Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu

Částka 7/1961
Platnost od 23.02.1961
Účinnost od 01.03.1961
Zrušeno k 01.01.1978 (61/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 9. února 1961,

kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 55 odst. 1 zákona č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon) - dále jen "zákon":


ČÁST PRVÁ

Lesní fond

Článek 1

(k § 2 zákona)

(1) Při rozhodování, zda jde o pozemek nezalesněný sloužící lesnímu hospodářství, je rozhodující trvalé určení pozemku. Pozemek, který je určen trvale lesnímu hospodářství (např. lesní cesta, plocha lesního skladu, pozemek vyčleněný k zalesnění) je součástí lesního fondu. Naproti tomu nejsou součástí lesního fondu pozemky určené trvale zemědělské produkci jako role, louky, i když jsou obhospodařovány lesním závodem.

(2) Za součást lesního fondu může okresní národní výbor prohlásit zejména také provozní budovy (hájenky, lesovny), stáje pro vlastní potahy, garáže, skladiště, ochranné hráze, meliorační zařízení a rybníky v lesích.

Článek 2

Vedení přehledu o lesním fondu

(k § 5 zákona)

(1) Okresní národní výbory ve spolupráci s místními a městskými národními výbory jsou povinny vést v rámci jednotné evidence půdy řádný přehled o lesním fondu. K založení a vedení tohoto přehledu použijí okresní národní výbory jako podkladu údaje jednotné evidence půdy, záznamy a údaje o součástech lesního fondu vedené organizacemi lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva národní obrany. Při zakládání a vedení přehledu o lesním fondu poskytují střediska geodézie okresním národním výborům technickou pomoc.

(2) Přehled o lesním fondu se založí podle obcí s těmito údaji: celkové výměry pozemků, a to odděleně pozemky ve správě organizací lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a pozemky ve správě organizací v oboru působnosti ministerstva národní obrany, dále celková výměra pozemků pod odbornou správou lesů ve správě (užívání) jiných socialistických organizací (z toho zvlášť pozemky v družstevním užívání), pozemky ve vlastnictví (užívání) jednotlivých osob. V přehledu o lesním fondu se též uvedou stavby a technická zařízení, které byly prohlášeny za součást lesního fondu.

(3) K zajištění řádného vedení a udržování přehledu o lesním fondu a k zajištění jeho souladu se skutečným stavem, jsou vlastníci, popřípadě uživatelé součástí lesního fondu povinni hlásit okresnímu národnímu výboru každou změnu ve vlastnictví, správě nebo užívání součástí lesního fondu (převod, pronájem, přikázání do užívání, sdružení půdy ke společnému hospodaření v jednotném zemědělském družstvu) a každou změnu ve výměře pozemků tvořících součást lesního fondu, a to neprodleně, nejpozději však koncem kalendářního čtvrtletí.

(4) Okresní národní výbory udržují přehledy o lesním fondu v souladu se skutečným stavem a doplňují je na podkladě hlášených změn, popřípadě změn, jež okresní národní výbor sám povolil. Okresní národní výbor vyrozumí místní národní výbor a středisko geodézie o každé změně ve vlastnictví, správě nebo užívání součásti lesního fondu a o každé změně ve výměře pozemků tvořících součást lesního fondu.

Článek 3

Ochrana lesního fondu před jeho odnímáním lesnímu hospodářství

(k § 6 zákona)

(1) K zabezpečení ochrany lesního fondu a možnosti provedení včasných opatření v organizaci lesní výroby, musí být již v údobí přípravy veškerých druhů územních plánů a zpracování dokumentace staveb zajištěn vzájemný soulad těchto plánů a dokumentací s perspektivním plánem lesního hospodářství. Územní plány a dokumentace staveb musí být vždy předem projednány z hlediska ochrany lesního fondu s příslušným okresním, popř. krajským národním výborem.

(2) Krajský, popřípadě okresní národní výbor je povinen při projednávání územních plánů a dokumentace staveb přihlédnout k dosahu řešení územního plánu nebo zamýšlené investiční výstavby na lesní hospodářství, zejména k úbytku lesní půdy, k vlivu továrních exhalací, k objemu snížení lesní výroby a k jeho hospodářskému dosahu z hlediska plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství a k vlivu na organizaci prací v lesním hospodářství. Krajský, popřípadě okresní národní výbor přihlédne též k tomu, zda bylo v jednotlivých případech šetřeno zásad ochrany lesního fondu (účelné využití ploch vhodných k zastavění) a zda bylo provedeno účelné soustředění staveb; dále přihlédne k tomu, zda nejsou neodůvodněně překračovány šířky ochranných pásů. Má-li dojít k rozsáhlejšímu vynětí pozemků z lesního fondu (přehrady, letiště, povrchové doly) vymezí okresní, popřípadě krajský národní výbor ve spolupráci s příslušným orgánem nebo organizací plochy nezbytně nutné pro požadované účely tak, aby ostatní plochy mohly být využity pro lesní hospodářství.

(3) Jestliže má dojít k vynětí pozemku z lesního fondu, musí se dbát na to, aby pro výstavbu byl použit pozemek jen v míře co nejnutnější a především horší jakosti.

(4) V zájmu zajištění plynulého lesního hospodaření je povinna organizace, která provádí výstavbu, upravit po skončení stavebních prací neprodleně na svůj náklad terén tak, aby uvolněná plocha byla schopna k dalšímu lesnímu hospodaření. Při výstavbě nových objektů nebo při rušení objektů dosavadních je organizace, která provádí výstavbu nebo objekt ruší, povinna na svůj náklad odstranit opuštěné objekty, pokud nemohou být jinak vhodně využity (např. stará silniční tělesa pro místní a účelové komunikace) a odevzdat uvolněnou půdu pro účely lesního hospodářství.

(5) Investoři jsou povinni oznámit provedení přípravných prací nebo zamýšlené výstavby okresnímu a místnímu (městskému) národnímu výboru nejpozději do konce září roku, předcházejícího započetí prací, aby nebyla narušena lesní výroba a plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství.

(6) K zajištění ochrany lesního fondu a lesního hospodářství, jakož i k provedení rekultivace lesní půdy, poškozené nebo devastované investiční výstavbou apod., jsou investoři, provozovatelé a organizace zpracovávající dokumentaci povinni zahrnout do příslušné dokumentace plán rekultivace (přemístění nebo uložení půdy, úprava terénu apod.). V investičních, provozních a finančních plánech musí být zajištěny finanční a materiálové prostředky na provedení rekultivací.

Článek 4

Ochrana lesního fondu při provozu průmyslových podniků a těžbě nerostných surovin

(§ 7 zákona)

(1) Provozem průmyslových podniků a těžbou nerostných surovin (zejména uhlí) vznikají rozsáhlé a mnohdy již neodstranitelné škody na lesním fondu a tím i na lesním hospodářství, zejména v oblastech soustředěné průmyslové a těžební činnosti. Provozovatelé jsou proto povinni dodržovat tato základní opatření:

a) vypracovat současně s plány těžby nebo průmyslové činnosti ve všech stupních (v generelu i v prováděcích projektech) plán zahlazení následků dolování nebo průmyslové činnosti a plán rekultivace poškozených pozemků. Plán rekultivace musí zajišťovat terénní úpravu dotčených pozemků, způsob provádění rekultivace a nápravu vodních poměrů ploch dříve devastovaných a nově těžbou narušovaných, a to tak, aby byla současně zajištěna perspektiva hospodaření lesních závodů v území těžby nebo soustředěné průmyslové činnosti. V plánech těžby nebo průmyslové činnosti, na jejichž základě jsou zpracovány plány rekultivace, musí být zahrnuto třídění zemin podle jejich vhodnosti pro rekultivaci, způsob a organizace jejich přesunů a využití v souladu s plánem rekultivace. Návrh plánu rekultivace musí být předem projednán s okresním národním výborem a jím schválen. O tom, pro jaký druh rekultivace budou jednotlivé upravované plochy určeny (zalesnění nebo jiné využití) rozhodne okresní národní výbor na návrh provozovatele průmyslové nebo těžební činnosti,

b) provádět již v průběhu těžební nebo průmyslové činnosti vhodné terénní úpravy pozemků a učinit všechna hospodářsky odůvodněná opatření k zabránění zbytečných škod na pozemcích a k usnadnění úprav půd za účelem jejich rekultivace,

c) upravit boční svahy výsypek tak, aby úhel sklonu zajišťoval jejich stabilitu podle druhu zemin; výška výsypek nesmí narušovat rovnováhu ukládaných zemin, aby nedošlo k jejich sesouvání,

d) v dohodě s vodohospodářskými orgány upravit celkový vodní režim na plochách narušených těžbou nerostných surovin tak, aby byly odstraněny nepříznivé účinky poklesu podzemních vod a umožněn neškodný odtok povrchových vod,

e) půdní poklesy vzniklé hlubinným dolováním upravit tak, aby dotčené pozemky byly schopny dalšího hospodářského využití,

f) provádět soustavně biologickou rekultivaci pozemků již dříve narušených těžbou nebo průmyslovou činností, popřípadě poškozovaných těžbou nebo průmyslovou činností vytvářením zásob humusu v půdě, zlepšením fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy tak, aby zúrodňovacím procesem bylo vytvořeno prostředí, jež by umožňovalo využít rekultivovaných pozemků k zalesnění,

g) zabezpečit po dobu stavby a provozu průmyslových podniků pokud možno nerušený lesní provoz,

h) přizpůsobit vlastním nákladem lesní komunikace svému provozu tak, aby provoz lesního závodu nebyl narušen,

i) vlastním nákladem obnovit pro lesní závod potřebné cesty, které byly narušeny činností provozovatele, popřípadě vybudovat náhradní komunikace.

Článek 5

Ochrana lesního fondu při budování komunikací a vodohospodářských děl

(k § 8 zákona)

Při budování komunikací, zejména silnic a železnic, nadzemních a podzemních vedení, dochází k zásahu do lesního fondu a narušování zařízení a opatření (např. vodohospodářských a lesomelioračních), která byla zřízena v zájmu zvyšování úrodnosti půdy. Taková zařízení a opatření je nutno při provádění uvedených prací důsledně chránit před jejich poškozováním a znehodnocováním, nebo nelze-li jinak, omezit škodu na nezbytně nutnou míru. Je třeba dbát toho, aby trasa elektrických vedení a jiných vedení byla navrhována tak, aby pokud možno nerušila normální provoz lesního hospodářství a aby byla zajištěna ochrana proti erozím a větrným kalamitám.

