Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou

Částka 23/1961
Platnost od 09.06.1961
Účinnost od 24.03.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 23. května 1961

o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou


Dne 3. srpna 1960 byla v Bukurešti podepsána Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou.

S Dohodou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 15. prosince 1960 a president republiky ji ratifikoval dne 22. března 1961. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 24. března 1961.

Podle svého článku 9 nabyla Dohoda platnosti dne 24. března 1961.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou

President Československé socialistické republiky a Presidium Velkého národního shromáždění Rumunské lidové republiky

ve snaze vypořádat nevyřízené finanční a majetkové otázky, vyplývající z opatření, učiněných k posílení socialistického hospodářství obou zemí, jakož i některé další otevřené finanční a majetkové otázky;

v duchu vzájemného přátelství a dalšího rozvoje spolupráce mezi oběma zeměmi;

rozhodli se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovali svými zmocněnci:

President Československé socialistické republiky

dr. Ivana Rohaľa - Iľkiva,

mimořádného a zplnomocněného velvyslance Československé socialistické republiky v Rumunské lidové republice;

Presidium Velkého národního shromáždění Rumunské lidové republiky

Iona Craiu,

náměstka ministra financí;

kteří, vyměnivše si své plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Článek 1

Touto Dohodou prohlašují obě smluvní strany za konečně zlikvidované a zcela vypořádané:

pohledávky a nároky všeho druhu československého státu a československých právnických a fysických osob vůči rumunskému státu a rumunským právnickým osobám, jakož i pohledávky a nároky všeho druhu československého státu a československých právnických osob vůči rumunským fysickým osobám;

pohledávky a nároky všeho druhu rumunského státu a rumunských právnických a fysických osob vůči československému státu a československým právnickým osobám, jakož i pohledávky a nároky všeho druhu rumunského státu a rumunských právnických osob vůči československým fysickým osobám,

pokud takové pohledávky a nároky vznikly přede dnem 31. prosince 1948 a pokud nejde o pohledávky a nároky, které vznikly mezi socialistickými podniky obou smluvních stran.

Touto Dohodou nejsou upraveny pohledávky a nároky československých fysických osob vůči rumunským fysickým osobám, jakož i pohledávky a nároky rumunských fysických osob vůči československým fysickým osobám; tyto pohledávky a nároky mohou být likvidovány přímo mezi věřiteli a dlužníky v souhlase se zákonnými předpisy platnými v každé zemi.

Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena práva zakládající nároky na opětovná plnění (na příklad autorská práva), jakož i peněžité a jiné pohledávky, vyplývající z těchto práv, pokud jsou splatné po 31. prosince 1948.

Pohledávky a nároky, likvidované tímto článkem, týkají se jen právnických a fysických osob, které se nacházejí ke dni podpisu této Dohody pod zákonodárstvím smluvních států.

Článek 2

Československá strana se zříká všech nároků vzniklých do dne podpisu této Dohody z jakýchkoliv opatření znárodňovacích, pozemkové reformy, vyvlastňovacích dekretů, jakož i jakýchkoliv jiných zákonných opatření, jimiž byly postiženy (omezeny nebo odejmuty) majetky, práva a zájmy československého státu a československých právnických a fysických osob v Rumunské lidové republice.

Rumunská strana se zříká všech nároků vzniklých do dne podpisu této Dohody z jakýchkoliv opatření znárodňovacích, pozemkové reformy, vyvlastňovacích dekretů, jakož i jakýchkoliv jiných zákonných opatření, jimiž byly postiženy (omezeny nebo odejmuty) majetky, práva a zájmy rumunského státu a rumunských právnických a fysických osob v Československé socialistické republice.

Za majetky, práva a zájmy, likvidované tímto článkem, považují se majetky, práva a zájmy právnických a fysických osob, které se nacházejí ke dni podpisu této Dohody pod zákonodárstvím smluvních států.

Článek 3

Pozemky a stavby v Rumunské lidové republice, náležející osobám, které přesídlily do Československé socialistické republiky podle "Protokolu uzavřeného mezi republikou Československou a Královstvím rumunským o transferu osob české a slovenské národnosti z Rumunska do Československa" ze dne 10. července 1946, pokud do dne podpisu této Dohody nepřešly do vlastnictví rumunského státu podle rumunských zákonných opatření nebo pokud nebyly jinak včleněny do socialistického sektoru, mohou být likvidovány jejich vlastníky prodeji, darováním atd. Částky získané prodeji budou transferovány způsobem, stanoveným v článku 5 této Dohody.

Touto Dohodou jsou považovány za vypořádané nároky všeho druhu, týkající se majetků bývalých českých a slovenských organizací, které byly zlikvidovány v souvislosti s provedením přesídlení podle výše uvedeného Protokolu.

Ustanovení tohoto článku nahrazuje konvenci, jež měla tvořit nedílnou součást "Protokolu uzavřeného mezi republikou Československou a Královstvím rumunským o transferu osob české a slovenské národnosti z Rumunska do Československa" z 10. července 1946.

Článek 4

Pozemky a stavby v Československé socialistické republice, které náležejí rumunským právnickým a fysickým osobám, pokud nepřešly do dne podpisu této Dohody do vlastnictví československého státu podle československých zákonných opatření, mohou být likvidovány jejich vlastníky prodeji, darováním atd. Částky, vzniklé z prodeje, budou v případech, kde o to bude požádáno, transferovány způsobem, stanoveným v článku 5 této Dohody.

Pozemky a stavby v Rumunské lidové republice, které náležejí československým právnickým a fysickým osobám, pokud nepřešly do dne podpisu této Dohody do vlastnictví rumunského státu podle rumunských zákonných opatření (s výjimkou pozemků a staveb těch fysických osob, které přesídlily podle "Protokolu uzavřeného mezi republikou Československou a Královstvím rumunským o transferu osob české a slovenské národnosti z Rumunska do Československa" ze dne 10. července 1946, jejichž majetková práva jsou řešena v článku 3 této Dohody) mohou být likvidovány jejich vlastníky prodeji, darováním atd. Částky vzniklé z prodeje budou v případech, kde o to bude požádáno, transferovány způsobem stanoveným v článku 5 této Dohody.

Částky, nacházející se u peněžních ústavů v obou zemích ke dni vstupu této Dohody v platnost, vzniklé z dřívějších odprodejů nemovitostí, provedených osobami uvedenými v článku 3 této Dohody a odstavci prvém a druhém tohoto článku, budou rovněž transferovány způsobem stanoveným v článku 5 této Dohody.

Článek 5

Vyúčtování částek vzniklých z likvidace majetků uvedených v článku 3 a 4 této Dohody bude prováděno v rámci všeobecné kompensace.

Technický způsob provádění ustanovení tohoto článku dohodnou mezi sebou státní banky obou zemí.

Článek 6

Československá strana odevzdá rumunské straně veškeré cenné papíry (dluhopisy, akcie, obligace), které byly vydány rumunským státem a rumunskými právnickými osobami, jakož i podle možnosti jiné původní listiny a doklady týkající se majetků, práv a zájmů, vypořádaných a zlikvidovaných touto Dohodou, pokud jsou v držbě československého státu nebo československých právnických a fysických osob se sídlem nebo bydlištěm na území Československé socialistické republiky.

Rumunská strana odevzdá československé straně veškeré cenné papíry (dluhopisy, akcie, obligace), které byly vydány československým státem a československými právnickými osobami, jakož i podle možnosti jiné původní listiny a doklady týkající se majetků, práv a zájmů, vypořádaných a zlikvidovaných touto Dohodou, pokud jsou v držbě rumunského státu nebo rumunských právnických a fysických osob se sídlem nebo bydlištěm na území Rumunské lidové republiky.

Způsob a dobu předání těchto cenných papírů dohodnou Státní banka československá a Státní banka Rumunské lidové republiky.

Článek 7

Smluvní strany si vzájemně poskytnou veškerou pomoc za účelem zjištění nároků a závazků, které se s konečnou platností likvidují a vypořádávají touto Dohodou.

Smluvní strany se zavazují, že si vzájemně poskytnou všemožnou pomoc v těch případech, kdy některý nárok, který je předmětem této Dohody, bude uplatněn třetí stranou nebo prostřednictvím třetí strany (státem, jeho orgány nebo právnickými a fysickými osobami).

Každá ze smluvních stran upraví podle potřeby svými vnitřními předpisy otázky, na které se vztahuje tato Dohoda.

Smluvní strany při provádění této Dohody budou brát zřetel na účinky měnových reforem, které byly provedeny v obou zemích po jejich osvobození.

Článek 8

Touto Dohodou jsou zcela zlikvidovány:

jakékoliv nároky československého státu a rumunského státu na úhradu výloh, vzniklých v souvislosti s pomocí poskytnutou při repatriaci československých a rumunských státních příslušníků v letech 1945 až 1947;

vzájemné nároky na vrácení železničních vozidel podle "Úmluvy o vzájemném vrácení vozidel", podepsané dne 10. října 1947 v Bělehradě, jakož i nároky plynoucí z užívání těchto vozidel. Smluvní strany vyslovují současně příslib, že budou-li v budoucnosti zjištěna na území jednoho státu vozidla druhého státu, jež byla předmětem výše uvedené bělehradské Úmluvy, budou tato vozidla z vlastní vůle vrácena.

Článek 9

Tato Dohoda podléhá ratifikaci a nabude platnosti dnem výměny ratifikačních listin, která bude provedena v Praze.

Tato Dohoda byla sepsána v Bukurešti dne 3. srpna 1960 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho jmenovaní zmocněnci podepsali tuto Dohodu a připojili k ní pečeti.

Za Československou socialistickou republiku:

dr. Rohaľ v. r.

Za Rumunskou lidovou republiku:

Iona Crain v. r.

Přesunout nahoru