Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 56/1961 Sb.Zákon o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky

Částka 25/1961
Platnost od 26.06.1961
Účinnost od 26.06.1961
Zrušeno k 06.03.1963 (23/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

ZÁKON

ze dne 26. června 1961

o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky

Vedoucí zásadou organizace socialistické společnosti a státu je spojení pevného ústředního řízení se širokou pravomocí a odpovědností nižších orgánů.

Neodlučitelnou součástí řízení rozvoje národního hospodářství a kultury na všech jeho stupních je soustavná a důsledná kontrola plnění uložených úkolů směřující k včasnému odkrytí a nápravě nedostatků. Nezbytným předpokladem účinného řízení je pravdivá a přesná evidence a statistika.

Prohlubování socialistické demokracie a zvyšování pravomoci a odpovědnosti na nižších stupních řízení vyžaduje všestranně zvýšit úroveň a účinnost kontroly, jak jsou uskutečňovány směrnice Komunistické strany Československa a ústředních orgánů státu a jak státní orgány, zařízení a hospodářské organizace veškerou svou činností zabezpečují zájmy celé společnosti. Zároveň vystupuje do popředí význam spolehlivé evidence a statistiky a odpovědnost za podávání včasných, přesných a pravdivých hlášení.

K tomu cíli Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) K zvýšení účinnosti kontroly, jak státní orgány, zařízení a hospodářské organizace zabezpečují plnění směrnic Komunistické strany Československa, zákonů, nařízení a usnesení vlády, zachovávají státní disciplínu, hospodaří se svěřenými prostředky a uplatňují ve své činnosti zájmy společnosti, dále

k dokonalejšímu využití statistiky pro potřeby řízení národního hospodářství a kulturní výstavby a kontroly jeho výsledků,

k zabezpečení účinné kontroly tvorby a dodržování cen,

k posílení metodického řízení veškeré kontrolní činnosti a statistiky na všech stupních řízení zřizuje se jako orgán vlády Ústřední úřad státní kontroly a statistiky. V jeho čele je předseda, který je ministrem.

(2) Ministerstvo státní kontroly a Státní úřad statistický se zrušují.

§ 2

(1) V krajích a v okresech se zřizují krajská a okresní oddělení státní kontroly a statistiky. Jsou podřízena jedině předsedovi Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky a vykonávají své funkce nezávisle na místních orgánech. Úzce spolupracují s národními výbory.

(2) V čele krajských a okresních oddělení státní kontroly a statistiky jsou vedoucí, které jmenuje a odvolává předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky.

§ 3

Orgány státní kontroly a statistiky zaměřují svou činnost k tomu, aby kontrola a statistika

pomáhala orgánům odpovědným za řízení na všech jeho stupních nejen včas odhalovat a napravovat vznikající nedostatky, ale i nedostatkům v plnění úkolů předcházet,

opírala se o součinnost s širokým aktivem pracujících a se společenskými organizacemi a pomáhala vytvářet podmínky pro rozvinutí úsilí za splnění úkolů a odstraňování překážek,

vedla ke zvýšení odpovědnosti za důsledné plnění úkolů a za pravdivost a přesnost údajů evidence a statistiky.

§ 4

Podrobné vymezení úkolů, organizace a oprávnění Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky a jeho orgánů upraví zvláštní zákon. Do doby, než tento zákon nabude účinnosti, přísluší Ústřednímu úřadu státní kontroly a statistiky a jeho orgánům oprávnění podle dosavadních předpisů o státní kontrole a národohospodářské evidenci.

§ 5

Prostředky stanovené státním plánem a státním rozpočtem pro zrušené ministerstvo státní kontroly a Státní úřad statistický připadají Ústřednímu úřadu státní kontroly a statistiky, jenž převezme též správu majetku jim svěřeného a vykonává ostatní práva, která jim příslušela. Dosavadní krajské a okresní služby Státního úřadu statistického se začleňují do krajských a okresních oddělení státní kontroly a statistiky.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru