Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách

Částka 40/1961
Platnost od 19.08.1961
Účinnost od 07.06.1961
Zrušeno k 14.09.1999 (34/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. července 1961

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách


Dne 19. září 1960 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách.

Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 2. prosince 1960. Listiny o schválení byly vyměněny v New Delhi dne 7. června 1961.

Podle svého článku XIV Dohoda nabyla platnosti dnem 7. června 1961.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Indie, dále nazývané „smluvní strany“,

vedeny přáním uzavřít Dohodu za účelem provozování leteckých služeb,

dohodly se takto:

Článek I

Smluvní strany si vzájemně poskytují práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem provozování dohodnutých leteckých služeb.

Článek II

1. Dohodnuté letecké služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se poskytují práva podle této Dohody a její Přílohy, a to za podmínky, že

a) smluvní strana, které jsou práva poskytována, určí letecký podnik pro provozování dohodnutých leteckých služeb,

b) druhá smluvní strana vydá určenému leteckému podniku příslušné provozní povolení.

2. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat poskytnutí práv uvedených v této Dohodě a její Příloze leteckému podniku nebo stanovit pro výkon těchto práv takové podmínky, jaké považuje za nutné, nebude-li přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení určeného leteckého podniku patří druhé smluvní straně nebo jejím příslušníkům.

Článek III

1. Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít právo používat na území druhé smluvní strany

a) pro dopravní účely veřejná letiště v místech stanovených v Příloze k této Dohodě a veřejné pomocné služby na stanovených letových tratích,

b) v případě nouze nebo potřeby diverzního přistání letiště a pomocné služby dosažitelné pro tento účel.

2. Zákony, předpisy a instrukce jedné smluvní strany, vztahující se na vstup nebo výstup letadel nebo leteckých služeb v mezinárodním leteckém provozu na její území nebo z jejího území nebo pro provoz těchto letadel nebo leteckých služeb na tomto území, budou platit pro letadla a dohodnuté letecké služby určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

Článek IV

1. Určený letecký podnik každé ze smluvních stran bude mít stejná a rovná práva pro provozování leteckých služeb mezi územími smluvních stran.

2. Kapacita, frekvence, typ letadla a druh letecké služby, jako průlet nebo ukončený let na území druhé smluvní strany, provozované určeným leteckým podnikem každé ze smluvních stran na stanovené letové trati, budou dohodnuty v prvé řadě mezi určenými leteckými podniky a nabudou účinnosti pouze po schválení leteckými úřady. Jestliže jedna ze smluvních stran neurčí letecký podnik, nebo určené letecké podniky se nemohou dohodnout, vynasnaží se o dohodu letecké úřady a v případě, že se jim to nepodaří, dohodnou se o věci smluvní strany.

3. Každé zvýšení kapacity či frekvence nebo změna v typu letadla nebo v druhu letecké služby, provozované určeným leteckým podnikem každé ze smluvních stran, budou dohodnuty v prvé řadě mezi určenými leteckými podniky a budou podléhat schválení leteckými úřady, a to hlavně na základě přepravních práv třetí a čtvrté svobody a jakýchkoliv dalších doplňkových přepravních práv, která by byla společně dohodnuta a určena. Jestliže jedna ze smluvních stran neurčí letecký podnik, nebo určené letecké podniky se nemohou dohodnout, vynasnaží se o dohodu letecké úřady a v případě, že se jim to nepodaří, dohodnou se o věci smluvní strany. Do dosažení takové dohody nebo ujednání zůstane v platnosti dosavadní úprava.

Článek V

Určený letecký podnik každé ze smluvních stran bude oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál v počtu považovaném smluvními stranami za přiměřený vzhledem k provozovaným leteckým službám .

Článek VI

1. Letecké úřady obou smluvních stran si budou vyměňovat informace o běžně vydávaných povoleních poskytovaných příslušnému určenému leteckému podniku k provozování leteckých služeb na území, přes území nebo z území druhé smluvní strany, včetně změn, doplňků a výjimek.

2. Každá smluvní strana zajistí u svého určeného leteckého podniku , aby poskytoval leteckým úřadům druhé smluvní strany co možná nejdříve vyhotovení letových řádů a tarifů, včetně všech změn, a všechny ostatní obvyklé informace týkající se provozování dohodnutých leteckých služeb včetně těch údajů, které mohou letecké úřady požadovat k prokázání, že podmínky této Dohody jsou řádně plněny.

3. Každá ze smluvních stran zajistí u svého určeného leteckého podniku, aby předkládal leteckému úřadu druhé smluvní strany statistické údaje o dopravě uskutečněné každý měsíc v leteckých službách na území nebo z území druhé smluvní strany a v místech nakládání a vykládání v této dopravě.

Článek VII

Zásoby pohonných látek, mazací oleje, náhradní součástky, obvyklé vybavení letadla a letecké zásoby dovážené nebo vzaté na palubu letadla na území jedné smluvní strany podnikem určeným druhou smluvní stranou a zůstávající na palubě při odletu z posledního místa přistání na tomto území, budou pokud se týká celních dávek, inspekčních poplatků a podobných dávek, podrobeny neméně výhodnému postupu, než jaký je uplatňován druhou smluvní stranou vůči jiným cizím leteckým podnikům vykonávajícím obdobné mezinárodní letecké služby. Žádná ze smluvních stran nebude však povinna povolit určenému leteckému podniku druhé smluvní strany osvobození nebo úlevu v celních dávkách, inspekčních poplatcích nebo podobných dávkách, jestliže tato druhá smluvní strana nepovoluje osvobození nebo úlevu z těchto dávek určenému leteckému podniku první smluvní strany.

Článek VIII

Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo odepřít nebo odvolat povolení k provozu nebo stanovit pro provoz takové podmínky, které bude pokládat za nutné, v případě, že určený letecký podnik druhé smluvní strany se neřídí zákony a předpisy první smluvní strany nebo v případě, když podle názoru této smluvní strany nejsou plněny podmínky, za kterých jsou poskytována práva podle této Dohody. Nejde-li o případ porušování zákonů a předpisů, bude takové opatření učiněno teprve po projednání mezi smluvními stranami.

Článek IX

Aby bylo zajištěno dodržování zásad a plnění ustanovení uvedených v této Dohodě, budou letecké úřady obou smluvních stran konat konzultace, požádají-li o to letecké úřady kterékoliv smluvní strany. Tyto konzultace započnou do šedesáti dnů ode dne doručení žádosti.

Článek X

1. Každá smluvní strana může kdykoliv navrhnout druhé smluvní straně jakoukoliv změnu této Dohody, kterou považuje za nutnou, přičemž jednání o navržené změně musí být zahájeno do šedesáti dnů ode dne doručení žádosti druhé smluvní straně.

2. Považuje-li některý z leteckých úřadů z a nutné změnit Přílohu k této Dohodě, mohou se letecké úřady obou smluvních stran přímo dohodnout o provedení takové změny. Ustanovení stanovená v odstavci 1 tohoto článku pro zahájení jednání o změnách Dohody platí v případě změn Přílohy.

3. Všechny změny této Dohody dohodnuté jednáním podle odstavce 1 tohoto článku nabudou účinnosti, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót mezi smluvními stranami.

Článek XI

1. Vznikne-li jakýkoliv spor mezi smluvními stranami o výkladu nebo provádění této Dohody, vyřeší jej smluvní strany vzájemným jednáním.

2. Vznikne-li jakýkoliv spor o výkladu nebo provádění Přílohy k této Dohodě, vynasnaží se o jeho vyřešení letecké úřady smluvních stran vzájemným jednáním a v případě, že se to nepodaří, bude spor předložen k vyřešení smluvním stranám.

3. Jestliže se smluvním stranám nepodaří vyřešit spor jednáním, může každá ze smluvních stran omezit, odepřít nebo odvolat kterákoliv práva poskytovaná na základě této Dohody.

Článek XII

Pro účely této Dohody:

a) výrazy „území“, „letecká služba“, „mezinárodní letecká služba“ a „letecký podnik“ budou mít význam stanovený pro ně v Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944;

b) výraz „letecké úřady“ bude znamenat v případě Československé socialistické republiky ministerstvo dopravy a spojů - letecký odbor a v případě Indie Generálního ředitele indického civilního letectví a v obou případech jakýkoliv útvar nebo osobu oprávněné vykonávat funkce, které jsou v současné době vykonávány uvedenými orgány;

c) výrazy „dohodnuté letecké služby“ a „stanovené letové tratě“ budou znamenat mezinárodní letecké služby a tratě uvedené v Příloze k této Dohodě;

d) výraz „určený letecký podnik“ bude znamenat letecký podnik, který jedna smluvní strana označila druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat dohodnuté letecké služby .

Článek XIII

Příloha k této Dohodě bude považována za součást Dohody a veškeré odkazy na „Dohodu“ budou znamenat rovněž odkazy na „Přílohu“, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Článek XIV

1. Tato Dohoda podléhá ratifikaci nebo schválení v souladu s ustanoveními smluvních stran a výměna ratifikační listiny a nóty o schválení bude provedena co možná nejdříve.

2. Tato Dohoda nabude platnosti dnem výměny ratifikační listiny a nóty o schválení.

3. Každá ze smluvních stran může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně svůj úmysl vypovědět tuto Dohodu. Toto oznámení bude současně sděleno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Je-li dána taková výpověď, skončí platnost Dohody dvanáct (12) měsíců ode dne, kdy druhá smluvní strana obdrží oznámení výpovědi, pokud oznámení o výpovědi není po vzájemné dohodě vzato zpět před uplynutím této doby. Nebude-li druhou smluvní stranou potvrzeno přijetí výpovědi, bude oznámení o výpovědi považováno za doručené čtrnáct (14) dní ode dne, kdy oznámení bylo doručeno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, kteří k tomu byli náležitě zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 19. září 1960 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, hindi a anglickém, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost s výjimkou případu pochybnosti, kdy je rozhodující anglické znění.

Za vládu Československé socialistické republiky: Karel Štekl v. r.

Za vládu Indie: B. K. Acharya v. r.

Příloha

Oddíl I

1. Letecký podnik určený vládou Československé socialistické republiky bude provozovat tuto trať:

Československo - místo ve Švýcarsku, místa v jihovýchodní Evropě, místo v Itálii, místa ve Sjednocené arabské republice, místa v západní Asii, místo v Pakistánu, místo v Indii a ta místa dále za Indií, která by byla dohodnuta leteckými úřady smluvních stran.

2. Za podmínek stanovených touto Dohodou a její Přílohou bude mít letecký podnik určený vládou Československé socialistické republiky:

a) právo nakládat v Indii cestující, zboží a poštu určené do Československa nebo do jiných států;

b) právo vykládat v Indii cestující, zboží a poštu naložené na československém území nebo na území jiných států;

c) právo vynechávat přistání na kterémkoliv uvedeném místě, pokud služby budou začínat na československém území.

Oddíl II

1. Letecký podnik určený vládou Indie bude provozovat tuto trať:

Indie, místo v Pákistánu, místa v západní Asii, místa ve Sjednocené arabské republice, místo v Itálii, místa v jihovýchodní Evropě, místo ve Švýcarsku, místo v Československu a ta místa dále za Československem, která by byla dohodnuta leteckými úřady smluvních stran.

2. Za podmínek stanovených touto Dohodou a její Přílohou bude mít letecký podnik určený vládou Indie:

a) právo nakládat v Československu cestující, zboží a poštu určené do Indie nebo do jiných států;

b) právo vykládat v Československu cestující, zboží a poštu naložené na indickém území nebo na území jiných států;

c) právo vynechávat přistání na kterémkoliv uvedeném místě, pokud služby budou začínat na indickém území.

Oddíl III

1. Tarify u kterékoliv dohodnuté letecké služby budou stanoveny v přiměřené výši se zřetelem ke všem důležitým činitelům, včetně provozních nákladů, přiměřeného zisku, význačných rysů služby, jako je úroveň rychlosti a pohodlí, a tarifů jiných leteckých podniků v kterékoliv části stejné tratě.

2. Tarify budou dohodnuty mezi určenými leteckými podniky smluvních stran s přihlédnutím k doporučením Mezinárodního sdružení leteckých dopravců a nabudou účinnosti po schválení leteckými úřady.

3. Nemůže-li být dosaženo dohody mezi určenými leteckými podniky nebo neschválí-li tarif jeden z leteckých úřadů, vynasnaží se o dohodu smluvní strany; nedospěje-li se ani takto k dohodě, bude dále postupováno podle ustanovení článku XI této Dohody.

Oddíl IV

Uvedené letecké služby budou provozovány určenými leteckými podniky smluvních stran v rámci ujednání o vzájemné obchodní spolupráci nebo jiného ujednání, na kterém by se podniky dohodly. Obchodní a jiné otázky tohoto provozu budou dohodnuty v prvé řadě mezi určenými leteckými podniky a dohoda o tom bude podléhat schválení příslušných leteckých úřadů.

Přesunout nahoru