Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 50/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování vlastních stanov JZD, jejich schvalování a registraci

Částka 22/1961
Platnost od 05.06.1961
Účinnost od 05.06.1961
Zrušeno k 01.09.1964 (170/1964 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 31. května 1961

o vypracování vlastních stanov JZD, jejich schvalování a registraci

V. celostátní sjezd JZD přijal usnesením ze dne 26. března 1961 návrh Vzorových stanov JZD, který vláda ČSSR usnesením ze dne 26. dubna 1961 schválila. Vzorové stanovy JZD jsou podle § 11 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, závazným podkladem pro vypracování vlastních stanov JZD, které mají napomáhat upevňování a socialistickému rozvoji družstev na základě růstu výroby a produktivity práce a tím zabezpečovat další vzestup životní úrovně družstevních rolníků a všech pracujících.

Vypracování vlastních stanov JZD vyžaduje provedení hlubokého rozboru hospodaření každého družstva za široké účasti družstevníků, při němž si družstevníci ujasní vývojové tendence družstva a soustředí svou pozornost na ta nová ustanovení Vzorových stanov JZD, která vedou k pokrokovému řešení otázek rozvoje společných družstevních hospodářství. Na jejich základě pak vypracují družstevníci příslušná ustanovení vlastních stanov a učiní opatření k odstranění nedostatků, které stály v cestě socialistickému rozvoji družstva.

K vypracování vlastních stanov JZD na podkladě Vzorových stanov JZD ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 61 odst. 1 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech:


§ 1

(1) Každé jednotné zemědělské družstvo (dále jen "družstvo") vypracuje vlastní stanovy JZD (dále jen "stanovy") na podkladě Vzorových stanov JZD tak, aby vlastní stanovy při celostátní jednotné úpravě základních a zásadních otázek zemědělského družstevnictví vystihovaly místní podmínky a ekonomické potřeby a možnosti rozvoje výroby každého družstva, zajistily využívání materiálových, finančních a místních zdrojů a staly se tak spolehlivým základem upevňování a dalšího socialistického rozvoje družstva.

(2) Družstvo převezme do stanov ta ustanovení Vzorových stanov JZD, která upravují zásadní otázky budování, organizace, činnosti, hospodaření, členství a dalšího rozvoje jednotného zemědělského družstva a jsou závazná beze změn a doplňků pro všechna družstva. Jsou to úvodní ustanovení a tyto články: v části I: čl. 1, 2, 3 odst. 1 až 7 a čl. 7; v části II: čl. 9, 10 a 11 odst. 2, čl. 12 odst. 2 a čl. 15; v části III: čl. 16 a 17; v části IV: čl. 18, 19 odst. 1, písm. a) až d) a písm. f), čl. 21 odst. 1 písm. A v přijaté alternativě, písm. B, C a písm. E bod 2, pokud jde o hrazení pojistného nemocenského pojištění; v části V: čl. 22, 23 a 24; v části VI: čl. 26, 27, 28, 30 až 33; v části VII: čl. 34 až 38 a v části IX: čl. 41.

(3) Družstvo převezme, doplní, zpřesní a rozvede ta ustanovení Vzorových stanov JZD, která to buď vyžadují nebo dovolují, aby byly lépe vystiženy místní podmínky a potřeby družstva:

a) Vzorové stanovy JZD vyžadují zpřesnění, popřípadě doplnění v těchto případech: V čl. 4 družstvo uvede druh a rozsah přidružené výroby podle platných předpisů; *) v čl. 19 odst. 2 družstvo při splnění úkolů stanovených v odst. 1 písm. a) až d) citovaného článku konkrétně stanoví podle místních podmínek a potřeb, jaká množství naturálií bude poskytovat rodinám družstevníků ke krytí jejich osobní spotřeby a pro potřeby přípustného počtu záhumenkového zvířectva; přitom družstvo vychází z těchto zásad:

aa) množství naturálií poskytnuté rodině družstevníka nesmí v žádném případě přesáhnout míru odůvodněné osobní spotřeby družstevníka a jeho rodiny a potřeby přípustného počtu záhumenkového zvířectva;

bb) při stanovení míry odůvodněné osobní spotřeby družstevníka a příslušníků jeho rodiny družstvo může přihlížet k pracovní účasti družstevníka a jeho rodinných příslušníků v družstevním hospodářství, k tomu, zda jde o dospělého příslušníka rodiny pracujícího v družstvu nebo mimo ně, nebo zda jde o dítě, popř. trvale práce neschopného příslušníka rodiny;

cc) při stanovení potřeby krmiv pro záhumenkové zvířectvo, které družstvo poskytne rodině družstevníka, se bere v úvahu pouze zvířectvo, které rodina družstevníka chová v rámci ustanovení stanov družstva;

dd) má-li rodina družstevníka záhumenkové hospodářství, kryje část své osobní spotřeby a potřeby krmiv pro záhumenkové zvířectvo z výnosu tohoto pomocného osobního hospodářství. Družstvo je povinno přihlédnout k výnosům záhumenkového hospodářství při vydávání naturálií, tzn. je povinno o výnos zemědělských produktů ze záhumenkového hospodářství snížit množství naturálií ke krytí odůvodněné osobní spotřeby a potřeby krmiv z produkce družstva, na které by rodina družstevníka jinak měla nárok. Nevydané naturálie družstvo při odměňování podle pracovních jednotek proplatí v penězích v nákupních cenách.

b) Vzorové stanovy JZD umožňují zpřesnění, popřípadě doplnění v níže uvedených případech. Družstevníkům se doporučuje, aby této možnosti využili v zájmu rozvoje svého hospodářství, společenského a kulturního života na vesnici a přesnějšího vyjádření místních poměrů družstva. Družstvo může zpřesnit, popřípadě doplnit zejména: čl. 3 odst. 1 ustanovením, jak se družstvo bude specializovat v rostlinné nebo živočišné výrobě, jsou-li otázky specializace a její možnosti vyjasněny; čl. 5 ustanovením o formách spolupráce s jinými družstvy, např. členství v melioračním družstvu, ve společném družstevním podniku JZD; čl. 11, 12 a 13 ustanoveními, jaká zařízení bude budovat a jaké výhody bude poskytovat mládeži, ženám a starším družstevníkům; čl. 14 ustanovením o stíhání kárných provinění, jichž se dopustili na majetku družstva jeho členové, podle zákona č. 24/1957 Sb., o kárném (disciplinárním) stíhání, rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví a ustanovením, že případy drobného rozkrádání a jiného úmyslného poškozování majetku družstva budou stíhány představenstvem družstva buď napomenutím, nebo veřejnou důtkou nebo pokutou do 500,- Kčs, postačí-li takové potrestání k výchově družstevníka a jsou-li splněny podmínky, stanovené zákonem č. 24/1957 Sb.; čl. 14 dále ustanovením, že vedle kárného opatření nebo místo něho družstvo provinilému družstevníkovi odepře zcela nebo z části výhody poskytované ze sociálního a kulturního fondu, nejde-li o dávky, které družstvo musí poskytovat podle Vzorových stanov JZD nebo jiných předpisů; čl. 21 odst. 1 písm. E a F ustanoveními, jak podle místních podmínek bude družstvo zabezpečovat otázky sociálních a kulturních potřeb družstva a družstevníků.

(4) Družstvo převezme při alternativních řešeních některých otázek ve Vzorových stanovách JZD tu alternativu, která odpovídá jeho místním, přírodním a ekonomickým podmínkám. Např. družstvo, které provozuje lesní hospodářství, popř. kde družstevníci sdružili nebo mají sdružit lesy ke společnému hospodářství, převezme článek 3 odst. 8, jakož i ostatní ustanovení Vzorových stanov JZD, týkající se hospodaření v lesích; družstvo, které zavedlo peněžní odměňování převezme do stanov jen ustanovení Vzorových stanov JZD o peněžním odměňování a ustanovení s tím souvisící (čl. 19 odst. 1 písm. e) bod 1, čl. 20 písm. A a čl. 25 písm. A) a nepřejímá ustanovení o odměňování podle pracovních jednotek a ustanovení s tím souvisící (čl. 19 odst. 1 písm. e) bod 2, čl. 20 písm. B a čl. 25 písm. B); družstvo, které odměňuje podle pracovních jednotek, převezme ustanovení čl. 19 odst. 1 písm.e) bod 2, čl. 20 písm. B a čl. 25 písm. B; družstvo, jehož členové provozují záhumenkové hospodářství, stanoví v čl. 39 odst. 2 konkrétní výměru záhumenků, přičemž přihlíží k pracovní účasti družstevníka a příslušníků jeho rodiny ve společném družstevním hospodářství a k početnosti rodiny družstevníka; čl. 39 odst. 3 zpřesní družstvo v rámci daného rozpětí tak, aby počet zvířectva, které smí mít v osobním vlastnictví, odpovídal krmivové základně plynoucí ze záhumenku a naturálií, které družstevník dostane od družstva jako součást odměny za práci, anebo které mu družstvo prodá za nákupní ceny při peněžním odměňování; počet hospodářských zvířat na záhumenku, který bude určen ve stanovách, musí odpovídat požadavku poslední věty tohoto odstavce Vzorových stanov JZD, tj. nesmí být na újmu rozvoje společného hospodářství družstva a růstu jeho tržní produkce (nesmí odvádět družstevníka od plnění úkolů v družstevním hospodářství a nesmí být na újmu krmiv pro družstevní dobytek a tím rostlinné produkci družstva); družstvo, jehož členové hospodaří bez záhumenků, vynechá článek 39 a místo něho upraví článek 40, např. takto: "Družstvo hospodaří bez záhumenků. Družstvo zabezpečuje osobní spotřebu rodin družstevníků, popřípadě krmiva pro výkrm prasete a pro potřeby drobného hospodářského zvířectva, rozhodne-li se rodina družstevníka je chovat, poskytováním naturálií buď odprodejem při peněžním odměňování nebo jako součást pracovní jednotky."

