Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 116/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

Částka 62/1962
Platnost od 18.12.1962
Účinnost od 11.10.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 1. prosince 1962

o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali


Dne 27. listopadu 1961 byla v Praze podepsána Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali.

Vláda Československé socialistické republiky schválila Dohodu dne 23. května 1962, což bylo sděleno maliské straně nótou ze dne 3. července 1962; schválení Dohody příslušnými orgány Republiky Mali bylo sděleno nótou ze dne 11. října 1962.

Podle ustanovení článku 14 vstoupila Dohoda v platnost dnem 11. října 1962.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


Dohoda

o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Mali vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvoje vzájemné letecké dopravy a zřízení leteckých služeb mezi jejich zeměmi, jmenovaly své zástupce, kteří se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany si poskytují práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zřízení a provozování dohodnutých leteckých služeb na tratích v Příloze uvedených. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.

Článek 2

1. Každá smluvní strana bude mít právo určit letecký podnik k provozu dohodnutých leteckých služeb na stanovených tratích.

2. Jakmile druhá smluvní strana přijme toto určení, poskytne bez průtahů určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění, avšak s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku.

3. Letecké úřady jedné smluvní strany mohou požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou byl způsobilý k plnění podmínek předepsaných zákony a předpisy, které obvykle platí při provozování mezinárodních leteckých služeb.

4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat provozní oprávnění leteckého podniku nebo uložit v poskytnutém oprávnění takové podmínky, jaké považuje za nutné, nebude-li přesvědčena, že převážná část vlastnictví a skutečné řízení určeného leteckého podniku patří druhé smluvní straně nebo jejím příslušníkům, nebo v případě, že se určený letecký podnik neřídí jejími zákony a předpisy, nebo jinak neplní podmínky stanovené v této Dohodě. Toto opatření bude provedeno jen po předchozím jednání s druhou smluvní stranou, pokud není nutné okamžité zastavení činnosti nebo uložení podmínek k zabránění dalšího porušování zákonů nebo předpisů.

Článek 3

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se na vstup na její území nebo výstup letadel provozujících mezinárodní lety nebo na provoz těchto letadel na jejím území, budou platit pro letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se na vstup na její území nebo výstup cestujících, posádek nebo nákladů, jako jsou předpisy o vstupu, odbavení, přistěhovalectví, clu a karanténě, musí být dodržovány při vstupu, výstupu a provozu na území této smluvní strany, pokud jde o cestující, posádky nebo náklad letadel určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

Článek 4

1. S pohonnými hmotami, mazacími oleji, obvyklým vybavením letadel, náhradními součástkami a palubními zásobami, které budou dovezeny nebo vzaty na palubu letadla na území jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo v jeho prospěch a které mají být výhradně použity v letadlech tohoto podniku, se bude zacházet, pokud jde o clo, inspekční poplatky a jiné vnitrostátní daně a poplatky na území druhé smluvní strany, neméně výhodně, než v případě, jde-li o stát požívající nejvyšších výhod.

2. Letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany užívaná k provozu dohodnutých služeb, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, obvyklé vybavení letadel, náhradní součástky a zásoby zůstávající na palubě letadel, budou na území druhé smluvní strany osvobozeny od cla a inspekčních poplatků, nebo jiných vnitrostátních daní a poplatků, i když tyto zásoby budou použity nebo spotřebovány těmito letadly za letu nad zmíněným územím.

3. Pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní součástky, obvyklé vybavení letadel a palubní zásoby určené pro použití při provozování dohodnutých služeb mohou být uskladněny na letištích, na která létá určený letecký podnik.

4. Věci osvobozené od poplatků podle odstavce 2 nesmí být vyloženy bez souhlasu celních úřadů druhé smluvní strany. Nemohou-li být použity nebo spotřebovány, musí být znovu vyvezeny a do doby vyvezení zůstávají k dispozici určenému leteckému podniku, avšak pod dohledem celních úřadů.

Článek 5

1. Každá smluvní strana poskytne určenému leteckému podniku druhé smluvní strany na svém území na základě vzájemnosti osvobození od všech daní ze zisků nebo příjmů plynoucích z provozování dohodnutých leteckých služeb.

2. Každá smluvní strana může uložit nebo povolit uložení patřičných a přiměřených dávek za užívání letišť a ostatních zařízení s výhradou, že tyto dávky nebudou vyšší než dávky placené národním leteckým podnikem provozujícím podobné mezinárodní letecké služby.

Článek 6

Určený letecký podnik každé ze smluvních stran bude mít možnost udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál v počtu přiměřeném rozsahu vykonávaných služeb. V rozsahu, v jakém se určený letecký podnik zřekne udržování vlastního personálu na území druhé smluvní strany, pověří, pokud je to možné, případnými pracemi personál letiště nebo určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

Článek 7

Dopravní kapacita poskytovaná každým určeným leteckým podnikem pro provozování dohodnutých služeb bude přizpůsobena přepravní poptávce a pokud jde o společné úseky, bude stanovena přímou dohodou mezi určenými leteckými podniky a bude podléhat schválení leteckými úřady obou smluvních stran.

