Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 127/1962 Sb.Vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků

Částka 70/1962
Platnost od 29.12.1962
Účinnost od 01.01.1963
Zrušeno k 01.01.1968 (128/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

127

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 22. prosince 1962,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků

Ministerstvo výstavby a ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě s krajskými národními výbory podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi (dále jen "zákon") a hlavní arbitr Československé socialistické republiky podle § 190 zákona stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Ustanovení této vyhlášky platí pro dodávky prací a výkonů, které dodávají organizace podřízené ministerstvu výstavby, ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství a národním výborům, popřípadě meliorační družstva (dále jen "dodavatelé") pro zemědělskou stavební investiční výstavbu jednotným zemědělským družstvům, společným družstevním podnikům zřízeným podle § 33 a následujících zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech (dále jen "odběratelé").

(2) Pracemi podle této vyhlášky se rozumí

a) projektové práce,

b) všechny stavební práce podle plánovací metodiky a všechny práce související s dodávkou souboru strojů a zařízení včetně montáže,

c) samostatné montážní práce,

d) výstavba a rekonstrukce chmelových konstrukcí.

(3) Výkony podle této vyhlášky se rozumí

a) organizování přípravy a řízení provádění prací, které si odběratel provádí svépomocí, a pokud se odběratel nezabývá výrobou jednoduchých stavebních dílců a jiného stavebního materiálu, též organizování této těžby a výroby, určené pro práce prováděné svépomocí odběratele,

b) obstarání a dodávka strojů, zařízení, stavebního materiálu pro práce, které si odběratel provádí svépomocí,

c) obstarání a dodávka speciálních řemeslných prací,

d) půjčování strojů (popřípadě včetně posádky), nástrojů a lešení v dohodnutém rozsahu pro práce, které si odběratel provádí svépomocí.

(4) Ustanovení této vyhlášky platí přiměřeně též pro dodávky stavebních prací pro generální opravy staveb.

(5) Ustanovení této vyhlášky se nevztahuje na práce a výkony pro stavební investiční výstavbu zahájenou pro odběratele před 1. 1. 1963 a na projektové práce, které byly smluvně zajištěny před její účinností. Je-li výstavba rozdělena na etapy, je rozhodující zahájení každé etapy.

§ 2

(1) U staveb, které podle plánu mají být provedeny svépomocí, je dodavatelem vždy okresní stavební podnik nebo meliorační družstvo.

(2) Na dodávku všech prací a výkonů se uzavírá jediná smlouva. O dodávce projektové dokumentace platí ustanovení § 4 odst. 1.

(3) Písemná forma se vyžaduje též pro jednostranné právní úkony organizací.

§ 3zrušeno

ČÁST DRUHÁ

Projektová dokumentace

§ 4

Smlouva o dodávce projektové dokumentace

(1) O dodávce projektové dokumentace uzavírají jednotná zemědělská družstva a společné družstevní podniky smlouvy s projektovými organizacemi. V případě, že celou projektovou dokumentaci dodává dodavatel oprávněný provádět průzkumné a projektové práce, uzavírá se jediná smlouva, která po převzetí projektové dokumentace odběratelem může být upřesněna.

(2) Objednávku dokumentace je odběratel povinen předložit projektové organizaci do 30 dnů po schválení investičního úkolu nebo v jiné lhůtě, pokud ji předem s projektovou organizací dohodne. K návrhu musí být připojen schválený investiční úkol, a objednávka musí obsahovat návrh takové lhůty odevzdání dokumentace, aby stavba mohla být zahájena v době předpokládané plánem. Projektová organizace doplní objednávku cenou dokumentace.

(3) Projektová organizace potvrdí nebo odmítne objednávku dokumentace do 14 dnů po jejím předložení. Potvrdí-li objednávku, uvede současně cenu dokumentace, popřípadě navrhne doplňky nebo změny objednávky. Projektová smlouva je uzavřena s těmito změnami nebo doplňky, jestliže odběratel do 14 dnů po jejich obdržení neoznámí projektové organizaci svůj nesouhlas. Oznámí-li odběratel projektové organizaci svůj nesouhlas, je projektová smlouva uzavřena ve znění objednávky odběratele, jestliže projektová organizace do 14 dnů po obdržení nesouhlasu odběratele nepožádá krajskou státní arbitráž o rozhodnutí.

(4) O dodávce projektových prací a odpovědnosti projektové organizace platí příslušná ustanovení zákona.*).

(5) Projektová organizace je povinna při zpracování dokumentace dodat odběrateli podklady pro objednávku stavebního materiálu a technologického zařízení v těch případech, kdy vzhledem k jejich objednacím lhůtám je třeba materiály nebo zařízení objednávat před odevzdáním dokumentace. V těchto případech je projektová organizace povinna opatřit souhlas Krajského podniku zemědělské techniky s objednáním těchto materiálů a zařízení, a podklady odběrateli předat s takovým předstihem, aby materiály, popřípadě zařízení bylo možno včas smluvně zajistit (§ 13). Poruší-li projektová organizace povinnosti podle tohoto odstavce, nemůže se zprostit odpovědnosti za škodu tím vzniklou.

