Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 111/1962 Sb.Vyhláška ministerstva výstavby o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací

Částka 59/1962
Platnost od 29.11.1962
Účinnost od 01.12.1962
Zrušeno k 20.09.1963 (70/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby

ze dne 22. listopadu 1962

o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací

Ministerstvo výstavby v dohodě s ostatními dodavatelskými a odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:

Čl. I

Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 231/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 32 odst. 5 zní:

"(5) Po předchozím souhlasu okresního národního výboru mohou být výjimečně odevzdány a převzaty nedokončené objekty bytové a občanské výstavby zahrnuté do harmonogramů komplexní bytové a občanské výstavby, pokud k jejich úplnému dokončení chybí:

a) výtahy,

b) zařízení vzduchotechnická,

c) zařízení CO,

d) portály v obchodních místnostech,

e) v době od 1. prosince do 30. dubna, vnější omítky s mokrým výrobním procesem,

f) práce zahradnické (vysázení stromů a keřů, vysetí trávníků apod.), které mohou být provedeny jen v odpovídajících ročních obdobích.

Totéž platí obdobně o bytové a občanské výstavbě, nezahrnuté do harmonogramů komplexní bytové a občanské výstavby s tou odchylkou, že v těchto případech je místo souhlasu okresního národního výboru třeba souhlasu ústředního investora."

2. Za § 32 odst. 5 se vkládá další odstavec tohoto znění:

"(6) V zápise o odevzdání a převzetí musí být stanovena lhůta, kdy chybějící práce budou připraveny k odevzdání a převzetí; u omítek uvedených v odstavci 5 písm. e) nesmí být tato lhůta delší než do nejbližšího 31. července. Po dokončení jednotlivých chybějících prací, uvedených v odstavci 5 písm. a) až e) dodavatel odevzdá a odběratel převezme tyto práce dodatkem k původnímu zápisu. Nedodrží-li dodavatel uvedenou lhůtu, je povinen zaplatit odběrateli penále 500 Kčs za každý den prodlení, nejvýše však 2 % z ceny všech prací sjednaných ve smlouvě."

Čl. II

Zrušuje se vyhláška č. 152/1961 Sb., o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1962.

První náměstek ministra: inž. Pánek v. r.

Přesunout nahoru