Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1962 Sb.Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků

Částka 56/1962
Platnost od 31.10.1962
Účinnost od 31.10.1962
Zrušeno k 01.07.1963 (47/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

VYHLÁŠKA

Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků

ze dne 31. října 1962

o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků

Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků stanoví spolu s ministerstvem vnitřního obchodu a ministerstvem zdravotnictví a v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 15 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, § 6 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků, § 1 a 2 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě a § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči:

K zabezpečení splnění státního plánu nákupu zemědělských výrobků, k posílení autority smluv o dodávce zemědělských výrobků a k vyloučení spekulace při prodeji zemědělských výrobků upravuje se prodej přebytků zemědělských výrobků takto:


§ 1

Jednotná zemědělská družstva, jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní výrobci (sběrači) zemědělských produktů (dále jen "zemědělské závody") prodávají i po splnění svých případných smluvních nebo stanovených dodávkových úkolů zemědělské výrobky a výrobky z nich, pokud je nespotřebují při provozu zemědělského závodu nebo ve svých domácnostech, nákupním organizacím, jestliže tato vyhláška nestanoví jinak.

§ 2

(1) Přímo spotřebitelům lze po splnění případných smluvních dodávkových úkolů nákupní organizaci prodávat pouze med, zvěřinu, králíky, holuby, lesní plody a houby.

(2) Uživatelé zemědělské půdy s výměrou do 0,20 ha a chovatelé hospodářských zvířat, kteří neužívají zemědělskou půdu, mohou po splnění případných smluvních dodávkových úkolů prodávat přímo spotřebitelům kromě výrobků uvedených v odstavci 1 též vejce, mléko, drůbež, zeleninu a ovoce (nikoliv vinné hrozny a víno).

(3) Okresní národní výbory mohou výjimečně v odlehlých obcích povolovat zemědělským závodům po splnění dodávkových úkolů nákupním organizacím přímý prodej některých zemědělských výrobků spotřebitelům k zajištění pravidelného zásobování obyvatelstva příslušné obce s výjimkou masa, osiv a sadby, sladovnického ječmene, moštových hroznů evropské vinné révy, vína, ovčí vlny, stonkového lnu a konopí, tabáku, kořeninové papriky, cibule a česneku.

(4) Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků může povolovat výjimky z ustanovení odstavců 1 až 3.

§ 3

(1) Prodej zemědělských výrobků přímo spotřebitelům, pokud je výjimečně povolen podle § 2, je přípustný jen v zemědělských závodech; uskutečňuje se za ceny volně dohodnuté, které nesmí přesahovat výši státních maloobchodních cen.

(2) Při prodeji zemědělských výrobků přímo spotřebitelům jsou zemědělské závody povinny na vyzvání příslušného orgánu kdykoliv prokázat, že řádně plní své smluvní nebo stanovené dodávkové úkoly.

§ 4

(1) Nákupní organizace jsou povinny nakoupit všechny zemědělské výrobky nabízené zemědělskými závody jak v rámci plnění jejich dodávkových úkolů, tak i po splnění těchto úkolů, je-li možno použít nabízených výrobků k přímé spotřebě nebo ke zpracování, a to i když neodpovídají státním jakostním normám nebo jakostním podmínkám. Tyto výrobky nakupují za stanovené nákupní ceny, a pokud nejsou stanoveny, za ceny dohodnuté mezi nákupní organizací a zemědělským závodem. Výše dohodnuté ceny musí být úměrná rozdílu v kvalitě v poměru k standardním nakupovaným zemědělským výrobkům.

(2) Nákupní organizace nejsou povinny nakupovat zemědělské výrobky vypěstované ze spekulačních důvodů na nadměrných plochách, které jsou v rozporu s rozpočtovanými plochami a úkoly. V případě, že nákupní organizace odmítá převzít takové výrobky a jde-li o nabídku výrobků většího rozsahu, rozhodne okresní národní výbor v dohodě s nákupní organizací o jejich nákupu, popřípadě o jiném použití.

§ 5

Členové jednotných zemědělských družstev prodávají zemědělské výrobky ze svých záhumenkových hospodářství nákupním organizacím zásadně prostřednictvím jednotného zemědělského družstva.

§ 6

Zprostředkování prodeje zemědělských výrobků a prodej cizích výrobků (překupnictví) nejsou dovoleny.

§ 7

Tato vyhláška se nevztahuje na prodej školkařských výpěstků, sazenic zeleniny, okrasných rostlin, kozího mléka, konzumních kachních vajec a plemenných a užitkových zvířat určených k dalšímu chovu.


§ 8

(1) Zemědělské trhy se zrušují; v důsledku toho se zrušují i tržní řády vydané krajskými národními výbory upravující způsob a podmínky prodeje na těchto trzích.

(2) Zrušují se:

a) ustanovení § 34 odst. 2, § 47 až 52 a čl. 5 odst. 3 přílohy vyhlášky ministerstva zemědělství č. 162/1959 Ú. l., o výkupu zemědělských výrobků,

b) ustanovení § 3 vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 202/1957 Ú. l., o úpravě dodávek a odběru spotřebního zboží,

c) směrnice ministerstva zdravotnictví pro hygienická a protiepidemická opatření při zemědělských trzích, poř. č. 17/1954 sbírka "Hygienické předpisy",

d) směrnice ministerstva vnitřního obchodu o účasti podniků státního a družstevního obchodu na zemědělských trzích a při jiných tržních příležitostech, č. 283/1953 Sbírka směrnic a pokynů MVO.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda: Mestek v. r.

Přesunout nahoru