Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 42/1961 Sb.Vládní nařízení o vyvlastnění k účelům obrany

Částka 18/1961
Platnost od 02.05.1961
Účinnost od 02.05.1961
Zrušeno k 01.12.1999 (259/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 22. dubna 1961

o vyvlastnění k účelům obrany

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 25 a § 27 odst. 4 zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky:


§ 1

Předmět a rozsah vyvlastnění

Nemovitosti a práva k nim lze vyvlastnit k účelům obrany, zejména pro zřizování obranných zařízení, výcvikových základen a jiných vojenských staveb sloužících k obraně republiky a k ubytování ozbrojených sil.

§ 2

Vyvlastňovací řízení

(1) Návrh na vyvlastnění podává vojenská správa nebo orgány ministerstva vnitra (dále jen "navrhovatel") u okresního národního výboru nebo místního národního výboru, je-li stavebním úřadem, v jehož obvodě je vyvlastňována nemovitost (dále jen "příslušný národní výbor").

(2) Návrh na vyvlastnění obsahuje

a) soupis vyvlastňovaných nemovitostí nebo jejich částí s uvedením bližšího označení,

b) jména a adresy osob, proti nimž směřuje návrh na vyvlastnění; pokud navrhovatel nezjistí jejich jména a adresy, připojí o tom písemné prohlášení,

c) jsou-li parcely děleny, geometrický (polohopisný) plán vyjadřující přesný rozsah navrženého vyvlastnění; nelze-li určit v době podání návrhu přesný rozsah vyvlastnění, nahradí geometrický plán odborně zhotovený výkres,

d) potvrzení ministerstva národní obrany (ministerstva vnitra) o tom, že navrhovaných nemovitostí (práv) je třeba k účelům obrany republiky,

e) výpisy z vložek pozemkové knihy a z rejstříku uživatelů podle jednotné evidence půdy.

(3) Podáním návrhu na vyvlastnění u příslušného národního výboru je vyvlastňovací řízení zahájeno. Zahájení vyvlastňovacího řízení se poznamenává na žádost navrhovatele v pozemkových knihách.

(4) Příslušný národní výbor uvědomí ihned o došlém návrhu na vyvlastnění

a) vlastníka nemovitosti, jde-li o vyvlastnění vlastnického práva k nemovitosti nebo jeho omezení,

b) v ostatních případech toho, jehož věcné právo má být převedeno, omezeno nebo zrušeno,

a vyzve jej, aby se do 8 dnů vyjádřil, je-li ochoten nemovitost, věcné právo nebo výkon práva postoupit dohodou a za jakých podmínek. Projeví-li vyzvaná osoba v uvedené lhůtě ochotu dohodu uzavřít, určí příslušný národní výbor přiměřenou lhůtu k jejímu sjednání.

(5) Jestliže se vyzvaná osoba v osmidenní lhůtě nevyjádří nebo prohlásí, že není ochotna uzavřít dohodu, popřípadě odmítne jakékoli jednání, nebo nedojde-li ve lhůtě stanovené příslušným národním výborem k sjednání dohody mezi navrhovatelem a vyzvanou osobou, popřípadě nelze-li zjistit skutečného vlastníka nebo osobu uvedenou v odstavci 4 písm. b), popřípadě jejich adresu, vyhlásí příslušný národní výbor v obci, aby případné námitky a sdělení proti vyvlastňovacímu řízení byly příslušnému národnímu výboru oznámeny do stanovené lhůty anebo nejpozději při místním šetření, bude-li takové místní šetření nařízeno. K námitkám, které nebyly oznámeny do lhůty stanovené příslušným národním výborem anebo nebyly uplatněny při místním šetření, bylo-li nařízeno, nelze přihlížet.

(6) Jakmile budou projednány námitky nebo bylo vykonáno místní šetření, aniž došlo k dohodě, vydá příslušný národní výbor vyvlastňovací výměr a určí náhradu za vyvlastnění ke dni převzetí nemovitosti podle platných předpisů.*)

(7) Vyvlastňovací výměr obsahuje zejména

a) předmět a rozsah vyvlastnění,

b) označení navrhovatele,

c) jméno osoby, proti níž směřuje vyvlastnění (pokud je zjištěno),

d) důvody vyvlastnění,

e) lhůtu, do které je navrhovatel povinen začít s užíváním vyvlastněné nemovitosti nebo práva,

f) při zřízení práva stavby nebo jiných věcných práv dobu, na kterou se právo zřizuje,

g) stanovení náhrady za vyvlastnění.

(9) Odvolání proti vyvlastňovacímu výměru nemá odkladného účinku.

§ 3

Užívání nemovitostí před zahájením vyvlastňovacího řízení

(1) Na všechny nemovitosti, které je možno vyvlastnit podle zákona o obraně Československé socialistické republiky, lze vstoupit nebo jich i jinak užívat (zejména k provedení sondovacích prací, přípravy staveniště, navážky materiálu a vlastního zahájení stavby apod.) již před zahájením vyvlastňovacího řízení. Na základě písemné žádosti navrhovatele vydá příslušný národní výbor povolení ke vstupu na tyto nemovitosti nebo povolení k jejich užívání, a to nejpozději do tří dnů po podání žádosti. K žádosti je třeba připojit potvrzení ministerstva národní obrany (ministerstva vnitra), že jde o užívání nemovitostí pro účely vyvlastnění podle zákona o obraně Československé socialistické republiky.

(3) Oprávnění k užívání zaniká, nebyl-li návrh na vyvlastnění podán do šesti měsíců po vydání povolení podle odstavce 1.

§ 4

Zvláštní ustanovení

(1) V řízení o vyvlastnění k účelům obrany je příslušný národní výbor povinen učinit všechna opatření k utajení skutečností souvisících s vyvlastněním.

(2) Vyznačení vyvlastněných nemovitostí sloužících k obraně v mapách velkých měřítek se provádí v dohodě s vojenskou správou (ministerstvem vnitra).

(3) Soud provede knihovní pořádek na žádost navrhovatele po předložení právoplatného vyvlastňovacího výměru i tehdy, když navrhovatel neprokáže právní posloupnost vlastnictví vyvlastněné nemovitosti s posledním knihovním zápisem.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení. Provedou je ministr národní obrany, ministr vnitra a národní výbory.


v z. Dolanský v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 18/1963 Sb., o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám.

Přesunout nahoru