Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 108/1962 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků

Částka 57/1962
Platnost od 17.11.1962
Účinnost od 17.11.1962
Zrušeno k 01.12.1965 (104/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

108

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 26. října 1962

o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků

Ministerstvo školství a kultury stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 186/1960 Sb. (školský zákon):


§ 1

Soukromé vyučování

(1) Soukromé vyučování v oborech umění a cizích jazyků, které se provádí za úplatu, lze povolit jen tehdy, není-li vyučování v příslušném oboru zajištěno ve vzdělávacích zařízeních veřejných institucí.

(2) Za soukromé vyučování podle odstavce 1 se nepovažují opakovací hodiny (kondice), které poskytují žáci a studenti škol jiným žákům a studentům.

§ 2

Soukromé vyučování v oborech umění

(1) Oprávnění k soukromému vyučování v oborech umění může být uděleno pouze tomu, kdo

a) již má oprávnění k soukromému vyučování v některém oboru umění a vykonává je nejméně deset let,

b) má potřebnou odbornou způsobilost pro příslušný obor umění a

c) je starší padesáti let.

(2) Odbornou způsobilostí podle odstavce 1 se rozumí dokončené studium na příslušné umělecké škole nebo jinak získané vzdělání v příslušném oboru.

§ 3

Soukromé vyučování v oboru cizích jazyků

Oprávnění k soukromému vyučování v oboru cizích jazyků může být uděleno uchazeči, který dokončil studium příslušných jazyků na vysoké škole nebo jinak prokáže odbornou způsobilost k vyučování těmto jazykům.

Ustanovení společná

§ 4

(1) Oprávnění k soukromému vyučování uděluje na žádost uchazeče okresní národní výbor, v jehož obvodu uchazeč působí nebo hodlá působit.

(2) Uchazeči, kterým bylo povoleno soukromě vyučovat podle dosavadních předpisů, mohou požádat o udělení oprávnění podle této vyhlášky do tří měsíců ode dne počátku její účinnosti. Nepodají-li žádost, jejich oprávnění po uplynutí této lhůty zaniká. Jinak oprávnění zaniká po uplynutí jednoho měsíce po právoplatnosti rozhodnutí o odnětí oprávnění.

§ 5

Okresní národní výbor může odejmout oprávnění k soukromému vyučování

a) je-li vyučování v příslušném oboru zajištěno veřejnými institucemi; není-li vyučující zároveň do těchto zařízení převzat, popř. neobstará-li mu okresní národní výbor jiné přiměřené zaměstnání, stanoví vhodnou lhůtu k zániku oprávnění zejména s ohledem na žáky vyučujícího,

b) zjistí-li se ve vyučování vážné nedostatky odborné nebo politické,

c) nesplní-li vyučující daňovou povinnost, nebo

d) neprovozuje-li vyučující soukromé vyučování po dobu delší než 1 rok, pokud nejde o případ zvláštního zřetele hodný (choroba, veřejné úkoly apod.).

§ 6

(1) Odborný dozor na soukromé vyučování vykonává okresní národní výbor; vede též evidenci vyučujících.

(2) Vyučující je povinen podávat okresnímu národnímu výboru pravidelné zprávy o své činnosti ve lhůtách, které okresní národní výbor stanoví.

(3) Soukromí učitelé nejsou oprávněni vydávat svým žákům jakákoli vysvědčení ani jiné veřejné listiny.

§ 7

V jednotlivých a odůvodněných případech může ministerstvo školství a kultury, zejména na návrh okresního národního výboru, povolit v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců školství a kultury odchylky od ustanovení této vyhlášky.


§ 8

(1) Nařízení ministra kultury č. 10/1956 Sb., kterým se vydávají předpisy o odborné způsobilosti vyučovat jednotlivým oborům umění, a o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění, je zrušeno.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Kahuda v. r.

Přesunout nahoru