Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 106/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě

Částka 57/1962
Platnost od 17.11.1962
Účinnost od 19.10.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 13. října 1962

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě


Dne 8. května 1961 byla v Rabatu podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě.

Vláda Československé socialistické republiky schválila Dohodu dne 13. září 1961, což bylo sděleno marocké straně nótou ze dne 5. června 1962.

Marocký král ratifikoval Dohodu dne 19. července 1962, což bylo oznámeno nótou ze dne 19. září 1962.

Podle ustanovení článku 21 vstoupila Dohoda v platnost dne 19. října 1962.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

dr. Gregor v. r.


DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a

Vláda Jeho veličenstva marockého krále

vedeny přáním napomáhat rozvoji letecké dopravy mezi Československou socialistickou republikou a Marokem a uskutečňovat v této oblasti co nejširší mezinárodní spolupráci,

přejíce si uplatňovat v této dopravě zásady a ustanovení Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané dne 7. prosince 1944 v Chicagu, označené dále jako „Úmluva“,

dohodly se takto:

ČÁST I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Smluvní strany si poskytují vzájemně práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení mezinárodních civilních leteckých spojů uvedených v Příloze.

Článek 2

Při uskutečňování této Dohody a její Přílohy:

a) výraz „území“ bude mít význam stanovený článkem 2 Úmluvy,

b) výraz „letecké úřady“ znamená:

- pokud jde o Maroko, ministerstvo veřejných prací, Ředitelství pro letectví,

- pokud jde o Československou socialistickou republiku, ministerstvo dopravy a spojů, letecký odbor,

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená podnik pro leteckou dopravu, který jedna smluvní strana podle článku 17 písemně označí jako podnik oprávněný k provozování služeb dohodnutých v rámci této Dohody,

d) výrazy „palubní zařízení“, „palubní zásoby“ a „náhradní součástky“ budou mít význam uvedený v definicích podle Přílohy 9 Úmluvy.

Článek 3

V zájmu zamezení jakýchkoliv diskriminačních opatření a v zájmu zajištění úplné rovnosti v zacházení dohodly se smluvní strany, že:

a) daně nebo jiné poplatky a dávky vybírané každou smluvní stranou za používání letišť a jiných leteckých zařízení na jejím území letadly druhé smluvní strany nesmějí být vyšší než ty, které jsou placeny za vlastní letadla stejného typu používaná k podobným mezinárodním službám,

b) s výhradou dodržování předpisů příslušné smluvní strany:

1. letadla používaná určenými leteckými podniky jedné smluvní strany, jež vstoupí na území druhé smluvní strany, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní součástky, palubní zařízení, palubní zásoby a vůbec materiál určený výlučně k použití v letadle, dovezené a vyvezené těmito letadly budou na tomto území osvobozeny od celních poplatků a od jiných poplatků a dávek, jež se platí za zboží při dovozu, vývozu nebo tranzitu,

2. pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní součástky, obvyklé zařízení a zásoby na palubě určené pro letadla uvedená v odstavci 1 tohoto článku budou při dovozu na území druhé smluvní strany, nebo při vývozu z tohoto území osvobozeny od celních poplatků, inspekčních poplatků nebo jiných podobných poplatků a dávek,

3. pohonné hmoty a mazací oleje vzaté na palubu letadel, používaných určenými leteckými podniky jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, jež jsou zpět vyváženy, budou vyňaty z celních poplatků, spotřebních daní a jiných domácích poplatků a dávek.

Článek 4

Každý z leteckých podniků, určený jednou smluvní stranou, bude moci udržovat v nezbytném rozsahu vlastní technický a administrativní personál na území druhé smluvní strany. Určený letecký podnik pověří, pokud nebude mít vlastní službu na letištích druhé smluvní strany, potřebnými pracemi, bude-li to možné, personál letiště nebo leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou.

