Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1961 Sb.Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi

Částka 1/1961
Platnost od 24.01.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

VYHLÁŠKA

Místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise

ze dne 18. ledna 1961

o úplném znění zákona č. 41/1959 Sb, o Státní plánovací komisi


Podle čl. II zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1961 Sb. vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi, jak vyplývá z pozdějších předpisů.


Místopředseda vlády

a předseda Státní plánovací komise:

inž. Šimůnek v.r.


Příloha

ZÁKON

ze dne 8. července 1959 č. 41 Sb.

o Státní plánovací komisi, ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

(1) Cílem plánování rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky je maximálním využíváním přírodních a ekonomických zdrojů a podmínek naší země, na základě mezinárodní socialistické dělby práce a zajišťováním procedurálního rozvoje národního hospodářství zvyšovat hmotnou a kulturní úroveň lidu, posilovat obranyschopnost státu a vytvářet materiální podmínky pro dovršení výstavby socialismu a postupné vybudování komunistické společnosti.

(2) Plánování rozvoje národního hospodářství přísluší vládě; účastní se ho všechen pracující lid prostřednictvím odborových organizací, národních výborů a organizací družstev, jakož i všechny orgány státní správy, výrobní hospodářské jednotky, podniky, závody, lidová družstva a ostatní hospodářské a rozpočtové organizace.

§ 2

(1) Ústředním orgánem vlády pro plánování rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky je Státní plánovací komise.

(2) Státní plánovací komise připravuje a vládě předkládá návrhy státních plánů rozvoje národního hospodářství, včetně návrhů komplexních plánů rozvoje hospodářství řízeného národními výbory v jednotlivých krajích, řeší na území proporce v těchto návrzích, zajišťuje soulad rozvoje hospodářství řízeného národními výbory a usměrňuje řešení zásadních otázek spojených s plněním úkolů státního plánu v jednotlivých odvětvích národního hospodářství a na území jednotlivých krajů.

(3) Státní plánovací komise plní své úkoly v těsné součinnosti s ministerstvy, s ostatními ústředními orgány a s krajskými národními výbory za široké aktivní účasti pracujících; krajským národním výborům pomáhá při vypracovávání návrhů plánů rozvoje jejich hospodářství a při řešení zásadních problémů souvisejících s plněním úkolů komplexního rozvoje krajů.

(4) Státní plánovací komise se skládá z předsedy Státní plánovací komise, kterým je místopředseda vlády, a z členů, jimiž jsou náměstkové předsedy Státní plánovací komise, někteří hospodářští ministři a významní představitelé hospodářského života, vědy a techniky. Jmenuje a odvolává je president republiky na návrh vlády. Členem Státní plánovací komise je též předseda Slovenské plánovací komise. Počet členů Státní plánovací komise stanoví vláda.

(5) Práci Státní plánovací komise a jejího aparátu řídí předseda Státní plánovací komise. V denním řízení práce mu pomáhá sekretariát Státní plánovací komise. Složení sekretariátu stanoví vláda na návrh předsedy Státní plánovací komise.

(6) Aparát Státní plánovací komise se člení na odbory; vedoucí odborů jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy Státní plánovací komise.

(7) Pro řešení důležitých národohospodářských problémů může vláda zřídit při Státní plánovací komisi stálé výbory.

(8) Úkoly, pravomoc a způsob činnosti Státní plánovací komise podrobněji vymezí statut Státní plánovací komise, který vydá vláda nařízením.

§ 3

(1) Orgánem Slovenské národní rady pro úsek plánování a oblastním orgánem Státní plánovací komise je Slovenská plánovací komise.

(2) Slovenská plánovací komise se skládá z předsedy, kterým je místopředseda Slovenské národní rady, a z členů, jimiž jsou náměstkové předsedy Slovenské plánovací komise, někteří pověřenci Slovenské národní rady a významní představitelé hospodářského života, vědy a techniky na Slovensku. Volí a odvolává je Slovenská národní rady, která též stanoví počet členů Slovenské plánovací komise.

(3) Úkoly, pravomoc a způsob činnosti Slovenské plánovací komise podrobněji vymezí statut Slovenské plánovací komise, který vydá vláda nařízením.

§ 4

(1) Ústřední orgány státní správy, orgány Slovenské národní rady, rady krajských národních výborů, jakož i ústřední orgány hospodářských organizací jsou povinny

a) napomáhat Státní plánovací komisi při plnění jejích úkolů,

b) projednávat se Státní plánovací komisí všechna opatření zásadního rázu, pokud se dotýkají věcí hospodářské povahy.

(2) Všechny státní orgány a hospodářské organizace jsou povinny podávat správně, pravdivě a včas všechny údaje, zprávy a návrhy, jež od nich požaduje Státní plánovací komise přímo nebo prostřednictvím jiných orgánů.

(3) Osoby pověření Státní plánovací komisí mají při výkonu své působnosti přístup do provozních místností a prostor a do skladů a požívají ochrany příslušející veřejným činitelům. Musí jim být předloženy k nahlédnutí písemnosti a jiné pomůcky potřebné ke splnění jejich úkolů.

§ 5

Ustanovení § 4 platí obdobně pro vzájemný poměr mezi Slovenskou plánovací komisí a orgány a organizacemi na Slovensku.

§ 6

Státní plánovací komise a Slovenská plánovací komise mohou k provedení tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných vydávat v oboru své působnosti obecné právní předpisy.

§ 7

(1) Státní úřad plánovací a Slovenský plánovací úřad se zrušují.

(2) Zrušují se zákon č. 60/1949 Sb., o hospodářském plánování (plánovací zákon), vládní nařízení č. 96/1951 Sb., kterým se vydává statut Státního úřadu plánovacího a vládního nařízení č. 36/1952 Sb., kterým se vydává statut Slovenského plánovacího úřadu.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; *) provedou jej všichni členové vlády.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č.41/1959 Sb. nabyl účinnosti ode dne 22. července 1959. Změny provedené zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 1/1961 Sb. nabývají účinnosti ode dne 24. ledna 1961.

Přesunout nahoru