(5) Pokud Vzorové stanovy JZD ukazují v alternativních řešeních na vývoj k pokročilejším formám hospodaření a družstvo vzhledem k svému vývoji zatím nepřejímá tuto pokrokovou formu ustanovení Vzorových stanov JZD, upraví jeho znění ve vlastních stanovách jako vývojové řešení s doplňkem, že bude usilovat o vytváření všech materiálních, ekonomických a politických podmínek pro jejich zavedení, a to zejména v rozdělování produkce, odměňování za práci a v záhumenkových hospodářstvích.

(6) Družstvo může doplnit stanovy členskou schůzí přijatými doporučeními strany a vlády a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a popř. také důležitými usneseními členských schůzí, která jsou trvalejšího rázu a jednají o otázkách, které dosud nebyly ústředně řešeny anebo které vyplývají ze Vzorových stanov JZD a pomáhají představenstvu správně prosazovat stanovy.

§ 2

Za řádné a včasné vypracování stanov odpovídá představenstvo družstva. Návrh stanov vypracuje představenstvo, popřípadě za pomoci komise, kterou ustaví ze zkušených družstevníků z různých úseků činnosti družstva. Vypracování stanov se děje za široké účasti a spolupráce všech družstevníků. Vypracovaný návrh stanov předloží představenstvo všem družstevníkům k diskusi a k připomínkám. Po zpracování připomínek předloží představenstvo návrh stanov k projednání a přijetí členské schůzi.

§ 3

(1) Představenstvo předloží místnímu národnímu výboru k vyjádření stanovy přijaté členskou schůzí a s tímto vyjádřením je pak ve třech vyhotoveních předloží okresnímu národnímu výboru ke schválení do 6 měsíců od vyhlášení Vzorových stanov JZD. *)

(2) Okresní národní výbor předběžně prozkoumá předložené stanovy za účasti pracovníků znalých zemědělskodružstevní ekonomiky a práva, a to zejména, zda jsou vypracovány na podkladě Vzorových stanov JZD a podle této vyhlášky, zda jsou v souladu s ní, se zákonem č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, nebo jinými právními předpisy a politickohospodářskými směrnicemi strany a vlády o rozvoji zemědělského družstevnictví a s politickými a ekonomickými potřebami a možnostmi družstva.

Potom projedná stanovy za účasti pracovníků znalých zemědělské družstevní ekonomiky a práva se zástupci družstva, a došel-li při předběžném přezkoumání stanov k názoru, že neodpovídají stanoveným podmínkám nebo že obsahují nepřesná či nejasná ustanovení, přizve k projednání stanov i zástupce místního národního výboru.

(3) Odpovídají-li stanovy podmínkám uvedeným v předchozím odstavci, schválí je okresní národní výbor. Neodpovídají-li stanovy těmto podmínkám, vrátí je okresní národní výbor družstvu s připomínkami a s odůvodněním a doporučí mu provést v přiměřené lhůtě patřičné změny.

§ 4

Místní a okresní národní výbory poskytují svými orgány, poslanci, pracovníky a aktivisty družstvům při vypracování stanov účinnou a soustavnou pomoc a dbají o to, aby stanovy byly vypracovány podle těchto směrnic a ve stanovené lhůtě předloženy okresnímu národnímu výboru. Přitom jim zajišťují pomoc odborně a politicky vyspělých pracovníků, zejména z patronátních závodů, zemědělských škol a ústavů, soudů, prokuratur, banky, advokátních poraden apod.

§ 5

(1) Odbor zemědělství okresního národního výboru

a) vede knihu stanov JZD,

b) registruje schválené stanovy zápisem v knize stanov JZD,

c) vyrozumí družstvo písemně o schválení stanov okresním národním výborem a zašle družstvu schválené stanovy; jeden opis tohoto vyrozumění zašle spolu se stejnopisem schválených stanov okresnímu soudu v sídle krajského soudu; jeden stejnopis stanov založí.

(2) Schválené stanovy jsou pro družstvo závazné.

§ 6

Každá změna okresním národním výborem schválených a registrovaných stanov nebo jejich doplnění podléhá novému schválení okresním národním výborem a registraci, jakož i opatření podle § 5 odst. 1 písm. c) této vyhlášky.

§ 7

Místní a okresní národní výbor dohlíží na dodržování a uplatňování stanov, zejména na řádné a pravidelné plnění celoročního výrobně finančního plánu, zavádění pokrokových forem hospodaření, dodržování družstevní demokracie apod.


§ 8

Zrušují se směrnice ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 99/1957 Ú. l., o vypracovávání stanov JZD, jejich potvrzování a registraci a směrnice ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 93/1959 Ú. l., pro vypracování doplňků a změn stanov JZD.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra: Mestek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 144/1960 Sb., o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o jejich vzájemné spolupráci.

*) tj. do 5. prosince 1961.

Přesunout nahoru