Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1961 Sb.Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky

Částka 25/1961
Platnost od 26.06.1961
Účinnost od 01.07.1961
Zrušeno k 01.01.1996 (286/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického průmyslu

ze dne 22. června 1961

o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky

Ministerstvo chemického průmyslu v dohodě se zúčastněnými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) stanoví podle § 1 a § 3 dekretu č. 109/1945 Sb., o řízení výroby:


§ 1

Všeobecná ustanovení

(1) Benzina, národní podnik *) je výhradní distribuční organizací pro odbyt pohonných látek. Za tím účelem je oprávněn budovat a provozovat potřebná uskladňovací zařízení a veřejné čerpací stanice.

(2) Jiné socialistické organizace mohou budovat uskladňovací zařízení na pohonné látky (automobilové benzíny a motorovou naftu) jen po vyjádření národního podniku Benzina a za podmínek této vyhlášky.

(3) Veřejné čerpací stanice na pohonné látky mohou jiné socialistické organizace budovat jen se souhlasem národního podniku Benzina.

I

Budování uskladňovacího zařízení

§ 2

(1) Organizace, které budou zřizovat uskladňovací zařízení pro automobilové benzíny a motorovou naftu, jsou povinny vyžádat si vyjádření národního podniku Benzina k návrhu investičního úkolu. Bez tohoto vyjádření nemůže být investiční úkol schválen.

(2) Povinnost vyžádat si vyjádření národního podniku Benzina se nevztahuje na organizace podřízené ministerstvu národní obrany a ministerstvu vnitra.

§ 3

Předpokladem pro kladné vyjádření národního podniku Benzina je, že budované uskladňovací zařízení bude odpovídat těmto podmínkám:

a) uskladňovací kapacita u jednotlivého druhu pohonné látky bude nejméně 10 000 litrů,

b) uskladňovací zařízení bude umístěno uvnitř ohrazeného prostoru,

c) příjezdová komunikace bude řešena tak, aby k uskladňovacímu zařízení mohl snadno zajíždět tankový vůz s přívěsem, pokud uskladňovací zařízení není plněno výhradně z kolejových cisteren,

d) plnicí potrubí bude mít jmenovitou světlost Js 80 a odvzdušňovací potrubí Js 70 podle ČSN. **)

§ 4

Žádost ve smyslu § 2 a § 3 této vyhlášky musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) místo, kde má být uskladňovací (výdejní) zařízení vybudováno,

b) plánovanou roční spotřebu pohonných látek podle druhů,

c) velikost nádrží a rozměry veškerého potrubí, d) údaje podle § 3 písm. a) - d).

§ 5

Národní podnik Benzina je povinen se vyjádřit do 30 dnů po obdržení žádosti; v případě záporného vyjádření navrhne žadateli způsob zásobování pohonnými látkami.

II

Veřejné čerpací stanice

§ 6

Socialistické organizace mohou budovat veřejné čerpací stanice pro pohonné látky jen se souhlasem národního podniku Benzina. Provoz takovýchto čerpacích stanic je však vyhrazen pouze národnímu podniku Benzina.

III


Závěrečná ustanovení

§ 7

Zrušuje se vyhláška ministra chemického průmyslu č. 142/1955 Ú. l., o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení pro pohonné látky.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1961.


První náměstek ministra: inž. Neumann v. r.

Poznámky pod čarou

*) Benzina, národní podnik, Praha 1, Spálená ul. 5.

**) ČSN 13 6708 Šroubení cisteren a nádrží pro kapalná paliva.

Přesunout nahoru