Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 148/1961 Sb.Vládní nařízení o zaopatřovacím příspěvku při vojenském cvičení vykonávaném členy jednotných zemědělských družstev a umělci

Částka 70/1961
Platnost od 27.12.1961
Účinnost od 27.12.1961
Zrušeno k 01.07.1964 (103/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

148

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 6. prosince 1961

o zaopatřovacím příspěvku při vojenském cvičení vykonávaném členy jednotných zemědělských družstev a umělci

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, a § 11 odst. 1 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v ozbrojených silách a jejich rodinných příslušníků:


§ 1

(1) Vykonávají-li členové jednotných zemědělských družstev nebo ostatní stálí pracovníci v těchto družstvech, kteří nejsou k družstvu v pracovním poměru ani jeho členy (dále jen "družstevníci"), vojenské cvičení nebo jinou službu v ozbrojených silách s výjimkou vojenské základní a náhradní služby (dále jen "vojenské cvičení") a trvalo-li jejich důchodové zabezpečení podle předpisů o důchodovém zabezpečení (pojištění) členů jednotných zemědělských družstev před nastoupením vojenského cvičení nepřetržitě alespoň tři měsíce, náleží jim a jejich rodinným příslušníkům zaopatřovací příspěvek. Splnění podmínky trvání důchodového zabezpečení alespoň po dobu tří měsíců se nevyžaduje, jestliže tato podmínka nemohla být splněna z důvodů obecného zájmu nebo z jiných vážných důvodů.

(2) Zaopatřovací příspěvek činí za každý měsíc vojenského cvičení:

a) 50 % průměrné pracovní odměny družstevníka, nepečuje-li o žádného rodinného příslušníka,

b) 65 % průměrné pracovní odměny družstevníka, pečuje-li o jednoho rodinného příslušníka,

c) 90 % průměrné pracovní odměny družstevníka, pečuje-li o dva rodinné příslušníky,

d) 95 % průměrné pracovní odměny družstevníka, pečuje-li o tři nebo více rodinných příslušníků.

Za část kalendářního měsíce, po kterou družstevník vykonával vojenské cvičení, náleží poměrný díl zaopatřovacího příspěvku.

(3) Zaopatřovací příspěvek se snižuje o částku odpovídající hodnotě pracovních odměn, které je družstvo povinno poskytovat rodině družstevníka po dobu jeho vojenského cvičení; přitom se nehledí k přídavkům na děti, které družstvo poskytuje družstevníkovi.

(4) Průměrnou pracovní odměnou se rozumí dvanáctina příjmů z pracovní činnosti (peněžitých i naturálních) přijatých od družstva v době posledních 12 kalendářních měsíců před nastoupením vojenského cvičení; přitom se z této doby vylučují doby uznané pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz. U pracovníků, kteří jsou vysláni ke kádrovému posílení jednotných zemědělských družstev, se započítává do příjmů z pracovní činnosti též příplatek k pracovním odměnám poskytovaný ze státních prostředků. Trvalo-li členství v družstvu po dobu kratší než 12 měsíců, počítá se průměrná pracovní odměna za tuto kratší dobu z plánované pracovní odměny.

§ 2

(1) Umělci, který byl povolán k vojenskému cvičení, a jeho rodinným příslušníkům náleží po dobu vojenského cvičení zaopatřovací příspěvek, který činí za každý měsíc vojenského cvičení:

a) 700 Kčs, nepečuje-li umělec o žádného rodinného příslušníka,

b) 900 Kčs, pečuje-li umělec o jednoho rodinného příslušníka,

c) 1 200 Kčs, pečuje-li umělec o dva rodinné příslušníky,

d) 1 300 Kčs, pečuje-li umělec o tři nebo více rodinných příslušníků.

Za část kalendářního měsíce, po kterou umělec vykonával vojenské cvičení, náleží poměrný díl zaopatřovacího příspěvku.

(2) Zaopatřovací příspěvek umělce se snižuje o jeho příjem z umělecké činnosti v době vojenského cvičení.

