Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 99/1961 Sb.Zákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence

Částka 47/1961
Platnost od 28.09.1961
Účinnost od 28.09.1961
Zrušeno k 06.03.1963 (23/1963 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

ZÁKON

ze dne 19. září 1961

o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Základní ustanovení

§ 1

(1) Nezbytným předpokladem zvýšení úrovně a účinnosti řízení rozvoje národního hospodářství, důsledné ochrany a účinného prosazování zájmů celé společnosti je všestranné posílení společenské úlohy a zvýšení úrovně kontroly a její úzké spojení s národohospodářskou evidencí.

(2) Úlohou národohospodářské evidence, zahrnující evidenci operativně technickou, evidenci účetní a statistiku, je zabezpečit hlubokou znalost stavu a vývoje jednotlivých odvětví a celého národního hospodářství, zejména pro potřebu ročního i dlouhodobého plánování a řízení národního hospodářství, jakož i zabezpečit na všech stupních řízení hlubokou znalost toho, jak jsou plněny úkoly státního plánu a státního rozpočtu.

§ 2

(1) Všechny orgány odpovědné za řízení národního hospodářství a kulturní výstavby a všichni vedoucí pracovníci státních a hospodářských orgánů se řídí zásadou, že kontrola je neodlučitelnou součástí řízení. Jsou proto povinni organizovat a provádět kontrolu jako důležitou státní a společenskou povinnost.

(2) Organizovat jednotnou soustavu kontrol a národohospodářské evidence je úkolem vlády.

§ 3

Kontrole a statistice připadá v podmínkách prohlubování socialistické demokracie významná úloha napomáhat při upevňování ústředního řízení rozvoje národního hospodářství.

§ 4

Státní a hospodářské orgány při organizování a provádění kontroly a statistiky plní svou společenskou úlohu za nejširší účasti pracujících, národních výborů a dobrovolných společenských organizací, především Revolučního odborového hnutí.

§ 5

Orgány státní kontroly a statistiky

(1) Ústředním orgánem pro státní kontrolu a statistiku je Ústřední úřad státní kontroly a statistiky, v jehož čele je předseda, který je ministrem.

(2) V krajích a okresech jsou krajská a okresní oddělení státní kontroly a statistiky, která jsou podřízena jedině ministru-předsedovi Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky.

(3) Jako oblastní orgán Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky se zřizuje oblastní oddělení státní kontroly a statistiky v Bratislavě, které je podřízeno ministru-předsedovi Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky. V čele oblastního oddělení státní kontroly a statistiky je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává ministr-předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky.

(4) Ústřední úřad státní kontroly a statistiky plní své úkoly buď přímo nebo prostřednictvím svého oblastního oddělení a svých krajských a okresních oddělení.

(5) Ministr-předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky může podle potřeby ustanovit zvláštní kontrolory v jednotlivých organizacích po dobu provádění některých zvlášť důležitých úkolů.

(6) Při výkonu svých funkcí jsou orgány státní kontroly a statistiky nezávislé na ministerstvech (ústředních orgánech státní správy) i na národních výborech a ostatních státních orgánech.

§ 6

Působnost Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky

Ústřednímu úřadu státní kontroly a statistiky přísluší:

a) organizovat a provádět státní kontrolu a statistiku ve všech úsecích státní správy a ve všech odvětvích a oborech národního hospodářství,

b) metodicky řídit a usměrňovat kontrolní činnost a národohospodářskou evidenci, prováděnou jinými orgány a organizacemi, s výjimkou účetní evidence (§ 22) a dohlížet na plnění úkolů v celé oblasti kontroly a národohospodářské evidence.

