Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 21/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o vydání československých pasů

Částka 9/1961
Platnost od 01.03.1961
Účinnost od 01.03.1961
Zrušeno k 01.08.1965 (64/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničních věcí

ze dne 28. února 1961

o vydání československých pasů

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle §§ 2, 4 a 7 zákona č. 53/1949 Sb., o cestovních pasech, ve znění vládního nařízení č. 125/1951 Sb., kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí:


§ 1

(1) Ministerstvo zahraničních věcí vydává nové československé pasy, a to pasy diplomatické, služební, zvláštní a cestovní.

(2) Úprava pasů je jednotná. Na titulní straně je nápis Československá socialistická republika, státní znak a označení druhu pasu. Státní znak je vytištěn také na všech dalších stranách. Pasy obsahují osobní údaje držitele pasu, jeho fotografii, popis osoby a údaje o době platnosti. Pas má 44 stran a je majetkem ministerstva zahraničních věcí.

(3) S vydáváním nových cestovních pasů se započne dnem 1. března 1961.

§ 2

Pasy platí po dobu pěti let. Po uplynutí této doby může být platnost pasu dvakráte prodloužena, vždy o pět let.

§ 3

Všechny druhy pasů vydané podle ustanovení vyhlášky ministerstva zahraničních věcí č. 100/1959 Ú. l., o vydání cestovních pasů, pozbývají platnosti dnem 28. února 1962. Počínaje dnem 1. března 1962 smějí občané Československé socialistické republiky překročit státní hranice nebo se zdržovat v cizině pouze s pasem vydaným podle § 1 této vyhlášky, pokud je pasu k takové cestě nebo pobytu podle platných předpisů třeba.

§ 4

(1) Československým občanům bydlícím v tuzemsku, kterým již byl vydán pas, bude výměna pasu provedena jakmile požádají o povolení cesty do ciziny.

(2) O výměnu pasů pro československé občany, kteří se přechodně zdržují v cizině, požádá úřad nebo instituce, která je vyslala.

(3) Českoslovenští občané žijící trvale v cizině jsou povinni požádat o výměnu pasu u československého zastupitelského úřadu, v jehož obvodu mají bydliště. Žádost nutno podat nejpozději do 31. prosince 1961.

§ 5

K žádosti o výměnu pasu třeba předložit:

a) československý pas vydaný po 1. červnu 1959,

b) vyplněný dotazník opatřený fotografií v rozměru 6x6 cm, která není starší jednoho roku a další fotografii pro pas.

§ 6

Výměna pasů pracovníků československých zastupitelských úřadů bude provedena podle pokynů ministerstva zahraničních věcí.

§ 7

(1) Českoslovenští občané, jejichž pobyt v cizině v obvodu téhož československého zastupitelského úřadu trvá déle než dvacet dní, jsou povinni se přihlásit u něho k registraci a předložit zároveň svůj pas. Pokud občané pobývají v místech vzdálených od sídla zastupitelského úřadu, přihlásí se písemně.

(2) Při skončení pobytu v obvodu zastupitelského úřadu jsou občané povinni se odhlásit.


§ 8

(1) Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 100/1959 Ú. l., o vydání cestovních pasů, se ruší.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. března 1961.


Ministr: David v. r.

Přesunout nahoru