Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 100/1962 Sb.Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny

Částka 55/1962
Platnost od 30.10.1962
Účinnost od 01.11.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

100

VYHLÁŠKA

Ministerstva paliv a energetiky

ze dne 3. října 1962

o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny

Ministerstvo paliv a energetiky v dohodě s odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:


Čl. I

Vyhláška č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 zní:

"(1) Smlouva se uzavírá pro každé odběrní místo zvlášť; jde-li však o jediného odběratele (organizaci), mohou strany uzavřít jedinou smlouvu s údaji rozdělenými podle jednotlivých odběrních míst. Přitom u velkoodběratelů je plánované množství elektřiny (kWh) určováno smlouvou postupně na příslušná období roku a odběrnými diagramy pro každé odběrní místo.

(2) Nejpozději 10 dní před počátkem každého období je velkoodběratel podle bližších časových dispozic dodavatele povinen oznámit dodavateli upřesněnou potřebu elektřiny na příslušné období (příděl kWh) a sjednat s ním měsíční odběrový a spotřební diagram, který je součástí smlouvy. Přitom velkoodběratelé, připojení na zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, sjednávají s ním příslušné měsíční diagramy zásadně:

a) měsíčně, jestliže jejich plánovaná roční spotřeba elektřiny činí více než 240 000 kWh a nejvyšší hodinový elektrický příkon více než 1 000 kW,

b) čtvrtletně, jestliže jejich plánovaná roční spotřeba elektřiny činí více než 240 000 kWh, avšak hodinový elektrický příkon je nejvýše 1 000 kW,

c) ročně, jestliže jejich plánovaná roční spotřeba elektřiny činí nejvýše 240 000 kWh.

(3) Dojde-li dodatečně k nepředvídané změně v účelové výrobě až po sjednání diagramu na příslušné období, může odběratel žádat dodavatele nejpozději do 15. dne běžného měsíce o dodatečnou úpravu odběrového a spotřebního diagramu, kterou smluvní strany provedou nejpozději do 5 dnů poté, kdy dodavateli byla taková změna oznámena."

2. § 8 zní:

"(1) Mají-li dodavatelé plánem určeny dodávky elektřiny ze závodních elektráren do zařízení pro veřejný rozvod, jsou povinni oznámit odběrateli nejpozději 10 dní před počátkem každého dodávkového období přesný rozsah dodávky elektřiny v kWh na příslušné období a sjednat s ním výrobní a dodávkový diagram, v němž při respektování technologie účelové výroby a druhu závodní elektrárny bude přihlíženo k potřebě celostátního energetického systému. Přitom upřesněnou dodávku elektřiny rozdělí dodavatel podle bližších dispozic odběratele na dobu nižšího a vyššího zatížení energetického systému a dohodne zároveň i dodávku jalové elektřiny.

(2) Podle potřeby sjednají se výrobní a dodávkové diagramy i na kratší období, popřípadě i pro dodávky mimo státní plán."

3. § 12 odst. 4 zní:

"(4) Množství elektřiny je dodáváno nebo odebíráno s tolerancí +3 % a -7 %; pro dodávky elektřiny ze zařízení veřejného rozvodu pro elektrickou trakci Československých státních drah a hromadnou městskou dopravu, dále pro zvláštní zařízení ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra, jakož i pro dodávky elektřiny ze závodních elektráren do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, platí tolerance ve výši 7 %."

4. § 31 zní:

"(1) Za nedodání, neodebrání nebo překročení sjednaného množství kWh stanoví se majetkové sankce u všech velkoodběratelů s plánovanou roční spotřebou elektřiny nad 240 000 kWh za kalendářní čtvrtletní období a u všech ostatních velkoodběratelů za kalendářní roční období takto:

a) nedodá-li dodavatel odběrateli za příslušné penalizační období sjednané množství kWh pro jednotlivá odběrní, popřípadě dodací místa, je povinen zaplatit odběrateli jednorázové penále ve výši 10 % průměrné ceny elektřiny, tj. Kčs 0,02 za každou nedodanou kWh,

b) neodebere-li odběratel za příslušné penalizační období sjednané množství kWh pro jednotlivá odběrní, popřípadě dodací místa, je povinen zaplatit dodavateli jednorázové penále ve výši 10 % průměrné ceny elektřiny, tj. Kčs 0,02 za každou neodebranou kWh,

c) překročí-li odběratel ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny za příslušné penalizační období sjednané množství kWh pro jednotlivá odběrní místa, je povinen zaplatit dodavateli jednorázové penále ve výši Kčs 0,24 za každou překročenou kWh,

d) ustanovení o zvýšeném penále podle písmene c) se nevztahuje na dodávky elektřiny ze zařízení veřejného rozvodu pro elektrickou trakci Československých státních drah a hromadnou městskou dopravu, pro zvláštní zařízení ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra, jakož i pro dodávky elektřiny ze závodních elektráren do zařízení veřejného rozvodu elektřiny; na tyto dodávky elektřiny se vztahuje penále ve výši 10 % průměrné ceny elektřiny, tj. Kčs 0,02 za každou překročenou nebo neodebranou kWh.

(2) Za nedodání nebo překročení sjednaného elektrického výkonu stanoví se u všech velkoodběratelů elektřiny majetkové sankce za kalendářní měsíční období takto:

a) nedodá-li dodavatel elektrický výkon v kW, sjednaný odběrovým nebo dodávkovým diagramem pro jednotlivé odběrní, popřípadě dodací místo, nebo přeruší-li dodávku elektřiny déle než 15 minut a to souvisle v době, kdy odběratel měl podle diagramu nárok elektřinu odebírat, je dodavatel povinen zaplatit jednorázové penále ve výši 10 % průměrné ceny za každý nedodaný kilowatt a hodinu, nejméně však Kčs 20,-,

b) jestliže odběratel, u něhož se elektrický výkon měří ukazatelem čtvrthodinového maxima, překročí čtvrthodinový výkon v kW ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny v době energetických špiček o více než 10 % hodinové hodnoty, sjednané odběrovým diagramem u výrobních velkoodběratelů a o více než 5 % u nevýrobních velkoodběratelů, je povinen zaplatit dodavateli za každý případ překročení čtvrthodinového elektrického výkonu jednorázové penále ve výši Kčs 50,-, nejvýše však Kčs 3 000,- za kalendářní měsíc,

c) jestliže odběratel, u něhož se odběr elektřiny měří zařízením s grafickou registrací (maxigraf, printomaxigraf nebo maxiprint) nebo se průběh odebíraného elektrického výkonu zjišťuje pravidelným odečtením příslušného elektroměru, překročí sjednaný odběrový diagram ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny v době energetických špiček, popřípadě i v době mimošpičkové, pro níž byl vyhlášen stupeň jednotného regulačního plánu, určující snížení spotřeby elektřiny proti diagramu, je povinen zaplatit dodavateli penále, a to ve výši:

Kčs 1,- za každý kW a hodinu překročení do 5 % hodnoty odběr. diagramu,

Kčs 3,- za každý kW a hodinu překročení do 10 % hodnoty odběr. diagramu,

Kčs 10,- za každý kW a hodinu překročení přes 10 % hodnoty odběr. diagramu,

d) pro odběratele, kteří provozují závodní elektrárnu nebo teplárnu, platí ustanovení písmene c), avšak vychází se z hodnot spotřebního diagramu pro celkovou jejich spotřebu elektřiny.

(3) Za nedodržení kmitočtu a napětí se stanoví majetkové sankce v případech, kdy se účtuje penále za kalendářní měsíc takto:

a) dodává-li dodavatel souvisle po dobu delší než 15 minut elektřinu při napětí nebo kmitočtu nižším nebo vyšším, než bylo sjednáno ve smlouvě, je povinen zaplatit jednorázové penále ve výši 10 % průměrné ceny elektřiny za každou kWh, dodanou při nižším nebo vyšším napětí nebo kmitočtu,

b) dodává-li dodavatel elektřiny současně při nižším nebo vyšším napětí a kmitočtu, a to souvisle po dobu delší než 15 minut, zaplatí jen jednorázové penále ve výši 10 % průměrné ceny elektřiny za každou kWh, dodanou při nižším nebo vyšším napětí a kmitočtu,

c) penále za nedodržení napětí a kmitočtu se platí jen v tom případě, může-li se dodržování napětí a kmitočtu zjišťovat úředně ocejchovanými přístroji s grafickým zaznamenáváním, přičemž dodavatel může v případě pochybnosti správného registrování požádat o úřední přecejchování. Výlohy za přecejchování hradí ta strana, v jejíž neprospěch se projeví výsledek přezkoušení,

d) napětí rozhodné pro penalizaci se měří na svorkách předávacího elektroměru,

e) kmitočet rozhodný pro penalizaci se měří v kterémkoliv místě téhož rozvodného systému odběratele.

(4) Pro výpočet penále se stanoví průměrná cena elektřiny ve výši Kčs 0,20 za jednu kWh; stejně tak se stanoví průměrná cena elektrického výkonu za jeden kilowatt a hodinu. Penále se účtuje vždy do 20 dnů po skončení příslušného období. Minimální částka penále je Kčs 20,-.

(5) Za nedodržení lhůt stanovených v § 3 odst. 2, § 8 odst. 1, § 15 odst. 2 a § 19 odst. 1 u velkoodběratelů, jakož i za nedodržení třídenní lhůty stanovené příslušnými předpisy pro zaslání hlášení o průběhu odběru elektřiny, se platí penále Kčs 100,- za každý den prodlení, nejvýše však Kčs 1 000,-.

(6) Majetkové sankce se neplatí, došlo-li k nedodržení smlouvy z důvodů uvedených v § 18 odst. 1 až 4 a odst. 6 až 14."

Čl.II

1. Zrušuje se vyhláška ministerstva paliv a energetiky č. 88/1961 Sb., jíž byla změněna a doplněna vyhláška č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny.


2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1962.


Ministr: Černík v. r.

Přesunout nahoru