Článek 8

1. Tarify platné pro dohodnuté služby budou sjednány mezi určenými leteckými podniky v přiměřené výši s přihlédnutím ke všem důležitým skutečnostem, jako jsou náklady, význačné rysy služby a tarify jiných leteckých podniků.

2. Tarify podléhají schválení leteckých úřadů smluvních stran; nemůže-li být dosaženo dohody o tarifech mezi určenými leteckými podniky, sjednají tyto tarify letecké úřady. Nedojde-li ani takto k dohodě, bude rozpor řešen podle článku 10 této Dohody.

Článek 9

Letecké úřady smluvních stran budou podle potřeby v přímém styku a budou se konzultovat, aby byla zajištěna těsná spolupráce ve všech záležitostech souvisejících s prováděním Dohody a její Přílohy.

Článek 10

Vznikne-li jakákoli pochybnost nebo rozpor mezi smluvními stranami, pokud jde o výklad nebo provádění této Dohody a její Přílohy, vyřeší je smluvní strany přímým jednáním mezi leteckými úřady nebo, nebude-li toto jednání úspěšné, diplomatickou cestou.

Článek 11

1. Každá smluvní strana může kdykoliv navrhnout druhé smluvní straně jakoukoli změnu této Dohody nebo její Přílohy, kterou považuje za žádoucí. Jednání o navržené změně mezi oběma smluvními stranami musí být zahájeno do šedesáti dnů ode dne podání návrhu jednou ze smluvních stran a může být vedeno přímo mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

2. Změny Přílohy k Dohodě mohou být provedeny dohodou mezi leteckými úřady smluvních stran. Změny Dohody nabudou účinnosti, jakmile budou potvrzeny výměnou nót mezi smluvními stranami.

Článek 12

Pro provádění této Dohody a její Přílohy:

1. Výraz "letecké úřady" značí:

pokud jde o Československou socialistickou republiku, "ministerstvo dopravy a spojů - letecký odbor" nebo každý orgán pověřený prováděním úkolů náležejících nyní do oboru působnosti tohoto úřadu;

pokud jde o Republiku Mali, "ministerstvo dopravy a telekomunikací - ředitelství civilního a obchodního letectví."

2. Výraz "dohodnuté služby" a "stanovené tratě" bude znamenat mezinárodní letecké služby a tratě stanovené v Příloze k této Dohodě.

3. Výraz "určený letecký podnik" bude znamenat letecký podnik, který jedna smluvní strana oznámila druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat kteroukoliv z dohodnutých služeb.

Článek 13

Každá smluvní strana může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně, že tuto Dohodu vypovídá. Dojde-li k takovému oznámení, zůstane Dohoda v platnosti ještě rok ode dne, kdy je druhá smluvní strana obdržela.

Článek 14

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že byla schválena jejich příslušnými orgány.

Smluvní strany se však dohodly, že ustanovení Dohody budou používat ode dne jejího podpisu.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci náležitě zmocnění svými vládami po výměně plných mocí tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Praze dne 27. listopadu 1961 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění jsou stejně platná.

Za vládu Československé socialistické republiky

M. Murín v. r.

Za vládu Republiky Mali

O. Ouadidie v. r.

Příloha

Oddíl I

a) Vláda Československé socialistické republiky udělí na podkladě vzájemnosti podniku určenému maliskou vládou povolení k provozování těchto mezinárodních leteckých služeb:

1. Bamako - Rabat - Zürich - Praha - Moskva nebo Berlín (bez poskytnutí obchodních práv na úseku Praha - Moskva a Praha - Berlín a naopak) a zpět stejnou cestou.

2. Bamako - mezilehlé body v Západní Africe a v Evropě - Praha a dále zpět stejnou cestou (mezilehlé body a body dále budou určeny pozdější dohodou leteckých úřadů smluvních stran).

b) Toto povolení bude zahrnovat obchodní práva, tj.:

- právo nakládat v Československu cestující, zboží a poštu určené do Mali nebo do jiných států;

- právo vykládat v Československu cestující, zboží a poštu naložené na území Mali nebo na území jiných států.

c) Určený letecký podnik bude moci vynechávat trvale nebo při jednotlivém letu přistání v kterémkoliv z mezilehlých míst uvedených v popisu linek podle odstavce a).

Oddíl II

a) Vláda Republiky Mali udělí na podkladě vzájemnosti podniku určenému československou vládou povolení k provozování těchto mezinárodních leteckých služeb:

1. Praha - Zürich - Rabat - Bamako - Akkra nebo Konakry (bez poskytnutí obchodních práv na úseku Bamako - Akkra a Bamako - Konakry a naopak) a zpět stejnou cestou.

2. Praha - mezilehlé body v Evropě a Západní Africe - Bamako a dále zpět stejnou cestou (mezilehlé body a body dále budou určeny pozdější dohodou leteckých úřadů smluvních stran).

b) Toto povolení bude zahrnovat: obchodní práva, tj.:

- právo nakládat v Mali cestující, zboží a poštu určené do Československa nebo do jiných států;

- právo vykládat v Mali cestující, zboží a poštu naložené na území Československa nebo na území jiných států.

c) Určený letecký podnik bude moci vynechávat trvale nebo při jednotlivém letu přistání v kterémkoliv z mezilehlých míst uvedených v popisu linek podle odstavce a).

Přesunout nahoru