Článek 6

Ochrana lesního fondu při geologickém a hydrologickém průzkumu a při budování nadzemních a podzemních vedení

(k § 9 zákona)

Při provádění průzkumných prací a budování nadzemních a podzemních vedení a při úpravě vodních poměrů dochází k značným a svými následky mnohdy i zbytečným škodám na lesním fondu tím, že vlastníci, popřípadě uživatelé součástí lesního fondu nejsou včas uvědomováni o provádění těchto prací. Provozovatelé těchto prací jsou proto povinni:

a) oznámit zamýšlené provádění prací okresnímu a místnímu (městskému) národnímu výboru 6 měsíců předem,

b) provádět práce na pozemku tak, aby docházelo k co nejmenším škodám na součástech lesního fondu (zejména na lesních porostech),

c) odstranit neprodleně po skončení prací veškeré zbytky provozních zařízení a dotčenou plochu urovnat a upravit do původního stavu.

Článek 7

Řízení o vynětí součástí lesního fondu a provádění změn kultur

(k § 10 zákona)

Žádost o vynětí z lesního fondu podává investor, popřípadě ten, kdo má na vynětí zájem. Povolení k vynětí z lesního fondu obsahuje též povolení k odlesnění.

ČÁST DRUHÁ

Péče o lesy a odborná správa lesů

Článek 8

Státní péče o lesy

(k § 17 zákona)

(1) Orgány státní péče o lesy plní zejména tyto úkoly:

a) dohlížejí na provádění odborné správy lesů, usměrňují ji a rozhodují o otázkách souvisících s jejím výkonem,

b) metodicky řídí hospodářskou úpravu lesů a v rámci tohoto řízení schvalují lesní hospodářské plány a jiná díla hospodářské úpravy lesů,

c) zhodnocují těžební a jiné ukazatele lesní výroby a na podkladě ekonomických rozborů prověřují účinnost dosavadních opatření na úseku lesního hospodářství a podle potřeby navrhují, popřípadě zajišťují nová, ekonomicky účinnější opatření k zachování a zvelebování lesů a lesnictví,

d) zajišťují koordinaci a spolupráci organizací lesního hospodářství s organizacemi dřevozpracujícího průmyslu,

e) pečují o zavádění, soustavné rozvíjení a dodržování nejpřísnější úspornosti při hospodaření surovým i zpracovaným dřevem a výrobky, jejichž podstatnou součástí je dřevo,

f) pečují o zvyšování produkce dřeva, zejména tím, že sledují tuto činnost a navrhují vhodná opatření, dozírají na pěstování rychle rostoucích dřevin,

g) sledují politickou a odbornou výchovu a kvalifikaci pracovníků v lesnictví,

h) plní i ostatní úkoly, jež jim přísluší podle ustanovení lesního zákona a předpisů vydaných k jeho provedení.

(2) Orgány státní péče o lesy zajišťují při plnění svých úkolů širokou účast pracujících na řízení a kontrole lesního hospodářství a využívají podnětů pracujících pro zlepšení své práce.

Článek 9

Odborná správa lesů

(k § 19 zákona)

(1) Rozsah odborné správy lesů se řídí podle toho, zda vlastník, popřípadě uživatel lesa (dále jen "uživatel lesa") zajišťuje hospodaření v lesích svými odbornými lesními hospodáři.

(2) K úkolům orgánů odborné správy v lesích, v nichž uživatel lesa nezajišťuje hospodaření svými odbornými lesními hospodáři, náleží zejména:

a) vyhotovovat lesní hospodářské plány, provádět jejich obnovu, popřípadě inventarizaci lesa,

b) dozírat, aby v lesích bylo hospodařeno podle schválených lesních hospodářských plánů,

c) sestavovat, popřípadě schvalovat podklady návrhů výhledových plánů pro lesy a podle nich vyhotovovat roční plány výroby (těžební, zalesňovací apod.),

d) vyznačovat veškerou těžbu dřeva,

e) organizovat lesní práce a dohlížet na jejich řádné provádění (zalesňování, ošetřování kultur, prořezávky, probírky a jinou těžbu, manipulaci a dodávku dřeva),

f) pečovat, aby uživatelé lesa prováděli všechna opatření, potřebná pro udržení a zlepšení úrodnosti lesní půdy, schopnosti lesa zadržovat vodu a plnit ostatní užitečné funkce a aby prováděli opatření potřebná pro řádnou a včasnou obnovu a výchovu lesních porostů,

g) dbát o zalesnění půd dosud nezalesněných, o ošetření a výchovu porostů a skupin lesního stromoví na takových půdách, pokud tyto úkoly nezajišťují organizace lesnickotechnických meliorací,

h) pečovat, aby byla zajišťována řádná ochrana lesa podle zásad správného lesního hospodářství, zejména aby v lesích nebyla prováděna pastva dobytka, hrabáno stelivo (hrabanka) nebo trpěno jiné pustošení lesa a lesní půdy (provádění neoprávněných těžeb dřeva a těžeb přidružených); přitom sledovat stav škodlivého hmyzu a jiných škůdců a dávat uživatelům lesa pokyny, jak je mají ničit a jak mají bránit jejich rozšiřování (včasným zpracováním souší, vývratů apod.),

i) vést operativně technickou a lesní hospodářskou evidenci o výsledcích plnění plánů výkonů a investic a podávat příslušným orgánům hlášení o plnění plánu,

j) vyjadřovat se a podávat vysvětlení uživatelům lesa a státním orgánům ve všech otázkách týkajících se správy lesů a hospodaření v nich,

k) napomáhat zvláště jednotným zemědělským družstvům při sestavování výhledových a celoročních výrobně finančních plánů v částech, týkajících se lesního hospodářství,

l) zajišťovat a provádět odborné školení pracovníků - členů jednotných zemědělských družstev, pověřených vedením lesní výroby, především v závodních školách práce.

(3) Odborná správa lesů, v nichž uživatel lesa nezajišťuje hospodaření svými odbornými lesními hospodáři, spočívá zejména v péči o vyhotovování a o obnovu lesních hospodářských plánů a o plnění jiných úkolů hospodářské úpravy lesů, v dozoru nad hospodařením podle schválených lesních hospodářských plánů a v činnosti plánovací.

(4) Vypracování lesních hospodářských plánů a ostatní úkoly hospodářské úpravy lesů v odborné správě zajišťují organizace pro hospodářskou úpravu lesů.

(5) K úkolům orgánů odborné správy lesů nepatří vlastní výkon lesních prací a práce účetní.

(k § 20 zákona)

Článek 10

Povinnosti uživatelů lesa pod odbornou správou

Uživatelé lesa pod odbornou správou jsou povinni zejména:

a) provádět podle pokynů orgánů odborné správy lesů včas a správně všechny plánované úkoly, vést prvotní záznamy a předkládat požadovaná hlášení,

b) podávat orgánům odborné správy lesů informace o užívaném lesním majetku, oznamovat jim veškeré změny v držbě a užívání lesa a sdělovat jim rozhodnutí státních orgánů, týkající se jejich lesního majetku,

c) postarat se na svůj náklad o provedení potřebných pomocných venkovních prací souvisících s vyhotovením lesních hospodářských plánů a s jinými pracemi hospodářské úpravy lesů a zapůjčit potřebný podkladový materiál (výpisy z jednotné evidence půdy, mapy, lesní hospodářské plány apod.),

d) ustanovit podle pokynů nebo návrhů orgánů odborné správy lesů pracovníky pro ochrannou lesní službu,

e) u lesů obhospodařovaných jednotnými zemědělskými družstvy ustanovit podle potřeby, po vyjádření orgánů odborné správy lesů, člena družstva jako vedoucího lesní výroby.

Článek 11

Způsob výkonu odborné správy lesů

(1) Orgány odborné správy lesů vykonávají odbornou správu lesů vlastními opatřeními nebo formou pokynů udělovaných uživatelům lesa. Těžiště odborné správy lesů spočívá ve výkonu venkovní odborné práce a v přímém osobním styku s uživateli lesa.

(2) Úkoly vyplývající ze státního plánu rozvoje národního hospodářství sdělují se však uživatelům lesa písemně. Jestliže uživatel lesa nesouhlasí s rozepsanými úkoly, rozhodne o nich okresní národní výbor.

(k § 21 zákona)

Článek 12

Příspěvky za provádění odborné správy lesů

(1) K úhradě nákladů spojených s odbornou správou lesů jsou uživatelé lesa, kromě výjimky uvedené v čl. 13 odst. 5, povinni platit roční příspěvky, v nichž je zahrnuta i náhrada za vyhotovení lesních hospodářských plánů a inventarizací lesů.

(2) Platit příspěvky je povinen ten, kdo je 1. ledna běžného roku uživatelem lesa, i když po tomto dni dojde ke změně v osobě uživatele.

(3) Z lesů sdružených do společného hospodaření v jednotném zemědělském družstvu, popřípadě z lesů užívaných tímto družstvem z jiného právního důvodu, platí příspěvky jednotné zemědělské družstvo.

Článek 13

Vyměřování příspěvků

(1) Příspěvky vyměřují orgány odborné správy lesů každoročně, a to ke dni 1. ledna.

(2) Od 1. ledna 1968 se vyměřují roční příspěvky takto:

a) jednotným zemědělským družstvům a jiným socialistickým organizacím s výjimkou státních - z jednoho hektaru obhospodařované lesní půdy Kčs 40,-,

b) soukromým uživatelům lesa o výměře nad 0,50 ha - z jednoho hektaru lesní půdy Kčs 80,-,

c) soukromým uživatelům lesa o celkové výměře od 0,10 ha do 0,50 ha lesní půdy Kčs 40,-,

d) soukromým uživatelům lesa o celkové výměře do 0,10 ha lesní půdy Kčs 25,-.

(3) Pro vyměřování příspěvků podle odstavce 2 písm. a) se výměra lesní půdy do jednoho hektaru a podle odstavce 2 písm. b) od 0,50 hektaru do jednoho hektaru považuje za celý hektar; při vyšší výměře se vždy výměra do 0,50 ha zaokrouhluje směrem dolů a výměra nad 0,50 ha směrem nahoru.

(6) Nesouhlasí-li uživatel lesa s vyměřeným příspěvkem, může podat námitky okresnímu národnímu výboru, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla sdělena jeho výše. O výši příspěvku pak rozhodne okresní národní výbor.

Článek 14

Vybírání příspěvků

(1) Příspěvky vybírají orgány odborné správy lesů; jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy uživateli lesa byla sdělena výše příspěvku.

(2) Nedoplatky příspěvků (včetně úroků) se vymáhají správní nebo soudní exekucí na základě výkazu o nedoplatku, jehož vykonatelnost potvrdil okresní národní výbor.

