Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 22/1961 Sb.Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací

Částka 10/1961
Platnost od 09.03.1961
Účinnost od 01.04.1961
Zrušeno k 01.01.1968 (22/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

VYHLÁŠKA

Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí

ze dne 15. února 1961

o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací

Ústřední geologický úřad a ministerstvo financí v dohodě se Státní plánovací komisí a ostatními zúčastněnými orgány, po projednání s krajskými národními výbory a vybranými podniky, stanoví podle § 2 vládního nařízení č. 11/1958 Sb., o organizaci státní geologické služby, § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky a podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1 – § 8zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 9, § 10zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 11 – § 14zrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

Fakturování geologických prací

§ 15zrušeno

§ 16

Fakturování geologických prací, prováděných podle hospodářské smlouvy

(1) Pro účely fakturace se o rozsahu prací provedených dodavatelským způsobem podle hospodářské smlouvy vyhotoví na místě prováděných prací a za účasti zástupce odběratele protokol *) do 5 dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce.

Skončí-li práce v průběhu měsíce nebo jde-li o práce, které budou fakturovány celkovou fakturou [§ 17 odst. 1 písm. b)], vyhotoví se protokol do 5 dnů po jejich ukončení.

(2) Protokol o provedených pracích, který vyhotoví provádějící organizace, musí vedle údajů uvedených v § 15 odst. 4 písm. a), b), d), e), f) obsahovat ještě:

a) název a adresu odběratele,

b) datum a bližší označení hospodářské smlouvy,

c) celkovou rozpočtovanou hodnotu prací,

d) další údaje vyplývající z hospodářské smlouvy, popřípadě předepsané zvláštními předpisy,

e) prohlášení, že provedené práce odpovídají všem předpisům pro provádění geologických prací, platným cenám a jsou v souladu s uzavřenou hospodářskou smlouvou,

f) datum a vlastnoruční podpisy zástupce provádějící organizace a odběratele.

§ 17

Druhy faktur

(1) Geologické práce se fakturují:

a) měsíčními fakturami,

b) celkovými fakturami,

c) měsíčními souhrnnými fakturami.

(2) Měsíčními fakturami se fakturují geologické práce provedené za kalendářní měsíc.

(3) Celkovými fakturami se fakturují geologické práce, jejichž provedení podle plánu nebo hospodářské smlouvy nemá trvat déle než 45 kalendářních dnů.

(4) Měsíčními souhrnnými fakturami je možno fakturovat geologické práce financované ze státního rozpočtu, provedené za kalendářní měsíc na více úkolech jedním podnikem.

§ 18

Obsah faktur

(1) Faktury za geologické práce smí obsahovat tyto údaje:

a) označení faktury s uvedením jejího druhu; poslední měsíční faktura musí být výslovně označena jako poslední,

b) název a adresu provádějící organizace,

c) sídlo pobočky banky, s níž je ve spojení provádějící organizace a číslo jejího bankovního účtu,

d) datum vyhotovení a číslo faktury,

e) den odeslání faktury, který musí být shodný s datem poštovního razítka nebo při doručení poslem se dnem převzetí faktury odběratelem,

f) doložku "splatna inkasním příkazem č. .......... dne .................",

g) poslední den platební lhůty k uhrazení faktury, nedosahuje-li částka faktury 200 Kčs,

h) název a adresu odběratele, na kterou má být faktura odeslána,

ch) sídlo pobočky banky, s níž je odběratel ve spojení a číslo jeho účtu,

i) název a číslo úkolu podle výpisu z plánu geologických prací, jde-li o práce financované ze státního rozpočtu; datum a číslo hospodářské smlouvy, jde-li o práce prováděné podle hospodářské smlouvy; v měsíčních souhrnných fakturách se podle jednotlivých úkolů uvedou jejich čísla, názvy a celkové částky za provedené práce podle příslušných protokolů o provedených pracích,

j) celkovou částku za provedené práce, která musí být shodná s částkou, uvedenou v příslušném platebním dokladu a v protokolech o provedených pracích,

k) údaje pro účely daňové,

l) další údaje vyplývající z hospodářské smlouvy, popřípadě předepsané zvláštními předpisy,

m) razítko provádějící organizace a podpis osoby odpovědné za fakturu.

