Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/1961 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Částka 39/1961
Platnost od 15.08.1961
Účinnost od 01.09.1961
Zrušeno k 19.06.1970 (60/1970 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 14. července 1961

o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Ústřední rada odborů stanoví v souhlasu s vládou Československé socialistické republiky a v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle §§ 14 a 29 zákona č. 65/1961 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen "zákon"):


ČÁST I

Organizace dozoru Revolučního odborového hnutí nad bezpečností a ochranou zdraví při práci

§ 1

Orgány Revolučního odborového hnutí vykonávající dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci

(1) Revoluční odborové hnutí vykonává dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci těmito svými volenými orgány:

a) závodními a dílenskými výbory základních organizací, místními výbory místních organizací a závodními důvěrníky;

b) okresními odborovými radami a okresními výbory odborových svazů;

c) krajskými odborovými radami a krajskými výbory odborových svazů;

d) ústředními výbory odborových svazů;

e) Slovenskou odborovou radou;

f) Ústřední radou odborů.

(2) Pomocnými a poradními orgány všech volených orgánů uvedených v odstavci 1 jsou zejména komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se zřizují podle směrnic Ústřední rady odborů.

(3) Volené orgány Revolučního odborového hnutí používají při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci inspektorů bezpečnosti práce, kteří jsou v orgánech uvedených v odstavci 1 písm. a) voleni a v orgánech uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) ustanovováni podle zásad stanovených Ústřední radou odborů.

§ 2

Společné úkoly orgánů Revolučního odborového hnutí při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a jejich působnost

(1) Orgány uvedené v § 1 (dále jen "orgány ROH") při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci podle § 14 zákona soustavně sledují plnění povinností z něho plynoucích a kontrolují, jak orgány, které plánují nebo stanoví pracovní úkoly, organizují, řídí a kontrolují práci, soustavně vytvářejí podmínky bezpečné a zdravotně nezávadné práce.

(2) Orgány ROH vedou pracující k aktivní účasti na péči o ochranu jejich života a zdraví při práci a dbají o to, aby podnětů pracujících ke zlepšování této péče bylo co nejúčelněji využíváno.

(3) Působnost orgánů ROH se vztahuje na všechna pracoviště včetně pracovišť výrobních družstev, na pracoviště žáků a studentů při polytechnické výchově a výrobní práci, dále na dílny a laboratoře výzkumných ústavů a všeobecně vzdělávacích, odborných a vysokých škol i na hygienická, sociální a ostatní závodní zařízení pro pracující. Působnost orgánů ROH se vztahuje též na všechna pracoviště jednotných zemědělských družstev v rozsahu stanoveném zákonem (§§ 20 a 22 zákona).

(4) Orgány ROH jsou oprávněny vyžadovat, aby předpisy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly dodržovány a to zejména i při přípravě podkladů a sestavování návrhů plánů podniků a závodů, při projektování výstavby a rekonstrukcí provozoven, při uvádění nových kapacit a zařízení do provozu, při konstrukci a úpravách strojů a strojních zařízení, při typizaci a výrobě pracovních, provozních a ochranných pomůcek, jakož i při organizování práce a při výchově pracujících.

(5) Podniky, výzkumné a projekční ústavy a jiné organizace jsou povinny předkládat orgánům ROH včas plány, projekty a technickou dokumentaci k vyjádření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podávat jim potřebná vysvětlení a jejich připomínky odpovědně řešit.

(6) Orgány ROH jsou oprávněny dávat vedení závodu a vyšším hospodářským orgánům v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci závazné pokyny k odstranění závad, které mohou způsobit nebo způsobily pracovní úraz, nemoc z povolání nebo jinak ohrožují zdraví pracujících.

Úkoly závodních, dílenských a místních výborů základních organizací ROH

§ 3

(1) Závodní, dílenské a místní výbory v základních odborových organizacích (dále jen "závodní, dílenské a místní výbory") při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci vedou pracující k dodržování předpisů a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dbají, aby tyto předpisy a zásady důsledně uplatňovaly orgány závodu odpovědné podle zákona za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na všech úsecích své činnosti.

Přitom zejména:

a) dbají o to, aby odpovědné orgány závodu plnily řádně povinnosti, které pro ně vyplývají ze zákona a z ostatních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, technických norem, kolektivních smluv a úmluv, plánů zdravotnických opatření a z nových poznatků vědy a techniky, jakož i z pokynů dozorčích orgánů, vydaných k zajištění bezpečné a zdravotně nezávadné práce,

b) spolupůsobí s vedením závodu k zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při přípravě podkladů a sestavování návrhů plánů závodu; za tím účelem spolurozhodují o použití prostředků plánovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v závodě,

c) projednávají pravidelně ve svých schůzích otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v závodě a zařazují nejzávažnější z nich na pořad jednání členských schůzí odborové organizace, zejména rozbory o stavu a vývoji pracovní úrazovosti, o příčinách smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů; informují na těchto schůzích pracující o opatřeních, která byla učiněna k zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

d) ve spolupráci s vedením závodu organizují výchovu pracujících k bezpečné a zdravotně nezávadné práci a vedou pracující k dodržování osobní a pracovní kázně,

e) dbají, aby kolektivní smlouvy a úmluvy obsahovaly konkrétní závazky vedení závodu, směřující k zlepšení ochrany života a zdraví pracujících i pracovního prostředí, prověřují plnění těchto závazků,

f) pravidelně prověřují pracoviště, hygienická, sociální a ostatní závodní zařízení pro pracující, zjišťují místa a zdroje ohrožení, vedou o nich záznamy, upozorňují na zjištěné závady vedení závodu a požadují jejich odstranění,

g) spolupůsobí s vedením závodu při stanovení a vyhlašování tematických úkolů, zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a spolurozhodují o stanovení a přiznání odměny za jejich vyřešení,

h) účastní se zjišťování zdrojů a příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, popřípadě je samy vyšetřují, provádějí jejich rozbor, projednávají je s odpovědnými orgány závodu a dávají jim závazné pokyny k jejich odstranění; při posuzování a šetření příčin nemocí z povolání spolupracují s příslušnými odděleními hygienicko-epidemiologických stanic a ostatních zdravotnických zařízení,

