Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 80/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29 Sb.)

Částka 37/1961
Platnost od 08.08.1961
Účinnost od 20.05.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. července 1961

o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29 Sb.)

Výměnou nót, schválenou vládou Československé socialistické republiky dne 17. května 1961, byla sjednána a dne 20. května 1961 nabyla platnosti dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 (č. 29/1956 Sb.).

Znění nóty velvyslance Československé socialistické republiky ve Varšavě ze dne 20. května 1961 a český překlad současné nóty ministra zahraničních věcí Polské lidové republiky se vyhlašují současně.

David v. r.

I. Nóta velvyslance Československé socialistické republiky ve Varšavě ze dne 20. května 1961

Ve Varšavě dne 20. května 1961

Vážený soudruhu ministře,

mám čest potvrdit, že při jednáních, která probíhala v Praze ve dnech 6.-14. března 1961, bylo dohodnuto rozšířit turistickou oblast, jakož i změnit jednotlivá ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955, podle jejího článku 14 tak, aby články 1 až 15 Úmluvy zněly takto:

Článek 1

Smluvní strany umožní navzájem za podmínek v této Úmluvě stanovených občanům druhého státu vstup na své státní území, vymezené pro pohraniční turistický ruch.

Článek 2

Pro pohraniční turistický ruch se vymezují tato území (dále jen "turistické oblasti"):

v Československé socialistické republice:

I. Turistická oblast Dukla:

zahrnuje území podél cesty do Dukelského průsmyku přes Vyšný a Nižní Komárník, Krajnou Polanu, Hunkovce a Ladomírovou do Svidníku, včetně dukelského památníku a hřbitova, vyhlídkové věže při kameni 153/3, stanoviště I. a III. československé brigády a vyhlídkové plošiny u Nižního Komárníku, a území podél cesty od křižovatky mezi Ladomírovou a Svidníkem přes Kapišovou do Nižné Pisané a odtud jednak do Vyšné Pisané a jednak přes Dlhoňu do Havrance.

II. Turistická oblast Tatry:

území vymezené čarou probíhající od místa, kde cesta z Javoriny do Lysej Polany přetíná státní hranice, po cestě přes Podspády, Ždiar, Tatranskou Kotlinu, Kežmarské Žleby, Matliary, Tatranskou Lomnici, Starý a Nový Smokovec, Tatranskou Polianku do Štrbského Plesa a dále přes kóty 1262 a 1178 na Tri Studne (kóta 1090), odtud do Podbánska a po cestě do Pribyliny a dále po cestě Račkovou dolinou ke kótě 885, dále Jamnickou dolinou ke kótě 1797 a odtud na Tri Kopy a Roháčskou dolinou přes Studený potok (kóta 1687/1), Suchou dolinu a Bobrovec do obce V Oraviciach a Tichou dolinou na státní hranice (kóta 1103).

III. Turistická oblast Oravská přehrada:

území vymezené čarou probíhající od hraničního přechodu Trstená-Chyžné po cestě přes Trstenou Tvrdošín a Ustie a dále přes most do Námestova a odtud přes křižovatku jižně od Zubrohlavy a přes Bobrov ke státním hranicím.

IV. Turistická oblast Krkonoše:

území vymezené čarou probíhající od hraničního přechodu Pomezní boudy-Krzaczyna po cestě přes Malou Úpu na křižovatku u kóty 6410 a odtud do Pece pod Sněžkou a dále stezkou ke kótě 1163,5 přes Bobí boudy na cestu k Lesní boudě a po ní přes Lesní boudu a Liščí horu na rozcestí u bufetu a odtud do Špindlerova Mlýna a přes Jestřábí, Dvorské boudy a Čertův vrch do Harrachova a dále po cestě ke státním hranicím směrem k Jakuszycím;

v Polské lidové republice:

I. Turistická oblast Dukla:

zahrnuje území podél cesty od Dukelského průsmyku přes Barwinek, Tylawu, Trzcianu, Lipowiec do Dukly včetně Dukly s okolními obcemi Teodorówka, Nadole, Zboiska, Cergowa a Zakluczyn.

II. Turistická oblast Tatry:

území vymezené čarou začínající v bodě, v němž cesta z Bobrova do Jablonky protíná státní hranice a probíhající dále po cestě do obce Czarny Dunajec a dál po řece Czarny Dunajec do Nowego Targu a odtud po řece Dunajec k mostu v Debně a od tohoto mostu po cestě přes Maniowy, Czorsztyn, Kluszkowce do Krošcienka a dále po řece Dunajec ke státním hranicím.

III. Turistická oblast Klodzko:

území vymezené čarou začínající v bodu, v němž cesta z Božanova do Radkowa přetíná státní hranice a probíhající dále po cestě přes Radków do Scinawky Srední a dále podél železnice přes Klodzko, Bardo, Kamieniec Zabkowicki od Otmuchowa a z Otmuchowa po cestě přes Paczków, Zloty Stok, Klodzko, Bystrzyci Klodzkou, Domaszków, Róžanku a Kolonii Lesica na státní hranice.

IV. Turistická oblast Krkonoše:

území vymezené čarou probíhající od hraničního přechodu v Jakuszycích po cestě přes Szklarskou Porebu, Piechowice, Piastów, Sobieszów, Sosnówku, Milków, Šciegny na rozcestí a odtud cestou přes Krzaczynu do místa, kde cesta z Krzaczyny do Pomezních bud protíná státní hranice.

Článek 3

1. V turistické oblasti Krkonoše se otevírá Cesta československo-polského přátelství vedoucí po hřebenech Krkonoš při československo-polských státních hranicích od místa, kde cesta Pomezní boudy-Krzaczyna protíná státní hranice, přes Sněžku, Malý a Velký Šišák a Sněžné jámy ke Szrenici . Občané obou států mohou užívat této cesty na občanský průkaz a pokud jde o školní mládež též na jiný průkaz totožnosti.

2. Aby bylo usnadněno spojení mezi turistickými oblastmi Tater a Oravské přehrady , otvírá se pro turistický ruch cesta vedoucí z Trstené do Vitanové a odtud jednak k hraničnímu přechodu Suchá Hora-Chocholów a jednak do obce V Oraviciach.

Článek 4

1. Uzavřené osady a komunikace, které vymezují turistické oblasti, spadají do těchto oblastí.

2. Rozsah turistických oblastí je patrný z map, připojených k této Úmluvě.

Článek 5

Smluvní strany mohou některé části turistických oblastí uzavřít pro turistický ruch. Rovněž mohou na přechodnou dobu turistický ruch omezit nebo zastavit. O těchto opatřeních se neprodleně vyrozumějí příslušné orgány obou států.

Článek 6

1. K překračování státních hranic a k pobytu v turistických oblastech druhého státu opravňují turistické propustky.

2. Turistické propustky mohou být vydávány buď jednotlivým turistům (turistická propustka) nebo skupinám turistů (hromadná turistická propustka).

3. Držitel turistické propustky může mít s sebou děti do 16 let, má-li je zapsány ve své propustce.

Článek 7

1. Účastníci turistických výprav organizovaných školami, tělovýchovnými, turistickými, odborovými, mládežnickými nebo jinými organizacemi k tomu oprávněnými mohou pod vedením odpovědné osoby překračovat státní hranice na základě hromadné turistické propustky a pobývat v turistických oblastech druhého státu.

2. Účastník výpravy starší 16 let je povinen mít při sobě občanský průkaz.

Článek 8

1. Turistické propustky vydávají příslušné státní orgány podle zásad platných v té které zemi. Smluvní strany s e vyrozumějí o tom, které orgány vydávají propustky.

2. Propustky jsou dvojjazyčné, česko-polské nebo slovensko-polské. Vzory propustek jsou připojeny k této Úmluvě.

Článek 9

1. Osoby oprávněné na základě turistických propustek k překročení státních hranic (dále jen "turisté") mohou překročit státní hranice pouze na stanovených hraničních přechodech a ve stanovené době. Turisté podléhají při vstupu a výstupu pohraniční, celní a devizové kontrole. Příslušné orgány obou států mohou po vzájemné dohodě povolit pro horolezecké výstupy výjimku z těchto ustanovení.