Úkoly Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky a jeho orgánů

§ 7

Úkoly v oblasti státní kontroly a statistiky

(1) V oblasti státní kontroly a statistiky plní Ústřední úřad státní kontroly a statistiky zejména tyto úkoly:

a) kontroluje, jak se plní směrnice Komunistické strany Československa a jak se dodržují zákony, nařízení a usnesení vlády, jak je dodržována státní disciplína při plnění úkolů vyplývajících ze státního plánu rozvoje národního hospodářství a při hospodaření s majetkem v socialistickém vlastnictví, a prověřuje, zda je zachováván požadavek vysoké hospodárnosti ve výrobě a správě a v ostatních oblastech společenského života,

b) prověřuje organizaci a činnost státního a hospodářského aparátu, studuje jeho strukturu i pracovní metody a zevšeobecňuje získané poznatky v zájmu jeho zhospodárnění, zjednodušení a zkvalitnění,

c) koordinuje prověrkovou a revizní činnost prováděnou jinými orgány a organizacemi,

d) organizuje ve spolupráci s jinými orgány prověrky a revize v důležitých otázkách národního hospodářství,

e) kontroluje tvorbu a dodržování cen,

f) kontroluje, jak státní orgány a socialistické organizace vyřizují stížnosti, oznámení a podněty pracujících,

g) organizuje statistická zjišťování celostátního významu,

h) provádí rozbory stavu a vývoje jednotlivých odvětví národního hospodářství; využívá k tomu výsledků statistického zjišťování, výsledků prověrek a revizí, informací získávaných součinností s pracujícími a podkladů vyžadovaných od jiných orgánů,

ch) dává předchozí souhlas ke statistickým zjišťováním, která provádějí jiné orgány,

i) sleduje rozvoj mechanizace a automatizace národohospodářské evidence, účelnost organizace a rozmístění strojních početních stanic a výpočtových středisek pro automatizaci a využití početních strojů,

j) využívá pokrokových metod a forem kontrolní činnosti a národohospodářské evidence ke stálému zvyšování úrovně řídící práce.

(2) Kontrolní působnost orgánů státní kontroly a statistiky se nevztahuje na činnost soudcovskou a prokurátorskou.

Metodické řízení a dohled

§ 8

Při metodickém řízení kontroly a národohospodářské evidence vykonávané jinými orgány a organizacemi plní Ústřední úřad státní kontroly a statistiky zejména tyto úkoly:

a) vydává v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány směrnice pro organizaci a provádění kontrolní činnosti a národohospodářské evidence,

b) vydává směrnice pro sestavování, předkládání, popř. zpracování výkazů a ve spolupráci s příslušnými orgány metodicky řídí národohospodářskou evidenci tak, aby byla v souladu s metodikou a potřebami plánování národního hospodářství,

c) pečuje o sjednocování vzorů evidence a dokladů, zejména k účelům mechanizace a automatizace zpracování dat,

d) dohlíží na odbornou přípravu pracovníků z oboru kontroly a národohospodářské evidence.

§ 9

Ústřední úřad státní kontroly a statistiky vykonává dohled nad stavem a metodami kontrolní činnosti a národohospodářské evidence ve všech státních orgánech a socialistických organizacích. Prověřuje, jaká je celková úroveň jejich kontrolní činnosti a národohospodářské evidence a jak se využívá poznatků získaných prováděním vnitřní kontroly a vedením národohospodářské evidence pro zvýšení účinnosti řízení. Orgány státní kontroly a statistiky dohlížejí také na to, zda řídící orgány kontrolují stav evidence a řádné a včasné předkládání statistických údajů u podřízených jednotek a zda operativně odstraňují nedostatky, které samy zjistily nebo na něž je upozornily orgány státní kontroly a statistiky.

§ 10

K provádění statistických zjišťování jakéhokoliv druhu je zapotřebí předchozího souhlasu Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky. Podmínky, za nichž lze tato zjišťování provádět, stanoví Ústřední úřad státní kontroly a statistiky.