ČÁST TŘETÍ

Hospodářská úprava lesů

Článek 15

Úkoly hospodářské úpravy lesů

(k § 23 zákona)

(1) Hospodářská úprava lesů poskytuje spolehlivé podklady pro plánování lesního hospodářství v rámci národního hospodářství a pro operativní plánování a cílevědomé hospodaření v lesích. K zajištění těchto cílů je nutno zejména:

a) zjišťovat pravidelně po deseti letech stav lesa a jeho produkční možnosti a odvozovat z nich trvale únosné těžby (těžební etáty) jako podklad pro výhledové plánování výroby a spotřeby dřeva,

b) plánovat na podkladě zjištěného stavu lesa a výsledků speciálních průzkumů, s využitím současných výsledků lesnické vědy a techniky i praktických zkušeností, na desetiletá období hospodářská opatření, vyplývající z plánů rozvoje národního hospodářství tak, aby bylo v nejširší míře zajišťováno poslání lesního hospodářství,

c) sledovat běžně vývoj stavu lesa a vliv plnění stanovených úkolů na funkce lesa a vyvozovat ze zjištěných skutečností důsledky pro další plánování a hospodaření.

(2) V rámci hospodářské úpravy lesů se provádějí tyto průzkumy: přírodních poměrů, včetně podmínek vodohospodářských, dopravních a těžebních poměrů a ekonomických poměrů, průzkum organizační, ochranářský, popřípadě průzkumy další.

Článek 16

Lesní hospodářské celky, jejich členění

(k § 24 odst. 1 zákona)

(1) Výměra lesních hospodářských celků nemá zpravidla přesahovat 10 000 ha. Lesní hospodářské celky mají trvalý charakter; změny jejich obvodů může ve zvlášť odůvodněných případech povolit schvalující orgán, jímž je krajský národní výbor (§ 26 zákona). Správní jednotky (lesní závody apod.) mohou být tvořeny z jednoho nebo několika lesních hospodářských celků. Přitom je nutno zajistit, aby provozní jednotky, zejména polesí, nezasahovaly do více lesních hospodářských celků.

(2) Lesní hospodářské celky se z hlediska přírodních a ekonomických poměrů rozdělují na hospodářské skupiny, které jsou základními jednotkami pro hodnocení hospodářského stavu lesa a pro těžební úpravu. Jejich změny podléhají souhlasu schvalujícího orgánu.

(3) Hospodářská skupina se rozděluje na trvalé jednotky hospodaření (pododdělení, dílce), které jsou základními jednotkami pro plánování hospodářské činnosti a pro hospodářskou evidenci; vymezují se podle jednotlivých druhů uživatelů lesa.

(4) Trvalé jednotky hospodaření se mohou seskupovat do vyšších jednotek (oddělení). K umožnění přesnějšího zjištění stavu lesa a zpřesnění plánovaných hospodářských opatření se v rámci trvalé jednotky mohou vymezit nižší jednotky (porosty).

Článek 17

Lesní hospodářské plány, jejich členění a náležitosti

(k § 24 odst. 1 a 2 zákona)

(1) Organizace lesního hospodářství, které mají lesy ve správě, popřípadě organizace vykonávající odbornou správu lesů jsou povinny ve spolupráci s organizací pro hospodářskou úpravu lesů dbát o vyhotovení (obnovení) lesních hospodářských plánů a jejich oddílů pro všechny lesy, které přímo spravují nebo v nichž vykonávají odbornou správu.

(2) Pro všechny lesy lesního hospodářského celku se vyhotovuje jeden lesní hospodářský plán, a to na období deseti let.

(3) Pro lesy pod odbornou správou v lesním hospodářském celku se vyhotovují zvláštní oddíly (dílčí lesní hospodářské plány), a to odděleně pro lesy

a) státní (podle organizací, jež je spravují),

b) obhospodařované jednotnými zemědělskými družstvy (podle jednotlivých jednotných zemědělských družstev) a jiných socialistických organizací než státních,

c) jednotlivě hospodařících uživatelů.

(4) Při sestavování státního plánu rozvoje národního hospodářství jsou lesní hospodářské plány objektivním prostředkem pro zjišťování a sledování produkce lesů.

(5) Lesní hospodářské plány se zpravidla člení na

a) všeobecnou část lesního hospodářského plánu,

b) výkaz, popřípadě výpis z pozemkové držby a tabulku ploch,

c) popis porostů, provozní plán a hospodářskou evidenci (hospodářskou knihu),

d) závěrečné tabulky a číselné přehledy,

e) lesnické mapy,

f) pamětní knihu.

Článek 18

Odvození těžebních etátů

(k § 24 odst. 3 a 4 zákona)

(1) V lesním hospodářském celku jsou zásadně přípustné jen únosné těžby (těžební etáty) stanovené lesním hospodářským plánem a odpovídající stavu lesa a lesních porostů. Plán těžeb se dělí na plán těžby mýtní (obnovní) a plán těžby předmýtní (výchovné). Při stanovení výše těžebních etátů v hospodářských skupinách jsou rozhodující především poměry přírůstové, jakož i výše a rozložení zásob dřeva.

(2) Pro lesy hospodářské a pro lesy účelové uvedené v § 30 písm. a) až e) zákona platí jednotné zásady pro odvození a stanovení těžebních etátů, zejména etátů těžby mýtní.

(3) V lese vysokokmenném pasečném je pro odvození a stanovení etátu těžby mýtní základním těžebním ukazatelem v hospodářské skupině průměrný mýtní přírůst, který se při větším nedostatku nebo nadbytku mýtních porostů nahrazuje 1/20 hmoty porostů poslední věkové třídy a starších. Přitom je nutno brát ohled na zastoupení věkových tříd, zdravotní stav, nedostatky v obnově a výchově, nevhodné prostorové uspořádání porostů, přebytek mýtních zásob a jiné biologické, technické a ekonomické předpoklady. Bude-li se návrh etátu těžby mýtní odchylovat o více než ± 10 % od použitého těžebního ukazatele, musí být k této odchylce vyžádán před schválením lesního hospodářského plánu souhlas ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

(4) Za větší nedostatek nebo nadbytek se považuje taková výměra mýtních porostů, převedená na plné zakmenění, která nedosahuje 90 %, nebo přesahuje 110 % výměry průměrné věkové třídy, vypočtené z redukované plochy hospodářské skupiny.