(2) K fakturám musí být vždy připojeny protokoly o provedených pracích jako jejich nedílná součást.

(3) Nedostaví-li se odběratel k vyhotovení protokolu (§ 16 odst. 1), připojí se k faktuře protokol o provedených pracích bez jeho podpisu a současně se v protokolu tato skutečnost uvede.

§ 19

Zasílání faktur

(1) Faktura spolu s protokolem o provedených pracích musí být odeslána doporučeně nebo poslem na potvrzení.

(2) Faktura za geologické práce musí být odeslána odběrateli nejpozději do 10 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, popřípadě do 10 dnů po skončení prací, jde-li o poslední měsíční fakturu nebo celkovou fakturu.

(3) Subdodavatel je povinen odeslat měsíční fakturu nejpozději do 6 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, popřípadě do 6 dnů po dokončení prací, jde-li o poslední měsíční nebo celkovou fakturu, nebyla-li sjednána lhůta kratší.

(4) Nemá-li faktura nebo protokol o provedených pracích všechny náležitosti nebo obsahuje-li nesprávné údaje a jestliže tyto závady nebyly neprodleně odstraněny, může odběratel fakturu do 3 dnů po jejím obdržení vrátit a na vrácené faktuře vyznačit nesprávné údaje nebo chybějící náležitosti. V takovém případě je odběratel povinen zároveň odmítnout akcept inkasního příkazu.

(5) Dodavatel je povinen odeslat novou fakturu nejpozději třetího dne po dni, kdy vrácenou fakturu obdržel; v nové faktuře musí dodavatel vyznačit den, kdy vadnou fakturu obdržel.

§ 20

Placení faktur

(1) Fakturu musí odběratel zaplatit do 6 dnů po jejím odeslání, nestanoví-li dohoda stran lhůtu kratší.

(2) Vrátí-li odběratel fakturu pro vady, počíná běh platební lhůty teprve po odeslání nové faktury.

(3) Bez protokolu o provedených pracích nesmí být faktura proplacena.

(4) Fakturují-li se geologické práce měsíčními souhrnnými fakturami, připojí provádějící organizace k platebnímu dokladu soupis protokolů o provedených pracích; v soupisu musí být uveden název a číslo jednotlivých úkolů a celková částka za provedené práce podle jednotlivých úkolů. Tento soupis může být nahrazen stejnopisem měsíční souhrnné faktury.

(5) Způsob placení faktur upravují zvláštní předpisy. *)

§ 21 – § 24zrušeno


ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 25 – § 27zrušeno

§ 28

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1961.


Náměstek ministra financí: Dvořák v. r.

Předseda Ústředního geologického úřadu: Suchopa v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška Státního úřadu plánovacího č. 298/1952 Ú. l., o zasílání dokladů Geologickému fondu.

*) Vyhláška Ústředního geologického úřadu č . 23/1961 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geologickoprůzkumných prací.

**) Předepsané vzory budou otištěny ve Věstníku ministerstva financí.

*) Např. Směrnice ministerstva financí pro financování některých nákladů hospodářských organizací státního socialistického sektoru a pro rozpočtování a financování některých výdajů rozpočtových organizací z 15. července 1960 čj. 117/35 000/60 (Věstník ministerstva financí č. 13-14/1960).

**) Vládní nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku a vyhláška ministerstva financí č. 205/1958 Ú. l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku ve znění vyhlášky č. 133/1960 Sb.

***) Předepsaný vzor bude otištěn ve Věstníku ministerstva financí.

*) Předepsaný vzor bude otištěn ve Věstníku ministerstva financí.

*) Směrnice Státní banky československé č. 170/1956 Ú. l., o platebním a zúčtovacím styku.

**) Vyhláška ministra financí č. 372/1953 Ú. l., o příkazech k vybrání.

*) Vyhláška ministra financí č. 372/1953 Ú. l., o příkazech k vybrání.

**) Zákon č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi.

***) Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé č. 142/1960 Sb., o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí.

*) Směrnice ministerstva financí čj. 112/116 630/56 z 18. prosince 1956, směrnice ministerstva financí čj. 113/152 336/58 ze 4. srpna 1958 (Věstník ministerstva financí č. 9/1958), směrnice Vládního výboru pro geologii čj. 43 466 332/57 z 21. května 1957.

Přesunout nahoru