Článek 5

Osvědčení o způsobilosti k letu, diplomy a letecké legitimace vydané nebo uznané za platné jednou ze smluvních stran budou, pokud nepozbyly platnosti, uznány druhou smluvní stranou za platné pro provozování leteckých linek uvedených v připojené Příloze. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo neuznat za platné pro létání nad jejím územím diplomy a letecké legitimace vydané jejím příslušníkům druhou smluvní stranou nebo kterýmkoliv jiným státem.

Článek 6

a) Zákony a předpisy každé smluvní strany týkající se vstupu na její území a výstupu z něho vztahující se na letadla v mezinárodním leteckém styku a zákony a předpisy týkající se provozu a létání těchto letadel po dobu jejich pobytu na jejím území budou platit pro letadla podniku nebo podniků druhé smluvní strany.

b) Cestující, posádky a odesílatelé zboží se musí podrobit buď osobně nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejich jménem a na jejich účet zákonům a předpisům, podle nichž se na území každé smluvní strany řídí vstup, pobyt, a výstup cestujících, posádek a zboží, jako jsou předpisy o vstupu, formalitách výstupu, přistěhovalectví, clech a karanténě.

Článek 7

Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odmítnout leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou oprávnění k provozu nebo je odvolat, jestliže se důvodně domnívá, že není prokázáno, že převážná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto podniku jsou v rukou druhé smluvní strany nebo jejích státních příslušníků, nebo jestliže se tento podnik nepodřídí zákonům a předpisům uvedeným v článku 6 nebo neplní závazky uložené touto Dohodou.

Každá ze smluvních stran použije tohoto práva pouze po konzultaci provedené podle článku 9 s výjimkou případů, kdy okamžité zastavení provozu nebo okamžité uplatňování omezení jsou nutné, aby se předešlo dalšímu porušování zákonů a předpisů.

Článek 8

Každá smluvní strana bude moci kdykoliv požádat o konzultaci mezi příslušnými leteckými úřady obou smluvních stran v otázkách výkladu, provádění nebo změn této Dohody.

Tato konzultace začne nejpozději během 30 dnů ode dne obdržení žádosti.

Změny, o nichž bylo rozhodnuto, že budou provedeny v této Dohodě, vstoupí v platnost po jejich potvrzení diplomatickou cestou formou výměny nót. Změny Přílohy vstoupí však v platnost okamžitě a budou dodatečně potvrzeny výměnou diplomatických nót.

Článek 9

a) V případě, že spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebude moci být urovnán podle ustanovení článku 9 ať již mezi leteckými úřady nebo mezi vládami smluvních stran, bude postoupen na žádost jedné ze smluvních stran rozhodčímu tribunálu.

b) Rozhodčí tribunál se bude skládat ze tří členů. Každá z obou vlád si zvolí jednoho rozhodce. Tito dva rozhodci se dohodnou o určení příslušníka třetího státu jako předsedy.

c) Nepodaří-li se vyřešit spor přátelským způsobem, rozhodčí tribunál rozhodne většinou hlasů. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, stanoví tribunál sám zásady pro své jednání a určí své sídlo.

d) Smluvní strany se zavazují, že se podrobí prozatímním opatřením, která mohou být nařízena v průběhu řízení, jakož i rozhodčímu rozhodnutí, které se považuje v každém případě za konečné.

e) Jestliže jedna ze smluvních stran se rozhodčím rozhodnutím nepodrobí, může druhá smluvní strana na tak dlouho, dokud tento stav trvá, omezit, dočasně zastavit nebo odvolat práva nebo výsady, které na základě této Dohody poskytla nepodrobivší se straně.

f) Každá smluvní strana ponese náklady spojené s činností svého rozhodce a polovinu nákladů za určeného předsedu.

Článek 10

Tato Dohoda a její Příloha budou zaslány Mezinárodní organizaci pro civilní letectví za účelem registrace.

Článek 11

Tato Dohoda bude uvedena do souladu s každou dohodou mnohostranného charakteru, která by zavazovala obě smluvní strany.

