bezplatné ubytování. Pořadatel kursu i organizace, která tyto osoby vyslala, jsou povinni zabezpečit, aby jim nebylo poskytnuto stravné. Ve dnech, v nichž tyto osoby mají nárok na stravné jen za část kalendářního dne, poskytne se jim stravné. Pořadatel kursu je povinen zajistit, aby mu za jednotlivá jídla odebraná v těchto dnech zaplatily tyto osoby částky odpovídající skutečným nákladům na tato jídla.

§ 5

Odpovědnost za způsobenou škodu

Za důsledné dodržování této vyhlášky jsou odpovědni všichni pracovníci, kteří ji provádějí . Náhrada škody vzniklé národnímu hospodářství porušením této vyhlášky se řídí podle příslušných předpisů, zejména podle zákona č. 71/1958 Sb., o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru.


§ 6

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Zrušují se

směrnice schválené usnesením vlády ze dne 1. dubna 1955, o hmotném zabezpečení zaměstnanců při účasti na internátním školení v krátkodobých odborných kursech pořádaných v oboru působnosti jednotlivých ústředních úřadů, vydané výnosem ministerstva financí ze dne 8. dubna 1955 čj. 163/40.200/1955 a uveřejněné ve Sbírce instrukcí pro výkonné orgány národních výborů poř. č. 50/1955,

oběžník ministerstva financí ze dne 16. července 1957 čj. 163/46.284/1957, o náhradách cestovních a jiných výdajů při internátním školení zaměstnanců,

ustanovení čl. 10 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4 části A, čl. 14 odst. 1 a 2 a čl. 16 části B směrnic ministerstva financí ze dne 15. července 1960 čj. 117/35.000/60 (Věstník ministerstva financí č. 13 - 14 z r. 1960) a ustanovení poř. č. 9 písm. B a výklad k němu v příloze cit. směrnic, pokud se týkají školení v krátkodobých kursech a

výklad k těmto ustanovením obsažený ve výnosu ministerstva financí ze dne 23. prosince 1960, čj. 117/71.784/60 (Věstník ministerstva financí č. 1 - 2 z r. 1961).

(2) U kursů zahájených před počátkem účinnosti této vyhlášky postupuje se až do jejich ukončení podle dosavadních směrnic.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963.


První náměstek ministra: Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Pro toto školení platí směrnice těchto organizací.

**) Pro toto školení platí usnesení vlády ze dne 19. října 1955 a ze dne 3. února 1960 (Věstník ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství částka 35 z roku 1955).

***) Školení a výcvik těchto osob a jejich hmotné zabezpečení se řídí vyhláškou č. 20/1960 Sb., o péči o osoby se změněnou pracovní schopností.

****) Financování nákladů na školení CO se řídí směrnicemi ministerstva financí ze dne 22. prosince 1961, čj. 282/65963/61 (Věstník ministerstva financí č. 1 - 2 z r. 1962).

Přesunout nahoru