Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 96/1961 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě

Částka 46/1961
Platnost od 22.09.1961
Účinnost od 22.09.1961
Zrušeno k 01.01.1999 (111/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 11. září 1961,

kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s předsedou Státní plánovací komise podle § 17 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb., a k provedení vládního usnesení ze dne 9. prosince 1959 č. 1054:


ČÁST I

Obecná ustanovení

§ 1

Instituty národohospodářského plánování (dále jen "instituty") jsou fakultami vysokých škol ekonomických v Praze a v Bratislavě.

§ 2

Činnost institutů řídí ministerstvo školství a kultury ve spolupráci se Státní plánovací komisí, zejména pokud jde o otázky organizace a obsahu studia jakož i přijímání posluchačů.

ČÁST II

Úkoly institutů

§ 3

(1) Instituty připravují a školí vysoce kvalifikované odborníky pro řízení a plánování národního hospodářství, a to zejména pro:

a) aparát Státní plánovací komise,

b) ministerstva a ostatní ústřední orgány,

c) krajské národní výbory, popř. též pro vedoucí funkce na okresních národních výborech,

d) vědeckovýzkumné ústavy s ekonomickým zaměřením.

(2) Kromě úkolů uvedených v odstavci 1 připravuje a školí institut Vysoké školy ekonomické v Praze též odborníky pro úkoly zahraniční hospodářské a plánovací expertizy, institut Vysoké školy ekonomické v Bratislavě též odborníky pro aparát Slovenské plánovací komise a komisí Slovenské národní rady.

(3) Při své činnosti oba instituty úzce spolupracují.

§ 4

(1) K plnění svých úkolů instituty organizují zejména tyto formy studia:

a) postgraduální jednoleté až dvouleté studium zásadně pro pracovníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním (na přechodnou dobu též pro dřívější absolventy dlouhodobých kursů při vysokých školách ekonomického směru), zaměřené na rozšíření a doplnění poznatků v řízení a plánování národního hospodářství, popř. též na doplnění chybějících ekonomických znalostí;

b) studium příslušných oborů ve vědecké aspirantuře.

(2) Instituty dále organizují:

a) tříleté ucelené studium otázek řízení a plánování národního hospodářství pro vybrané pracovníky z praxe s ukončeným středoškolským vzděláním nebo výjimečně jiným vzděláním, které v souhrnu s dlouholetou úspěšnou praxí dává předpoklady k tomuto studiu, přičemž absolventi tohoto studia, kteří s úspěchem vykonají státní závěrečnou zkoušku, dosáhnou kvalifikace "promovaného ekonoma";

b) ekonomické studium pro absolventy vysokých škol technického směru; absolventi tohoto studia, kteří s úspěchem vykonají státní závěrečnou zkoušku, dosáhnou kvalifikace "promovaného ekonoma";

c) krátkodobé účelové kursy a semináře se speciálním zaměřením podle aktuálních potřeb národního hospodářství pro vybrané pracovníky příslušných úseků praxe bez ohledu na jejich předchozí vzdělání;

d) speciální jazykové studium zaměřené především na bezpečné ovládání národohospodářské terminologie.

(3) O zahájení výuky v jednotlivých formách studia uvedených v odstavci 1 a v odstavci 2 písm. a) rozhoduje ministerstvo školství a kultury podle potřeb a podmínek.

§ 5

(1) Instituty se zabývají v úzké spolupráci s Výzkumným ústavem národohospodářského plánování i jinými vědeckými pracovišti vědeckovýzkumnou prací v rozsahu potřebném pro plnění úkolů institutu.

(2) Instituty pečují o vydávání vědecké literatury a vysokoškolských učebnic z oboru řízení a plánování národního hospodářství.

§ 6

Instituty se zabývají podle potřeb ministerstva školství a kultury otázkami obsahového a metodického usměrňování studia řízení a plánování národního hospodářství na vysokých a odborných školách.

ČÁST III

Organizace institutů

§ 7

V čele institutů jsou děkani, kteří spravují instituty a odpovídají za jejich pedagogickou, politickovýchovnou, vědeckou, kádrovou a správní činnost rektorům vysokých škol ekonomických, děkan institutu v Praze prostřednictvím prorektora pro věci institutu.

§ 8

(1) Podle potřeby mohou být na institutech jmenováni proděkani.

(2) Proděkan zastupuje děkana zpravidla v určitém oboru činnosti institutu, popř. v době jeho nepřítomnosti.

§ 9

Vědecká rada institutu

(1) Na každém institutu se zřizuje vědecká rada, která se usnáší v zásadních pedagogických, politickovýchovných a vědeckovýzkumných věcech institutu.

(2) Předsedou vědecké rady institutu je děkan institutu, jejími členy jsou proděkani, vedoucí kateder institutu a děkan druhého institutu, další členové jsou jmenováni rektorem z významných vědeckých pracovníků institutu, předních národohospodářských odborníků z praxe a význačných vědeckých pracovníků vysokých škol ekonomických a jiných vědeckých institucí. Členství ve vědecké radě institutu je funkcí čestnou.

(3) Schůze vědecké rady institutu svolává a řídí děkan.

(4) Usnesení vědecké rady institutu provádí děkan; nesouhlasí-li děkan s usnesením vědecké rady, neprovede je, oznámí svůj nesouhlas vědecké radě institutu a předloží spornou věc bez prodlení se svým návrhem k rozhodnutí rektorovi vysoké školy. Rektor rozhodne po slyšení vědecké rady vysoké školy.

§ 10

Děkanát

Pro výkon správy každého institutu se zřizuje děkanský úřad (děkanát).

§ 11

Katedry a jiná pedagogická a vědecká zařízení institutů

Na institutech mohou být zřízeny podle potřeby katedry a jiná pedagogická a vědecká pracoviště nebo útvary podle příslušných předpisů.

ČÁST IV

Vědeckopedagogičtí pracovníci institutů

§ 12

(1) Na institutech působí tito vědeckopedagogičtí pracovníci:

a) učitelé institutu,

b) pověření učitelé jiných fakult vysoké školy ekonomické, popř. jiných vysokých škol,

c) externí vědeckopedagogičtí pracovníci.

(2) Externí vědeckopedagogické pracovníky jmenuje rektor z řad předních národohospodářských odborníků z praxe a z vědeckovýzkumných pracovišť.

(3) Platové poměry externích vědeckopedagogických pracovníků institutu se spravují zvláštními předpisy.

ČÁST V

Posluchači institutů

§ 13

Posluchače institutů vybírají a plánovitě vysílají ministři, vedoucí ústředních úřadů a orgánů a předsedové krajských národních výborů, a to pouze ze zkušených a osvědčených pracovníků na úseku řízení a plánování národního hospodářství, kteří již pracují ve státním a hospodářském aparátě, získali bohaté praktické zkušenosti, mají předpoklady pro práci v řídících funkcích ve státním a hospodářském aparátě nebo ve vědecké činnosti a potřebují si rozšířit, doplnit nebo prohloubit své teoretické znalosti.


ČÁST VI

Ustanovení závěrečná

§ 14

Ostatní poměry institutů se spravují, pokud není výslovně stanoveno jinak, obecnými předpisy o vysokých školách.

§ 15

Ruší se vyhláška ministra školství a kultury č. 29/1960 Sb., kterou se vydává statut fakulty - institutu národohospodářského plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Kahuda v. r.

Přesunout nahoru