Článek 19

Přizpůsobení lesních hospodářských plánů plánu rozvoje národního hospodářství

(k § 24 odst. 5 zákona)

(1) Těžby nad etát, vyplývající z ustanovení § 24 odst. 5 zákona, se rozdělují do hospodářských skupin vysokokmenného hospodářského lesa úměrně k mýtním zásobám, odděleně pro jehličnaté a listnaté dřeviny. Obdobným způsobem se postupuje i u vyšších hospodářských jednotek (u lesních hospodářských celků, lesních závodů atd.). V lesích pod odbornou správou se těžby nad etát zpravidla nestanoví.

(2) V rámci hospodářských skupin vysokokmenného hospodářského lesa mohou být z umístění těžby nad etát zcela nebo zčásti vyloučeny porosty obhospodařované výběrným způsobem a porosty uznané pro sběr lesního osiva.

Článek 20

Spolupráce organizací pro hospodářskou úpravu lesů a organizací pro lesní hospodářství

(k § 25 zákona)

Lesní hospodářské plány a jiná díla hospodářské úpravy lesů vyhotovují organizace pro hospodářskou úpravu lesů, a to ve spolupráci s organizacemi lesního hospodářství, které spoluodpovídají zejména za správné vypracování plánu hospodářských opatření.

Článek 21

Řízení při vyhotovování lesních hospodářských plánů a jejich schvalování

(k § 26 zákona)

(1) Při zahájení vlastních venkovních prací na vyhotovení lesního hospodářského plánu předloží organizace lesního hospodářství krajskému národnímu výboru předběžnou zprávu k základní pochůzce, vypracovanou spolu s organizacemi pro hospodářskou úpravu lesů, se žádostí o provedení základní pochůzky.

(2) Nejpozději do jednoho měsíce po předložení předběžné zprávy provede krajský národní výbor základní pochůzku, jíž se zúčastní též zástupci organizace pro hospodářskou úpravu lesů, organizace lesního hospodářství a zástupce organizace vykonávající odbornou správu lesů. K základní pochůzce se přizvou i jednotná zemědělská družstva obhospodařující lesy a podle potřeby i jiné zúčastněné organizace.

(3) Do 60 dnů po předložení návrhu (konceptu) lesního hospodářského plánu provede krajský národní výbor závěrečnou pochůzku, které se zúčastní zástupci organizací uvedených v odstavci 2.

(4) Lesní hospodářské plány musí být vyhotoveny a schváleny tak, aby jejich hlavní ustanovení (zejména o těžebních a zalesňovacích úkolech) mohly organizace lesního hospodářství využívat již v prvním roce jejich platnosti.

(5) Schvalující orgán může ve zvlášť odůvodněných případech povolit nebo nařídit odchylky od ustanovení schválených lesních hospodářských plánů, popřípadě může nařídit provedení jejich předčasné obnovy nebo revize některých jejich částí.

(k § 27 zákona)

Článek 22

Kontrola plnění lesních hospodářských plánů

(1) Orgány státní péče o lesy namátkově kontrolují plnění úkolů stanovených lesními hospodářskými plány a vedení lesní hospodářské evidence. Kromě toho provádějí tyto orgány za účasti organizací pro hospodářskou úpravu lesů a organizací lesního hospodářství soustavné prověrky, jejichž účelem je zhodnotit, jak jsou plněna a jak se osvědčují ustanovení lesních hospodářských plánů a podle potřeby navrhovat opatření k zjednání nápravy.

Článek 23

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství vydá závazné směrnice, v nichž podrobněji upraví vyhotovování lesních hospodářských plánů a jiných děl hospodářské úpravy lesů a vedení lesní hospodářské evidence.

ČÁST ČTVRTÁ

Tvorba a pěstění lesů

Článek 24

Lesy účelové

(k § 30 zákona)

(1) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství prohlašuje za účelové lesy, které mají celostátní význam, lesy uvedené v § 30 písm. a), d) a g) zákona, lesy ve správě organizací v oboru působnosti ministerstva národní obrany a ostatní lesy přesahující v jednotlivém případě výměru 100 ha. Lesy o výměře do 100 ha prohlašuje za účelové krajský národní výbor a lesy o výměře do 10 ha okresní národní výbor.

(2) Lesy se vyhlásí za účelové zpravidla při schvalování lesních hospodářských plánů. Jestliže dojde během platnosti lesního hospodářského plánu ke změně hospodářského poslání lesa a je-li touto změnou dotčena výše těžby, musí být provedena změna lesního hospodářského plánu.

(k § 31 zákona)

Článek 25

Získávání semen

(1) Smrk obecný, borovici obecnou, modřín evropský, jedli bělokorou, douglasku a vejmutovku je dovoleno pěstovat jen ze semen pocházejících z lesních porostů, stromových skupin a jednotlivých stromů i mimo les rostoucích, které okresní národní výbor uznal za způsobilé pro získávání semen těchto lesních dřevin (uznané porosty).

