Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o spolupráci na úseku veterinárním a o Smlouvě o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami

Částka 8/1961
Platnost od 28.02.1961
Účinnost od 12.09.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 16. ledna 1961

o Smlouvě o spolupráci na úseku veterinárním a o Smlouvě o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami


Dne 14. prosince 1959 byly v Sofii podepsány Smlouva o spolupráci na úseku veterinárním a Smlouva o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami.

Uvedené Smlouvy ratifikoval president republiky dne 27. června 1960.

Smlouva o spolupráci na úseku veterinárním vstoupila v platnost dne 12. září 1960 a Smlouva o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami dne 19. října 1960.


Český překlad uvedených Smluv se vyhlašuje současně.


David v. r.


SMLOUVA

o spolupráci na úseku veterinárním

Smluvní strany vědomy si nebezpečí, jakým jsou pro národní hospodářství a pro zdraví obyvatelstva všech zemí nakažlivé a jiné nemoci zvířat,

vedeny přáním rozšířit spolupráci na úseku veterinární vědy a praxe při koordinaci opatření proti nemocem zvířat, při vypracování jednotných předpisů o vývozu, dovozu a tranzitu zvířat, potravin a surovin živočišného původu a předmětů, které mohou být nositeli infekce, a také na úseku výroby biologických preparátů a jiných prostředků, používaných ve veterinárním lékařství,

vycházejíce ze zájmů vzájemné ochrany území před nákazami, ze zájmu odstranit nebezpečí nákazy lidí i zvířat stejnými nemocemi a ze zájmu všech zemí na rozvíjení hospodářských a obchodních styků,

rozhodly se uzavřít Smlouvu, v níž se shodly na následujícím:

Článek I

Aby předešly nakažlivým a jiným hromadným onemocněním zvířat a aby překonaly již vzniklá onemocnění, budou smluvní strany provádět:

1. Koordinaci opatření nutných k zamezení rozšiřování infekčních nemocí a také k likvidaci těchto nemocí a budou v nutných případech provádět společná opatření, zejména v pohraničních oblastech.

2. Pravidelnou (nejméně jednou měsíčně) výměnu informací o rozšiřování nakažlivých onemocnění, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k této Smlouvě.

3. Okamžité informování ostatních účastníků Smlouvy o vzniku a rozšíření na svém území nemocí s vysokým stupněm nakažlivosti nebo úmrtnosti zvířat a o opatřeních k likvidaci těchto nemocí (seznam nemocí je uveden v příloze č. 2 k této Smlouvě).

4. Koordinaci plánu výroby sér, vakcin a jiných veterinárních přípravků a unifikaci státní kontroly těchto přípravků.

5. Technickou pomoc na žádost kterékoliv smluvní strany při studiu onemocnění zvířat a pomoc v boji s těmito nemocemi tím, že v nutných případech budou vysláni na pomoc odborníci a také dodáno zařízení a veterinární přípravky.

6. Pomoc na žádost kterékoliv smluvní strany při organizaci výroby nebo získávání vakcin, sér, antibiotik, diagnostických a farmaceutických preparátů a jiných prostředků používaných ve veterinárním lékařství, a také pomoc při projektování výstavby veterinárních objektů.

7. Spolupráci vědeckých ústavů veterinárního lékařství při výzkumu nemocí zvířat a zejména antropozoonos, spolupráci ve zdokonalování a používání nejefektivnějších metod diagnostiky a prostředků proti nakažlivým onemocněním hospodářských zvířat, a také při standardizaci očkovacích přípravků a při jejich kontrole.

Článek II

Za účelem vzájemného seznámení s organizací veterinární služby a s výsledky vědecké a praktické práce na tomto úseku budou smluvní strany provádět:

1. Výměnu platných zákonů, instrukcí, předpisů, odborné literatury, metodik vědeckovýzkumných ústavů, učebních plánů a osnov veterinárních škol a jiných materiálů, týkajících se veterinářství.

2. Vzájemnou informaci o přípravě nejdůležitějších porad a konferencí o otázkách veterinářství, a kursech pro zvýšení kvalifikace odborníků ve veterinářství s tím, aby odborníci smluvních stran měli možnost zúčastnit se těchto akcí.

3. Vzájemné vysílání profesorského a učitelského sboru vysokých škol veterinárního lékařství, vědeckých pracovníků i praktiků za účelem studia výsledků veterinární vědy a praxe a výměny zkušeností.

Článek III

Smluvní strany učiní opatření k vypracování dvoustranných smluvních ujednání o způsobu dovozu, vývozu a tranzitu zvířat, potravin a surovin živočišného původu a předmětů, které mohou být nositeli infekce.

Článek IV

Spojení mezi veterinárními službami smluvních stran v otázkách vyplývajících z této Smlouvy, se uskutečňuje jednak přímo, jednak prostřednictvím pracovního aparátu stálé komise Rady vzájemné hospodářské pomoci pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci v zemědělství.

Článek V

Výdaje, vzniklé při uskutečňování zásad této Smlouvy, jsou rozdělovány takto:

1. Výdaje, vzniklé při uskutečňování bodů 2 a 3 článku I a bodu 1 článku II, hradí smluvní strana, která posílá informace a materiály uvedené ve zmíněných bodech.

2. Výdaje, spojené s příjezdem a pobytem osob, uvedených v bodech 2 a 3 článku II, hradí smluvní strana, která tyto osoby vysílá.

3. Výdaje, vzniklé při provádění opatření vyjmenovaných v bodech 1, 5 a 6 článku I, se rozdělují podle dohody mezi zainteresované strany.

Článek VI

Tato Smlouva je k podpisu od 1. července 1960 v Moskvě.

Tato Smlouva podléhá ratifikaci.

Ratifikační listiny budou odevzdány do úschovy sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude plnit funkci depositora Smlouvy.

Smlouva nabude platnosti v den odevzdání páté ratifikační listiny do úschovy, o čemž depositor podá zprávu všem státům, které tuto Smlouvu podepsaly.

Článek VII

Po nabytí platnosti Smlouvy se může ke Smlouvě připojit kterýkoliv stát.

Pro každý stát, který se připojí k této Smlouvě, a také pro státy, které odevzdají do úschovy své ratifikační listiny po nabytí platnosti Smlouvy, vstoupí Smlouva v platnost v den, kdy stát odevzdá do úschovy své ratifikační listiny nebo dokument o přistoupení ke Smlouvě.

Článek VIII

Po uplynutí pětiletého období ode dne nabytí platnosti této Smlouvy každá smluvní strana může Smlouvu vypovědět, o čemž podá písemnou zprávu depositorovi.

Smlouva ztrácí pro takového účastníka platnost za šest měsíců ode dne, kdy depositor obdržel zprávu o vypovězení Smlouvy.

Článek IX

Tato Smlouva byla sestavena v ruském jazyku v jednom výtisku, který bude odevzdán do úschovy sekretariátu rady vzájemné hospodářské pomoci.

Sekretariát Rady vzájemné hospodářské pomoci odešle smluvním stranám náležitě ověřené kopie Smlouvy, a také bude státy, které podepsaly tuto dohodu nebo se k ní dodatečně připojily, informovat o tom, že obdržel k úschově ratifikační listiny, dokumenty o přistoupení ke Smlouvě a výpovědi Smlouvy.

Sepsáno v Sofii dne 14. prosince 1959.

Pro potvrzení správnosti výše uvedeného podepsali níže uvedení zástupci, kteří byli k tomuto zplnomocněni vládami svých zemí, tuto Smlouvu.

(Následují podpisy zmocněnců smluvních stran.)

Příloha č. 1

SEZNAM NEMOCÍ

o jejichž rozšíření se podávají pravidelné zprávy (zprávy jsou adresovány veterinárním službám všech smluvních stran a obsahují údaje o rozsahu a místech výskytu těchto nemocí):

Slintavka

Sněť slezinná

Neštovice ovčí

Vzteklina

Ozhřivka

Hřebčí nákaza

Mor vepřů

Mor drůbeže

Mor skotu

Plicní nákaza skotu

Infekční encefalomielitida

Infekční anemie koní

Influence koní

Aujezského choroba

Poznámka: každá země může doplnit zprávu informací i o jiných nakažlivých nemocech, které se šíří jako epidemie.

Příloha č. 2

SEZNAM NEMOCÍ

o jejichž vzniku a rozšiřování se podávají zprávy ihned (zprávy se posílají veterinárním službám sousedících stran a obsahují údaje o rozsahu a místech výskytu, které se nacházejí v pohraničních oblastech):

Slintavka

Mor skotu.

SMLOUVA

o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami

Smluvní strany

vědomy si nebezpečí, jakým jsou pro národní hospodářství všech zemí choroby a škůdci zemědělských plodin a plevele,

vedeny přáním rozšířit spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a plevely a zajistit koordinaci opatření na úseku karantény a boje proti škůdcům a chorobám zemědělských plodin a boje proti plevelům,

vycházejíce ze zájmů vzájemné ochrany území před karanténními škůdci, chorobami a plevely a ze zájmů rozvoje hospodářských a obchodních styků mezi svými zeměmi,

rozhodly se uzavřít Smlouvu, v níž se shodly na následujícím:

Článek I

Smluvní strany budou provádět nezbytná opatření pro boj proti škůdcům a chorobám rostlin a proti plevelům, jejichž seznam je uveden v příloze k této Smlouvě. Tento seznam může být změněn usnesením mezinárodní konference o karanténě a ochraně rostlin, která je svolávána podle článku VIII této Smlouvy.

Článek II

Smluvní strany se budou navzájem pravidelně informovat o rozšiřování nebezpečných škůdců a chorob rostlin a o opatřeních, která proti nim byla učiněna. Způsob a termíny předávání takových informací určuje mezinárodní konference o karanténě a ochraně rostlin, svolávaná podle článku VIII této Smlouvy.

V případě výskytu zvlášť nebezpečných karanténních škůdců a chorob rostlin, jejichž ohniska byla objevena poprvé, je třeba podat zprávu ihned.

Článek III

Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem potřebnou technickou pomoc v boji proti škůdcům, chorobám a plevelům, tj. prodej strojů, zařízení, aparatury, chemických prostředků a jiných materiálů pro boj proti škůdcům a chorobám rostlin a také se zavazují provádět společná opatření proti škůdcům a chorobám za podmínek, které budou stanoveny pro každý jednotlivý případ zvláštními smlouvami mezi zainteresovanými stranami.

Článek IV

Smluvní strany budou provádět:

1. Výměnu platných zákonů na úseku karantény a ochrany rostlin, výměnu instrukcí, předpisů, speciální literatury a metodik vědeckovýzkumných ústavů, výměnu učebních plánů a osnov, statistických a jiných materiálů, týkajících se karantény a ochrany rostlin.

2. Vzájemné informace o přípravě nejdůležitějších konferencí a porad o karanténě a ochraně rostlin, o kursech pro zvýšení kvalifikace odborníků na úseku karantény a ochrany rostlin s tím, aby odborníci smluvních stran měli možnost zúčastnit se těchto akcí.

3. Vzájemné vysílání profesorského a učitelského sboru vysokých škol, vědeckých pracovníků a odborníků na úseku karantény a ochrany rostlin za účelem studia nových výsledků vědy a výměny zkušeností.

4. Spolupráci vědeckých ústavů při studiu chorob a škůdců, při zdokonalování diagnostických metod a prostředků proti škůdcům a chorobám rostlin.

5. Na žádost kterékoliv smluvní strany vysílání expedic, složených z odborníků na úseku karantény a ochrany rostlin jedné nebo několika smluvních stran, za účelem studia nebezpečných škůdců a chorob rostlin zkoumání prostředků proti nim, provádění opatření karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami.

Článek V

Smluvní strany se zavazují dodržovat jednotná pravidla o fytokaranténních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu rostlinného materiálu, zasílaného z jedné země do druhé. Zmíněná pravidla budou stanovena mezinárodní konferencí, podle bodu VIII této Smlouvy.

Článek VI

Smluvní strany se zavazují, že nepřipustí, aby pronikli při vývozu nebo jinými cestami z jedné země do druhé karanténní škůdci, choroby rostlin a plevele, jejichž seznam se stanoví smlouvou mezi zainteresovanými státy.

Za tímto účelem se smluvní strany zavazují:

provádět v oblastech, sousedících s hranicemi smluvních stran, potřebná opatření k likvidaci karanténních škůdců, chorob a plevelů chemickými, biologickými, agrotechnickými a všemi ostatními způsoby,

určit na svém území pohraniční stanice, kterými bude procházet veškerý vývoz a dovoz zboží rostlinného původu, vybavit tyto stanice desinfekčními komorami k odmořování zásilek a vybavit tyto stanice prostředky k provádění rozborů vzorků, aby mohlo být zjištěno, není-li zásilka napadena karanténními škůdci, chorobami a plevely,

uskutečňovat pečlivou karanténní prohlídku zásilek rostlinného původu, které jsou vyváženy z jednoho státu do druhého a také kontrolu dopravních prostředků, přikládat k takovým zásilkám karanténní osvědčení, vydané státním orgánem pro karanténu a ochranu rostlin vyvážející země, v němž se potvrzuje, že zásilka není napadena karanténními škůdci, chorobami a plevely,

nepoužívat jako balicí materiál slámu, listí a jiné části zemědělských rostlin a místo nich používat piliny, hoblovačky, mech a jiné materiály vhodné pro balení podle možností vyvážející země. V krajně nutných případech použít slámu a listí jako balicí materiál s podmínkou, že bude náležitě desinfikován.

Článek VII

Aby mohla být koordinována činnost při provádění karanténních opatření a aby byla zajištěna možnost kontroly nad prováděním nutných karanténních opatření proti karanténním škůdcům a chorobám rostlin v pohraničních oblastech, shodly se smluvní strany na tom, že v nutném případě vytvoří zvláštní komise složené ze zástupců zainteresovaných zemí s tím, že členům těchto komisí bude poskytnuto právo několikerého přechodu hranic a právo pobytu na území druhého státu po dobu nutnou ke splnění úkolů, jimiž byli pověřeni.

Článek VIII

Smluvní strany se dohodly svolávat podle potřeby, nejméně však jednou za tři roky, mezinárodní konferenci o karanténě a ochraně rostlin, která by řešila praktické otázky, vyplývající z uskutečňování závazků této Smlouvy, a také pro vzájemnou informaci a výměnu zkušeností o provádění opatření obsažených v této Smlouvě.

Dobu a místo konání mezinárodní konference a také seznam otázek, které budou na konferenci projednávány, stanoví smluvní strany.

Spojení mezi kompetentními orgány smluvních stran, pokud jde o otázky vyplývající z této Smlouvy, se udržuje jak přímo, tak i prostřednictvím pracovního aparátu stálé komise Rady vzájemné hospodářské pomoci pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci v oblasti zemědělství. Pro vypracování návrhů na nejaktuálnější otázky karantény a ochrany rostlin v období mezi konferencemi mohou být podle dohody zainteresovaných zemí vytvořeny zvláštní pracovní skupiny složené ze zástupců těchto zemí.

Článek IX

Výdaje vzniklé při uskutečňování zásad této Smlouvy jsou rozdělovány takto:

1. Výdaje na zajištění opatření, obsažených v článku II a v bodě 1 článku IV, hradí smluvní strana, která odesílá zprávy a materiály uvedené v těchto článcích.

2. Výdaje, spojené s příjezdem a pobytem osob podle bodů 2 a 3 článku IV a článku VIII, hradí smluvní strana, která tyto osoby vysílá.

3. Výdaje, vzniklé při provádění opatření obsažených v bodech 4 a 5 článku IV a článku VII, se rozdělují podle dohody mezi zainteresované strany.

4. Výdaje, spojené s organizací a provedením mezinárodní konference, zmíněné v článku VIII, hradí stát, na jehož území se konference koná.

Článek X

Tato Smlouva je k podpisu do 1. července 1960 v Moskvě.

Tato Smlouva podléhá ratifikaci.

Ratifikační listiny budou odevzdány do úschovy sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude plnit funkci depositora Smlouvy.

Smlouva vstoupí v platnost v den odevzdání páté ratifikační listiny do úschovy, o čemž depositor podá zprávu všem státům, které tuto Smlouvu podepsaly.

Článek XI

Po nabytí platnosti Smlouvy se může ke Smlouvě připojit kterýkoliv stát.

Pro každý stát, který se připojí k této Smlouvě, a také pro státy, které odevzdají do úschovy své ratifikační listiny po nabytí platnosti Smlouvy, vstoupí Smlouva v platnost v den, kdy stát odevzdá do úschovy své ratifikační listiny nebo dokument o přistoupení ke Smlouvě.

Článek XII

Po uplynutí pětiletého období ode dne nabytí platnosti této Smlouvy může každá smluvní strana Smlouvu vypovědět, o čemž podá písemnou zprávu depositorovi.

Smlouva ztrácí pro takového účastníka platnost za šest měsíců ode dne, kdy depositor obdržel zprávu o vypovězení Smlouvy.

Článek XIII

Tato Smlouva byla sepsána v ruském jazyku v jednom výtisku, který bude odevzdán do úschovy sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Sekretariát Rady vzájemné hospodářské pomoci odešle smluvním stranám náležitě ověřené kopie Smlouvy a také bude státy, které Smlouvu podepsaly nebo se k ní dodatečně připojily, informovat o tom, že obdržel k úschově ratifikační listiny, dokumenty o přistoupení k Smlouvě a výpovědi Smlouvy.

