Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/1961 Sb.Vládní vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách

Částka 32/1961
Platnost od 25.07.1961
Účinnost od 01.01.1962
Zrušeno k 01.09.1978 (76/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

VLÁDNÍ VYHLÁŠKA

ze dne 28. června 1961

o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách

Vláda Československé socialistické republiky k provedení ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školského zákona), stanoví:


§ 1

Úvodní ustanovení

Aby byl zajištěn všestranný a harmonický rozvoj dětí předškolního věku, jednota a posloupnost v jejich výchově, mohou být jesle a mateřské školy podle místních podmínek zřizovány ve společných budovách. To umožní, aby výchovnou péči o děti v těchto zařízeních prováděl jeden kolektiv odborných pracovníků na základě jednotného zdravotního a výchovného systému s přihlédnutím k rozvoji jednotlivých dětí a aby se přechod dětí z jeslí do mateřské školy uskutečňoval plynule a bez potíží pro děti i rodiče.

§ 2

Zřizování

(1) Jesle a mateřské školy ve společných budovách zřizuje místní národní výbor v rámci státního plánu rozvoje národního hospodářství a kultury a státního rozpočtu.

(2) Název jeslí a mateřské školy ve společné budově je "Jesle-mateřská škola v ........."

(3) Počet dětí v odděleních a ve třídách je stejný jako v samostatných jeslích a mateřských školách.

(4) Výstavba nových budov pro jesle-mateřské školy se provádí podle základních typových podkladů a adaptace starších budov podle zásad těchto podkladů. *) Celkový počet dětí v jeslích-mateřské škole nemá přesahovat počet 165.

§ 3

Řízení

(1) Jesle-mateřské školy řídí, kontroluje a za jejich činnost odpovídá místní národní výbor. Odborný dozor vykonává okresní národní výbor.

(2) Ústřední řízení a kontrola jeslí-mateřských škol přísluší ministerstvu školství a kultury, které přitom těsně spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví, zejména pokud jde o metodické řízení výchovy a péče o děti do 3 let.

(3) Odbornou zdravotní péči v jeslích-mateřských školách řídí a kontroluje a za tuto činnost místnímu národnímu výboru odpovídá příslušný ústav národního zdraví, který pověří jednoho lékaře prováděním zdravotní péče.

(4) Přímé řízení jeslí-mateřské školy vykonává ředitelka ustanovená z osob, které mají kvalifikaci učitelky mateřské školy nebo kvalifikaci dětské sestry. Ředitelka je ze své činnosti odpovědna místnímu národnímu výboru a v otázkách zdravotních příslušnému ústavu národního zdraví.

(5) V jeslích-mateřské škole se ustanovuje zástupkyně ředitelky, jíž je dětská sestra, má-li ředitelka kvalifikaci učitelky mateřské školy, nebo učitelka mateřské školy, má-li ředitelka kvalifikaci dětské sestry. Zástupkyně ředitelky je ze své činnosti odpovědna ředitelce.

§ 4

Pracovníci

(1) V jeslích-mateřské škole se kromě ředitelky a její zástupkyně ustanovují pracovníci jako v samostatných jeslích a mateřských školách, a to podle předpisů ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství a kultury.

(2) Osobním úřadem ředitelky, její zástupkyně a ostatních odborných pracovníků je okresní národní výbor. Osobním úřadem provozních pracovníků je místní národní výbor.

(3) Pracovní a platové poměry ředitelky a její zástupkyně upraví zvláštní předpisy. Pracovní poměry ostatních pracovníků se řídí předpisy platnými pro jesle a mateřské školy. Platové poměry odborných zdravotnických pracovníků se řídí předpisy ministerstva zdravotnictví platnými pro jesle, odborných pedagogických a provozních pracovníků předpisy ministerstva školství a kultury.

§ 5

Jeselská oddělení

Pro jeselská oddělení jeslí-mateřských škol platí předpisy pro samostatné jesle zejména pokud jde o poskytování zdravotní péče, o normy stravování a vybavení.

§ 6

Sdružení rodičů a přátel

K zajištění jednotného výchovného působení jeslí-mateřské školy a rodiny je třeba, aby místní národní výbory dbaly na to, aby se při jeslích-mateřské škole zřídilo jedno sdružení rodičů a přátel. Zřizování, organizaci a činnost sdružení upravují zvláštní předpisy.

§ 7

Jesle-mateřské školy při závodech a JZD

Jesle-mateřské školy mohou být zřizovány též při závodech a jednotných zemědělských družstvech. Jejich zřizování, výstavba, provoz, řízení a financování se řídí obdobně zásadami schválenými usnesením vlády ze dne 7. prosince 1959 č. 1029 *) a platnými směrnicemi ministerstva financí **) a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ***) vydanými k provedení těchto zásad.


Závěrečná ustanovení

§ 8

(1) Není-li v této vyhlášce stanoveno jinak, řídí se jesle-mateřské školy předpisy platnými pro samostatné jesle a mateřské školy.

(2) Místní národní výbory rozhodnou, které dosavadní jesle a mateřské školy umístěné v jedné budově, budou od 1. ledna 1962 řízeny a spravovány podle této vyhlášky.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.


Široký v. r.

Poznámky pod čarou

*) Základní typové podklady jeslí-mateřských škol schválilo ministerstvo školství a kultury dne 27. února 1961 čj. 14 241/61-E III/3. Možno je obdržet ve studijním a typizačním ústavu v Praze 1, Perlova 1.

*) Úřední list 1959, částka 98.

**) Věstník ministerstva financí 1960, č. 13-14.

***) Věstník ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství 1960, č. 41.

Přesunout nahoru