ČÁST TŘETÍ

Společná ustanovení pro výstavbu prováděnou dodavatelským způsobem a svépomocí

§ 5

Poptávka

(1) Poptávkou požaduje odběratel od dodavatele zaslání návrhu smlouvy. Odběratel uvede v poptávce všechny okolnosti potřebné pro sestavení návrhu smlouvy, zejména uvede, kdy práce mají být zahájeny a zda mají být provedeny dodavatelským způsobem nebo svépomocí. U dodavatelského způsobu uvede odběratel též, kdy mají být práce připraveny k odevzdání a převzetí. U prací prováděných svépomocí odběratel uvede své možnosti a předpoklady pro tyto práce, jakož i lhůtu, kdy mají být práce skončeny. Odběratel v poptávce sdělí též svoje bankovní spojení a adresu osoby, která jej bude při uzavírání smlouvy a provádění prací zastupovat, jak je zajištěno financování prací, jak je zajištěno staveniště a kdy bude odevzdáno.

(2) K poptávce musí odběratel připojit schválenou projektovou dokumentaci, jde-li o práce, pro které je třeba dokumentace *) a povolení o přípustnosti stavby.

(3) Pokud si dodavatel s odběratelem nedohodnou jinou lhůtu, je odběratel povinen předložit poptávku

a) nejpozději 2 měsíce před započetím prací nebo výkonů, jde-li o dodávku výkonů při stavbě prováděné svépomocí nebo o dodávku prací, jejichž cena nepřevyšuje 20 000 Kčs,

b) ve lhůtách stanovených předpisy pro odevzdání projektové dokumentace,**) jde-li o dodávku prací při stavbě prováděné dodavatelským způsobem, jejichž cena převyšuje 20 000 Kčs.

§ 6

Návrh smlouvy

(1) Dodavatel je povinen do 14 dnů po obdržení poptávky zaslat nebo odevzdat odběrateli návrh smlouvy. Nemůže-li tak učinit, musí ve stejné lhůtě sdělit odběrateli řádně odůvodněné stanovisko, popřípadě sdělit, jakými údaji má být poptávka vyjasněna.

(2) Oznámí-li odběratel do 14 dnů po obdržení návrhu smlouvy dodavateli, že požaduje změnu všech nebo některých ustanovení, platí navržené znění za přijaté, jestliže dodavatel do 14 dnů nepožádá krajskou státní arbitráž o rozhodnutí rozporů.

§ 7

Obsah smlouvy

Ve smlouvě se zejména uvedou

a) názvy organizací a jména jejich zástupců, případně pracovníků (členů) pověřených uzavřením smlouvy a těch pracovníků (členů), kteří budou oprávněni v záležitostech stavby za organizace jednat,

b) podrobný časový plán stavby (harmonogram), který u dodavatelského způsobu stavby musí být sestaven tak, aby odpovídal normám lhůt, stanoveným zvláštními předpisy,***)

c) název a místo stavby a u typové stavby též označení typu, popřípadě její jiné označení,

d) označení dokumentace a ostatních dokladů, které jsou součástí smlouvy, údaje o finančním zajištění prací a výkonů, bankovní spojení organizací,

e) lhůty odevzdání staveniště (pracoviště) odběratelem, jeho rozsah, lhůty vyklizení staveniště (pracoviště) dodavatelem, druh a rozsah zařízení staveniště, které provede dodavatel, popřípadě podmínky jeho společného užívání,

f) způsob a rozsah střežení a požární ochrany prací, stavebního materiálu, technologického zařízení a jednotlivých strojů určených pro stavbu a staveniště,

g) podmínky užívání stravoven a ubytoven odběratele,

h) lhůtu připravenosti prací provedených dodavatelem k odevzdání a převzetí, popřípadě lhůtu skončení prací provedených svépomocí odběratele.

Staveniště

§ 8

Odevzdání a užívání staveniště

(1) Je-li staveniště určeno dokumentací a dodavatel má podle smlouvy dodat všechny práce v této dokumentaci obsažené, je odběratel povinen zajistit dodavateli bezplatné užívání celého staveniště do doby, kdy práce budou odevzdány a převzaty; jinak odevzdá dodavateli k bezplatnému používání pracoviště, tj. plochu potřebnou k provedení prací dodavatele, stanovenou ve smlouvě.

(2) Vytyčení a zajištění základních směrových a výškových bodů obstará odběratel zpravidla u dodavatele projektových prací. O převzetí vytyčených bodů a směrů sepíší dodavatel s odběratelem zápis. O značky, zajišťující vytyčené základní body a směry, je dodavatel povinen pečovat až do odevzdání a převzetí prací nebo jejich částí odběratelem. Podrobné vytyčení jednotlivých objektů obstará dodavatel podle postupu prací.

(3) Dodavatel může pro provádění prací užívat bezplatně budovy a objekty, které staví, musí je však odevzdat odběrateli ve lhůtě stanovené smlouvou v bezvadném stavu a volné; tímto užíváním nesmí dodavatel znemožňovat odběrateli provádění prací svépomocí.

§ 9

Cesty a přívody ke staveništi

Odběratel zajišťuje cesty pro příjezd, přívod elektrické energie, přívod vody apod. s předstihem tak, aby jich mohlo být použito k přípravě a provádění prací dodavatele i svépomocí odběratele, pokud podle dokumentace není jejich vybudování součástí prací dodavatele.

§ 10

Čistota a pořádek na staveništi

(1) Provádí-li na staveništi práce jak dodavatel, tak i odběratel, odklízí každý z nich odpady a nečistotu, která z jeho prací vznikla, pokud se nedohodnou jinak. Při současném provádění prací na staveništi musí dodavatel i odběratel upravit vzájemné styky tak, aby se svou činností vzájemně nadměrně nerušili.

(2) V objektech, které jsou v provozu, pečuje o pořádek a čistotu odběratel společně s dodavatelem. Pokud není dohodnuto něco jiného, odstraňuje dodavatel odpady a nečistotu vzniklé jeho pracemi. Jinak pečuje o udržování pořádku a čistoty odběratel.