Hlavní zásady činnosti orgánů státní kontroly a statistiky

§ 11

(1) Orgány státní kontroly a statistiky pomáhají veškerou svou činností, zejména též soustavným zevšeobecňováním získaných zkušeností, k stálému zvyšování účinnosti řízení a tím i k všestrannému rozvoji národního hospodářství a kultury. Působí na to, aby se nedostatkům a závadám ve státním a hospodářském aparátě předcházelo nebo aby byly včas odstraňovány a aby se nesmiřitelně bojovalo proti nedisciplinovanosti, nehospodárnostem a jiným jednáním, jež jsou v rozporu se zájmy společnosti; k tomu cíli sjednocují úsilí všech orgánů kontroly.

(2) Orgány státní kontroly a statistiky dohlížejí na to, aby národohospodářská evidence byla úplná a pravdivá, aby účinně sloužila kontrole a aby bylo maximálně využíváno poznatků plynoucích jak z kontrolní činnosti, tak z národohospodářské evidence pro řízení na všech stupních; předkládají příslušným stranickým a státním orgánům včasné a objektivní zprávy o situaci v národním hospodářství a navrhují potřebná opatření.

§ 12

Součinnost s pracujícími

(1) Orgány státní kontroly a statistiky plní své úkoly v úzké součinnosti s pracujícími a s jejich dobrovolnými společenskými organizacemi a za podpory národních výborů. Tato součinnost je jednou z forem účasti pracujících na řízení hospodářské a kulturní výstavby.

(2) Orgány státní kontroly a statistiky soustavně spojují kontrolu shora s kontrolou zdola a vytvářejí tak podmínky, aby se pracující aktivně podíleli jak na provádění prověrek, tak i na kontrole plnění opatření k nápravě zjištěných závad a domáhali se jejich včasného a úplného odstranění.

(3) Orgány státní kontroly a statistiky využívají při své činnosti zkušeností, poznatků a iniciativy pracujících; seznamují také pracující, jejich společenské organizace, komise národních výborů, popř. jiné orgány s výsledky kontrolní činnosti a projednávají s nimi opatření, jež je třeba učinit k zjednání trvalé nápravy, jakož i organizační, kádrová a výchovná opatření, která by napříště zabránila vzniku zjištěných nebo obdobných závad, přispěla k zjednodušení a zkvalitnění správy, ke zvýšení ochrany majetku v socialistickém vlastnictví a k upevnění státní a pracovní disciplíny.

(4) V součinnosti s dobrovolnými společenskými organizacemi vytvářejí orgány státní kontroly a statistiky aktivy dobrovolných spolupracovníků, kteří jim pomáhají při plnění jejich úkolů, zejména při provádění kontroly, při seznamování pracujících s výsledky kontroly a při zajišťování včasného předkládání pravdivých statistických údajů.

§ 13

Oprávnění členů aktivu

(1) Členové aktivu státní kontroly a statistiky mají v rozsahu daného pověření oprávnění jako pracovníci orgánů státní kontroly a statistiky.

(2) Členové aktivu vykonávají svou činnost pokud možno mimo svou pracovní dobu. Není-li to možno zajistit, přísluší

a) členům aktivu, kteří jsou v pracovním poměru, náhrada ušlého výdělku, vypočtená podle průměru za poslední tři měsíce; náhradu poskytne organizace, v níž jsou zaměstnáni,

b) členům aktivu, kteří nejsou v pracovním poměru (např. členové jednotných zemědělských družstev), náhrada za ušlý výdělek, popř. za zvýšené výlohy; náhradu poskytne Ústřední úřad státní kontroly a statistiky, popř. jeho orgány.

(3) Cestovní a jiné výdaje uhradí členům aktivu Ústřední úřad státní kontroly a statistiky, popř. jeho oblastní oddělení nebo krajská a okresní oddělení státní kontroly a statistiky obdobně podle předpisů platných pro státní zaměstnance.

§ 14

Součinnost s jinými orgány a organizacemi

(1) Orgány státní kontroly a statistiky plní své úkoly v součinnosti s ústředními úřady, národními výbory a jinými státními orgány a socialistickými organizacemi.