ČÁST II

Dohodnuté služby

Článek 12

Vláda Jeho veličenstva marockého krále poskytuje vládě Československé socialistické republiky a recipročně vláda Československé socialistické republiky poskytuje vládě Jeho veličenstva marockého krále právo provozovat jedním nebo více leteckými podniky určenými příslušnou vládou letecké služby stanovené v seznamu linek v Příloze k této Dohodě. Tyto služby budou v dalším označovány jako „dohodnuté služby“.

Článek 13

a) Dohodnuté služby mohou být provozovány ihned nebo později podle přání smluvní strany, jíž jsou práva poskytována za podmínky, že:

1. smluvní strana, jíž byla práva poskytnuta, určila jeden nebo více leteckých dopravních podniků k provozování jedné nebo více stanovených linek,

2. smluvní strana, která práva poskytuje, dala za podmínek uvedených v odstavci b) tohoto článku příslušnému podniku nebo podnikům požadované provozní oprávnění, jež má být vydáno co nejdříve s výhradou ustanovení článku 7.

b) Určené letecké podniky mohou být vyzvány, aby leteckým úřadům strany, která poskytuje práva, podaly důkaz o tom, že jsou s to uspokojit požadavky předepsané zákony a předpisy obvykle uplatňovanými těmito úřady při činnosti obchodních podniků letecké dopravy.

Článek 14

Letecký podnik nebo podniky určené jednou ze smluvních stran podle této Dohody budou mít na území druhé smluvní strany v mezinárodní dopravě právo vykládat a nakládat cestující, poštu a zboží v místech přistání a na linkách, které jsou uvedeny v připojené Příloze.

Článek 15

Podnikům určeným každou ze smluvních stran musí být zaručeno spravedlivé a rovné zacházení, aby jim byly dány stejné podmínky k provozování dohodnutých služeb.

Na společných tratích musí podniky vzájemně přihlížet ke svým zájmům tak, aby se nevhodně nedotýkaly služeb druhé strany.

Článek 16

a) Provozování služeb mezi marockým územím a československým územím a naopak na linkách uvedených v seznamu I. Přílohy k této Dohodě představuje pro obě země základní a prvořadé právo.

b) Při provozování těchto služeb:

1. kapacita bude rozdělena rovnoměrně mezi marockými a československými podniky s výhradou odstavce 3 tohoto článku,

2. celková kapacita daná do provozu na všech linkách bude přizpůsobena poptávce, kterou lze předvídat.

Aby mohly zvládnout nepředvídané nebo okamžité přepravní potřeby na těchto linkách, rozhodnou určené letecké podniky společně, jaká opatření učiní ke zvládnutí tohoto dočasného zvýšení provozu. O opatřeních neprodleně uvědomí letecké úřady svých zemí, které se mezi sebou mohou v té věci konzultovat, budou-li to považovat za účelné,

3. v případě, že by si jedna ze stran nepřála zajišťovat na jedné nebo na více linkách buď zčásti nebo v plném rozsahu přepravní kapacitu, která na ni připadá, dohodne se s druhou stranou o postoupení celé nebo části přepravní kapacity, která na ni připadá v rámci stanoveného limitu, a to na určitou dobu.
Smluvní strana, která všechna práva nebo část svých práv takto postoupila, může je znovu převzít po skončení uvedené doby.

Článek 17

a) Na každé z linek uvedených v seznamu II. Přílohy k této Dohodě bude prvořadým cílem dohodnutých služeb uvést při rozumném koeficientu využití do provozu takovou kapacitu, která odpovídá poptávce po mezinárodní letecké dopravě směrem z území nebo na území smluvní strany, která určila podnik provozující tyto služby, kterou lze běžně a rozumně předvídat.

b) Podnik nebo podniky určené jednou smluvní stranou budou však moci uspokojit v mezích celkové kapacity předvídané v odstavci a) tohoto článku poptávku po dopravě mezi územím třetích států, jimiž procházejí dohodnuté linky, a územím druhé smluvní strany, a to do té míry, pokud tato poptávka není uspokojena místními nebo oblastními službami. To bude v případě potřeby stanoveno konzultací mezi leteckými úřady podle článku 8 této Dohody.

c) Nad rámec kapacity podle odstavce a) tohoto článku může být dodatečně dána do provozu doplňková kapacita v každém případě, když to bude vyžadovat přepravní poptávka v zemích, v nichž je linka provozována.