(3) Odběratel je povinen obstarat včas povolení pro trhací práce,*) jichž je třeba k provedení prací v obvodu objektu, který je v provozu, nebo budov, jichž se používá. V ostatních případech obstará takové povolení dodavatel. Dodavatel je povinen oznámit odběrateli včas, kdy začne s trhacími pracemi.

§ 11

Zařízení staveniště

(1) Pokud dokumentace neurčuje druh a rozsah zařízení (popřípadě části zařízení) staveniště, které má dodavatel vybudovat pro práce prováděné svépomocí odběratele, dohodnou se strany o tom ve smlouvě. Ve smlouvě musí být sjednány také podmínky společného užívání staveniště, jestliže dodavatel provádí pouze část stavby nebo jen řemeslné popřípadě speciální práce a ostatní práce na stavbě provádí odběratel svépomocí.

(2) Jestliže při přípravě nebo v průběhu provádění prací je třeba rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, báňských, vodohospodářských nebo jiných, požádá tyto orgány o projednání a rozhodnutí odběratel; zpravidla tak učiní na návrh dodavatele. Požádá-li tyto orgány o rozhodnutí odběratel bez podnětu dodavatele, je povinen přizvat dodavatele k jednání.

§ 12

Stravovny a ubytovny

Má-li odběratel stravovny nebo ubytovny, je povinen umožnit za podmínek sjednaných ve smlouvě jejich užívání pro pracovníky dodavatele a jeho poddodavatelů. Nelze-li v místě stavby zabezpečit stravování zaměstnanců dodavatele nebo jeho poddodavatelů jinak, je odběratel povinen zajistit stravování nejvýše pro 5 pracovníků.

Stavební materiál a technologická zařízení s dlouhými dodacími lhůtami

§ 13

(1) Odběratel je povinen předložit dodavateli požadavek na objednávku stavebního materiálu a technologického zařízení s dlouhými dodacími lhůtami, potvrzený okresním (krajským) národním výborem o zařazení stavby do návrhu ročního plánu s podklady předanými odběrateli projektovou organizací (§ 4 odst. 5) ihned, jakmile je od projektové organizace dostane. Dodavatel je povinen na základě tohoto požadavku stavební materiál a technologické zařízení s dlouhými dodacími lhůtami smluvně zajistit. Nejsou-li stavební materiál a technologické zařízení s dlouhými dodacími lhůtami smluvně zajištěny tak, aby je bylo možno použít k zabudování podle postupu prací určených harmonogramem, nesmí být stavba zahájena. To platí obdobně i pro poddodávky prací s dlouhými dodacími lhůtami.

(2) Odběratel je povinen nahradit dodavateli náklady spojené s tím, že dodavatel v rozsahu předaných mu podkladů zajistil smluvně dodávky stavebního materiálu, technologického zařízení, popřípadě poddodávky prací s dlouhými dodacími lhůtami, které nemůže použít pro stavbu nebo hospodárně využít jinak; toto ustanovení neplatí, jestliže nemožnost použití způsobil dodavatel.

§ 14

Reklamace

(1) Odběratel reklamuje vady prací buď tím, že je uvede v zápise o odevzdání a převzetí (§ 25) nebo v zápise o skončení prací (§ 39) nebo písemně u dodavatele do 14 dnů od jejich zjištění, nejpozději však do 18 měsíců, u vad strojů a zařízení do konce záruční doby poskytované výrobcem, u chmelových konstrukcí do tří let ode dne, kdy podepsal zápis. Později odběratel nemůže vady reklamovat. Tato lhůta se zkracuje o dobu, po kterou odběratel byl v prodlení s převzetím dodávky. Dodavatel je povinen oznámit odběrateli záruční dobu, kterou sjednal s dodavatelem strojů a zařízení a s poddodavatelem jejich montáže.

(2) Právo odběratele z odpovědnosti dodavatele za vady zaniká, nebylo-li uplatněno u krajské státní arbitráže ve lhůtě šesti měsíců počítané od prvého dne měsíce následujícího

a) po uplynutí lhůty, ve které podle dohody měly být vady odstraněny,

b) po odeslání nebo předání reklamace, jestliže k dohodě o odstranění vad nedošlo.

§ 15

Vady dokumentace

(1) Zjistí-li dodavatel v dokumentaci, kterou sám nedodává, vady nebo opomenuté práce, je povinen oznámit to odběrateli do 3 dnů po zjištění, a pokud možno navrhnout řešení. Jde-li o méně podstatné vady, o nichž může odběratel rozhodnout sám, je povinen po obdržení oznámení dodavatele dát do 7 dnů pokyn jak postupovat; jde-li o jiné vady, dohodne s dodavatelem lhůty k jejich odstranění a postup do té doby.

(2) Nepodaří-li se vady odstranit do 60 dnů ode dne, kdy dodavatel odevzdal, odeslal nebo zapsal do stavebního deníku oznámení o vadách a nedal-li odběratel příkaz k pokračování v pracích podle projektu, je dodavatel oprávněn požadovat zrušení smlouvy v rozsahu dotčeném vadami dokumentace. Dojde-li ke zrušení smlouvy, je odběratel povinen do té doby provedené práce převzít, i když nejsou skončeny.

(3) Dodavatel je povinen vady dokumentace, kterou sám vypracoval, odstranit tak, aby nedošlo ke zdržení stavby.