(2) Státní orgány i socialistické organizace jsou povinny pomáhat orgánům státní kontroly a statistiky v jejich činnosti; zejména jsou povinny předkládat orgánům státní kontroly a statistiky písemné a jiné podklady, jichž je třeba ke kontrole a k statisticko-ekonomickým pracím, poskytovat jim vysvětlení a odborné posudky, jakož i podávat orgánům státní kontroly a statistiky ve lhůtách jimi stanovených zprávy o stavu a výsledcích šetření a řízení, k nimž tyto orgány daly podnět nebo závazný pokyn.

§ 15

Zpravodajská povinnost

(1) Všechny orgány a organizace i jednotliví občané jsou povinni poskytovat orgánům státní kontroly a statistiky správně, pravdivě a ve stanovených lhůtách všechny údaje a zprávy, jichž je třeba pro účely národohospodářské evidence.

(2) Orgány státní kontroly a statistiky jsou oprávněny ověřovat si na místě úplnost, správnost a pravdivost poskytnutých údajů a zpráv.

Oprávnění orgánů státní kontroly a statistiky

§ 16

(1) Ústřední úřad státní kontroly a statistiky a jeho orgány jsou oprávněny:

a) provádět prověrky a revize a jiná šetření ve státních orgánech a v socialistických organizacích,

b) požadovat u odpovědných pracovníků kontrolovaných orgánů a organizací, aby zjištěné závady a nedostatky operativně odstraňovali, popř. navrhovat účinná opatření k zjednání nápravy; upozorňovat vedoucí činitele nadřízených orgánů nebo organizací na skutečnosti, zjištěné kontrolou,

c) dávat vedoucím kontrolovaných, popř. nadřízených orgánů nebo organizací, nebudou-li zjištěné nedostatky a závady operativně odstraněny, závazné pokyny k neprodlenému odstranění závad zjištěných prověrkou nebo revizí; vedoucí těchto orgánů nebo organizací jsou povinni podat ve stanovené lhůtě zprávu o odstranění zjištěných závad a o opatřeních, jimiž se i pro budoucnost zamezí jejich opakování,

d) uložit, aby bylo ihned zastaveno vydávání peněžních prostředků a věcných hodnot, je-li nebezpečí, že národnímu hospodářství vznikne škoda.

(2) Pověření pracovníci orgánů státní kontroly a statistiky jsou oprávněni ke všem úkonům, které jsou nutné k provedení kontroly, k zajištění ochrany majetku v socialistickém vlastnictví nebo ke splnění jiného úkolu státní kontroly a statistiky; zejména mohou uložit, aby jim byly ve stanovené lhůtě předloženy plány, listiny, spisy a jiné doklady a podána vysvětlení, zprávy a sdělení. Jsou též oprávněni vstupovat do veškerých místností, zařízení a objektů a zajišťovat originální doklady.

(3) Každý, kdo je vyzván orgánem státní kontroly a statistiky nebo jím pověřeným pracovníkem, je povinen předložit plány, listiny, spisy a jiné doklady, jakož i podat vysvětlení, zprávy a sdělení, i když obsahují skutečnosti tvořící státní, hospodářské nebo služební tajemství.

§ 17

Orgány státní kontroly a statistiky působí při plnění svých úkolů na pracovníky státních orgánů a socialistických organizací, aby prováděli včasnou a řádnou kontrolu, bezodkladně odstraňovali zjištěné nedostatky a zamezovali jejich opakování, podávali včasné a pravdivé statistické informace, uvědoměle dodržovali státní disciplínu, soustavně pečovali o ochranu majetku v socialistickém vlastnictví a prosazovali zásadu hospodárnosti. Tuto výchovnou úlohu plní zejména kritikou nedostatků v činnosti odpovědných pracovníků a rozšiřováním znalostí pokrokových pracovních metod. Jestliže by tato opatření nepostačila, použijí v nezbytných případech opatření podle §§ 18 a 19.

