Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 20/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou

Částka 9/1961
Platnost od 01.03.1961
Účinnost od 22.08.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 2. února 1961

o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou


Dne 11. března 1960 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi Československou republikou a Iráckou republikou.

Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 20. července 1960. Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno vládě Irácké republiky nótou ze dne 10. srpna 1960 a její schválení vládou Irácké republiky bylo sděleno československé vládě nótou ze dne 22. srpna 1960.

Podle svého článku 10 Dohoda nabyla platnosti dnem 22. srpna 1960.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o letecké dopravě mezi Československou republikou a Iráckou republikou

Vláda Československé republiky a vláda Irácké republiky

vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem podpory a rozvíjení vzájemné letecké dopravy a zřízení leteckých služeb mezi jejich územími a přes jejich území

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany si poskytují práva stanovená v této Dohodě a v její Příloze za účelem zřízení leteckých služeb na tratích v Příloze uvedených. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.

Článek 2

1. Každá smluvní strana bude mít právo určit letecký podnik k provozu dohodnutých leteckých služeb na stanovených tratích.

2. Jakmile druhá smluvní strana obdrží oznámení o určení, poskytne bez neodůvodněných průtahů určenému leteckému podniku příslušná provozní oprávnění s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku.

3. Letecké úřady jedné smluvní strany mohou požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek předepsaných zákony a předpisy, jejichž plnění tyto úřady normálně a přiměřeně vyžadují při provozování mezinárodních leteckých služeb.

4. Každá ze smluvních stran bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat provozní oprávnění leteckého podniku nebo uložit v poskytnutém oprávnění takové podmínky, jaké považuje za nutné, nebude-li přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení určeného leteckého podniku patří druhé smluvní straně nebo jejím příslušníkům, nebo v případě, že se určený letecký podnik neřídí jejími zákony a předpisy nebo jinak neplní podmínky stanovené v této Dohodě. Toto opatření bude provedeno jen po předchozím jednání s druhou smluvní stranou, pokud okamžité zastavení činnosti nebo uložení podmínek není nutné k zabránění dalšího porušování zákonů nebo předpisů.

Článek 3

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se ke vstupu na její území nebo výstupu letadel provozujících mezinárodní lety nebo k provozu těchto letadel na jejím území budou platit pro letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se ke vstupu na její území nebo výstupu cestujících, posádek nebo nákladů letadla, jako jsou předpisy o vstupu, odbavení, přistěhovalectví, cestovních dokladech, clu a karanténě, musí být dodržovány při vstupu, výstupu a provozu na území první smluvní strany, pokud jde o cestující, posádky nebo náklad letadel určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

Článek 4

1. Pohonné látky, mazací oleje, obvyklé vybavení letadla, náhradní součástky a letecké zásoby, které budou dány do letadla nebo vzaty z něho na území jedné smluvní strany leteckým podnikem určeným druhou smluvní stranou nebo v jeho prospěch a které mají být použity pro letadla této druhé smluvní strany, budou, pokud se týká celních poplatků, inspekčních poplatků a ostatních vnitrostátních dávek nebo poplatků, podřízeny ne méně výhodnému postupu, než jaký je uplatňován vůči jinému leteckému podniku vykonávajícímu podobné mezinárodní letecké služby.

2. Letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany, pohonné látky, mazací oleje, obvyklé vybavení letadel, náhradní součástky a zásoby na palubě těchto letadel budou na území druhé smluvní strany osvobozeny od cla, inspekčních poplatků nebo podobných dávek a poplatků, i když tyto zásoby jsou použity nebo spotřebovány v těchto letadlech při letech na tomto území. Budou-li tyto materiály vyloženy na území druhé smluvní strany, s výjimkou pohonných látek a olejů, které nesmějí být vyloženy, pak tyto vyložené materiály budou podléhat příslušným celním zákonům.

3. Náhradní součástky, obvyklé vybavení a letadlové zásoby určené pro použití při provozu dohodnutých služeb mohou být uloženy na letištích, na která létá určený letecký podnik, za předem určené poplatky.

Článek 5

Každá ze smluvních stran může uložit nebo povolit uložení patřičných a přiměřených dávek za užívání letišť a ostatních zařízení s výhradou, že tyto dávky nebudou vyšší než dávky placené jiným leteckým podnikem provozujícím podobné mezinárodní letecké služby.

Článek 6

Letecké úřady smluvních stran budou podle potřeby v přímém styku a budou se konzultovat, aby byla zajištěna těsná spolupráce ve všech záležitostech ovlivňujících plnění této Dohody.

Článek 7

Vznikne-li jakýkoliv spor mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo používání této Dohody, vyřeší jej smluvní strany přímým jednáním mezi leteckými úřady nebo v případě, že se nedohodnou, diplomatickou cestou.

