Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 95/1961 Sb.Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén

Částka 45/1961
Platnost od 14.09.1961
Účinnost od 01.10.1961
Zrušeno k 01.01.1979 (50/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

VYHLÁŠKA

Ministerstva paliv a energetiky

ze dne 26. srpna 1961

o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén

Ministerstvo paliv a energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 10 vládního nařízení č. 53/1952 Sb., o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení:


Všeobecná ustanovení

§ 1

Účel úpravy

Neodborné provádění montáže nebo údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén způsobuje škody na lidském zdraví a na lidských životech, jakož i na národním i osobním majetku. Je proto třeba zabezpečit, aby k provádění a řízení těchto prací byly určovány jen osoby s odbornou způsobilostí, zajišťující provádění prací podle státních technických norem a bezpečnostních předpisů.

§ 2

Rozsah platnosti

Tato vyhláška se vztahuje na montáž a údržbu silnoproudých elektrických zařízení malého a nízkého napětí (mn a nn), vysokého napětí (vn) a velmi vysokého napětí (vvn), jakož i na montáž a údržbu hromosvodů a venkovních rozhlasových a televizních antén (dále jen "elektrická zařízení").

Podmínky provádění a řízení montážních a udržovacích prací

§ 3

(1) Montáž a údržbu elektrických zařízení smějí samostatně provádět a řídit v rozsahu a za podmínek uvedených v §§ 6 až 18 jen osoby s předepsanou odbornou způsobilostí, které dovršily 18. rok věku a mají tělesné a duševní vlastnosti, kterých vyžaduje nebezpečnost zařízení, na němž pracují. Samostatným prováděním montáže a údržby elektrických zařízení se rozumí také provádění těchto prací pouze na základě rámcových pokynů osoby řídící práce.

(2) Osoby, které samostatně provádějí montáž a údržbu elektrických zařízení a nepodléhají přitom v organizaci, v níž jsou zaměstnány, dalšímu odbornému řízení a kontrole při práci na elektrických zařízeních (např. samostatní údržbáři v nevýrobních organizacích apod.) musí mít alespoň odbornou způsobilost potřebnou k řízení dílčích montážních nebo údržbových prací podle §§ 10 až 13 a musí svou odbornou způsobilost osvědčit úspěšným složením zkoušky podle §§ 21 až 26.

(3) Osoby, které ještě nezískaly praxi požadovanou podle §§ 6 až 9, mohou provádět montáž a údržbu elektrických zařízení jen podle podrobných pracovních pokynů osob, které mají alespoň základní odbornou způsobilost pro samostatné provádění montážních a udržovacích prací na těchto zařízeních.

(4) Učni a ostatní osoby, které jsou ve výcviku, mohou provádět montáž a údržbu elektrických zařízení jen v rozsahu odpovídajícím stupni jejich výcviku a jen pod dohledem osob, které mají alespoň základní odbornou způsobilost pro samostatné provádění montážních a udržovacích prací na těchto zařízeních.

§ 4

(1) Organizace, které provádějí svými zaměstnanci montážní nebo udržovací práce na vlastních elektrických zařízeních, smějí k provádění a řízení těchto prací používat jen osob, které splňují kvalifikační podmínky podle ustanovení § 3 a §§ 6 až 13 a jsou povinny ustanovit osobu odpovědnou za provádění těchto prací . Odpovědná osoba musí mít alespoň odbornou způsobilost požadovanou pro řízení dílčích montážních a udržovacích prací podle §§ 10 až 13.

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně pro organizace , které jsou oprávněny provádět montáž nebo údržbu elektrických zařízení dodavatelským způsobem. Osoby bezprostředně odpovědné za řízení ucelené montážní nebo údržbové činnosti v těchto organizacích a jejich zástupci musí však mít zvláštní odbornou způsobilost podle §§ 14 až 18 (např. vedoucí elektrotechnických provozoven stavebních podniků, vedoucí hlavních výrobních úseků v elektromontážních podnicích apod.).

(3) Ředitelé (vedoucí) organizací uvedených v odstavcích 1 a 2 a jejich nadřízené orgány jsou povinny zajišťovat trvalé zvyšování odborné a politické úrovně osob odpovědných za řízení montážních a udržovacích prací na elektrických zařízeních a soustavné doplňování jejich znalostí v souladu s nejnovějšími výsledky vědy a techniky, zejména v oboru předpisů a technických norem. Ředitelé jsou rovněž povinni kontrolovat, zda osoby, které v organizaci samostatně provádějí nebo řídí montáž nebo údržbu elektrických zařízení, splňují podmínky touto vyhláškou požadované.

(4) Osobám, které byly pověřeny samostatným prováděním nebo řízením montáže nebo údržby elektrických zařízení v organizacích, které tyto práce provádějí dodavatelským způsobem, je jejich zaměstnavatel povinen vydat o tom osvědčení (průkaz). Osvědčení (průkaz) je povinen jeho držitel mít při práci u sebe.

§ 5

Evidence organizací

(1) Energetické podniky vedou ve svých zásobovacích obvodech evidenci organizací, které jsou oprávněny provádět dodavatelským způsobem montáž nebo údržbu odběrných elektrických zařízení, určených k připojení k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny.

(2) Organizace, které po dni účinnosti této vyhlášky nabudou oprávnění provádět montáž a údržbu elektrických zařízení uvedených v odstavci 1 dodavatelským způsobem, jsou povinny před zahájením této činnosti se přihlásit do evidence příslušného energetického podniku.

(3) Evidenci organizací, které jsou oprávněny provádět dodavatelským způsobem montáž nebo údržbu antén, vedou orgány nebo organizace pověřené krajskými národními výbory. Organizace, které po dni účinnosti této vyhlášky nabudou oprávnění provádět dodavatelským způsobem montáž nebo údržbu antén, jsou povinny před zahájením této činnosti se přihlásit do evidence takto pověřeného orgánu nebo organizace.

Základní odborná způsobilost pro samostatné provádění montáže a údržby

§ 6

Elektrická zařízení malého a nízkého napětí

Montáž a údržbu elektrických zařízení malého a nízkého napětí smějí samostatně provádět jen osoby, které kromě potřebných znalostí v elektrotechnickém oboru, získaných odborným školním vzděláním nebo vyučením, mají též praxi na elektrickém zařízení nízkého napětí, a to v celkovém trvání nejméně

a) jednoho roku u osob s ukončeným vzděláním na vysoké škole, podnikovém institutu, střední odborné škole, odborné škole nebo podnikové technické škole elektrotechnického oboru nebo u vyučených osob se střední školou pro pracující elektrotechnického oboru nebo

b) dvou let u osob vyučených v elektrotechnickém oboru silnoproudého směru bez odborného školního vzdělání.

§ 7

Elektrická zařízení vysokého napětí

(1) Montáž a údržbu elektrických zařízení vysokého napětí smějí samostatně provádět jen osoby, které kromě potřebných znalostí v elektrotechnickém oboru, získaných odborným školním vzděláním nebo vyučením, mají též praxi na elektrickém zařízení vysokého napětí, a to v celkovém trvání nejméně

a) dvou let u osob s ukončeným vzděláním na vysoké škole, podnikovém institutu, střední odborné škole, odborné škole nebo podnikové technické škole elektrotechnického oboru nebo u vyučených osob se střední školou pro pracující elektrotechnického oboru nebo

b) tří let u osob vyučených v elektrotechnickém oboru silnoproudého směru bez odborného školního vzdělání.

(2) Montáž a údržbu elektrických zařízení jak vysokého, tak i malého a nízkého napětí smějí samostatně provádět jen osoby, které kromě potřebných znalostí v elektrotechnickém oboru, získaných odborným školním vzděláním nebo vyučením, mají též praxi n a elektrickém zařízení, a to v celkovém trvání nejméně

a) jednoho roku na elektrickém zařízení vysokého napětí a jednoho roku na elektrickém zařízení nízkého napětí u osob s ukončeným školním vzděláním podle odstavce 1 písm. a) nebo

b) jednoho roku na elektrickém zařízení vysokého napětí a dvou let na elektrickém zařízení nízkého napětí u osob vyučených v elektrotechnickém oboru silnoproudého směru bez odborného školního vzdělání.

§ 8

Elektrická zařízení velmi vysokého napětí

(1) Montáž a údržbu elektrických zařízení velmi vysokého napětí smějí samostatně provádět jen osoby, které kromě potřebných znalostí v elektrotechnickém oboru, získaných odborným školním vzděláním nebo vyučením, mají též praxi na elektrickém zařízení velmi vysokého napětí, a to v celkovém trvání nejméně

a) tří let u osob s ukončeným vzděláním na vysoké škole, podnikovém institutu, střední odborné škole, odborné škole nebo podnikové technické škole elektrotechnického oboru nebo u vyučených osob se střední školou pro pracující elektrotechnického oboru nebo

b) čtyř let u osob vyučených v elektrotechnickém oboru silnoproudého směru bez odborného školního vzdělání.

(2) Montáž a údržbu elektrických zařízení jak velmi vysokého, tak i vysokého napětí smějí samostatně provádět jen osoby, které kromě potřebných znalostí v elektrotechnickém oboru, získaných odborným školním vzděláním nebo vyučením, mají též praxi na elektrickém zařízení, a to v celkovém trvání nejméně

a) jednoho roku na elektrickém zařízení velmi vysokého napětí a dvou let na elektrickém zařízení vysokého napětí u osob s ukončeným školním vzděláním podle odstavce 1 písm. a) nebo

b) jednoho roku na elektrickém zařízení velmi vysokého napětí a tří let na elektrickém zařízení vysokého napětí u osob vyučených v elektrotechnickém oboru silnoproudého směru bez odborného školního vzdělání.

(3) Montáž a údržbu elektrických zařízení všech druhů napětí smějí samostatně provádět jen osoby, které kromě potřebných znalostí v elektrotechnickém oboru, získaných odborným školním vzděláním nebo vyučením, mají též praxi na elektrickém zařízení, a to v celkovém trvání nejméně

a) jednoho roku na elektrickém zařízení velmi vysokého napětí, jednoho roku na elektrickém zařízení vysokého napětí a jednoho roku na elektrickém zařízení nízkého napětí u osob s ukončeným školním vzděláním podle odstavce 1 písm. a) nebo

b) jednoho roku na elektrickém zařízení velmi vysokého napětí, jednoho roku na elektrickém zařízení vysokého napětí a dvou let na elektrickém zařízení nízkého napětí u osob vyučených v elektrotechnickém oboru silnoproudého směru bez odborného školního vzdělání.

§ 9

Hromosvody a antény

Montáž a údržbu hromosvodů a venkovních rozhlasových a televizních antén (dále jen "antén") smějí samostatně provádět

a) osoby, které mají základní odbornou způsobilost pro montáž a údržbu elektrických zařízení nízkého, vysokého nebo velmi vysokého napětí a získaly praxi při montáži hromosvodů nebo antén v trvání nejméně 3 měsíců nebo

b) osoby bez kvalifikace uvedené v předchozím odstavci, které však získaly potřebné odborné znalosti pro montáž a údržbu hromosvodů nebo antén alespoň v závodní škole práce odborného závodu pro takové práce, osvědčily tyto znalosti úspěšným složením kvalifikační zkoušky v tomto závodě a získaly praxi při montáži hromosvodů nebo antén v trvání nejméně jednoho roku .

Způsobilost pro řízení dílčích montážních a udržovacích prací na elektrických zařízeních

§ 10

Elektrická zařízení malého a nízkého napětí

Řídit dílčí montážní nebo udržovací práce na elektrickém zařízení malého a nízkého napětí mohou

a) osoby alespoň se základní odbornou způsobilostí podle § 6, které kromě praxe tam uvedené mají ještě další praxi v trvání nejméně jednoho roku nebo

b) osoby, které mají základní odbornou způsobilost podle § 7 odst. 2,

a které svou odbornou způsobilost osvědčily úspěšným složením zkoušky podle §§ 21 až 26.

§ 11

Elektrická zařízení vysokého napětí

Řídit dílčí montážní nebo udržovací práce na elektrickém zařízení vysokého napětí mohou

a) osoby alespoň se základní odbornou způsobilostí podle § 7 odst. 1, které kromě praxe tam uvedené mají ještě další praxi v trvání nejméně jednoho roku nebo

b) osoby, které mají základní odbornou způsobilost podle § 8 odst. 2 a 3,

a které svou odbornou způsobilost osvědčily úspěšným složením zkoušky podle §§ 21 až 26.

§ 12

Elektrická zařízení velmi vysokého napětí

Řídit dílčí montážní nebo udržovací práce na elektrickém zařízení velmi vysokého napětí mohou osoby alespoň se základní odbornou způsobilostí podle § 8, které kromě praxe tam uvedené mají ještě další praxi v trvání nejméně jednoho roku a které svou odbornou způsobilost osvědčily úspěšným složením zkoušky podle §§ 21 až 26.

§ 13

Hromosvody a antény

Řídit dílčí montážní nebo udržovací práce na hromosvodech nebo anténách mohou

a) osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 písm. a), které kromě praxe tam uvedené mají ještě další praxi při montáži hromosvodů nebo antén v trvání nejméně 6 měsíců;

b) osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 písm. b), které kromě praxe tam uvedené mají ještě další praxi při montáži hromosvodů nebo antén v trvání nejméně dvou let, a které svou odbornou způsobilost osvědčily úspěšným složením zkoušky podle §§ 21 až 26.

Zvláštní odborná způsobilost pro řízení ucelené montážní nebo údržbové činnosti v podnicích (závodech), které provádějí montáž nebo údržbu elektrických zařízení dodavatelským způsobem

§ 14

Elektrická zařízení malého a nízkého napětí

Řídit ucelenou montážní nebo údržbovou činnost na elektrických zařízeních malého a nízkého napětí v podnicích (závodech), které provádějí montáž nebo údržbu těchto zařízení dodavatelským způsobem, mohou jen osoby, které kromě potřebných znalostí v elektrotechnickém oboru, získaných odborným školním vzděláním nebo vyučením, mají praxi na elektrickém zařízení nízkého napětí v celkovém trvání nejméně

a) dvou let u absolventů vysoké školy elektrotechnického oboru,

b) tří let u absolventů podnikových institutů elektrotechnického oboru,

c) pěti let u absolventů střední odborné školy elektrotechnického oboru,

d) sedmi let u absolventů odborné školy, podnikové technické školy nebo střední školy pro pracující elektrotechnického oboru,

e) jedenácti let u osob vyučených bez odborného školního vzdělání

a svou odbornou způsobilost osvědčily úspěšným složením zkoušky podle §§ 21 až 26.

§ 15

Elektrická zařízení vysokého napětí

Řídit ucelenou montážní nebo údržbovou činnost na elektrických zařízeních vysokého napětí v podnicích (závodech), které provádějí montáž nebo údržbu těchto zařízení dodavatelským způsobem, mohou jen osoby, které kromě zvláštní odborné způsobilosti podle § 14 mají ještě další praxi na elektrickém zařízení vysokého napětí v celkovém trvání nejméně tří let a svou odbornou způsobilost osvědčily úspěšným složením zkoušky podle §§ 21 až 26.

§ 16

Elektrická zařízení velmi vysokého napětí

Řídit ucelenou montážní nebo údržbovou činnost na elektrických zařízeních velmi vysokého napětí v podnicích (závodech), které provádějí montáž a údržbu těchto zařízení dodavatelským způsobem, mohou jen osoby, které kromě zvláštní odborné způsobilosti podle § 15 mají ještě další praxi na elektrickém zařízení velmi vysokého napětí v celkovém trvání nejméně dvou let a svou odbornou způsobilost osvědčily úspěšným složením zkoušky podle §§ 21 až 26.

§ 17

Hromosvody a antény

Řídit ucelenou montážní nebo údržbovou činnost na hromosvodech nebo anténách v podnicích (závodech), které provádějí jejich montáž nebo údržbu dodavatelským způsobem, mohou jen osoby, které kromě základní odborné způsobilosti podle § 9 písm. a) mají ještě další praxi při montáži hromosvodů nebo antén v trvání nejméně 18 měsíců, a které svou odbornou způsobilost osvědčily úspěšným složením zkoušky podle §§ 21 až 26.

§ 18

Osoby, které mají podle předchozích ustanovení zvláštní způsobilost pro řízení ucelené montážní nebo údržbové činnosti na elektrických zařízeních vyšších stupňů napětí, mohou vykonávat tuto řídící činnost i pro elektrická zařízení nižších stupňů napětí.

Zápočet odborného vzdělání a praxe

§ 19

Zápočet odborného vzdělání

(1) Pro posuzování odborné způsobilosti podle této vyhlášky se započítává odborné školní vzdělání získané v elektrotechnickém oboru slaboproudého směru stejně jako vzdělání získané v elektrotechnickém oboru silnoproudého směru.

(2) Pro posuzování odborné způsobilosti podle této vyhlášky pro samostatné provádění a řízení montáže a údržby antén se vyučení v elektrotechnickém oboru slaboproudého směru započítává stejně jako vyučení v elektrotechnickém oboru silnoproudého směru.

§ 20

Zápočet praxe

(1) Do praxe potřebné k získání odborné způsobilosti pro provádění montážních a udržovacích prací (§§ 6 až 9) se započítává montážní a údržbářská nebo jiná provozní činnost na příslušných elektrických zařízeních.

(2) Do praxe potřebné k získání způsobilosti pro řízení montážních a udržovacích prací (§§ 10 až 18) se započítává kromě činností uvedených v předchozím odstavci také praxe získaná při technické kontrole nebo revizích elektrických zařízení. Praxi získanou při projektování elektrických zařízení lze započíst jen, je-li doplněna praxí podle odstavce 1 v trvání nejméně jednoho roku.

(3) Praxe podle předchozích odstavců získaná před více než pětiletým přerušením se započítává do celkové výměry praxe jen jednou polovinou.

Zkoušky odborné způsobilosti

§ 21

Zkušební orgány

(1) Zkoušky odborné způsobilosti

1. osob, které řídí ucelenou montážní nebo údržbovou činnost na elektrických zařízeních malého, nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí nebo na hromosvodech (§§ 14 až 18) a

2. osob, u kterých se požaduje odborná způsobilost pro řízení dílčích montážních nebo údržbových prací na takových elektrických zařízeních (§§ 10 až 13) a které nepodléhají přitom v organizaci, v níž jsou zaměstnány, dalšímu odbornému řízení a kontrole při práci na elektrických zařízeních,

provádějí tyto zkušební orgány:

a) pro obor působnosti jednotlivých ústředních úřadů nebo orgánů tyto úřady nebo orgány, popř. orgány nebo organizace jimi pověřené,

b) pro obor hospodářství řízeného národními výbory, pro spotřební družstva a pro jednotná zemědělská družstva energetické podniky pověřené ministerstvem paliv a energetiky po dohodě s příslušnými krajskými národními výbory.

(2) Zkoušky odborné způsobilosti pro řízení dílčích montážních nebo údržbových prací na elektrických zařízeních malého, nízkého, vysokého nebo velmi vysokého napětí nebo na hromosvodech v ostatních případech provádí organizace, v níž jsou přezkušovaní pracovníci zaměstnáni.

(3) Zkoušky odborné způsobilosti pro řízení dílčích montážních nebo údržbových prací na anténách podle § 13 a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro řízení ucelené montážní nebo údržbové činnosti na těchto zařízeních podle § 17 provádějí orgány nebo organizace pověřené krajskými národními výbory.

(4) Na odbornou úroveň a jednotný způsob provádění zkoušek dohlížejí příslušné orgány státního odborného dozoru namátkovými kontrolami.

(5) Po dohodě se zkušebním orgánem může v případech, ve kterých to bude účelné a hospodárné, složit pracovník zkoušku odborné způsobilosti výjimečně i před jiným zkušebním orgánem, než který by byl pro zkoušku příslušný podle odstavce 1. Této výjimky nelze použít pro zkoušky odborné způsobilosti pro řízení prací v nebezpečném prostředí (např. v báňských podnicích, výbušných nebo vznětlivých prostředích apod.; zkoušky odborné způsobilosti v těchto případech musí být složeny jen před příslušným zkušebním orgánem.

§ 22

Zkušební komise

(1) Zkoušky odborné způsobilosti se konají před zkušební komisí příslušného zkušebního orgánu. Zkušební komise je tříčlenná.

(2) Předsedou zkušební komise zkušebního orgánu podle § 21 odst. 1 písm. a) je zpravidla zástupce příslušného ústředního úřadu (orgánu) nebo orgánu (organizace) jím pověřeného. Členy komise jsou vždy zástupce příslušné krajské odborové rady a dále pracovník s odbornou kvalifikací v elektrotechnickém oboru potřebnou pro řádné provedení zkoušky nebo zástupce příslušného energetického podniku s potřebnou kvalifikací. Zástupce energetického podniku je členem komise vždy, jde-li o zkoušku osoby, která má řídit ucelenou montážní nebo údržbovou činnost v podniku, oprávněnému provádět dodavatelským způsobem montáž nebo údržbu odběrných elektrických zařízení určených k připojení k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny.

(3) Předsedou zkušební komise energetického podniku podle § 21 odst. 1 písm. b) je zástupce energetického podniku. Členy komise jsou zástupce příslušného krajského nebo okresního národního výboru a zástupce krajské nebo okresní odborové rady.

(4) Předsedou podnikové zkušební komise podle § 21 odst. 2 je osoba oprávněná řídit v příslušné organizaci montážní nebo údržbové práce na elektrických zařízeních, která složila úspěšně zkoušku před zkušebním orgánem uvedeným v § 21 odst. 1. Členem komise je zástupce vedení závodu a zástupce závodní odborové organizace.

(5) Předsedou zkušební komise pro zkoušky odborné způsobilosti pro řízení montážních a údržbových prací na anténách je zástupce orgánu (organizace) pověřeného podle § 21 odst. 3 krajským národním výborem prováděním zkoušek. Členy komise jsou zástupce příslušného krajského, popřípadě okresního národního výboru a zástupce krajské popřípadě okresní odborové rady.

§ 23

Provádění zkoušek

(1) Termíny zkoušek vyhlásí zkušební orgán vhodným způsobem nejméně 6 měsíců předem.

(2) Zasedání zkušební komise svolává její předseda, a to nejméně 4 týdny před termínem zkoušky. O datu a místě zkoušky musí být v této lhůtě vyrozuměna osoba, která se má podrobit zkoušce a její zaměstnavatel, jakož i příslušný orgán státního odborného dozoru.

(3) Přihlášky ke zkoušce podávají pracující u příslušného zkušebního orgánu písemně prostřednictvím svého zaměstnavatele. Přihlášky ke zkoušce u podnikového zkušebního orgánu (§ 21 odst. 2) podávají přímo.

(4) V přihlášce musí být uvedena pracovníkova odborná způsobilost (nabyté odborné školní vzdělání, popř. vyučení a získaná praxe v oboru). Ke zkoušce může být připuštěn pouze pracovník, který splňuje odbornou způsobilost požadovanou touto vyhláškou.

§ 24

Předmět zkoušky

Předmětem zkoušky jsou:

a) platné elektrotechnické předpisy a normy pro stavbu a obsluhu zařízení, které se vztahují na práce, které má zkoušený pracovník řídit;

b) všeobecné bezpečnostně technické, ekonomické, organizační a pracovně právní předpisy v potřebném rozsahu;

c) znalost v poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem a jiných pracovních úrazech.

§ 25

Výsledek zkoušky

(1) O průběhu zkoušky se vede zápis, který podepíší všichni členové komise.

(2) Výsledek zkoušky se hodnotí stupnicí dvou známek:

vyhověl

nevyhověl.

(3) O úspěšném vykonání zkoušky vydá zkušební orgán osvědčení, a to ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení je určeno pro přezkoušeného pracovníka, druhé pro jeho zaměstnavatele.

(4) Zkušební orgán je povinen vést a uschovávat seznamy přezkušovaných osob a výsledky jejich zkoušek.

(5) Při nevyhovujícím výsledku může zkoušený pracovník opakovat zkoušku v termínu určeném zkušebním orgánem.

§ 26

Doplňovací zkoušky

Nevykonává-li osoba, která úspěšně složila zkoušku, řídící činnost po dobu delší 2 let, je k dalšímu pokračování v řídící činnosti třeba složit úspěšně doplňující zkoušku v potřebném rozsahu.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 27

(1) Osoby, které v den, kdy tato vyhláška nabude účinnosti, samostatně vykonávají montážní nebo udržovací práce na elektrických zařízeních nebo tyto práce řídí a nemají k tomu odbornou způsobilost touto vyhláškou požadovanou, nebudou oprávněny provádět nebo řídit tyto práce po dni 31. prosince 1965, nebudou-li splňovat do té doby podmínky stanovené touto vyhláškou. *)

(2) Osoby, které v den, kdy tato vyhláška nabude účinnosti, řídí dílčí montážní nebo udržovací práce nebo ucelenou montážní nebo údržbovou činnost, i když splňují podmínky odborné způsobilosti stanovené touto vyhláškou, nebudou oprávněny tyto práce nebo činnost řídit, nesloží-li úspěšně zkoušku podle §§ 21 až 26 nejpozději do 31. prosince 1965.

(3) Organizace, které v den, kdy tato vyhláška nabude účinnosti, provádějí v rámci svých základních statutárních úkolů dodavatelským způsobem montáž nebo údržbu odběrných elektrických zařízení, určených k připojení k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, jsou povinny přihlásit se do tří měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky do evidence příslušného energetického podniku.

(4) Organizace, které v den, kdy tato vyhláška nabude účinnosti, provádějí v rámci svých základních statutárních úkolů dodavatelským způsobem montáž nebo údržbu antén, jsou povinny se přihlásit do tří měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky do evidence orgánu (organizace) pověřeného příslušným krajským národním výborem.

(5) U osob, uvedených v odstavci 1, pokud získají do 31. prosince 1965 ostatní podmínky pro odbornou způsobilost požadovanou touto vyhláškou, bude úspěšně ukončené studium na škole strojnického oboru považováno pro účely posuzování odborné způsobilosti za rovnocenné studiu odborné školy elektrotechnického směru.

§ 28

Výjimky

Úlevy z požadavků odborné způsobilosti podle této vyhlášky může ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech povolit příslušný orgán státního odborného dozoru, a to na žádost organizace, v níž je osoba, které má být úleva povolena, zaměstnána, popřípadě na žádost příslušného ústředního úřadu nebo orgánu.

§ 29

Podmínky odborné způsobilosti pro montáž a údržbu elektrických zařízení ve zvláštních zařízeních ozbrojených složek ministerstev národní obrany a vnitra a v technických zařízeních letectví, spojů a drah v oboru působnosti ministerstva dopravy a spojů mohou stanovit tato ministerstva odchylně v dohodě s ministerstvem paliv a energetiky.

§ 30

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1961.


Ministr: Černík v. r.

Poznámky pod čarou

*) Např. pokud osoby nevyučené v elektrotechnickém oboru a bez odborného školního vzdělání provádějí samostatně v den, kdy tato vyhláška nabude účinnosti, montáž nebo údržbu elektrických zařízení, budou moci tuto činnost nadále provádět, vykonají-li nejpozději do 31. prosince 1965 závěrečnou učňovskou zkoušku podle § 2 odst. 2 vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 81/1959 Ú. l. a vyhovuje-li jejich praxe požadavkům podle §§ 6 až 9 této vyhlášky.

Přesunout nahoru