§ 18

Kárná opatření

(1) Pracovníkům orgánů nebo organizací, kteří při výkonu své funkce porušili státní disciplínu zejména tím, že neplnili zákony, nařízení nebo usnesení vlády, nehospodárně používali peněžních, popř. věcných hodnot, podali nadřízeným orgánům nebo orgánům státní kontroly a statistiky nesprávné informace anebo prováděli nepovolená statistická zjišťování (kárná provinění), může být uloženo některé z těchto kárných opatření: důtka, přísná důtka nebo zbavení funkce.

(2) Kárné opatření ukládá Ústřední úřad státní kontroly a statistiky, a to pokud jde o zbavení funkce po dohodě s příslušnými orgány. Ministr-předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky může zmocnit k ukládání kárných opatření oblastní oddělení a krajská a okresní oddělení státní kontroly a statistiky.

(3) Kárná opatření nelze uložit po uplynutí jednoho roku od zjištění kárného provinění.

(4) Osobám, jimž orgány státní kontroly a statistiky uložily kárné opatření, nemohou být za týž skutek uložena opatření podle jiných kárných předpisů.

§ 19

Peněžité náhrady

(1) Odpovědným pracovníkům kontrolovaných orgánů a organizací, kteří při výkonu své funkce zavinili, že byla způsobena škoda státu, zejména na národním majetku, lze uložit peněžitou náhradu. Výše náhrady nesmí přesáhnout trojnásobek průměrného měsíčního výdělku pracovníka, jemuž náhrada byla uložena. Peněžitá náhrada připadá státu.

(2) O uložení peněžité náhrady rozhoduje Ústřední úřad státní kontroly a statistiky. Ministr-předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky může k ukládání peněžitých náhrad zmocnit oblastní oddělení, krajská a okresní oddělení státní kontroly a statistiky.

(3) Byla-li uložena peněžitá náhrada, nemůže poškozená organizace uplatňovat nárok na náhradu škody podle předpisů o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru. Tím však není dotčen nárok organizace na náhradu škody v případech, kdy zaměstnanec odpovídá organizaci za způsobenou škodu v plné výši; náhrada škody se však v těchto případech snižuje o částku uložené peněžité náhrady.

§ 20

Státní dřevařská inspekce

K Ústřednímu úřadu státní kontroly a statistiky je přičleněna Státní dřevařská inspekce.


Závěrečná a přechodná ustanovení

§ 21

(1) K zajištění úkolů příslušejících orgánům státní kontroly a statistiky a k uplatňování jejich oprávnění může ministr-předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky vydat prováděcí předpisy.

(2) Rozsah působnosti a pravomoc oblastního oddělení, krajských a okresních oddělení státní kontroly a statistiky stanoví ministr-předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky. Může také pro několik okresů zřídit jediné oddělení státní kontroly a statistiky.

§ 22

Zásady pro účetní evidenci stanoví vláda. Metodické řízení účetní evidence a dohled nad jejím prováděním vykonává ministerstvo financí v dohodě s Ústředním úřadem státní kontroly a statistiky.

§ 23

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušují se:

1. vládní nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly, ve znění vládního nařízení č. 38/1952 Sb.,

2. vyhláška ministerstva státní kontroly č. 260/1952 Ú. l., kterou se vyhlašují některá ustanovení statutu ministerstva státní kontroly,

3. zákon č. 108/1951 Sb., o organizaci národohospodářské evidence; vládní nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady), zůstává až do vydání nových předpisů v platnosti,

4. ustanovení § 1 odst. 1, písm. h) zákona č. 108/1960 Sb., o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady,

5. vládní nařízení č. 109/1951 Sb., o organizaci statistické služby,

6. vyhláška předsedy Státního úřadu statistického č. 44/1955 Ú. l., o péči o mechanizaci evidence a výpočetních prací.

(2) Vyhláška ministerstva státní kontroly č. 261/1952 Ú. l., kterou se vyhlašují směrnice o ukládání peněžitých náhrad orgány ministerstva státní kontroly, se zrušuje dnem, který stanoví ministr-předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky.

§ 24

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru