Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 63/1961 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydává volební řád pro volby soudců okresních soudů

Částka 27/1961
Platnost od 06.07.1961
Účinnost od 06.07.1961
Zrušeno k 28.02.1964 (36/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 6. července 1961,

kterým se vydává volební řád pro volby soudců okresních soudů

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 67 zákona č. 62/1961 Sb., o organizaci soudů:


ČÁST I

Základní ustanovení

§ 1

Volby soudců okresních soudů se konají podle obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.

§ 2

(1) Právo volit mají všichni občané Československé socialistické republiky, kteří v den volby dosáhli věku 18 let, bez ohledu na národní příslušnost, pohlaví, náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu, sociální původ, majetkové poměry a dřívější činnost.

(2) Právo volit nemají však občané, kteří byli pravomocně zbaveni zcela nebo zčásti svéprávnosti pro duševní poruchu.

§ 3

(1) Soudcem z povolání okresního soudu může být zvolen každý občan Československé socialistické republiky, který je oddán socialistickému zřízení, je občansky bezúhonný, má právo volit, v den volby dosáhl věku 23 let a svými odbornými znalostmi, zkušenostmi i morálními vlastnostmi splňuje předpoklady pro výkon odpovědné funkce soudcovské.

(2) Soudcem okresního soudu může být zvolen každý občan Československé socialistické republiky, který je oddán socialistickému zřízení, je občansky bezúhonný, má právo volit, v den volby dosáhl věku 21 let a svými zkušenostmi a morálními vlastnostmi splňuje předpoklady pro výkon odpovědné funkce soudcovské. Za soudce jsou voleni přední budovatelé socialismu z řad dělníků, členů jednotných zemědělských družstev, inteligence a ostatních pracujících.

§ 4

Příslušníci ozbrojených sil a ozbrojených sborů mají stejné právo volit a být voleni jako ostatní občané.

ČÁST II

Seznam voličů

§ 5

Zápis do seznamů voličů

(1) Všichni občané Československé socialistické republiky, kteří mají právo volit, se zapisují do seznamu voličů podle místa svého bydliště.

(2) Občané, kteří po sestavení seznamu voličů nabudou nebo pozbudou práva volit, zapíší se dodatečně do seznamu voličů nebo se z něho dodatečně vyškrtnou.

(3) Každý volič může být zapsán jen v jednom seznamu voličů.

§ 6

Sestavení seznamů voličů

(1) Seznamy voličů sestavuje místní národní výbor podle volebních okrsků.

(2) Seznamy voličů z řad příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů, kteří jsou hromadně ubytováni, sestavuje jejich velitel.

§ 7

Vyložení seznamů voličů

(1) Nejpozději 30 dnů přede dnem volby vyloží místní národní výbor seznamy voličů, aby občané do nich mohli v úředních místnostech nahlédnout. O vyložení seznamů voličů vyrozumí místní národní výbor občany způsobem v místě obvyklým.

(2) V obcích, v nichž je více než 5 000 osob zapsaných do seznamů voličů, zařídí místní národní výbor, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí. Místní národní výbor může takové opatření učinit i v obcích, které mají méně než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů.

§ 8

Námitkové řízení

(1) Každý občan může ústně nebo písemně upozornit místní národní výbor na chyby a nesprávnosti v seznamu voličů a navrhnout opravu. Místní národní výbor je povinen o upozornění rozhodnout do 3 dnů a buď provést příslušnou opravu v seznamu voličů nebo písemně stěžovateli sdělit, z jakých důvodů opravu nelze provést.

(2) Bude-li návrh zamítnut, může jej občan předložit okresnímu soudu příslušnému podle volebního okrsku. Soud včas rozhodne po ústním jednání usnesením. Toto rozhodnutí je konečné. Jinak platí přiměřeně obecná ustanovení občanského soudního řádu. Podle rozhodnutí soudu provede místní národní výbor opravu v seznamu voličů. Řízení před soudem nepodléhá soudnímu poplatku.

§ 9

Voličský průkaz

Voličům, kteří se v době od vyložení seznamů voličů do dne volby přestěhují, jakož i voličům, kteří z vážných důvodů nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů jsou zapsáni, vydá místní národní výbor na jejich žádost voličský průkaz a ze seznamu voličů je vyškrtne. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů v jiném volebním okrsku. Zápis provádí místní národní výbor nového bydliště (místa pobytu), v den voleb okrsková volební komise. Při zápisu se voličský průkaz odebere a připojí k seznamu voličů.

ČÁST III

Volební obvody, okrsky a komise

ODDÍL 1

Volební obvody

§ 10

(1) Volby soudců okresních soudů se konají podle volebních obvodů.

(2) Volební obvody stanoví okresní národní výbor tak, aby volební obvody pro volbu soudců z povolání zahrnovaly vždy několik volebních obvodů vytvořených pro volby do okresního národního výboru a aby volební obvody pro volbu ostatních soudců se shodovaly s volebními obvody vytvořenými pro volby do okresního národního výboru. Seznamy volebních obvodů uveřejní okresní národní výbor nejpozději 50 dnů přede dnem volby.

(3) Ve volebním obvodu pro volbu soudce z povolání se volí jeden soudce z povolání. Ve volebním obvodu pro volbu ostatních soudců se volí několik soudců; jejich počet pro každý volební obvod stanoví okresní národní výbor tak, aby byl zvolen celkový počet soudců, stanovený předsedou okresního soudu.

(4) Náhradníci se nevolí.

ODDÍL 2

Volební okrsky

§ 11

(1) Pro přijímání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v obcích volební okrsky.

(2) Volební okrsky a volební místnosti pro každý okrsek stanoví místní národní výbor nejpozději 30 dnů přede dnem volby.

(3) Volební okrsek se vytvoří zpravidla tak, aby zahrnoval asi 1000 voličů. Pro vzdálené osady nebo části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky, je-li v nich alespoň 50 voličů.

(4) Zvláštní volební okrsky mohou být vytvořeny v nemocnicích, v porodnicích, v sanatoriích, v ústavech sociální péče, v podobných ústavech a zařízeních nebo v jejich částech, avšak jen tehdy, je-li tam alespoň 50 voličů.

(5) Útvary ozbrojených sil a ozbrojených sborů tvoří zvláštní volební okrsky, mají-li alespoň 50 voličů.

ODDÍL 3

Volební komise

§ 12

Všeobecná ustanovení

(1) Volby soudců okresních soudů řídí volební komise, a to

Ústřední volební komise a Slovenská volební komise,

krajské volební komise (městská volební komise v Praze),

okresní volební komise (městské volební komise v Bratislavě, Brně, Ostravě a Plzni),

obvodní volební komise pro volbu soudců z povolání,

obvodní volební komise pro volbu soudců.

(2) Hlasování v jednotlivých volebních okrscích řídí okrskové volební komise.

§ 13

Ústřední a Slovenská volební komise

(1) Ústřední volební komisi přísluší vrchní řízení voleb soudců okresních soudů. Uskutečňuje je především prostřednictvím krajských a okresních volebních komisí. Orgánem Ústřední volební komise na Slovensku je Slovenská volební komise.

(2) Předsedu, jeho náměstka, tajemníka a potřebný počet dalších členů Ústřední volební komise jmenuje vláda na návrh Ústředního výboru Národní fronty. Předsedu, jeho náměstka, tajemníka a potřebný počet dalších členů Slovenské volební komise jmenuje předsednictvo Slovenské národní rady na návrh Ústředního výboru Slovenské národní fronty.

§ 14

Krajská volební komise

(1) Krajská volební komise řídí okresní volební komise a dohlíží na přesné dodržování tohoto volebního řádu a na včasnou a řádnou přípravu voleb. Krajskou volební komisi zřizuje krajský národní výbor nejpozději 50 dnů přede dnem volby.

(2) Komise se skládá z předsedy, jeho náměstka, tajemníka a z 8 až 10 dalších členů.

(3) Komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa a organizací pracujících, které jsou sdruženy v Národní frontě. Návrh zástupců předkládá Národní fronta.

(4) Ustanovení o zřizování, složení a úkolech krajské volební komise platí obdobně pro městskou volební komisi v Praze.

§ 15

Okresní volební komise

(1) Okresní volební komise řídí volbu soudců okresního soudu. Okresní volební komisi zřizuje okresní národní výbor nejpozději 50 dnů přede dnem volby.

(2) Okresní volební komise se skládá z předsedy, jeho náměstka, tajemníka a z 6 až 10 dalších členů.

(3) Komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa a organizací pracujících, které jsou sdruženy v Národní frontě. Návrh zástupců předkládá Národní fronta.

(4) Ustanovení o zřizování, složení a úkolech okresní volební komise platí obdobně pro městskou volební komisi v Bratislavě, Brně, Ostravě a Plzni.

§ 16

Úkoly okresní volební komise

Okresní volební komise

a) dozírá na přesné zachovávání ustanovení tohoto volebního řádu;

b) rozhoduje o stížnostech na nesprávný postup obvodních a okrskových volebních komisí;

c) prověřuje, zda kandidáti na funkci soudců okresního soudu kandidují na tuto funkci jen v jednom volebním obvodu;

d) zajišťuje vyhotovení hlasovacích lístků pro volby;

e) registruje zvolené soudce;

f) odevzdá spisy o volbách okresnímu národnímu výboru.

§ 17

Obvodní volební komise

(1) Pro každý volební obvod pro volbu soudců z povolání zřizuje okresní národní výbor obvodní volební komisi pro volbu soudce z povolání. Pro každý volební obvod pro volbu ostatních soudců zřizuje okresní národní výbor obvodní volební komisi pro volbu soudců. Obvodní volební komise zřizuje okresní národní výbor nejpozději 50 dnů přede dnem volby.

(2) Obvodní volební komise pro volbu soudce z povolání se skládá z předsedy, jeho náměstka, tajemníka a ze 6 až 10 dalších členů.

(3) Obvodní volební komise pro volbu soudců se skládá z předsedy, jeho náměstka, tajemníka a ze 2 až 4 dalších členů.

(4) Komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa a organizací pracujících, které jsou sdruženy v Národní frontě. Návrh zástupců předkládá Národní fronta.

§ 18

Úkoly obvodních volebních komisí

(1) Obvodní volební komise

a) registruje kandidáty podle tohoto volebního řádu;

b) dozírá na průběh voleb ve volebním obvodu;

c) zjišťuje výsledky voleb ve volebním obvodu;

d) předkládá okresní volební komisi zprávu o výsledku voleb ve volebním obvodu;

e) vydává zvolenému kandidátu osvědčení o jeho zvolení;

f) odevzdá spisy o volbách k uschování okresnímu národnímu výboru.

(2) Obvodní volební komise pro volbu soudce z povolání kromě toho opatří okrskovým volebním komisím hlasovací lístky.

(3) Obvodní volební komise pro volbu soudce z povolání a obvodní volební komise pro volbu soudců navzájem úzce spolupracují.

§ 19

Okrsková volební komise

(1) Pro každý volební okrsek utvoří místní národní výbor nejpozději 30 dnů přede dnem volby okrskovou volební komisi.

(2) Okrsková volební komise se skládá z předsedy, jeho náměstka, tajemníka a ze 4 až 8 dalších členů. Ve volebních okrscích, které mají méně než 300 voličů, má okrsková volební komise vedle předsedy a tajemníka 1 až 3 další členy.

(3) Komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa a organizací pracujících, které jsou sdruženy v Národní frontě. Návrh zástupců předkládá Národní fronta.

§ 20

Úkoly okrskové volební komise

Okrsková volební komise

a) dozírá na správné odevzdávání hlasovacích lístků a bdí nad zachováním pořádku ve volební místnosti;

b) sčítá hlasy odevzdané pro každého kandidáta;

c) sepíše zápis o průběhu volby a sčítání hlasů a po jednom vyhotovení zápisu předloží neprodleně příslušným obvodním volebním komisím;

d) odevzdá spisy o volbách k uschování okresnímu národnímu výboru.