Článek 18

Určené letecké podniky sdělí leteckým úřadům obou smluvních stran nejpozději 30 dní před zahájením dohodnutých služeb, druh služeb, typ používaných letadel a předpokládané letové řády. Totéž platí pro dodatečné změny.

Článek 19

a) Stanovení tarifů platných pro dohodnuté služby na československých a marockých linkách, jež jsou uvedeny v této Dohodě, se uskuteční pokud možno dohodou mezi určenými podniky.
Tyto podniky budou postupovat:

1. buď tak, že použijí ustanovení, která by byla přijata v rámci postupu pro určování tarifů Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA),

2. nebo na základě přímé dohody a pokud je to zapotřebí po konzultaci s leteckými dopravními podniky třetích států, které provozují zcela nebo zčásti tytéž tratě.

b) Takto stanovené tarify budou předloženy ke schválení leteckým úřadům každé smluvní strany nejméně třicet (30) dní přede dnem, kdy mají vstoupit v platnost, přičemž tato lhůta může být ve zvláštních případech zkrácena za podmínky, že s tím úřady souhlasí.

c) Jestliže určené letecké podniky se nedohodly na stanovení tarifu odpovídajícího ustanovení odstavce a) tohoto článku, nebo jestliže jedna ze smluvních stran oznámila, že nesouhlasí s tarifem, který ji byl sdělen podle odstavce b) tohoto článku, vynasnaží se letecké úřady obou smluvních stran dosáhnout uspokojivého řešení.
V krajním případě bude se možno odvolat k arbitráži předvídané v článku 9 této Dohody.
Dokud nebude vyneseno rozhodčí rozhodnutí, bude mít smluvní strana, která s tarifem nesouhlasila, právo požadovat od druhé smluvní strany, aby byly zachovány dosud platné tarify.

Článek 20

Každá smluvní strana bude moci kdykoliv sdělit druhé smluvní straně přání vypovědět tuto Dohodu. Toto sdělení bude zasláno současně Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Výpověď nabude účinnosti 12 měsíců od přijetí sdělení druhou smluvní stranou, pokud toto sdělení nebude vzato zpět na základě společné Dohody před ukončením uvedeného období. V případě, že by smluvní strana, která obdrží takové sdělení, nepotvrdila jeho příjem, bude se mít za to, že toto sdělení obdržela patnáct (15) dní po jeho doručení do sídla Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 21

Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc poté, kdy si obě smluvní strany vzájemně sdělí, že bylo provedeno příslušné oficiální řízení.

Na důkaz toho zmocněnci obou stran tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Rabatu dne 8. května 1961 ve dvou francouzských vyhotoveních.

Za Československou socialistickou republiku

Karel Štekl v.r.

Za Marocké království

Lamrani v. r.

Příloha

SEZNAM I

Marocké linky

Místa v Maroku - Praha

Československé linky

Místa v Československu - Rabat nebo Casablanca

SEZNAM II

Marocké linky

1. Místa v Maroku - Paříž - Frankfurt - Praha a dále směrem na východ 1)

2. Místa v Maroku - Ženeva - Praha a dále směrem na východ 1)

Československé linky

1. Praha - Curych - Rabat nebo Casablanca - Konakry - Freetown - Monrovia

2. Praha - Curych - Rabat nebo Casablanca - Konakry - Lagos

3. Praha - Curych - Rabat nebo Casablanca - body ve Střední Americe anebo v Jižní Americe 1)

Poznámka:

a) Určené podniky budou moci vynechávat na kterékoliv z výše uvedených linek jedno nebo více mezilehlých míst přistání za podmínky, že tato místa leží na území třetích států.

b) Bylo dohodnuto, že v seznamech linek budou uváděna pouze místa, na něž se vztahují práva páté svobody.

Poznámky pod čarou

1) Místa dále na východ a místa ve Střední anebo Jižní Americe budou konkretizována dodatečně společnou dohodou mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

Přesunout nahoru