ch) zevšeobecňují zkušenosti z činnosti brigád socialistické práce a zajišťují, aby při hodnocení výsledků vnitrozávodní socialistické soutěže, při přiznávání odměn vítězům této soutěže bylo přihlíženo k výsledkům i úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v závodě,

i) požadují, aby při poskytování prémií a jiných odměn přihlíželo vedení závodu k tomu, jak vedoucí pracovníci závodu a pracující dodržují předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

j) zajišťují plnění usnesení vyšších odborových orgánů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrolují, jak vedení závodu plní úkoly, stanovené vyššími hospodářskými orgány,

k) vedou závodní pobočky Československé vědecko-technické společnosti k tomu, aby se jejich činnost plánovitě zaměřovala podle potřeby závodu na zdokonalování technických opatření sloužících k zlepšování pracovního prostředí,

l) projednávají podle příslušných předpisů s poškozeným a vedením závodu nárok na náhradu škody za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, který poškozený uplatňuje proti vedení závodu.

(2) Závodní, dílenské a místní výbory organizují hlídky bezpečnosti práce, řídí a usměrňují jejich činnost a dbají, aby se ve své práci zejména zaměřovaly k dodržování pořádku na pracovištích, k dodržování technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů a zásad bezpečné a zdravotně nezávadné práce a k používání ochranných pracovních prostředků. Se získanými zkušenostmi z činnosti hlídek bezpečnosti práce seznamují odborový aktiv a vedou jej k organizování široké účasti pracujících na řešení problémů v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dbají, aby se na organizování hlídek bezpečnosti práce úzce podíleli důvěrníci bezpečnosti práce.

(3) Závodní, dílenské a místní výbory pomáhají jednotným zemědělským družstvům při zajišťování bezpečné a zdravotně nezávadné práce svou patronátní činností, a to jak předáváním poznatků a zkušeností ze závodů, tak i svými odbornými znalostmi; přispívají k řešení bezpečnostně-technických nedostatků u strojů a strojního zařízení a k zlepšování pracovního prostředí družstevních, hygienických, sociálních a ostatních družstevních zařízení pro pracující.

§ 4

(1) Závodní, dílenské a místní výbory při plnění úkolů vyplývajících z dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci kontrolují z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stav pracovního prostředí, technických, ochranných a hygienických zařízení i ochranných pracovních prostředků na pracovištích, v provozních prostorách, v hygienických, sociálních a ostatních závodních zařízeních pro pracující a vyžadují, aby vedení závodu důsledně plnilo povinnosti, uvedené v § 6 zákona.

(2) Závodní a dílenské výbory strojních a traktorových stanic kromě toho vyžadují, aby vedení stanic provádělo technicko-poradenskou službu pro jednotná zemědělská družstva a pravidelně kontrolovalo strojový a mechanizační park jednotných zemědělských družstev; vedou pracující strojních a traktorových stanic, aby svými zkušenostmi přispívali k zvýšení péče o bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci členů jednotných zemědělských družstev.

§ 5

(1) Závodní, dílenské a místní výbory při plnění svých úkolů:

a) vysílají své zástupce k jednáním s vedením závodu (dílny), jejichž předmětem jsou otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k odborným zkouškám, kterými se v závodě ověřují znalosti vedoucích hospodářských pracovníků a pracujících o zásadách bezpečné a zdravotně nezávadné práce a příslušných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

b) účastní se svými zástupci schvalovacího a přejímacího řízení v závodě a jednání o zavedení nových technologických pracovních a výrobních postupů i výkonových norem, prototypových řízení, zavádění zlepšovacích návrhů i technických norem a uplatňují při nich hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) požadují, aby vedení závodu (dílny) jim předkládalo před zahájením výstavby, přestavby nebo úpravy závodů a závodních zařízení k posouzení technickou projektovou dokumentaci a požadují od pracovníků vedení závodu a od pracujících vysvětlení a předložení dokladů, které potřebují pro plnění svých povinností,

d) dávají vedení závodu (dílny) v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci závazné pokyny k odstranění závad, které mohou způsobit nebo způsobily pracovní úrazy nebo nemoce z povolání a stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění těchto závad,

e) navrhují, aby vedení závodu uplatnilo hmotnou a kárnou odpovědnost *) proti pracovníkům, kteří neplní povinnosti, vyplývající pro ně z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, popřípadě, aby navrhlo uplatnění trestní odpovědnosti při hrubém porušení těchto povinností, nebo podávají návrhy na projednání místnímu lidovému soudu, **)

f) jsou oprávněny při udělování předchozího souhlasu k práci přesčas a v noci stanovit podmínky, za kterých smí být tato práce konána a zakázat práci přesčas a v noci, nesplnilo-li vedení závodu stanovené podmínky, za kterých byla práce přesčas a v noci povolena; u noční práce žen sledují, zda jsou dodržovány podmínky, za kterých byla tato práce povolena ústředním výborem odborového svazu a zjistí-li v tom směru nedostatky, upozorní na ně tento orgán.

(2) Závodní (dílenské) výbory v projektových, výzkumných a vývojových a konstrukčních organizacích vedou členy odborové organizace k tomu, aby při plnění svých pracovních úkolů v projekci, výzkumu, vývoji a konstrukci důsledně uplatňovali hlediska a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(3) Závodní, dílenské a místní výbory jsou oprávněny při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci zakázat v nutných případech používání závadných strojů a provozních zařízení nebo pracovních postupů, popřípadě zakázat až do odstranění závady další práci na ohrožujícím pracovišti. O takovém opatření musí dílenský výbor neprodleně uvědomit vedení dílny a závodní výbor. Učiní-li tato opatření závodní (místní) výbor, uvědomí o něm vedení závodu a v závažných případech také okresní odborovou radu a okresní výbor odborového svazu, popřípadě krajský výbor odborového svazu. Práce smí být opět zahájena jen se souhlasem závodního (dílenského, místního) výboru.