Bezpečnost při práci, střežení a požární ochrana prací

§ 16

Bezpečnost při práci

Dodavatel zajišťuje bezpečnost při práci u svých prací a řídí bezpečnostní opatření pro práce, které odběratel provádí svépomocí, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak; provádějí-li se práce dodavatele současně s pracemi odběratele, koordinuje dodavatel bezpečnostní opatření pro související práce. Náklady na společná bezpečnostní opatření nesou, není-li stanoveno jinak, obě strany podle finančních objemů svých prací.

§ 17

Střežení a požární ochrana

(1) Je-li třeba střežit práce dodavatele, prováděné současně s pracemi prováděnými svépomocí odběratele, dohodnou se strany ve smlouvě o rozsahu a způsobu střežení i o placení nákladů za ně.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí též pro požární ochranu prací.

§ 18

Stavební deník

(1) Ve stavebním deníku (dále jen "deník") se uvádí všechny významné okolnosti, zejména údaje, uvedené v příloze. U stavby prováděné dodavatelským způsobem vede deník dodavatel. U stavby prováděné svépomocí vede deník odběratel; dodavatel odpovídá však za založení deníku a sleduje, zda je řádně veden.

(2) Organizace zúčastněná na výstavbě, které nepřísluší vést deník, je povinna sledovat zápisy v deníku a do pěti dnů po jejich provedení uvést vždy případné připomínky nebo námitky; neučiní-li tak, má se za to, že s provedenými zápisy souhlasí.

(3) Průpis deníku odevzdá nebo zašle doporučeně organizace, která vede deník, druhé organizaci nejpozději za období šesti pracovních dnů.

(4) O průběhu prací, které netrvají déle než 30 pracovních dnů, se zápisy v deníku omezují pouze na údaje, které mohou mít vliv na postup prací nebo které mohou způsobit odchylku od smlouvy.

(5) V deníku nesmí být vynechána volná místa. Jednotlivé stránky deníku musí být očíslovány. Pokud je deník předtištěn, musí být volná místa proškrtána. Zápisy se provádí vždy se dvěma průpisy.

(6) Do deníku smí provádět zápisy stavbyvedoucí nebo jiná osoba zmocněná dodavatelem, technický dozor odběratele, autorský dozor projektanta, zástupci okresního národního výboru, zástupci okresního střediska pro přípravu zemědělských investic, zástupci financující banky, zástupci orgánů nadřízených dodavateli a pokud je stavebním úřadem místní národní výbor, též zástupci tohoto národního výboru. V každém jednotlivém zápise musí být uvedeno, kdo jej provedl.

ČÁST ČTVRTÁ

Zvláštní ustanovení pro dodavatelský způsob výstavby

§ 19

Obsah smluv

Ve smlouvě se kromě náležitostí stanovených v § 7 uvedou zejména

a) cena prací,

b) údaje o budovách nebo jiných objektech na staveništi, které odběratel propůjčuje dodavateli jako součást zařízení staveniště (pracoviště),

c) druh, jakost, množství a cena stavebního materiálu, který odběratel bude dodávat z vlastních zdrojů dodavateli,

d) počet pracovníků, popřípadě počet a druh dopravních prostředků, které odběratel poskytne dodavateli pro provádění prací.

§ 20

Vyklizení staveniště

(1) Nedohodnou-li si organizace něco jiného, je dodavatel povinen vyklidit staveniště (pracoviště) do 45 dnů od podepsání zápisu o odevzdání a převzetí.

(2) Po lhůtě k vyklizení smí dodavatel ponechat na staveništi (pracovišti) pouze nástroje, stroje a zásoby nezbytné pro odstranění vad, a to do doby než vady budou odstraněny. Ponechané nástroje, stroje a zásoby nesmí vadit odběrateli v užívání stavby.

§ 21

Dozor odběratele

Odběratel vykonává dozor nad prováděním prací dodavatele. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli přezkoumání provedených prací, zejména pokud budou dalšími pracemi zakryty a na jeho požádání předložit příslušné podklady.

§ 22

Zákaz užívání prací nepřevzatých odběratelem

Odběratel nesmí bez dohody s dodavatelem užívat práce, které od dodavatele nepřevzal. Jestliže odběratel počne tyto práce užívat bez souhlasu dodavatele, může dodavatel požadovat zrušení smlouvy. Odběratel se nemůže zprostit odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s neoprávněným užíváním prací.

§ 23

Příprava k odevzdání a převzetí prací

(1) Dodavatel je povinen oznámit odběrateli nejpozději do 14 dnů před ukončením prací, kdy práce budou připraveny k odevzdání a převzetí, pokud nejde o práce trvající méně než 30 dní. Současně dodavatel připraví všechny doklady, ze kterých se odběratel přesvědčí o rozsahu a jakosti prací, a dále připraví soupis všech práv, které mu vůči odběrateli vzniknou do zahájení přejímacího řízení. Tyto doklady odběrateli předloží při zahájení přejímacího řízení.

(2) Dodavatel je povinen zajistit instruování pracovníků odběratele o funkci stavby a provést při přejímacím řízení příslušné zkoušky. Odběratel je povinen dát k tomu potřebné věci a určit pracovníky, kteří mají být instruováni.

(3) Odběratel připraví pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady dodavatele bylo umožněno rychlé, kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. Při zahájení přejímacího řízení předloží odběratel dodavateli soupis práv, které mu do té doby vůči dodavateli vznikly.

(4) Požádá-li o to odběratel, je dodavatel povinen pomoci mu při přípravě a v průběhu přejímacího řízení.

§ 24

Vady prací

(1) Při řízení o odevzdání a převzetí prací zjišťuje odběratel, zda práce nejsou vadné.