2. Turistická propustka opravňuje k pobytu nejvýše ve dvou turistických oblastech druhého státu v propustce uvedených, a to celkem na dobu nejdéle 6 dnů nepočítaje v to den prvního vstupu na území druhého státu.

3. Při pobytu v turistických oblastech druhého státu jsou turisté povinni zachovávat místní předpisy.

4. Příslušné orgány obou států se dohodnou o hraničních přechodech; v odůvodněných případech mohou se též dohodnout o poskytnutí místností ležících na území jedné smluvní strany pro výkon služby pohraničních a celních orgánů druhé smluvní strany a rovněž o provádění společné pohraniční, celní a devizové kontroly na území kterékoliv ze smluvních stran .

Článek 10

Turisté, kteří by byli zadrženi na území druhého státu pro porušení ustanovení této Úmluvy nebo ustanovení z ní vyplývajících, zejména proto, že překročili hranice turistické oblasti, budou vráceni nebo neprodleně odevzdáni pohraničním orgánům druhého státu.

Článek 11

Turisté mohou obdržet platební prostředky v hotovosti nebo cestovních šecích podle podmínek, na nichž se dohodnou příslušné orgány obou států.

Článek 12

Příslušné orgány určí podle svých předpisů a oznámí příslušným orgánům druhého státu, za jakých podmínek a jaký druh a množství předmětů mohou turisté přepravovat přes státní hranice.

Článek 13

K vzájemné výměně zkušeností a k usnadnění jednotného provádění této Úmluvy budou se na žádost jedné ze smluvních stran konat společné porady příslušných orgánů obou států.

Článek 14

Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě výměnou nót rozšířit turistické oblasti, jakož i změnit jednotlivá ustanovení této Úmluvy.

Článek 15

1. Tato Úmluva vyžaduje schválení vlád obou států a vejde v platnost dnem výměny nót, jimiž se toto schválení oznámí.

2. Tato Úmluva zůstane v platnosti po dobu 3 let a bude automaticky prodlužována na další roční období, pokud jedna ze smluvních stran ji nevypoví tři měsíce před uplynutím příslušného období.

Mám čest sdělit Vám, soudruhu ministře, že vláda Československé socialistické republiky vyjadřuje souhlas s uvedenými změnami.

Mám čest navrhnout, aby v případě, že vláda Polské lidové republiky s uvedenými změnami vyjádří souhlas, tato nóta a Vaše odpověď na ni tvořily dohodu obou našich vlád v této věci a aby tyto změny nabyly platnosti dnem Vaší odpovědi.

Využívám této příležitosti, abych Vás, soudruhu ministře, ujistil svou nejhlubší úctou.

Oskar Jeleň v. r.

Soudruh Adam Rapacki, ministr zahraničních věcí Polské lidové republiky, Varšava

II. Český překlad nóty ministra zahraničních věcí Polské lidové republiky ze dne 20. května 1961

Ve Varšavě dne 20.května 1961.

Vážený soudruhu velvyslanče,

mám čest potvrdit příjem Vaší nóty ze dne 20. května 1961 tohoto obsahu:

(následuje znění nóty velvyslance Československé socialistické republiky ve Varšavě).

Mám čest Vám sdělit, soudruhu velvyslanče, že vláda Polské lidové republiky vyjadřuje souhlas se shora uvedenými změnami zmíněné Úmluvy.

Mám čest vyjádřit souhlas s Vaším návrhem, aby Vaše nóta spolu s touto odpovědí na ni tvořily dohodu obou našich vlád v této věci a aby tyto změny nabyly platnosti dnešního dne.

Využívám této příležitosti, abych Vás, soudruhu velvyslanče, ujistil svou nejhlubší úctou.

Marian Naszkowski v. r.

Vážený soudruh Oskar Jeleň, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Československé socialistické republiky ve Varšavě

Přesunout nahoru