Článek 8

Považuje-li některá ze smluvních stran za žádoucí změnit letecké tratě nebo některé ustanovení Přílohy této Dohody, může být tato změna provedena přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Dohodnou-li se tyto úřady na nových podmínkách nebo změnách, které by se týkaly Přílohy, nabudou tyto změny platnosti, budou-li potvrzeny výměnou diplomatických nót.

Článek 9

Pro účely této Dohody:

1. výrazy "území", "letecká služba", "mezinárodní letecká služba", "letecký podnik" budou mít význam stanovený v Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944;

2. výraz "letecké úřady" bude znamenat v případě Československé republiky ministerstvo dopravy, letecký odbor a v případě Irácké republiky ministerstvo komunikací, Generální ředitelství civilního letectví a v obou případech jakýkoliv útvar oprávněný vykonávat funkce, které jsou v přítomné době vykonávány shora jmenovanými úřady;

3. výraz "dohodnuté letecké služby" a "stanovené tratě" bude znamenat mezinárodní letecké služby a tratě stanovené v Příloze této Dohody;

4. výraz "určený letecký podnik" bude znamenat letecký podnik, který jedna smluvní strana oznámila druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat kteroukoliv z dohodnutých služeb.

Článek 10

Tato Dohoda nabude platnosti dnem výměny diplomatických nót potvrzujících, že Dohoda byla schválena příslušnými orgány smluvních stran ve shodě s právním řádem platným na jejich území.

Článek 11

Každá ze smluvních stran může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně svůj úmysl vypovědět tuto Dohodu. V případě takového oznámení Dohoda pozbude platnosti dnem uvedeným v oznámení za podmínky, že Dohoda nepozbude platnosti dříve než dvanáct měsíců ode dne, kdy oznámení bylo doručeno druhé smluvní straně, pokud by ovšem oznámení na základě dohody nebylo vzato zpět před uplynutím této doby.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, kteří k tomu byli náležitě zmocněni svými vládami, tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Praze dne 11. března 1960 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, arabském a anglickém; v případě sporu bude anglické znění rozhodující.

Za vládu Československé republiky:

dr. Vlasák v. r.

Za vládu Irácké republiky:

H. Talabani v. r.

Příloha

Oddíl I

Československé tratě

1. Vláda Irácké republiky poskytne leteckému podniku určenému vládou Československé republiky potřebné povolení k provozování těchto mezinárodních leteckých služeb:

Praha - mezilehlá místa v Evropě a na Blízkém Východě - Bagdád nebo Basra a dále ve dvou směrech a zpět s těmito výjimkami:

a) určenému leteckému podniku se neposkytuje právo přistávat při témže letu v Bagdádu i v Basře a tento podnik musí zvolit buď Bagdád nebo Basru;

b) určenému leteckému podniku není povoleno nakládat nebo vykládat v Iráku cestující, zboží a poštu určené do těchto států nebo z nich přicházející: Libanon, Sjednocená arabská republika, Irán, Saudská Arábie, Jordánsko, Kuwait, Bahrajnské ostrovy, Turecko.

2. Shora uvedené povolení bude obsahovat:

a) právo nakládat v Iráku cestující, zboží a poštu určené do Československa nebo do jiných států;

b) právo vykládat v Iráku cestující, zboží a poštu naložené na československém území nebo na území jiných států.

Oddíl II

Irácké tratě

1. Vláda Československé republiky poskytne leteckému podniku určenému vládou Irácké republiky potřebné povolení k provozování těchto mezinárodních leteckých služeb: Bagdád - mezilehlá místa na Středním Východě a v Evropě - Praha - Londýn a zpět.

2. Shora uvedené povolení bude obsahovat:

a) právo nakládat v Československu cestující, zboží a poštu určené do Iráku nebo do jiných států;

b) právo vykládat v Československu cestující, zboží a poštu naložené na území Iráku nebo na území jiných států.

Oddíl III

Dopravní kapacita poskytovaná každým určeným leteckým podnikem pro provozování dohodnutých leteckých služeb bude přizpůsobena nárokům na přepravu; bude určena vzájemnou dohodou mezi určenými leteckými podniky se zřetelem k jejich společným tratím a v každém případě bude podléhat schválení leteckými úřady obou smluvních stran.

Oddíl IV

1. Tarify kterékoliv dohodnuté letecké služby budou stanoveny mezi určenými leteckými podniky v přiměřené výši s přihlédnutím ke všem důležitým činitelům včetně provozních nákladů, význačných rysů služby (jako je rychlost a pohodlí) a tarifů jiných leteckých podniků v kterékoliv části téže tratě.

2. Nemůže-li být dosaženo dohody mezi určenými leteckými podniky nebo jestliže z nějakého jiného důvodu nemůže být tarif dohodnut podle ustanovení odstavce 1, letecké úřady smluvních stran určí tarify vzájemnou dohodou, která bude potvrzena výměnou dopisů diplomatickou cestou.

3. Nedohodnou-li se letecké úřady smluvních stran, budou rozpory vyřešeny podle ustanovení článku 7 této Dohody.

Přesunout nahoru