(2) Práce provedené dodavatelem jsou vadné, jestliže nebyly provedeny odborně, podle dokumentace předané odběratelem, podle smluvených podmínek a z materiálu stanoveného dokumentací nebo smlouvou. Drobné odchylky od projektu, které nemění zásady přijatého řešení, nejsou vadami prací, jestliže je dodavatel uvedl v deníku a odběratel proti nim nevznesl námitky.

(3) Jestliže práce provedené dodavatelem nemají jiné vady nebo nedodělky než drobné, je odběratel povinen je převzít. Drobné vady nebo drobné nedodělky jsou takové vady a nedodělky, které ani samy o sobě, ani ve spojení s jinými vadami nebo nedodělky neohrožují bezpečnost, spolehlivost a hospodárnost provozu (užívání) předpokládaného projektem, a jsou takového rozsahu, že jejich odstranění vyžaduje pouze malý náklad a nevyžaduje delšího času.

(4) Odběratel může převzít stavbu i když má jiné než drobné vady, pokud tyto vady nebrání užívání (provozu) stavby nebo její části a pokud jejich odstranění by bylo hospodářsky neúčelné. V tomto případě má však odběratel právo na přiměřenou slevu. Jestliže vady brání uvedení do provozu (užívání), nesmí být stavba převzata.

§ 25

Zápis o odevzdání a převzetí prací

(1) Jestliže odběratel převezme práce, sepíší dodavatel s odběratelem zápis o jejich odevzdání a převzetí. V zápisu uvedou začátek a konec řízení a popíší stručně jeho průběh. V zápisu musí být též uvedeno, jak odběratel hodnotí průběh a výsledky provedených prací a jeho prohlášení, zda práce přejímá.

(2) V zápisu nebo v příloze k němu uvedou organizace zpravidla též všechna práva, která proti sobě mají. Jestliže odběratel převezme práce s drobnými vadami nebo drobnými nedodělky, popřípadě s jinými vadami uvedenými v § 24 odst. 4, musí být v zápise uvedeny lhůty, ve kterých dodavatel vady odstraní nebo výše slevy, kterou dodavatel místo odstranění vad odběrateli poskytne.

(3) Nedojde-li k dohodě o lhůtách k odstranění vad nebo o výši slevy, je dodavatel povinen do jednoho měsíce požádat krajskou státní arbitráž o rozhodnutí; jinak je dodavatel povinen vady odstranit, popřípadě poskytnout slevu podle požadavků odběratele.

(4) Zápis mohou za organizace podepsat pouze jejich statutární orgány nebo pracovníci (členové) k tomu zvlášť zmocnění.

(5) Jestliže odběratel odmítne práce převzít, sepíší o tom organizace zápis, ve kterém odběratel i dodavatel uvedou svá stanoviska. V tomto případě musí dodavatel zaslat financující bance opis zápisu.

Škody vzniklé před odevzdáním a převzetím prací

§ 26

(1) Dodavatel je povinen učinit všechna stanovená opatření a kromě toho další technicky možná a hospodářsky účelná bezpečnostní a provozní opatření, jimiž se dá zabránit škodám na pracích, které dosud neodevzdal a odběratel nepřevzal.

(2) Vzniknou-li na pracích škody, jsou dodavatel i jeho poddodavatelé povinni neprodleně provést všechna opatření k odvrácení dalších škod.

(3) Škody vzniklé na pracích je dodavatel povinen ihned uvést v deníku a předložit jej neprodleně technickému dozoru odběratele; nelze-li tak učinit, je dodavatel povinen nejpozději do 24 hodin od vzniku škody sdělit odběrateli opatření, která učinil k odvrácení škody a podle možností též příčinu a rozsah škody.

§ 27

(1) Jestliže dodavatel neporušil povinnosti, uložené mu v § 26 odst. 1 a 2, hradí odběratel náklady spojené s omezením nebo odstraněním škod, které vznikly na vyfakturovaných pracích a které dodavatel nemohl odvrátit.

(2) Škody na pracích, které nebyly připraveny k odevzdání do stanovené lhůty, nese organizace, která prodlení způsobila, včetně nákladů na případné změny dokumentace.

(3) Pokud je to třeba k odstranění škody, je odběratel povinen urychleně obstarat dokumentaci a požádat o její schválení podle příslušných předpisů. Organizace jsou povinny upravit smlouvu podle změněné dokumentace.

Majetkové sankce

§ 28

(1) Dodavatel, který je v prodlení s připravením prací k odevzdání, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 0,5 % z ceny těchto prací; trvá-li prodlení déle než jeden měsíc, zaplatí dodavatel odběrateli ještě další penále ve výši 0,5 % z ceny.

(2) Neodstraní-li dodavatel vady prací nebo části prací ve sjednaných lhůtách, je povinen zaplatit odběrateli za každý den prodlení penále 500 Kčs až do dne, kdy vady budou odstraněny.

(3) Odběratel, který je v prodlení s odevzdáním staveniště (pracoviště), je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 0,1 % z ceny prací uvedené ve smlouvě, trvá-li prodlení déle než 1 měsíc, je odběratel povinen zaplatit dodavateli další penále ve výši 0,2 %.

(4) Penále se platí nejméně ve výši 200 Kčs, i když při výpočtu podle předchozích ustanovení této částky nedosahuje.

ČÁST PÁTÁ

Zvláštní ustanovení pro výstavbu prováděnou svépomocí

§ 29

Obsah smluv

Ve smlouvě se kromě náležitostí stanovených v § 7 podle okolností případu uvedou

a) věcné objemy jednotlivých prací, které si odběratel provede svépomocí podle druhů a celkové hodnoty prací,

b) jména a adresy osob, pověřených za dodavatele odborným řízením prací a organizováním těžby a výroby stavebního materiálu prováděné svépomocí odběratele,

c) jména a adresy osob zmocněných jednat za odběratele, dále osob pověřených vedením stavebních čet, úkolováním prací a vedením stavebního deníku,

d) údaje o složení stavebních čet, které budou vytvořeny pro provedení prací svépomocí (zda četa je složena z členů nebo jiných pracovníků odběratele, pracovníků patronátní organizace nebo z jiných pracovníků, kolik je v ní zedníků, tesařů a jiných řemeslníků a pomocných dělníků),

e) údaje o dopravních prostředcích, strojích (počet a druh) a lešeních (druh), kterých odběratel na stavbě použije a údaje o jejich zajištění,

f) druhy stavebního materiálu, jejich množství a cenu, které si pro práce prováděné svépomocí dodá odběratel z vlastních zdrojů,

g) druh, rozsah a umístění potřebných skladišť (skladovacích prostorů), které má nebo zajistil odběratel,

h) druh, rozsah a umístění administrativních místností, které pro výkony dodavatele poskytne odběratel, ch) rozsah projektových prací, které provede dodavatel,

i) druh, rozsah a ceny dodávek řemeslných nebo speciálních prací, popřípadě technologického zařízení nebo samostatného stroje, které zajišťuje dodavatel,

j) druh, rozsah, ceny a doba odeslání nebo předání stavebního materiálu zajišťovaného dodavatelem a závazek odběratele sdělovat po zabudování podklady pro fakturaci,

k) druhy a množství nástrojů a strojů, které pro provedení prací odběratele propůjčí dodavatel, doba a půjčovné za ně;*) u strojů musí být uvedeno, zda je budou obsluhovat pracovníci dodavatele,

l) druhy a rozsah lešení, které propůjčí dodavatel, doba, na kterou se lešení propůjčuje a půjčovné; jestliže dodavatel lešení postaví a odklidí, musí být uvedena též výše úplaty za tyto výkony.

Povinnosti dodavatele při provádění prací

§ 30

Dokumentace

(1) O součinnosti dodavatele při vypracování dokumentace generálním projektantem a o doplnění vypracované dokumentace dodavatelem platí zvláštní předpisy.

(2) Na základě schválené a doplněné dokumentace projedná dodavatel s odběratelem provedení prací svépomocí odběratele, vypracuje podle místních podmínek a možností odběratele harmonogram všech prací na výstavbě, odevzdá tento harmonogram odběrateli a poskytne mu pomoc při povolovacích a schvalovacích řízeních.

§ 31

Stavební materiál, stroje a zařízení

(1) Stavební materiál, technologická zařízení, popřípadě jednotlivě dodávané stroje nebo zařízení (dále jen "výrobky") pro stavbu prováděnou svépomocí odběratele náleží dodavateli až do jejich zabudování. Dodavatel si zajistí ve smlouvě s odběratelem, že odběratel bude výrobky skladovat a ochraňovat až do zabudování; převzetí k zabudování je odběratel povinen potvrdit.

(2) Není-li zvláštním předpisem stanoveno něco jiného, fakturuje dodavatel výrobky do osmi dnů po skončení měsíce, v němž byly zabudovány. Faktura (sběrná faktura) musí obsahovat kromě ostatních předepsaných náležitostí též číslo a název stavby, v níž byl stavební materiál zabudován.

(3) U stavebního materiálu, který si vytěží nebo vyrobí odběratel, je dodavatel povinen přezkoumat jakost a vhodnost použití k určenému účelu; zjištěné závady je dodavatel povinen zapsat do stavebního deníku a oznámit písemně odběrateli, který stavební materiál je nevhodný nebo vadný a proč nesmí být při stavbě použit.

§ 32

Řízení prací

(1) Dodavatel organizuje provádění prací odběratele. Pro provádění prací dává dodavatel odběrateli pokyny a kontroluje, zda jsou tyto pokyny plněny. Dodavatel sleduje, zda stavební čety pracují na stavbě v počtu, složení a době stanovené ve smlouvě (harmonogramu). Jsou-li stavební čety nezdatné, nejsou-li plně obsazeny nebo je-li počet odborných pracovníků nižší než odpovídá smluvenému složení čet, zapíše dodavatel tyto okolnosti do deníku. Do deníku zapisuje dodavatel rovněž všechny ostatní závady, které při provádění prací zjistí.

(2) Na vážné závady při provádění prací je dodavatel povinen upozornit okresní středisko přípravy zemědělských investic, popřípadě i financující pobočku Státní banky československé. Jestliže vadné provádění prací ohrožuje jakost stavby nebo její včasné dokončení, je dodavatel povinen projednat s odběratelem nápravná opatření. Nezajistí-li odběratel nápravu v přiměřené lhůtě dané dodavatelem, je dodavatel oprávněn písemně přikázat odběrateli, aby zastavil další provádění prací až do doby odstranění závad. O zastavení prací je dodavatel povinen informovat okresní středisko přípravy zemědělských investic, financující pobočku Státní banky československé a okresní národní výbor.

(3) Dodavatel dává odběrateli pokyny též pro svépomocnou těžbu a výrobu stavebního materiálu. Na závady při těžbě nebo výrobě je povinen odběratele upozornit.

Povinnosti odběratele

§ 33

Doprava

Odběratel je povinen, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak, dopravovat výrobky určené k zabudování nebo instalování při stavbě ze stanic veřejných dopravních prostředků, a nejsou-li tak dopravovány, z míst, kde jsou těženy, vyráběny nebo uloženy do skladů pro ně určených dokumentací nebo smlouvou, jestliže tato místa nejsou vzdálena více než 50 km. Rovněž tak je povinen dopravovat nářadí, stroje a lešení, které potřebuje k provedení prací svépomocí z míst, kde jsou uloženy.

§ 34

Provádění prací

Odběratel je povinen zařídit staveniště a připravit a provádět práce v souladu se smlouvou (harmonogramem) podle pokynů dodavatele. Je přitom povinen zachovávat předpisy o stavebním řízení, bezpečnosti, o protipožárních, hygienických a jiných opatřeních, a učinit vše, aby stavba byla jakostně provedena a včas skončena. Odběratel nesmí měnit počátek ani tempo provádění prací bez dohody s dodavatelem. Takové dohody se zapisují do deníku.

§ 35

Změna dokumentace

Změnu dokumentace po uzavření smlouvy musí odběratel dohodnout s dodavatelem a orgánem, který dokumentaci schválil, dříve než zadá provedení změny generálnímu projektantovi.

§ 36

Používání nástrojů, strojů a lešení

(1) Nástrojů, strojů a lešení, které pro účely stavby propůjčil dodavatel, nesmí odběratel bez předchozího písemného souhlasu dodavatele použít jinak. To platí rovněž pro vlastní nástroje, stroje a popřípadě lešení, které odběratel určil pro stavbu.

(2) Nástroje, stroje a lešení určené pro stavbu, musí odběratel řádně udržovat, pečovat o to, aby nebyly poškozeny nebo odcizeny a aby byly, pokud se jich nepoužívá, řádně uskladněny. Cizí nástroje, stroje a lešení musí odběratel včas vrátit.

§ 37

Zásobník výrobků

Pro evidenci výrobků, především stavebního materiálu, určených k zabudování nebo instalování na stavbě, založí dodavatel zásobník stavebního materiálu. Tento zásobník vede odběratel podle pokynů dodavatele odděleně pro každou stavbu a zapisuje v něm pohyb výrobků. Pokud je dodavatelem meliorační družstvo, založí a vede zásobník toto družstvo.

§ 38

Písemné doklady o pracích

(1) Odběratel je povinen uschovat veškeré písemné doklady po dobu pěti let od ukončení stavby.

(2) Dokumentaci o stavbě včetně deníku musí odběratel uschovat trvale.

Skončení prací

§ 39

Zápis o skončení prací

(1) Skončení prací zapíše odběratel i dodavatel do deníku; jestliže se strany neshodnou o tom, že práce byly skončeny, musí strana, která zapsala skončení prací, požádat příslušný okresní národní výbor, aby rozhodl, zda práce jsou skončeny.

(2) Do 14 dnů po skončení prací je dodavatel povinen sepsat stručný zápis o průběhu prací svých i odběratelových. V zápise musí být zejména uvedeno, zda práce nemají takové vady, které by bránily uvedení stavby do provozu (užívání) k účelu, pro který byla stavba budována, a zda vady, které byly již dříve zjištěny, jsou odstraněny, popřípadě lhůty, ve kterých budou vady odstraněny.

(3) Odběratel je povinen potvrdit správnost a úplnost tohoto zápisu. Zápis předloží dodavatel okresnímu středisku přípravy zemědělských investic. Má-li stavba pouze takové vady, které nebrání jejímu provozu (užívání), požádá odběratel příslušný národní výbor o povolení k trvalému provozu (užívání) stavby.

§ 40

Vady dokumentace a vady řízení prací

(1) Projektové práce dodavatele jsou vadné, jestliže nejsou vypracovány odborně, popřípadě jestliže nejsou vypracovány v souladu s dokumentací, kterou mu odběratel odevzdal.

(2) Řízení prací (§ 32) je vadné, jestliže dodavatel dal pokyny neodborné nebo neúplné, nebo je dal opožděně tak, že odběratel při provádění prací nepředbíhajících harmonogram se jimi nemohl řídit, nebo připustil použití zjevně vadného nebo nevhodného stavebního materiálu, strojů nebo zařízení pro práce odběratele.

Majetkové sankce

§ 41

Prodlení s dodávkou

(1) Dodavatel, který je v prodlení s předáním nebo odesláním výrobků, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 2 % z ceny výrobků, které nebyly předány nebo odeslány, a trvá-li prodlení déle než jeden měsíc, penále ve výši 5 % z ceny výrobků, které nebyly předány nebo odeslány ani během měsíce po dodací lhůtě.

(2) Dodavatel, který dodal výrobky vadné jakosti, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 10 % fakturované ceny vadných výrobků, nejvýše však desetinásobek ceny opravy, jde-li o vadu, která byla odstraněna. Penále uvedené v odstavci 1 se snižuje na polovinu, jestliže se odběratel rozhodne, že si výrobky ponechá bez opravy, popřípadě, že je za náhradu nákladů opraví nebo dá opravit. Stejným způsobem se penále podle odstavce 1 snižuje, jestliže dodavatel nejpozději do měsíce po obdržení reklamace dodá nové bezvadné výrobky nebo vady jakosti v této době opraví, popřípadě dá opravit; jsou-li výrobky opravovány, nevčítá se do této doby doba od sdělení dodavatele, že souhlasí s opravou výrobků, do odeslání výrobků odběratelem k opravě.

(3) Dodavatel, který je v prodlení s připravením řemeslných nebo speciálních prací (§ 29 písm. i)) k odevzdání, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 0,5 % z ceny těchto prací nebo části prací a trvá-li prodlení déle než jeden měsíc, ještě další penále ve výši 0,5 % z této ceny. Neodstraní-li dodavatel vady prací nebo části prací ve stanovených lhůtách, je povinen zaplatit odběrateli za každý den prodlení penále 500,- Kčs až do dne, kdy vady budou odstraněny.