(2) Sazenice dřevin uvedených v odstavci 1, získané z přirozených náletů, lze použít k zalesnění jen tehdy, pocházejí-li ze semen uznaných porostů.

Článek 26

Uznávání lesních porostů a výběrových stromů pro sběr lesních semen

(1) Organizace lesního hospodářství a orgány odborné správy lesů jsou povinny podávat okresnímu národnímu výboru návrhy na uznání lesních porostů, stromových skupin, jakož i jednotlivých stromů vhodných pro sběr semen.

(2) Organizace lesního hospodářství mohou podávat okresnímu národnímu výboru také návrhy na uznání stromů výběrových (elitních), jež slouží k dalšímu šlechtění a zakládání semenných plantáží.

(3) V případě potřeby si okresní národní výbor vyžádá stanovisko výzkumného ústavu lesního hospodářství, popřípadě lesnických fakult vysokých škol. O uznávání stromů výběrových (elitních) rozhoduje okresní národní výbor vždy po slyšení výzkumného ústavu lesního hospodářství.

(4) Okresní národní výbor zašle své rozhodnutí navrhovateli, vlastníku, popřípadě uživateli uznaného porostu, stromové skupiny, jednotlivých stromů, případně stromů výběrových a výzkumnému ústavu lesního hospodářství.

(5) Organizace lesního hospodářství, popřípadě orgány odborné správy lesů jsou povinny označit uznané porosty, stromové skupiny a jednotlivé stromy.

Článek 27

Obhospodařování uznaných porostů, stromových skupin a jednotlivých stromů

(1) Mýtní těžba z uznaných porostech musí být stanovena se zřetelem na speciální zaměření jednotlivých porostů a stromových skupin.

(2) Stromy výběrové lze těžit až po uplynutí doby, kterou stanovil k jejich ochraně okresní národní výbor.

Článek 28

Hospodaření s lesními semeny a sazenicemi

(k §§ 32 a 34 zákona)

(1) Organizace lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství jsou v rámci oprávnění výhradní koupě a dodávky semen a sazenic lesních dřevin pro potřebu lesního hospodářství povinny je rozdělovat tak, aby byla úměrně kryta potřeba u všech organizací lesního hospodářství provádějících zalesňování.

(2) K dodávkám semen a sazenic musí být připojen list o původu. Tyto dodávky musí být označeny způsobem stanoveným technickou normou.

Článek 29

Postup těžeb a povolování výjimek při těžbě dříví

(k § 37 zákona)

(1) Postup těžby se řídí lesním hospodářským plánem, který stanoví pro jednotlivé porosty rámcově dobu, kdy má být porost smýcen a obnoven se zřetelem k dosažení žádoucí druhové skladby a zvýšení produkční schopnosti půdy.

(2) Organizace lesního hospodářství, popřípadě organizace vykonávající odbornou správu lesů, může okresnímu národnímu výboru předložit žádost o povolení výjimky jen jednou ročně, a to do 15. října předcházejícího roku, v němž má k těžbě dojít. Okresní národní výbor rozhodne o žádosti po provedení venkovní pochůzky a sdělí své rozhodnutí žadateli do dvou měsíců ode dne podání žádosti.

Článek 30

Obnova lesních porostů

(k § 38 zákona)

(1) Žádosti o povolení výjimek podle § 38 odst. 3 zákona může uživatel lesa předložit okresnímu národnímu výboru zpravidla jednou ročně, a to do 15. října. Žádost o povolení musí být řádně odůvodněna a musí k ní být připojen časový plán zalesnění holin a uvedena opatření, která budou provedena k jeho zajištění (osivo, školky, postup meliorací apod.).

(2) Okresní národní výbor rozhodne o žádosti po provedení venkovní pochůzky a sdělí žadateli své rozhodnutí do dvou měsíců ode dne podání žádosti. V rozhodnutí stanoví okresní národní výbor též lhůtu a bližší podmínky pro zalesnění holiny, popřípadě pro zajištění založené kultury.

Článek 31

Zalesňování pozemků určených k zalesnění

(k § 41 zákona)

Do plánů zalesnění pozemků, které jsou určeny k zalesnění, je nutno nejdříve zahrnout pozemky určené pro účelové zalesnění, tj. pozemky poškozené a ohrožené erozí a pozemky vyžadující zalesnění v zájmu zajištění jiné ochrany půdy nebo z důvodů vodohospodářských.

(k § 42 zákona)

Článek 32

Lesnickotechnické meliorace

Organizace lesnickotechnických meliorací v rámci úkolů, které jim přísluší podle § 42 odst. 2 zákona, provádějí také půdoochranné zalesňování, zakládají, pěstují a udržují břehové porosty na všech tocích a při vodních nádržích, jakož i porosty na ochranu prostředí; pečují též o neupravené vodní toky, pokud je mají ve své správě. Tím nejsou dotčeny práva a povinnosti vodohospodářských organizací vyplývající jim z plnění úkolů při správě, provozu a údržbě vodních toků a nádrží.

Článek 33

Správa, údržba, provoz a evidence objektů lesnickotechnických meliorací

(1) Břehové porosty, ochranné a půdoochranné porosty a ochranné lesní pásy musí být obhospodařovány podle speciálních hospodářských plánů, které obsahují zejména charakteristiku toku, popis stanoviště a porostu, plán hospodářských opatření a mapu.

(2) Organizace lesnickotechnických meliorací vykonávají správu, údržbu, provoz a ochranu lesnickotechnických zařízení a vedou o nich evidenci podle předpisů o správě národního majetku *) a dále hospodářskou evidenci břehových porostů, ochranných a půdoochranných porostů a ochranných lesních pásů (dále jen "porosty").

