Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 32/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna

Částka 14/1961
Platnost od 13.04.1961
Účinnost od 01.04.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 31. března 1961

o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna

Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle §§ 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:


Čl. I

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, se mění takto:

1. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. g) se zrušuje.

2. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. i) zní:

"i) v rámci směrnic vydaných ministrem zahraničního obchodu koordinovat a v zásadních věcech řídit činnost na úseku veletrhů a výstav, jež mají význam pro československý zahraniční obchod;"

3. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. j) zní:

"j) v rámci směrnic vydaných ministrem zahraničního obchodu koordinovat a v zásadních věcech řídit činnost na úseku hospodářské propagace v souvislosti s potřebami československého zahraničního obchodu."

4. V §§ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 a 18 se nahrazují slova "náměstek předsedy", popřípadě "náměstkové předsedy" slovy "místopředseda", popřípadě "místopředsedové".

Čl. II

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, se mění takto:

1. Ustanovení § 3 odst. 1 zní:

"(1) Hlavním předmětem podnikání podniku je

a) výlučné provádění a zprostředkování jakékoli hospodářské propagační činnosti a všech služeb potřebných pro propagační činnost v zahraničním obchodě, zejména při vydávání propagačních a informačních prostředků a materiálů, jakož i při obstarávání vydavatelské činnosti pro potřeby zahraničního obchodu;

b) výlučné organizování a řízení samostatných československých výstav (oficiálních nebo pořádaných československými podniky zahraničního obchodu) v zahraničí, pokud mají význam pro zahraniční obchod; pořádání oficiálních československých účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách jakož i jiných podnicích obdobné povahy v zahraničí, majících význam pro zahraniční obchod; koordinování individuálních účastí československých podniků zahraničního obchodu na nich, organizování a řízení koordinovaných účastí podniků zahraničního obchodu na zahraničních veletrzích a výstavách; zřizování vzorkoven československých výrobků v zahraničí pro účely obchodní i pro potřeby technické dokumentace, jakož i organizování účasti československých a zahraničních podniků na výstavách v tuzemsku, s výjimkou mezinárodního veletrhu v Brně.

2. Ustanovení § 6 zní:

"Základní jmění podniku činí 20 000 000 Kčs."

Čl. III

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 Ú. l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce, se mění takto:

K § 3 odst. 1 se připojuje toto ustanovení označené písm. e):

"e) výkon funkce patentní a známkové kanceláře pro potřeby československých přihlašovatelů v zahraničí, zejména provádění všech potřebných opatření v cizině podle udělených příkazů za účelem dosažení a udržování patentové, známkové a vzorové ochrany a vedení evidence v cizině udělených patentů a zapsaných ochranných známek a chráněných vzorů."


Čl. IV

Dnem počátku účinnosti této vyhlášky přecházejí na podniky Rapid a Polytechna práva a závazky Československé obchodní komory vzniklé v souvislosti s prováděním činností, které se stávají předmětem podnikání uvedených podniků podle této vyhlášky, zejména též práva a závazky ze smluv zastupitelských, smluv o spolupráci se zahraničními agenturami, patentními zástupci apod.

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1961.


Ministr:

Krajčír v. r.

Přesunout nahoru