(4) Nesplní-li odběratel své závazky podle § 29 písm. f), je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 0,1 % z hodnoty nesplněných závazků podle smlouvy a trvá-li prodlení déle než jeden měsíc, další penále ve výši 0,2 %, avšak jen v případě, že prodlení má vliv na dodržení lhůt ze strany dodavatele (montáž apod.).

(5) Nesplní-li odběratel své závazky podle § 29 písm. a), je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 0,1 % z hodnoty nesplněných závazků podle smlouvy a trvá-li prodlení déle než jeden měsíc, další penále ve výši 0,2 %.

(6) Penále se platí nejméně ve výši 200 Kčs i když při výpočtu podle předchozích ustanovení této částky nedosahuje.

ČÁST ŠESTÁ

Okresní střediska přípravy zemědělských investic

§ 42

Okresní středisko přípravy zemědělských investic při své technicko-poradenské činnosti při činnosti stavebního dozoru pro zemědělskou investiční výstavbu spolupracuje s odběratelem při přípravě, uzavírání a vyhodnocování hospodářských smluv; přitom zejména

a) na základě plánu investiční výstavby pomáhá odběrateli při vypracování poptávky na dodávku prací, spolupracuje s odběratelem při uzavírání hospodářské smlouvy, popřípadě při její změně nebo doplňcích, a dbá zejména o to, aby byly správně stanoveny lhůty vzájemného plnění a sestavy pracovní čety pro svépomocné práce a zajištěn stavební materiál, jakož i jeho odvoz, skladování a ochrana; okresní středisko osvědčí podpisem na smlouvě, že ji z těchto hledisek přezkoumalo,

b) zúčastňuje se předání staveniště, přejímání stavby a jiných významných akcí souvisejících s plněním hospodářské smlouvy,

c) provádí za investora technický dozor,

d) zúčastňuje se arbitrážních řízení,

e) kontroluje plnění výkonů prováděných dodavatelem při svépomocné výstavbě.


ČÁST SEDMÁ

Závěrečná ustanovení

§ 43

Tato vyhláška se vydává k provedení ustanovení části druhé oddílu II. hlavy 2 a k § 186, 187 a 188 odstavců 1 a 3 zákona.

§ 44

Zrušují se směrnice ministerstva místního hospodářství a stavebnictví pro vedení stavebního deníku, uveřejněné v částce 134 Úředního listu z roku 1953 a směrnice ministerstva místního hospodářství a stavebnictví pro vedení stavebního deníku na drobných stavbách, uveřejněná v částce 25 Úředního listu z roku 1954.

§ 45

Tato vyhláška nabývá platnosti dnem 1. ledna 1963.


První náměstek ministra výstavby: inž. Pánek v. r.

První náměstek ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství: inž. Kord v. r.

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: dr. Dohnal v. r.


Příloha

Stavební deník

1. Do stavebního deníku se zaznamenávají denně tyto údaje

a) údaje o počasí, o maximální a minimální denní teplotě a jestliže je to pro práce důležité, též o stavu vody,

b) údaje o pracovní době s vyznačením přerušení práce, důvody tohoto přerušení a údaje o počtu pracovníků podle jednotlivých kategorií s odůvodněním odchylek od plánovaného stavu,

c) údaje o postupu prováděných prací.

2. Dále se do deníku zaznamenávají téhož dne, kdy nastaly, zejména tyto důležité okolnosti

a) převzetí staveniště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s odůvodněním,

b) jakost a únosnost základové půdy, těžní třídy zemin, výskyt spodní vody, její agresívnost apod.,

c) údaje o výzvě k prověrce prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými a výsledek prověrky po jejím ukončení,

d) opožděné dodávky stavebního materiálu, které mohou ohrozit dodržení smluvených lhůt, jakož i veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací,

e) odchylky provedených prací od dokumentace, jejich zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, dále pozastavení prováděných prací, stavebního materiálu určeného pro práce a důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci,

f) požadavky odběratele a jeho technického dozoru, zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých závady mají být odstraněny; přitom je vždy třeba připojit stanovisko dodavatele,

g) závažné události pro práce a škody způsobené na pracích deštěm, povodněmi, ledy, větry, požáry apod. a dále úrazy, k nimž došlo při pracích, adresy svědků a údaje, zda tyto škody někdo nezavinil, nebo zda byly způsobeny náhodou,

h) provedené zkoušky,

ch) připravenost prací k montáži a připravenost montáže k navazujícím stavebním pracím, skončení prací a vyklizení staveniště,

i) odkazy na zvláštní protokoly sepsané během provádění prací,

j) výpisy z deníků poddodavatelů, pokud mají význam pro rozsah závazků smluvních stran.

Poznámky pod čarou

*) V současné době platí § 153 - 159 zákona č. 69/1958 Sb.

*) Vyhláška č. 22/1958 Ú. l., o dokumentaci investiční výstavby jednotlivých zemědělských družstev.

**) Vyhláška č. 46/1960 Sb., o lhůtách pro odevzdání projektové a rozpočtové dokumentace.

***) V současné době platí vyhláška č. 142/1959 Ú. l., o normách lhůt výstavby.

*) Podrobnosti upravují směrnice ministerstva stavebnictví o trhacích pracích na staveništích, stavbách a v lomech (částka 3 Ú. l. z roku 1958).

*) V současné době platí ceník půjčovného stavebních mechanismů a zařízení, uveřejněný ve Věstníku ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 69/1959.

Přesunout nahoru