(3) Organizace lesnickotechnických meliorací vykonávají dozor na zařízeních lesnickotechnických meliorací, převedených do správy, popřípadě odevzdaných do trvalého užívání jiným socialistickým organizacím nebo zřízených na pozemcích ve vlastnictví (užívání) fyzických osob. Organizace lesnickotechnických meliorací vykonávají dozor na břehových porostech, i když je samy nezaložily.

(4) Organizace lesnickotechnických meliorací při provádění dozoru zejména:

a) pečují, aby uživatelé porostů prováděli všechna opatření potřebná pro zachování, popřípadě zlepšení ochranné funkce porostů, jakož i pro jejich řádnou a včasnou obnovu a výchovu,

b) vyhotovují a obnovují speciální hospodářské plány porostů,

c) dozírají, aby se v porostech hospodařilo podle schválených speciálních hospodářských plánů,

d) sestavují podklady pro vypracování návrhů výhledových a ročních plánů porostů (potřebná technická opatření, zakládání, obnova a pěstování porostů),

e) v porostech obhospodařovaných organizacemi lesního hospodářství nebo pod odbornou správou spolupracují při vyznačování těžby; v ostatních případech těžby vyznačují a organizují výsadbu, ošetřování, pěstování, těžbu apod.,

f) účastní se projednání plánu rekultivace půd poškozených důlní, průmyslovou a jinou činností, jde-li o rekultivace zalesněním a dozírají na správné hospodaření na zalesněných plochách,

g) účastní se podle potřeby řízení při vypracovávání lesních hospodářských plánů.

Článek 34

Speciální projekty

Všechna opatření lesnickotechnických meliorací se provádějí na základě speciálních projektů, které musí být vodohospodářsky projednány.

ČÁST PÁTÁ

Ochrana lesů

Článek 35

(1) Každý, kdo vstupuje do lesních porostů nebo používá lesních cest a chodníků, je povinen dbát o to, aby svým jednáním nepoškozoval les nebo jiným způsobem neohrožoval zájmy lesního hospodářství.

(2) Uživatelé lesa jsou povinni chránit les, předcházet vzniku všech činitelů lesu škodlivých a pokud se objevily, omezovat jejich působení a provádět ochranná opatření a zejména dbát, aby nedocházelo ke snižování produkce dřevní hmoty, její jakosti a k porušení schopnosti lesa plnit též ostatní funkce (vodohospodářské, klimatické, půdoochranné, zdravotní a jiné).

Článek 36

(1) Odlesnění (zejména pro zřizování elektrovodů, lesních skladů, lesních cest apod.) povoluje okresní národní výbor, a to jen v rozsahu nezbytně nutném.

(2) Odlesnění se provede tak, aby okolní porosty nebyly poškozovány nebo ohrožovány.

(k § 43 zákona)

Článek 37

(1) Pastva na pastvinách sousedících s lesem, jakož i průhon dobytka lesem k pastvinám, povolený okresním národním výborem, musí být prováděny tak, aby lesní porosty nebyly dobytkem poškozovány.

(2) Národní výbory mohou v době mimořádného sucha vydat všeobecný zákaz rozdělávání ohně a kouření v lese, a to podle předpisů o požární ochraně. *)

(3) Táboření v lesních kulturách a porostech s přirozeným zmlazením nesmí být povoleno ani uživatelem lesa.

Článek 38

Uživatel lesa je povinen používat biologických a technických ochranných prostředků k zabránění škodám zvěří. Pokud tato opatření nejsou dostačující a zvěř nadále vážně ohrožuje řádné hospodaření v lese nebo způsobí-li zvěř škody, které mají za následek změnu lesního hospodářského plánu, jsou organizace lesního hospodářství, popřípadě orgány odborné správy lesů povinny navrhnout okresnímu národnímu výboru, aby podle předpisů o myslivosti **) nařídil snížení stavu lovné zvěře.

Článek 39

(k § 46 zákona)

(1) K zamezení vzniku lesních požárů v blízkosti železničních tratí je drážní podnik povinen učinit všechna zábranná opatření, zejména na lokomotivách proti jiskření a proti vyhazování žhavého popele.

(2) Podél železničních tratí zřídí uživatel lesa spolu s drážním podnikem izolační pruhy k zabránění požárům.

(3) Uživatel lesa je povinen v mezích hospodářské účelnosti učinit taková pěstební opatření na okraji porostů sousedících bezprostředně s železniční tratí, aby tyto porosty byly co nejméně ohrožovány požárem.

ČÁST ŠESTÁzrušeno

Článek 40 – Článek 46zrušeno


ČÁST SEDMÁ

Ustanovení závěrečná

Článek 47

Výjimky a odchylky z ustanovení této vyhlášky může stanovit ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství; půjde-li o odchylky pro lesy v oboru působnosti ministerstva národní obrany, stanoví je ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě s ministrem národní obrany.

Článek 48

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1961.


Ministr: Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vládní nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku, a prováděcí vyhláška č. 205/1958 Ú. l.

*) § 3 odst. 1 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně.

**) § 26 odst. 1 zákona č. 225/1947 Sb., o myslivosti (působnost vykonává nyní ONV).

*) Nařízení č. 30/1903 ř. z. a nařízení č. 116/1907 ř. z.

*) § 29 odst. 1 a 3 vládního nařízení č. 100/1966 Sb.

Přesunout nahoru