(3) Za umělce se pro účely tohoto nařízení považují spisovatelé, hudební skladatelé, výtvarní umělci, architekti, vědečtí pracovníci (badatelé), výkonní umělci a artisté, uznaní příslušnou vrcholnou organizací, kteří alespoň po dobu tří měsíců vykonávají svou uměleckou činnost jako povolání tvořící trvalý a hlavní zdroj příjmů, avšak nikoli v pracovním poměru.

§ 3

(1) Za rodinné příslušníky družstevníka (umělce) se považují:

a) manželka,

b) děti do skončení povinné školní docházky,

c) děti od skončení povinné školní docházky do dosažení věku 25 let, pokud se soustavně připravují předepsaným výcvikem nebo studiem na budoucí povolání nebo jsou pro nemoc anebo tělesnou či duševní vadu trvale neschopny k práci,

d) družka, pokud žije s družstevníkem (umělcem) ve společné domácnosti alespoň tři měsíce.

(2) Za rodinné příslušníky se dále považují:

a) schovanci, vnuci a sourozenci do skončení povinné školní docházky,

b) schovanci, vnuci a sourozenci od skončení povinné školní docházky do dosažení věku 25 let, pokud se soustavně připravují předepsaným výcvikem nebo studiem na budoucí povolání nebo jsou pro nemoc anebo tělesnou či duševní vadu trvale neschopni k práci,

c) rodiče, prarodiče, tchán a tchyně,

d) sestra nebo dcera, která vede ovdovělému nebo rozvedenému (rozloučenému) družstevníku (umělci) jeho domácnost, v níž pečuje o jeho děti ve věku do skončení povinné školní docházky, pokud nemají vlastní příjem přesahující 200 Kčs měsíčně;

e) bývalá manželka družstevníka (umělce), pokud má družstevník (umělec) vůči ní stanovenou vyživovací povinnost; zaopatřovací příspěvek nesmí však činit více, než činí úhrada na uspokojení osobních potřeb jí náležející.

§ 4

Vykonává-li družstevník (umělec) po ukončení jednoho druhu služby bezprostředně tentýž nebo jiný druh služby v ozbrojených silách, posuzuje se navazující služba z hlediska nároků na zaopatřovací příspěvek jako pokračování předcházející služby.

§ 5

(1) Zaopatřovací příspěvek poskytuje okresní národní výbor; vyplácí se měsíčně.

(2) Nárok na zaopatřovací příspěvek se uplatňuje přihláškou, která se podává u místního národního výboru. Součástí přihlášky je potvrzení jednotného zemědělského družstva o průměrné odměně družstevníka povolaného na vojenské cvičení a o náhradě pracovních odměn poskytované rodině družstevníka po dobu jeho vojenského cvičení; jde-li o umělce, potvrzení vrcholné ideové organizace o příslušnosti k této organizaci, o vykonávání umělecké činnosti a o příjmech umělce z této činnosti po dobu jeho vojenského cvičení.

(3) Místní národní výbor ověří skutečnosti uvedené v přihlášce a postoupí přihlášku okresnímu národnímu výboru.

(4) Zaopatřovací příspěvek se hradí z rozpočtových prostředků národních výborů určených na sociální zabezpečení.

§ 6

Nároky osob povolaných k vojenskému cvičení a jejich rodinných příslušníků na zaopatřovací příspěvek, jež upravuje toto nařízení, se řídí tímto nařízením; pokud by však dosavadní předpisy byly výhodnější, řídí se nároky uvedených osob dosavadními předpisy.

§ 7

Podle tohoto nařízení se posuzují i nároky družstevníků a umělců, kteří vykonávali vojenské cvičení v době od 1. září 1961 do dne vyhlášení tohoto nařízení, a jejich rodinných příslušníků. Částky vyplacené na zaopatřovacím příspěvku za tuto dobu se vyrovnají na částky náležející podle tohoto nařízení; přeplatky se nevracejí.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Přesunout nahoru