Sepsáno v Sofii dne 14. prosince 1959.

Pro potvrzení správnosti výše uvedeného podepsali níže uvedení zástupci, kteří byli k tomuto náležitě zplnomocněni vládami svých zemí, tuto Smlouvu.

(Následují podpisy zmocněnců smluvních stran.)

Příloha

SEZNAM

hlavních karanténních objektů - škůdců, chorob a vytrvalých plevelů

Acalla schalleriana L.

Agrilus mali Mats.

Agrobacterium tumefaciens (E. F. Sm. et Towns) Conn.

Anthonomus grandis Boh.

Aphelenchoides oryzae Yokoo

Aphelenchoides fragariae Ritz. Bos.

Xanthomonas citri (Hasse) Dowsin

Botrytis tulipae Lind

Carposina sasakii Mats.

Ceratitis capitata Wied.

Ceroplastes floridensis Comst.

Ceroplastes japonicus Green

Ceroplastes rubens Mask.

Ceroplastes rusci (L.) Sign.

Ceroplastes sinensis Guer.

Chalara quercina Henry

Colletotrichum gossypii Southw.

Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Skapt. et. Burkh.)

Cylas formicarius F.

Dacus dorsalis Hendel.

Dialeurodes citri Ashm.

Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.

Diatrea venosata Wlk.

Ditylenchus angustus (Butler) Filip. (Anguillulina)

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filip.

Deuterophoma tracheiphila Petri

Endothia parasitica (Murr.) And. et And.

Epidiaspis leperii Baer.

Eriosoma lanigerum Hausm.

Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.

Eumerus strigatus Flln.

E. tuberculatus Rond.

E. narcissi Smith.

Exobasidium japonicum Shir.

Fusarium bulbigenum Cooke et Mass.

Fusarium oxysporum f. gladioli (mass.) Snyder et Hansen

Gracilaria azalcella Brants.

Grapholitha inopinata Heinr.

Heterodera rostochiensis Wollw.

Hyphantria cunea Drury

Icerya purchasi Mask.

Lampetia equestris Fab.

Laspeyresia molesta Busck.

Leptinotarsa decemlineata Say.

Leucaspis japonice Ckll.

Melanconis juglandes (Ellis u. Everh.) Graves

Nectria coccinea (Pers.) Fr.

Numonia pyriverella Mats.

Ovulinia azaleae Weiss.

Pantomorus leucoma Boh.

Pectinophora gossypiella Saund.

Neu: Platyedra g. Saund.

Phtherimaea ocellatella Boyd.

Phthorimaea eperculella Zell.

Phyllocoptes oleivorus Ashm.

Phylloxera vastatrix Planch.

Neu: Viteus vitifolii (Fitch.) Shim.

Phymatotrichum omnivorum. (Shear) Duggar

Bacterium stewarti (Sm. E.) E. F. Smith

Phytophaga destructor Say

Neu: Mayetiola d. Say

Piesma quadrata Fieb.

Plasmodiphora brassiace Woron.

Polyspora lini Laff.

Popillia japonica Newm.

Prays oleellus F.

Pseudaulacaspis pentagona Trag.

Pseudococcus gahani Green

Pseudococcus comstooki Kuw.

Pseudomonas hyacinthi (Wakk.) E. F. Smith

Neu: Xanthomonas hyacinthi (Valk.) Dows.

Pseudomonas marginata (Mc. Cull.) Stapp.

Pseudomonas syringae ssp. Populea v. Hall.

Pyroderces rileyi Wals.

Diaspidiotus perniciosus Comst.

Rhagoletis cerasi L.

Rhagoletis pomonella Walsh.

Seperda candida F.

Sclerotinia Bulborum (Wakk.) Rehm.

Sclerotinia gladioli (Mass.) Dray

Septoria azaleae Vogl.

Septoria linicola (Speg.) Gar.

s. Mycosphaerella linorum Wr.

Sphaeronoma fimbriatum

(Ceratostomella f.) (E. et H - Ell.)

Spongrospora subterranea (Wallr.) Johnson

Synchtrium endobioticum (Schilb.) Perc.

Trasonemus fragariae Zimmerm.

Taeniothrips simplex Moris.

Tetradacus citri Chen

Tilletia brevifaciens Fisch.

Tilletia indicia Mitra

Tortrix pronubana Hbn.

Unaspis yanonensis Kuw.

Uromyces beate Lev.

Xanthomonas begoniae (Takim) Dows.

Přesunout nahoru