§ 6

Pomocné, poradní a výkonné orgány závodního, dílenského a místního výboru

(1) Závodní, dílenské a místní výbory organizují při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci účast pracujících na vytváření podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce a kontrolují, jak vedení závodu řeší náměty pracujících na zlepšení pracovního prostředí.

(2) Při organizování účasti pracujících na zajišťování otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se opírají závodní, dílenské a místní výbory o odborový aktiv, zejména komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, úsekové důvěrníky, důvěrníky bezpečnosti práce a členy hlídek bezpečnosti práce.

(3) Závodní, dílenské a místní výbory volí ze svých členů závodního, dílenského nebo místního inspektora bezpečnosti práce, který je zpravidla předsedou komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Funkce závodních, dílenských a místních inspektorů bezpečnosti práce je čestná.

(4) Závodní, dílenští a místní inspektoři bezpečnosti práce jsou výkonnými orgány závodních, dílenských a místních výborů v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci; při své činnosti se řídí pokyny závodního, dílenského a místního výboru a odpovídají mu za svou činnost.

(5) Závodní, dílenští a místní inspektoři bezpečnosti práce ve spolupráci s odborovým aktivem pomáhají, aby se všichni pracující seznámili s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a se zásadami bezpečné a zdravotně nezávadné práce a vedou je k jejich dodržování. Kontrolují, jak jsou na pracovištích zajišťována opatření, přijatá závodním, dílenským a místním výborem a zda vedení závodu plní závazné pokyny, uložené mu k odstranění nedostatků z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(6) Závodní, dílenští a místní inspektoři bezpečnosti práce navrhují v nutných případech závodním, dílenským a místním výborům, aby vydaly zákaz používání závadných strojů a provozních zařízení nebo pracovních postupů, popřípadě zakázaly až do odstranění závady další práci na ohrožujícím pracovišti. V případě bezprostředního ohrožení zdraví pracujících nebo závažného porušení bezpečnostních předpisů mohou zakázat další práci na ohrožujícím pracovišti. O takovém opatření musí neprodleně uvědomit vedení závodu (dílny) a závodní (dílenský, místní) výbor. Práce smí být opět zahájena jen se souhlasem závodního (dílenského, místního) výboru.

§ 7

Důvěrníci bezpečnosti práce

(1) Odborové úseky volí na svých členských schůzích podle potřeby důvěrníky bezpečnosti práce, kteří jsou pomocnými orgány úsekového důvěrníka.

(2) Důvěrníci bezpečnosti práce zejména:

a) vedou členy odborového úseku k účasti na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zásad bezpečné a zdravotně nezávadné práce a k používání předepsaných ochranných pracovních prostředků a zařízení,

b) sledují, zda zařízení pracovišť, hygienických, sociálních a ostatních závodních zařízení pro pracující a organizace práce odpovídají předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, technickým normám, protipožárním předpisům a novým poznatkům vědy a techniky,

c) sledují, zda vedení závodu školí a vychovává pracovníky, zejména nově přijaté a přeřazené, o bezpečném a zdravotně nezávadném výkonu práce a přiděluje pracovníkům předepsané ochranné pracovní prostředky,

d) účastní se vyšetřování zdrojů a příčin pracovních úrazů i nemocí z povolání a projednávají na schůzi odborového úseku příčiny pracovních úrazů, nemocí z povolání a nedostatky v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovištích, v hygienických, sociálních a ostatních závodních zařízeních pro pracující a kontrolují, jak jsou plněna uložená opatření,

e) soustřeďují návrhy a požadavky členů odborového úseku i hlídek bezpečnosti práce na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předkládají je úsekovému důvěrníku nebo jeho prostřednictvím dílenskému, popřípadě závodnímu výboru k projednání.

§ 8

Závodní důvěrníci

V závodech, v nichž se podle stanov Revolučního odborového hnutí volí namísto závodního výboru závodní důvěrník, vykonává dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v rozsahu stanoveném v §§ 3 až 5 závodní důvěrník. Závazné pokyny pro vedení závodu může vydat závodní důvěrník tehdy, byl-li návrh na takové opatření předem schválen členskou schůzí základní organizace. V nutných případech může závodní důvěrník sám zakázat používání závadných strojů a provozních zařízení nebo pracovních postupů, popřípadě zakázat až do odstranění závady další práci na ohrožujícím pracovišti. O takovém opatření musí neprodleně uvědomit vedení závodu (dílny) a členy odborové organizace v závodě a v závažných případech také vyšší svazový orgán. Práce smí být znovu zahájena jen se souhlasem členské schůze základní organizace.

§ 9

Úkoly okresních odborových rad

(1) Okresní odborové rady řídí, organizují a provádějí v okrese dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci.

(2) Okresní odborové rady při výkonu své působnosti zejména:

a) řídí činnost okresních výborů odborových svazů a dohlížejí, jak rozvíjejí činnost závodních orgánů ROH při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci,

b) organizují za účasti širokého aktivu funkcionářů komplexní prověrky stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v závodech s vysokou pracovní úrazovostí a činí opatření k odstranění zjištěných závad,

c) ke zvýšení účinnosti dozoru prováděného orgány ROH plánovitě organizují výchovu odborového aktivu,

d) zevšeobecňují, popularizují a propagují dobré výsledky z činnosti odborového aktivu, základních odborových organizací a hlídek bezpečnosti práce,

e) vedou závodní výbory k tomu, aby ze vzniklých úrazů, zaviněných nedodržením předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ze strany vedení závodů vyvozovaly přísné závěry a aby nepřipustily hmotné poškození postižených zaměstnanců,

f) projednávají stav a vývoj pracovní úrazovosti v okrese a stanoví potřebná opatření k odstranění příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání pro odborové a hospodářské orgány a projednávají opatření celookresního charakteru s okresním národním výborem,

g) vyšetřují zdroje a příčiny smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů a nemocí z povolání, projednávají je za účasti zástupců příslušných okresních výborů odborových svazů a za účasti odpovědných hospodářských pracovníků a funkcionářů odborové organizace závodu, v němž k těmto úrazům nebo nemocím došlo. O opatřeních, která byla stanovena, uvědomí příslušný krajský výbor odborového svazu,

h) organizují kontroly závodů a pracovišť ve svém obvodu, dohlížejí, jak vedení závodu plní své povinnosti vyplývající pro ně ze zákonných ustanovení, upozorňují na zjištěné závady, dávají vedení závodu závazné pokyny k jejich odstranění a kontrolují, zda byla provedena nařízená opatření,

ch) mohou v nutných případech zakázat používání závadných strojů a provozních zařízení nebo pracovních postupů, popřípadě zakázat až do odstranění závady další práci na ohrožujícím pracovišti; o takovém opatření jsou povinny neprodleně uvědomit vedení závodu a závodní nebo místní výbor,

i) vydávají rozhodnutí o tom, že zařízení závodu nevyhovuje předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, potřebná podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců pro uložení placení přirážky k pojistnému *) a sledují, zda jsou odstraňovány nedostatky, pro které bylo pojistné zvýšeno,

j) spolupůsobí při zjišťování předpokladů pro uplatňování nároků státu na náhradu dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení poskytnutých z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a na náhradu nákladů léčebné péče vynaložených z tohoto důvodu,

k) podávají posudky a návrhy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - pokud nejde o zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru - při plánování, projektování a povolování staveb, zařízení a strojů, při jejich provádění a udělování povolení k jejich uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu a užívání,

l) podávají vedení závodu nebo podniku návrhy, aby byla uplatněna hmotná a kárná opatření vůči odpovědným pracovníkům, kteří neplní povinnosti, vyplývající pro ně z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, navrhují uplatnění trestní odpovědnosti při hrubém porušení těchto povinností nebo podávají návrhy na projednání soudu,

m) účastní se v okresních národních výborech projednávání ročních plánů odvětví řízených národními výbory a požadují, aby v nich byly obsaženy úkoly pro plánovité zlepšování pracovního prostředí,

n) požadují, aby okresní národní výbory projednávaly pravidelně stav a vývoj pracovní úrazovosti a nemocí z povolání v závodech a podnicích jimi řízených, v jednotných zemědělských družstvech a aby v náplni činnosti jednotlivých odborů okresních národních výborů byla obsažena i pomoc těmto závodům při plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

o) uvědomují okresní národní výbory o výsledcích prověrek prováděných v závodech a podnicích řízených národními výbory a v jednotných zemědělských družstvech a podávají návrhy na vhodná opatření k odstranění zjištěných závad,

p) v zájmu komplexního řešení všech otázek bezpečné a zdravotně nezávadné práce rozvíjejí vzájemné soudružské vztahy s orgány státního odborného dozoru, s orgány veřejné bezpečnosti, prokuraturami, soudy a okresními orgány společenských organizací.

(3) Výkonnými orgány okresních odborových rad v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci jsou okresní inspektoři bezpečnosti práce. Okresní inspektoři bezpečnosti práce jsou pracovníky Revolučního odborového hnutí; ustanovuje je a o jejich přidělení k okresním odborovým radám rozhoduje krajská odborová rada podle usnesení Ústřední rady odborů.

(4) Okresní inspektoři bezpečnosti práce se řídí při své činnosti pokyny okresní odborové rady, u které jsou ustanoveni a odpovídají jí za svou činnost; jsou zejména povinni:

a) pomáhat okresním výborům odborových svazů, závodním a místním výborům při plnění usnesení okresní odborové rady a vyšších odborových orgánů, zaměřených k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

b) provádět podle plánu vypracovaného okresní odborovou radou v součinnosti s orgány výrobních družstev prověrky provozoven a zařízení výrobních družstev a úzce spolupracovat s komisemi pečujícími o bezpečnost a ochranu zdraví při práci volenými pracujícími výrobních družstev,

c) spolupracovat s jednotlivými odbory okresních národních výborů, zejména s odborným referentem pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zemědělství, s okresní hygienicko-epidemiologickou stanicí a jinými orgány a organizacemi v okrese.

(5) Okresní inspektoři bezpečnosti práce jsou oprávněni při plnění svých úkolů:

a) prohlížet pracoviště, hygienická, sociální a ostatní závodní zařízení pro pracující a požadovat na vedení závodu odstranění zjištěných závad v přiměřené lhůtě; v nutných případech mohou zakázat používání závadných strojů a provozních zařízení nebo pracovních postupů, popřípadě zakázat až do odstranění závady další práci na ohrožujícím pracovišti; o takovém opatření jsou povinni neprodleně uvědomit závodní nebo místní výbor (ve výrobních družstvech komisi pečující o bezpečnost a ochranu zdraví při práci), vedení závodu a okresní odborovou radu,

b) vyšetřovat za účasti závodního nebo místního výboru (ve výrobních družstvech komise pečující o bezpečnost a ochranu zdraví při práci) nebo účastnit se šetření příčin smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů, popřípadě pomáhat při šetření příčin jiných pracovních úrazů a nehod; po projednání s vedením závodu a závodním (dílenským, místním) výborem (ve výrobních družstvech s komisí pečující o bezpečnost a ochranu zdraví při práci) stanovit opatření k jejich odstranění a prověřovat také dodržování předpisů o registraci a evidenci pracovních úrazů.

§ 10

Úkoly krajských odborových rad

(1) Krajské odborové rady při výkonu své působnosti v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci zejména:

a) řídí a organizují činnost odborových orgánů v kraji v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci,

b) řídí činnost krajských výborů odborových svazů a kontrolují, jak zajišťují usnesení ústředních výborů odborových svazů a Ústřední rady odborů vydaná k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

c) zevšeobecňují zkušenosti z práce odborových orgánů v kraji, zejména výsledky organizační činnosti odborového aktivu, brigád socialistické práce a hlídek bezpečnosti práce,

d) vedou rady Československé vědecko-technické společnosti v kraji k tomu, aby se jejich činnost plánovitě zaměřovala na zdokonalování technických opatření, sloužících k zlepšování pracovního prostředí,

e) sledují a kontrolují, jak vedení podniků a závodů i vyšší hospodářské orgány v kraji plní své povinnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

f) projednávají stav a vývoj pracovní úrazovosti v kraji a stanoví opatření k zlepšení situace v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci směrem k odborovým i hospodářským orgánům,

g) předkládají pravidelně zprávy o své činnosti v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s rozborem pracovní úrazovosti a nemocí z povolání Ústřední radě odborů a na Slovensku také Slovenské odborové radě,

h) provádějí na žádost soudů, prokuratur a jiných orgánů činných v trestním řízení, arbitrážních orgánů a ostatních orgánů státní správy znalecké úkony z oboru bezpečnosti práce,

ch) vydávají rozhodnutí o tom, že zařízení závodu nevyhovuje předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, potřebná podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců pro uložení placení přirážky k pojistnému a sledují, zda jsou odstraňovány nedostatky, pro které bylo pojistné zvýšeno,

i) organizují školení odborového aktivu, inspektorů bezpečnosti práce a pomáhají při výchově vedoucích hospodářských pracovníků,

j) kontrolují, jak okresní odborové rady pomáhají okresním národním výborům v dozoru nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracujících jednotných zemědělských družstev,

k) sledují, jak krajské národní výbory plní úkoly, vyplývající pro ně z předpisů, platných pro hospodářské orgány, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podřízených podnicích, závodech a zařízeních, a projednávají s krajskými národními výbory stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnicích řízených národními výbory; navrhují potřebná opatření ke zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí a ke snížení pracovní úrazovosti a nemocí z povolání,

l) spolupracují v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s krajskými národními výbory, krajskými hospodářskými orgány a krajskými orgány společenských organizací, orgány státního odborného dozoru, orgány veřejné bezpečnosti, prokuraturami, soudy a orgány požární ochrany, Československého červeného kříže a Státní pojišťovny a vedou k této spolupráci krajské výbory odborových svazů,

m) vyjadřují se k projektům a investičním úkolům schvalovaným krajskými národními výbory a zúčastňují se při udělování povolení k jejich uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu a užívání a vysílají své zástupce k prototypovému řízení.

(2) Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, vykonávaný krajskými odborovými radami se vztahuje i na výrobní družstva v rozsahu uvedeném v § 11. Krajské odborové rady projednávají pravidelně s krajským svazem výrobních družstev stav a vývoj pracovní úrazovosti ve výrobních družstvech a na podkladě svých poznatků i poznatků získaných okresními odborovými radami, doporučují vhodná opatření k odstranění nedostatků. Krajské odborové rady pomáhají též při výkonu dozoru v jednotných zemědělských družstvech.

(3) Výkonnými orgány krajských odborových rad v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci jsou krajští inspektoři bezpečnosti práce. Krajští inspektoři bezpečnosti práce jsou pracovníky Revolučního odborového hnutí; řídí se při své činnosti pokyny krajské odborové rady, při níž jsou ustanoveni a odpovídají jí za svou činnost. Ustanovuje je krajská odborová rada podle usnesení Ústřední rady odborů.

(4) Krajským inspektorům bezpečnosti práce přísluší kromě působnosti uvedené v § 9 odst. 5 zejména:

a) provádět podle rozhodnutí krajských odborových rad komplexní prověrky, jak jsou zajišťovány úkoly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v závodech a podle výsledků těchto prověrek předkládat krajské odborové radě návrhy ke zlepšení dosavadního stavu,

b) podle pokynů a usnesení krajské odborové rady pomáhat okresním odborovým radám a okresním inspektorům bezpečnosti práce při zevšeobecňování dobrých zkušeností, zejména z práce s odborovým aktivem a pomáhat při jejich uplatňování v praxi,

c) poskytovat odbornou pomoc krajským výborům odborových svazů a pomáhat jim v řízení odborového aktivu,

d) spolupracovat s orgány veřejné bezpečnosti při prověřování nedostatků způsobujících pracovní úrazy v dopravě a v aktivizování občanských dopravních inspektorů.

§ 11

Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci ve výrobních družstvech

(1) Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v provozovnách a na pracovištích výrobních družstev vykonávají okresní odborové rady, které se ve své činnosti opírají o komise pečující o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a družstevní inspektory bezpečnosti práce, volené z řad členů družstev.

(2) Okresním odborovým radám přísluší při výkonu tohoto dozoru:

a) projednávat zjištěné nedostatky v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s představenstvy výrobních družstev a navrhovat vhodná opatření k zlepšení pracovního prostředí a k snížení pracovní úrazovosti,

b) kontrolovat, zda představenstvo družstva v souladu s plněním výrobních úkolů vytváří podmínky pro soustavné zlepšování pracovního prostředí, zda provádí rozbory příčin pracovní úrazovosti, činí opatření k jejich odstranění a zda projednává včas návrhy a podněty k zlepšení pracovních podmínek, které podají pracující a komise pečující o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

c) poskytovat komisím pečujícím o bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve výrobních družstvech všestrannou pomoc při zajišťování jejich úkolů,

d) navrhovat při zjištění nedostatků, které by mohly vést k poškození zdraví pracujících představenstvu družstva, popřípadě krajskému svazu výrobních družstev opatření k odstranění závad v závodech, kde byly zjištěny,

e) vydávat závazné pokyny představenstvu družstva, nebyla-li opatření navržená k odstranění nedostatků provedena ve stanovené lhůtě nebo v nutných případech, je-li ohroženo zdraví pracovníků a současně uvědomit o těchto pokynech nadřízený družstevní orgán,

f) ve spolupráci s krajským svazem výrobních družstev provádět výměnu zkušeností komisí pečujících o bezpečnost a ochranu zdraví při práci výrobních družstev za účelem zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(3) Při výkonu tohoto dozoru mají okresní odborové rady oprávnění uvedená v § 9 odst. 2 písm. g), h), ch), j) a k) a odst. 5.

