Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 3/1961 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví statut Slovenské plánovací komise

Částka 1/1961
Platnost od 24.01.1961
Účinnost od 24.01.1961
Zrušeno k 17.07.1963 (52/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 18. ledna 1961,

kterým se stanoví statut Slovenské plánovací komise

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi:


§ 1

Slovenská plánovací komise je orgánem Slovenské národní rady pro úsek plánování a oblastním orgánem Státní plánovací komise. Spolu se Státní plánovací komisí, s ministerstvy, s ostatními ústředními orgány a s krajskými národními výbory se podílí na provádění základních direktiv o všestranném využívání přírodních a ekonomických zdrojů na Slovensku v zájmu posílení ekonomiky Československé socialistické republiky a postupného vyrovnávání ekonomické a kulturní úrovně Slovenska s českými kraji.

§ 2

Slovenská plánovací komise plní zejména tyto úkoly:

a) připravuje návrhy souhrnného rozvoje národního hospodářství na Slovensku v rámci plánů rozvoje národního hospodářství, zejména dlouhodobých, a předkládá je Slovenské národní radě a Státní plánovací komisi. Tyto návrhy zahrnují celé hospodářství na Slovensku a vypracovávají se v základních ukazatelích, vyjadřujících celkový rozsah a tempa rozvoje hospodářství na Slovensku a jeho jednotlivých částí;

b) vypracovává na základě úkolů stanovených vládou a předkládá Slovenské národní radě územní průřez plánu rozvoje hospodářství na Slovensku a navrhuje opatření k mobilizaci pracujících na Slovensku k splnění plánovaných úkolů;

c) prověřuje plnění plánu rozvoje hospodářství na Slovensku a předkládá Státní plánovací komisi návrhy řešení vzniklých problémů;

d) předkládá Slovenské národní radě a Státní plánovací komisi návrhy rozvoje jednotlivých oblastí Slovenska směřující k nejefektivnějšímu rozmístění výrobních sil, jakož i návrhy na umístění významných investičních akcí;

e) podílí se na metodickém řízení územního plánování, přípravy investiční výstavby a zkoumání její hospodářské efektivnosti, jakož i projektování; podílí se na usměrňování řešení územních plánů, jakož i plánovací přípravy a technickoekonomické koncepce významných staveb na Slovensku;

f) účastní se vypracování metodiky plánování národního hospodářství, vysvětluje správné uplatňování a používání zásad metodiky ve výrobních hospodářských jednotkách, popřípadě v podnicích, a v národních výborech na Slovensku a pomáhá jim při zvyšování úrovně plánování; spolupracuje při rozvíjení a správném zaměřování ekonomické propagandy a dbá přitom o to, aby rozsáhlé seznamování pracujících s problémy národohospodářského plánování podporovalo jejich účast na řešení těchto problémů; zajišťuje maximální využívání zkušeností a návrhů pracujících pro správné řešení národohospodářských otázek;

g) provádí systematický rozbor rozvoje hospodářství na Slovensku a zjišťuje odchylky od plánovaných proporcí; za tím účelem, jakož i z důvodů dokumentačních, je v aparátu Slovenské plánovací komise zřízen statistický a dokumentační útvar. Na základě svých zjištění Slovenská plánovací komise předkládá podle povahy problému Slovenské národní radě nebo Státní plánovací komisi iniciativní návrhy a rozpracovává potřebná opatření pro řešení otázek souhrnného rozvoje hospodářství na Slovensku. Pomáhá odhalovat rezervy v hospodářství a navrhuje využívání dodatečných zdrojů;

h) vypracovává pro Slovenskou národní radu, pro Státní plánovací komisi, popřípadě pro jiné orgány stanoviska k návrhům hospodářského dosahu předkládaným jinými orgány;

i) řeší otázky souvisící s přípravou kvalifikovaných kádrů pro národní hospodářství; vychází přitom z potřeb a z praktických zkušeností plánovacích orgánů všech stupňů a z výsledků výzkumných prací ekonomické vědy.

§ 3

Při plnění svých úkolů Slovenská plánovací komise sleduje tyto cíle:

a) všestranný rozvoj hospodářství na Slovensku jako nedílné součásti národního hospodářství Československé socialistické republiky;

b) maximální využití přírodních a ekonomických zdrojů a podmínek Slovenska v souladu s potřebami a zaměřením hospodářství Československé socialistické republiky;

c) trvalý růst společenské produktivity práce jako předpoklad pro zvyšování hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva;

d) postupné vyrovnání hospodářské a kulturní úrovně Slovenska s českými kraji.

§ 4

(1) Slovenská plánovací komise jako orgán Slovenské národní rady předkládá Slovenské národní radě k projednání a posouzení návrhy souhrnného rozvoje hospodářství na Slovensku, rozbory a návrhy o rozvoji jednotlivých odvětví hospodářství, řešení otázek rozmístění výrobních sil a rozvoje oblastí, zprávy o výsledcích plnění plánu a další materiály vypracované z vlastní iniciativy nebo vyžádané Slovenskou národní radou nebo jejím předsednictvem. Spolupracuje s orgány Slovenské národní rady v otázkách, které jsou obsahem jejich činnosti.

(2) Slovenská plánovací komise jako oblastní orgán Státní plánovací komise se podílí na řešení otázek a zajišťování plnění úkolů rozvoje hospodářství na Slovensku, stanovených direktivami strany a vlády. Za tím účelem předkládá Státní plánovací komisi podklady, rozbory a návrhy týkající se souhrnného rozvoje hospodářství, rozvoje jednotlivých odvětví výroby i růstu hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva, rozmístění výrobních sil a rozvoje jednotlivých oblastí, jakož i plnění plánu na Slovensku. Předkládá Státní plánovací komisi stanoviska k návrhům plánů krajských národních výborů na Slovensku, jakož i k návrhům plánů ministerstev, pokud jde o úkoly rozvoje hospodářství na Slovensku, a zúčastňuje se projednávání těchto návrhů ve Státní plánovací komisi. Předkládá předsednictvu Slovenské národní rady k projednání a vyjádření návrhy plánů vypracované Státní plánovací komisí za jednotlivé slovenské kraje před jejich definitivním projednáváním s krajskými národními výbory. Plní další úkoly, kterými ji pověří Státní plánovací komise.

(3) Při řešení rozvoje jednotlivých odvětví hospodářství na Slovensku spolupracuje Slovenská plánovací komise úzce s ministerstvy a s ústředními orgány a projednává s nimi závažné problémy rozvoje hospodářství na Slovensku; dále úzce spolupracuje s výrobními hospodářskými jednotkami, popřípadě s podniky, a to zejména v otázkách využití výrobních kapacit, výstavby a rozmístění nových závodů, využití pracovních sil a zajištění výchovy kvalifikovaných kádrů.

(4) Slovenská plánovací komise jako oblastní orgán Státní plánovací komise spolupracuje s krajskými národními výbory na Slovensku při sestavování návrhů plánů, při řešení problémů rozvoje jimi řízeného hospodářství i komplexního rozvoje hospodářství na jejich území. Přitom dbá o dodržení direktiv daných stranou a vládou pro rozvoj hospodářství na Slovensku a o vytváření správných proporcí mezi jednotlivými kraji.

(5) Práci Slovenské plánovací komise metodicky řídí Státní plánovací komise.

§ 5

(1) Ministerstva a ostatní ústřední orgány, jakož i krajské národní výbory a výrobní hospodářské jednotky, popřípadě podniky na Slovensku, jsou povinny napomáhat Slovenské plánovací komisi při plnění jejich úkolů a poskytovat jí údaje k tomu potřebné. Zejména zasílají Slovenské plánovací komisi:

a) výrobní hospodářské jednotky, popřípadě podniky, opisy návrhů plánů a rozborů výsledků plnění plánů, které předkládají příslušným ministerstvům;

b) krajské národní výbory opisy návrhů plánů a rozborů výsledků plnění plánů, které předkládají Státní plánovací komisi;

c) ministerstva směrnice a rozpisy plánů pro výrobní hospodářské jednotky na Slovensku, popřípadě pro podniky na Slovensku, které jsou podřízeny výrobní hospodářské jednotce v českých krajích;

d) Státní úřad statistický souhrnné údaje o výsledcích plnění plánu v průřezu za Slovensko a za jeho jednotlivé kraje a okresy.

(2) Slovenská plánovací komise vychází při své práci z vlastních rozborů a prověrek ve výrobních hospodářských jednotkách, popřípadě v podnicích, a v národních výborech.

§ 6

(1) Stálou metodou práce Slovenské plánovací komise je práce s aktivem. Členové Slovenské plánovací komise a pracovníci jejího aparátu jsou povinni opírat se při plnění svých úkolů o aktiv nejlepších odborníků vědy a praxe a ověřovat si řešení důležitých otázek na aktivech, ekonomických konferencích a přímo na pracovištích.

(2) Pracovníci aparátu Slovenské plánovací komise se zúčastňují významných plánovacích prací ve výrobních hospodářských jednotkách, popřípadě v podnicích, a v národních výborech, aby jim poskytli pomoc k dosažení cílů těchto prací a aby získali pro práci Slovenské plánovací komise praktické zkušenosti a poznatky.

(3) Slovenská plánovací komise cílevědomě využívá při plnění svých úkolů výsledků práce výzkumných ústavů a jiných vědeckých institucí.

§ 7

(1) Práci Slovenské plánovací komise a jejího aparátu řídí předseda Slovenské plánovací komise. V denním řízení práce mu pomáhá sekretariát Slovenské plánovací komise, který se skládá z předsedy Slovenské plánovací komise, z náměstků předsedy Slovenské plánovací komise a z některých vedoucích pracovníků jejího aparátu, jmenovaných předsednictvem Slovenské národní rady na návrh předsedy Slovenské plánovací komise.

(2) Aparát Slovenské plánovací komise se člení na odbory. Vedoucí odborů jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady na návrh předsedy Slovenské plánovací komise.

(3) Pro všestranné posouzení národohospodářských otázek mohou být při Slovenské plánovací komisi zřízeny stálé výbory nebo dočasné komise. V čele stálých výborů je vždy člen Slovenské plánovací komise. Předsedu a členy stálých výborů jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady na návrh předsedy Slovenské plánovací komise. Předsedu a členy dočasných komisí jmenuje a odvolává předseda Slovenské plánovací komise.

§ 8

Podrobnosti o jednání Slovenské plánovací komise stanoví její jednací řád, který schvaluje předsednictvo Slovenské národní rady.


§ 9

Vládní nařízení č. 45/1959 Sb., kterým se stanoví statut Slovenské plánovací komise, se zrušuje.


§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Široký v. r.

Přesunout nahoru