§ 21

Usnášení volebních komisí

(1) Volební komise se mohou platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

(2) Volební komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

ČÁST IV

Kandidáti

§ 22

Navrhování kandidátů

(1) Kandidáti pro volbu soudců okresních soudů jsou kandidáty Národní fronty jako svazku dělníků, rolníků a inteligence. Národní fronta navrhuje za kandidáty občany, kteří splňují všechny podmínky předepsané pro zvolení.

(2) Shromáždění dělníků, rolníků a ostatních pracujících na vesnicích, závodech, úřadech a shromáždění vojáků a příslušníků ostatních ozbrojených sborů předkládají návrhy na kandidáty Národní frontě.

(3) Kandidáti jsou navrhováni pro jednotlivé volební obvody. Pro každý volební obvod pro volbu soudce z povolání může být navržen jeden nebo více kandidátů. Pro každý volební obvod pro volbu soudců může být navrženo tolik kandidátů, kolik jich má být v tomto volebním obvodu voleno, nebo více kandidátů.

Registrace kandidátů

§ 23

(1) Kandidáty přihlašuje k registraci u obvodních volebních komisí Národní fronta, a to nejpozději 30 dnů přede dnem volby.

(2) Kandidáti jsou přihlašováni k registraci podle volebních obvodů. Nikdo však nemůže být kandidován ve více než jednom volebním obvodu.

(3) K přihlášce se připojí prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, popřípadě též zpráva o schůzi organizace nebo shromáždění pracujících, kde kandidát byl navržen.

§ 24

(1) Obvodní volební komise je povinna zaregistrovat všechny řádně navržené kandidáty.

(2) Proti odmítnutí registrace kandidáta lze podat stížnost do 2 dnů k okresní volební komisi. Její rozhodnutí je konečné.

§ 25

Vyhlášení kandidatury

Obvodní volební komise uveřejní jména, příjmení, věk a zaměstnání všech zaregistrovaných kandidátů nejpozději 25 dnů přede dnem volby.

§ 26

Hlasovací lístky

(1) Všichni zaregistrovaní kandidáti musí být uvedeni na hlasovacích lístcích. Hlasovací lístky jsou společné pro volbu soudce z povolání i ostatních soudců.

(2) Hlasovací lístky musí mít stanovenou formu a musí být rozmnoženy v potřebném množství.

§ 27

Členství kandidátů ve volebních komisích

Kandidáti nemohou být členy obvodních ani okrskových volebních komisí volebního obvodu, kde jsou kandidováni.

§ 28

Volební agitace

Každá organizace pracujících a každý občan Československé socialistické republiky má právo svobodně agitovat pro zaregistrovaného kandidáta v tisku, na schůzích a jiným způsobem.

ČÁST V

Volby

ODDÍL 1

Vyhlášení voleb

§ 29

Den voleb

(1) Den voleb soudců okresních soudů stanoví vláda Československé socialistické republiky nejpozději 60 dnů předem.

(2) Volby se konají téhož dne na území celého státu. Volby se konají v den pracovního klidu.

(3) Volby se konají v určený den od 7. hodiny do 14. hodiny. V hlavním městě Praze, ve městech, která jsou sídly krajských a okresních národních výborů, jakož i ve všech obcích, které mají aspoň 4 000 obyvatel, se konají volby v určený den od 7. hodiny do 20. hodiny. Pokud to místní potřeby vyžadují, může být začátek voleb stanoven na dřívější dobu.

§ 30

Informování voličů

(1) Okrsková volební komise informuje voliče v posledních 15 dnech přede dnem volby soustavně vyhláškami nebo jiným způsobem o době a místě voleb.

(2) V obcích, v nichž je více než 1 000 zapsaných voličů, zajistí okrsková volební komise, aby pro každého voliče byl vyhotoven legitimační lístek, v němž jsou uvedeny potřebné údaje o volbách. Zároveň zařídí, aby legitimační lístek byl voliči dodán do bytu.