(4) Ústřední svaz výrobních družstev vydá v dohodě s Ústřední radou odborů podrobné směrnice o volbě a působnosti orgánů volených ve výrobních družstvech k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

§ 12

Pomoc při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech

(1) Okresní odborové rady sestavují s okresními národními výbory plán pomoci orgánů ROH pro výkon dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech. Při poskytování pomoci okresním národním výborům zejména:

a) řídí činnost okresních výborů odborových svazů a závodních výborů k pomoci v zajišťování úkolů v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech,

b) dbají, aby závodní výbory v rámci své patronátní činnosti účinně pomáhali jednotným zemědělským družstvům při zajišťování úkolů v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a svými odbornými znalostmi a zkušenostmi přispívali k odstranění bezpečnostně technických nedostatků u strojů a výrobního zařízení, k zlepšování pracovního prostředí a k zvyšování kultury práce v družstvech,

c) vedou závodní výbory strojních a traktorových stanic k organizované pomoci jednotným zemědělským družstvům v provádění technickoporadenské služby a pravidelné kontrole strojového a mechanizačního parku.

(2) Pomáhají národním výborům při prověřování stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při výchově pracujících a školení odpovědných pracovníků, pověřených organizováním a řízením práce a spolupůsobí při sestavování plánů propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech.

(3) Jestliže orgán ROH pověřený okresní odborovou radou vykonal prohlídku v závodě jednotného zemědělského družstva, projedná výsledky prohlídky vždy s představenstvem nebo s předsedou jednotného zemědělského družstva, popřípadě s jiným družstevním orgánem, odpovědným za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nedojde-li při tomto jednání k dohodě o odstranění zjištěných závad nebo o lhůtě, ve které se tak má stát, nařídí orgán ROH na místě provedení bezodkladných opatření.

(4) Orgán ROH, který nařídil provedení bezodkladných opatření, uvedených v odstavci 3, nebo dohodl s družstevním orgánem opatření, potřebná k odstranění zjištěných nedostatků, oznámí nařízená nebo dohodnutá opatření bez odkladu místnímu národnímu výboru za účelem kontroly. V oznámení uvede i další návrhy opatření, která příslušejí do působnosti místního národního výboru, k zlepšení stavu péče o pracující. O těchto opatřeních uvědomí také okresní národní výbor.

(5) K pomoci okresnímu národnímu výboru při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech může okresní odborová rada pověřit členy svého orgánu, kteří při splnění stanoveného úkolu zjištěné nedostatky projednají s komisemi pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotných zemědělských družstev, popřípadě s představenstvy jednotných zemědělských družstev a jde-li o hrubé závady, vypracují návrh na vydání závazných pokynů pro jednotná zemědělská družstva a předloží jej prostřednictvím okresní odborové rady okresnímu národnímu výboru.

Svazové orgány ROH

§ 13

Úkoly okresních výborů odborových svazů

Okresní výbory odborových svazů se řídí při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci pokyny okresních odborových rad. Zejména jim přísluší:

a) projednávat ve svých schůzích otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména rozbory o stavu a vývoji pracovní úrazovosti a o příčinách pracovních úrazů a nemocí z povolání a podle výsledků stanovit opatření k jejich odstranění,

b) kontrolovat, jak vedení závodů a orgány základních organizací ROH plní své úkoly v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a oznamovat své poznatky a návrhy příslušným krajským výborům odborových svazů a okresním odborovým radám,

c) pomáhat orgánům základních organizací ROH při plnění úkolů v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, zejména při přípravě a sestavování návrhů plánů závodů a při sestavování kolektivních smluv a úmluv,

d) navrhovat okresním odborovým radám předepsání přirážky k pojistnému v závodech, jejichž zařízení nevyhovuje předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

e) pečovat o organizaci školení odborového aktivu v závodech a provádět výměnu zkušeností v otázkách dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci,

f) zúčastnit se v základních organizacích ROH a v okresních odborových radách projednávání příčin smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů,

g) vést závodní výbory k tomu, aby pomáhaly jednotným zemědělským družstvům, s nimiž mají uzavřeny patronátní smlouvy, při řešení otázek bezpečné a zdravotně nezávadné práce,

h) spolupracovat s příslušnými odbory národních výborů a dbát, aby současně se zajišťováním výrobních úkolů sledovaly i úroveň péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci v závodech řízených národními výbory.

§ 14

Úkoly krajských výborů odborových svazů

Krajské výbory odborových svazů (dále jen "krajské výbory") se řídí při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci pokyny a usneseními krajských odborových rad i vyšších odborových orgánů; zejména jim přísluší:

a) projednávat ve svých schůzích otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stav pracovního prostředí, činnost hospodářských i odborových orgánů na tomto úseku péče o pracující, zejména rozbory o stavu a vývoji pracovní úrazovosti v kraji a podle výsledků stanovit opatření k nápravě,

b) organizovat provádění prověrky stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v závodech a podle výsledků těchto prověrek činit opatření k zlepšení stávajícího stavu,

c) pomáhat okresním výborům odborových svazů a základním organizacím ROH v závodech při plnění jejich úkolů v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, zevšeobecňovat zkušenosti zejména z práce s odborovým aktivem a pomáhat při jejich uplatňování v praxi,

d) účastnit se svými zástupci jednání ve výrobně hospodářských jednotkách, uplatňovat své připomínky a návrhy k plánu opatření k zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

e) spolupracovat s příslušnými odbory krajských národních výborů a dbát, aby současně se zajišťováním výrobních úkolů sledovaly i úroveň péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci v závodech řízených národními výbory.

§ 15

Úkoly ústředních výborů odborových svazů

(1) Ústřední výbory odborových svazů v příslušném oboru národního hospodářství pečují o zlepšování pracovních podmínek, provádějí důkladné rozbory pracovní úrazovosti, shromažďují poznatky a využívají jich k řešení nejdůležitějších problémů odvětví a požadují na příslušných hospodářských orgánech odstranění nedostatků; získané poznatky a stanovená opatření zevšeobecňují a zajišťují jejich plnění; zejména plní tyto úkoly:

a) na základě vlastních poznatků a zpráv předkládaných ministerstvy a krajskými výbory, pravidelně projednávají situaci na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako nedílnou součást rozboru plnění plánu, provádějí rozbor příčin úrazů, včetně smrtelných a hromadných úrazů, jakož i rozbory příčin úrazovosti mladistvých, učňů a žen; na základě těchto rozborů ukládají krajským výborům zajišťování nejzávažnějších problémů odvětví a při plnění těchto úkolů jim pomáhají,

b) rozpracovávají a zajišťují plnění usnesení Ústřední rady odborů a předkládají zprávy Ústřední radě odborů o jejich plnění, o stavu a vývoji pracovní úrazovosti,

c) pravidelně projednávají situaci na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a s příslušnými ministerstvy a ostatními ústředními úřady a orgány zúčastňují se plánování prostředků určených na bezpečnostně technická a hygienická zařízení, účastní se schvalování projektů nových závodů a ucelených částí a jejich uvádění do zkušebního nebo trvalého provozu v rámci centralizované investiční výstavby,

d) účastní se svými zástupci jednání v ministerstvech a v ostatních ústředních úřadech a orgánech v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a uplatňují připomínky a návrhy k opatřením ke zvýšení této péče, zejména v plánech rozvoje příslušného odvětví,

e) dbají, aby resortní výzkumné ústavy a vývojová pracoviště zařazovaly do svých tematických plánů úkoly v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řešily tyto výzkumné úkoly,

f) dbají, aby v úmluvách, které sjednávají s příslušnými ministerstvy a ostatními ústředními úřady a orgány byla obsažena konkrétní opatření ke zlepšení péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

g) sledují účinnost propagačních prostředků na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dozírají, zda hospodářské orgány vybavují závody vhodným propagačním materiálem a dávají hospodářským orgánům podněty k jejich vydávání,

h) doporučují příslušným ministerstvům a ostatním ústředním úřadům a orgánům vydání a úpravu předpisů a norem, je-li to z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nutné a schvalují jejich vydání po dohodě s příslušným ministerstvem, popřípadě jiným ústředním úřadem a orgánem,

ch) kontrolují a dbají, aby ministerstva a ostatní řídící hospodářské orgány plnily odpovědně všechny své úkoly na úseku bezpečnosti při práci a navrhují při závažných zjištěních, aby vůči jejich pracovníkům, kteří hrubě zanedbávají své povinnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, byla uplatněna hmotná, kárná nebo disciplinární opatření, popřípadě trestní postih,

i) vyjadřují se ke směrnicím a seznamům pro poskytování osobních ochranných pomůcek pro pracující, soustřeďují poznatky o jejich vhodnosti a účelnosti a projednávají s výrobními resorty nedostatky, vyskytující se při jejich výrobě,

j) požadují, aby příslušná ministerstva a ostatní ústřední úřady a orgány při dovozu strojů a zařízení ze zahraničí dbaly, aby tyto stroje a zařízení odpovídaly platným československým normám o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

k) dávají podle platných předpisů souhlas k noční práci žen a kontrolují dodržování podmínek, za kterých byla noční práce žen povolena; nesplnilo-li vedení závodu tyto podmínky, mohou noční práci žen zakázat.

(2) Výkonnými orgány ústředních výborů odborových svazů v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci jsou ústřední svazoví inspektoři bezpečnosti práce. Ústřední svazoví inspektoři bezpečnosti práce jsou pracovníky Revolučního odborového hnutí. Při své činnosti se řídí pokyny ústředního výboru odborového svazu, u něhož jsou ustanoveni, podávají mu pravidelně zprávy o své činnosti a odpovídají mu za svou činnost. Ústřední svazové inspektory bezpečnosti práce ustanovují ústřední výbory odborových svazů podle usnesení Ústřední rady odborů.

(3) Působnost ústředních svazových inspektorů bezpečnosti práce se vztahuje v příslušném odvětví na území celého státu. Jsou povinni zajišťovat plnění úkolů stanovených v odstavci 1 a pomáhat nižším odborovým orgánům, zejména při výchově a instruktážích funkcionářů a aktivistů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(4) Ústředním svazovým inspektorům práce přísluší zejména:

a) spolupracovat s ministerstvy a ostatními ústředními úřady a orgány ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména při vydávání nových předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a státních technických norem, při projednávání otázek typizace a normalizace bezpečnostně technických zařízení, a při projednávání zdrojů a příčin smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů,

b) podle pokynů ústředních výborů odborových svazů účastnit se projednávání zadávacích projektů a schvalování nových provozních a pracovních zařízení a při zavádění nových pracovních a technologických postupů celostátního významu,

c) soustřeďovat a předkládat ústřednímu výboru odborového svazu požadavky, návrhy a náměty pro přípravu předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Řízení dozoru vykonávaného orgány ROH

§ 16

Úkoly Ústřední rady odborů

(1) Ústřední rada odborů pečuje o zajištění jednotného provádění úkolů, vyplývajících ze zákona, projednává zásadní otázky, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ústředními úřady a orgány a dohlíží na řádný výkon dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, vykonávaného orgány ROH; zejména jí přísluší:

a) pečovat, aby dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci byl prováděn v souladu s příslušnými předpisy a podle jednotných zásad,

b) sledovat, usměrňovat a metodicky vést krajské odborové rady a odborové svazy v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a dozírat nad řádným plněním úkolů i oprávnění vyplývajících z ustanovení zákona, této vyhlášky a přijatých usnesení orgánů ÚRO,

c) ověřovat si v závodech a na pracovištích, jak hospodářské orgány a orgány odborových organizací plní své úkoly v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

d) sledovat a posuzovat účinnost propagačních prostředků na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dávat podnět k jejich vydávání, jde-li o propagační prostředky spadající do působnosti několika ústředních úřadů,

e) zevšeobecňovat poznatky z oboru péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

f) určovat zásady o ustanovování a rozmisťování inspektorů bezpečnosti práce u odborových orgánů,

g) provádět základní výzkum situace a potřeb ke zlepšení stavu v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

h) zkoumat z odborných, politických a ekonomických hledisek problémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; organizovat a provádět k tomu cíli podrobná šetření a rozbory a na základě jejich výsledků předkládat vládě příslušné návrhy na technická, organizační a výchovná opatření,

ch) posuzovat úroveň řešení vybraných vývojových a výzkumných prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; hodnotit výsledky těchto prací, sledovat jejich využití a osvědčení v praxi,

i) vyjadřovat se k prototypům ochranných pracovních prostředků, kontrolovat jejich kvalitu a podávat návrhy na jejich výzkum a vývoj,

j) navrhovat ústředním úřadům a orgánům vypracování a vydání předpisů a technických norem k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vztahujících se na více hospodářských odvětví a účastnit se jejich projednávání a schvalování,

k) posuzovat z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osnovy odborné výchovy a výuky pracujících, jakož i osnovy a úroveň výuky bezpečnosti při práci na středních, odborných a vysokých školách technického směru,

l) vydávat zásady k organizování školení funkcionářského aktivu a inspektorů bezpečnosti práce za účelem zvýšení jejich kvalifikace.

(2) Na Slovensku vykonává úkoly uvedené v odstavci 1, pokud nejde o úkoly celostátní povahy, Slovenská odborová rada, a to v souhlase s usneseními Ústřední rady odborů.

Odchylky pro některá pracovní odvětví a zařízení

§ 17

Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v závodech podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy

Orgány ROH vykonávají dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v závodech podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy v rozsahu stanoveném směrnicemi, které vydá Ústřední rada odborů v dohodě s Ústředním báňským úřadem a s příslušnými ústředními úřady.

§ 18

Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v železniční dopravě

V oboru železniční dopravy nepřísluší orgánům ROH nařizovat vyřazení z provozu parních, elektrických a dieselelektrických lokomotiv a motorových vozů.

§ 19

Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v letectví

Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v letectví vykonává Státní letecká správa v součinnosti s orgány ROH.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

§ 20

Přezkoumání opatření orgánů ROH

(1) Vedení závodu a osoby dotčené opatřením orgánů ROH mohou žádat do 15 dnů ode dne jeho vydání o jeho přezkoumání.

(2) Opatření

a) dílenského výboru a dílenského a závodního inspektora bezpečnosti práce přezkoumává závodní výbor,

b) závodního výboru, místního výboru, závodního důvěrníka a okresního výboru odborového svazu přezkoumává okresní odborová rada,

c) okresní odborové rady a krajských výborů přezkoumává krajská odborová rada,

d) okresního a krajského inspektora bezpečnosti práce a ústředního svazového inspektora bezpečnosti práce přezkoumává orgán, u něhož je inspektor bezpečnosti práce ustanoven.

(3) Jde-li o přezkoumání opatření orgánu ROH, která se týkají zařízení podléhajících státnímu odbornému dozoru, přezkoumává je odborový orgán v dohodě s příslušným orgánem státního odborného dozoru.

(4) Včas podaná žádost o přezkoumání má odkladný účinek, pokud jej orgán, který opatření učinil, nevyloučil z důležitých důvodů, zejména pro nebezpečí z prodlení. Odkladný účinek však nemá žádost o přezkoumání opatření orgánů ROH v případech uvedených v § 5 odst. 3, § 6 odst. 6, větě druhé, § 8 a § 9 odst. 1 písm. ch) a odst. 5 písm. a). Orgán příslušný k přezkoumání musí věc urychleně projednat a může napadené rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit. Jeho rozhodnutí je konečné.

§ 21

Spolupráce orgánů ROH s orgány státní správy, hospodářskými orgány a orgány společenských organizací

(1) Při plnění svých úkolů v dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci postupují orgány ROH v úzké součinnosti zejména s národními výbory a jejich orgány a komisemi, s orgány státního odborného dozoru, s orgány veřejné bezpečnosti, s prokuraturami a soudy a s orgány požární ochrany, Československého červeného kříže, se Svazem československých invalidů a se Státní pojišťovnou.

(2) Orgány ROH v závodech spolupracují při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s vedením závodu, závodními, popřípadě obvodními lékaři, s orgány požární ochrany a se závodními skupinami Československého červeného kříže.

(3) Zjistí-li orgány ROH při výkonu své funkce závady na takových pracovištích, zařízeních nebo činnostech, které náležejí do působnosti orgánů, uvedených v předcházejících odstavcích, upozorní na ně příslušný orgán a vedení závodu, popřípadě příslušný národní výbor.

§ 22

Ochrana tajemství a služební průkazy

(1) Orgány a pracovníci ROH jsou povinni dbát předpisů o zachování státního, hospodářského a služebního tajemství o věcech, o nichž se dověděli při výkonu své funkce a zachovávat o nich mlčenlivost i po skončení své funkce.

(2) Okresní a krajští inspektoři bezpečnosti práce a ústřední svazoví inspektoři bezpečnosti práce, pověření pracovníci Ústřední rady odborů a Slovenské odborové rady se prokazují při své činnosti služebním průkazem, který jim vydá Ústřední rada odborů a který je opravňuje vstupovat za účelem kontroly plnění povinností, plynoucích ze zákona, na pracoviště, do hygienických, sociálních a ostatních závodních zařízení pro pracující a požadovat od odpovědných vedoucích pracovníků i od pracujících vysvětlení a předložení dokladů, kterých je třeba k plnění jejich úkolů.

(3) Provádění dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci orgány ROH v některých oborech upraví Ústřední rada odborů v dohodě s příslušnými ústředními úřady.

ČÁST IIzrušeno

§ 23, § 24zrušeno

Úkoly národních výborů jednotlivých stupňů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při prácizrušeno

§ 25 – § 29zrušeno


ČÁST III

Závěrečná ustanovení

§ 30

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Ústřední rady odborů č. 105/1959 Ú. l., o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí při výkonu dozoru nad bezpečností při práci.

§ 31

Počátek účinnosti vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1961.


Předseda: Zupka v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 71/1958 Sb., o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru a § 33 odst. 2 zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů.

**) Zákon č. 38/1961 Sb., o místních lidových soudech.

*) § 27 opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, uveřejněného vyhláškou č. 91/1958 Sb., ve znění vyhlášky č. 191/1960 Sb.

Přesunout nahoru