ODDÍL 2

Způsob hlasování

§ 31

Přípravy ve volební místnosti

Předseda okrskové volební komise zkontroluje před zahájením volby za přítomnosti členů komise volební urnu a zapečetí ji. Zkontroluje také, zda je připraven seznam voličů a hlasovací lístky. Potom se přikročí k hlasování.

§ 32

Prostory pro úpravu hlasovacích lístků

Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zaručena tajnost hlasování. V těchto prostorech nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, ani člen volební komise.

§ 33

Hlasování

(1) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

(2) Volič, který se dostavil do volební místnosti, odevzdá legitimační lístek a po záznamu v seznamu voličů obdrží hlasovací lístek. Nemá-li volič legitimační lístek a není-li členům okrskové volební komise znám, může ho komise požádat, aby prokázal svoji totožnost.

(3) Voliče, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, zapíše okrsková volební komise do seznamu voličů. Záznamy o tom podepíše předseda a tajemník okrskové volební komise; voličské průkazy se připojí.

§ 34

Úprava hlasovacích lístků

(1) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků ponechá volič na hlasovacím lístku jméno a příjmení kandidátů, pro něž hlasuje; jména a příjmení kandidátů, pro něž nehlasuje, přeškrtne. Potom přistoupí k volební urně a vhodí do ní hlasovací lístek.

(2) Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že neumí číst a psát, má právo vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, aby za něj hlasovací lístek upravil.

§ 35

Pořádek ve volební místnosti

Za pořádek ve volební místnosti odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku ve volební místnosti jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 36

Ukončení volby

Jakmile uplyne hodina stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak odvolí ještě všichni, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené a přistoupí k otevření volební urny.

ODDÍL 3

Určování výsledků voleb

§ 37

Kdo může být přítomen při sčítání hlasů v okrskové volební komisi

V místnosti, kde okrsková volební komise provádí sčítání hlasů, mají právo být přítomni zvláště k tomu zmocnění zástupci organizací pracujících a zástupci tisku.

§ 38

Sčítání hlasů v okrskové volební komisi

(1) Po otevření volební urny sečte okrsková volební komise hlasovací lístky podle volebních obvodů, porovná počet odevzdaných hlasovacích lístků s počtem osob, kterým byly vydány hlasovací lístky podle seznamu voličů, a výsledek zapíše do zápisu o hlasování pro každý volební obvod.

(2) Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 39

Posuzování hlasovacích lístků

(1) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopisu.

(2) Ponechal-li volič na hlasovacím lístku více kandidátů, než má být ve volebním obvodu zvoleno, považuje se hlasovací lístek za odevzdaný pro kandidáty podle pořadí na hlasovacím lístku.

(3) Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhoduje o platnosti okrsková volební komise, což poznamená v zápisu.

§ 40

Zápisy o hlasování

(1) Okrsková volební komise pořídí o hlasování a sčítání hlasů zvláštní zápis; zápis podepisuje předseda, tajemník a ostatní členové komise.

(2) V zápise okrskové volební komise musí být uvedeny

a) doba počátku a skončení hlasování;

b) celkový počet voličů ve volebním obvodu nebo ve volebním okrsku, zapsaných v seznamu voličů;

c) počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky;

d) počet odevzdaných platných hlasovacích lístků;

e) počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta;

f) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, a záznam o tom, jak komise rozhodla.

§ 41

Skončení jednání v okrskové volební komisi

(1) Po skončeném sčítání hlasů a podepsání zápisu o hlasování ohlásí předseda okrskové volební komise výsledek hlasování podle jednotlivých volebních obvodů a zašle neprodleně po jednom stejnopise zápisu o hlasování příslušným obvodním volebním komisím.

(2) Okrsková volební komise zapečetí odevzdané hlasovací lístky a zašle je spolu s ostatními volebními spisy a s dalším stejnopisem zápisu o hlasování okresnímu národnímu výboru k uschování.

§ 42

Sčítání hlasů v obvodních volebních komisích

(1) Obvodní volební komise sčítají hlasy a zjišťují výsledky hlasování v obvodě na podkladě zápisů předložených okrskovými volebními komisemi.

(2) V místnosti, kde obvodní volební komise provádí sčítání hlasů, mohou být přítomni zvláště k tomu zmocnění zástupci organizací pracujících a zástupci tisku.

§ 43

Zápis o sčítání hlasů v obvodní volební komisi

(1) Obvodní volební komise pořídí o sčítání hlasů ve dvojím stejnopise zápis, který podepíše předseda, tajemník a ostatní členové komise.

(2) V zápise obvodní volební komise o sčítání hlasů musí být uvedeny

a) celkový počet voličů zapsaných v seznamech ve volebním obvodu;

b) počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky;

c) počet odevzdaných platných hlasovacích lístků;

d) počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta;

e) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány obvodní volební komisi, a záznam o tom, jak komise rozhodla.

§ 44

Ohlášení výsledků voleb v obvodní volební komisi

Po skončeném sčítání hlasů a po podepsání zápisu ohlásí předseda obvodní volební komise výsledek voleb ve volebním obvodu.

§ 45

Kdo je zvolen

Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu všech platných hlasů odevzdaných ve volebním obvodu.

§ 46

Osvědčení o zvolení

Předseda obvodní volební komise vydá zvolenému kandidátu osvědčení o jeho zvolení.

§ 47

Uschování volebních spisů

Po podepsání zápisu o sčítání hlasů zašle předseda obvodní volební komise jeden stejnopis zápisu ihned okresní volební komisi. Druhý stejnopis zápisu s ostatními volebními spisy zašle k uschování okresnímu národnímu výboru.

§ 48

Nové volby

(1) Jestliže ani jeden kandidát na funkci soudce z povolání nedostal nadpoloviční většinu platných hlasů, poznamená to obvodní volební komise výslovně v zápise o sčítání hlasů a oznámí to okresní volební komisi. Zároveň vyhlásí obvodní volební komise nové volby mezi dvěma kandidáty, kteří obdrželi největší počet hlasů; tato komise určí nové volby, které se musí konat nejpozději do 14 dnů po prvních volbách.

(2) Nové volby určí do 14 dnů obvodní volební komise též, nebyl-li zvolen určený počet soudců; v nových volbách se zvolí zbývající počet soudců.

(3) Je-li počet hlasů odevzdaných ve volebním obvodu menší než polovina počtu voličů, kteří mají právo hlasovat v tomto volebním obvodu, poznamená to obvodní volební komise výslovně v zápise o sčítání hlasů a oznámí to okresní volební komisi; tato komise určí nové volby, které se musí konat do 14 dnů po prvních volbách.

(4) Nové volby se provádějí na podkladě seznamů voličů sestavených pro první volby a podle ustanovení tohoto volebního řádu.

§ 49

Doplňovací volby

Uprázdní-li se během funkčního období z jakéhokoliv důvodu místo soudce okresního soudu, stanoví okresní národní výbor doplňovací volbu toliko tehdy, je-li provedení volby nutné pro řádný chod příslušného soudu.

ČÁST VI

Odvolání ze soudcovské funkce

§ 50

(1) Soudce okresního soudu může být odvolán z funkce před uplynutím funkčního období, porušuje-li závažným způsobem své soudcovské povinnosti anebo ztratí-li z jiného důvodu důvěru pracujících. O odvolání rozhodují voliči jeho volebního obvodu.

(2) Návrh na odvolání podává Národní fronta. Národní fronta oznámí návrh soudci, o jehož odvolání jde, s uvedením důvodů. Soudce má právo ústně nebo písemně se k návrhu vyjádřit.

(3) Národní fronta předloží návrh na odvolání soudce okresnímu národnímu výboru.

(4) O návrhu na odvolání soudce rozhodují voliči ve volebním obvodu na veřejných schůzích svolaných okresním národním výborem. Rozhoduje se veřejným hlasováním.

(5) Jinak platí o odvolání soudce okresního soudu přiměřeně ustanovení o volbě soudců okresních soudů.


ČÁST VII

Závěrečná ustanovení

§ 51

Úhrada nákladů

Výdaje spojené s prováděním voleb hradí stát.

§ 52

Účinnost

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Přesunout nahoru